Procedūra : 2019/0001B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0083/2021

Pateikti tekstai :

A9-0083/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0269

<Date>{29/03/2021}29.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0083/2021</NoDocSe>
PDF 245kWORD 62k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymu</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0003) – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Jeroen Lenaers</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymu

(COM(2019)0003) – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0003)),

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 11 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui padalyti į pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 2 dalies d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0025/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9‑0083/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) 2021/...

... m. ... ... d.

kuriuo ▌iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/816 ir Reglamento (ES) 2019/818 nuostatos dėl prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies d punktą ▌,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros[1],


kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1240[2] sukurta Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), skirta trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas. Jame pagal šią sistemą nustatytos kelionės leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti sąlygos ir procedūros;

(2) ETIAS sudaro sąlygas išnagrinėti, ar dėl trečiųjų šalių piliečių buvimo valstybių narių teritorijoje galėtų kilti saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika;


(3) kad ETIAS centrinė sistema galėtų atlikti Reglamente (ES) 2018/1240 ▌nurodytą prašymo bylų tvarkymą, būtina užtikrinti tame reglamente nurodytą ETIAS informacinės sistemos, kitų ES informacinių sistemų ir Europolo duomenų sąveikumą; ▌

(4) šiuo reglamentu nustatoma, kaip užtikrintinas šis sąveikumas ir sąlygos, kuriomis galima susipažinti su duomenimis, saugomais kitose ES informacinėse sistemose, ir Europolo duomenimis, atliekant ETIAS automatizuotą procesą, siekiant nustatyti atitiktis. Todėl būtina iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2019/816 ▌[3] ir (ES) 2019/818 ▌[4], kad ETIAS centrinė sistema būtų sujungta su kitomis ES informacinėmis sistemomis ir Europolo duomenimis ir kad būtų nurodyta, kuriais duomenimis bus keičiamasi su šiomis ES informacinėmis sistemomis ir Europolo duomenų baze;


(5) pagal Reglamentą (ES) 2018/1240 ▌priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2013[5] naują redakciją, bus priimti būtini atitinkami pakeitimai;

(6) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/818 sukurtas Europos paieškos portalas (EPP) sudarys sąlygas, pateikus užklausą, ETIAS saugomus duomenis palyginti su kitose atitinkamose ES informacinėse sistemose saugomais duomenimis;

(7) turėtų būti apibrėžtos techninės sąlygos, kad būtų sudarytos sąlygos ETIAS reguliariai ir automatiškai kitose sistemose tikrinti, ar vis dar tenkinamos prašymų bylų saugojimo sąlygos, nustatytos Reglamente (ES) 2018/1240;


(8) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/816 ▌ir atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/1240 išreikštą ketinimą, ETIAS turėtų galėti patikrinti, ar bendroje tapatybės duomenų saugykloje yra ETIAS prašymų bylų ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams, (ECRIS-TCN) duomenų apie valstybes nares, turinčias informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius dėl teroristinio nusikaltimo per pastaruosius 25 metus ar kitos sunkios nusikalstamos veikos, nurodytos Reglamento (ES) 2018/1240 priede pateiktame sąraše, per pastaruosius 15 metų, jeigu už šias nusikalstamas veikas pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurių ilgiausias terminas – bent treji metai, atitikčių;


(9) valstybės narės jau renka ir tvarko trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės duomenis Reglamento dėl ECRIS-TCN tikslais. Šiuo reglamentu valstybėms narėms nenustatoma pareiga keisti ar išplėsti trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės duomenis, kurie jau renkami pagal Reglamentą dėl ECRIS-TCN. ETIAS teikiamos užklausos tikslais turėtų būti įrašyta tik žyma ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės kodas;

(10) sąlygos, įskaitant prieigos teises, kuriomis ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai ETIAS tikslais gali susipažinti su kitose ES informacinėse sistemose saugomais duomenimis, turėtų būti reglamentuotos aiškiomis ir tiksliomis taisyklėmis, susijusiomis su ETIAS centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių padalinių prieiga prie kitose ES informacinėse sistemose saugomų duomenų, užklausų tipu ir duomenų kategorijomis; visais atvejais neturėtų būti viršijama tai, kas tikrai būtina jų užduotims atlikti. Be to, ETIAS prašymo byloje saugomi duomenys turėtų būti matomi tik toms valstybėms narėms, kurios valdo pagrindines informacines sistemas, atsižvelgiant į jų dalyvavimo sąlygas;


(11)  siekiant remti ETIAS IS tikslą įvertinti, ar prašymą išduoti kelionės leidimą pateikęs asmuo keltų grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, sistemoje ETIAS turėtų būti galima patikrinti, ar esama ETIAS prašymų bylose esančių duomenų sutapimų su bendroje TDS esančiais ECRIS-TCN duomenimis, kurių atveju valstybės narės turi informacijos apie trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius už teroristinį nusikaltimą ar bet kurią kitą Reglamento (ES) 2018/1240 priede pateiktame sąraše nurodytą nusikalstamą veiką, jeigu už juos pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurių ilgiausias terminas – bent treji metai;

(12) sistemoje ECRIS-TCN nustatyta atitiktis neturėtų savaime reikšti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas nurodytose valstybėse narėse. Ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių buvimas turėtų būti patvirtinamas tik remiantis informacija, gauta iš atitinkamų valstybių narių nuosprendžių registrų;


(13) pagal Reglamentą (ES) 2018/1240 ▌už ETIAS informacinės sistemos kūrimą ir plėtojimą turėtų būti atsakinga Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1726[6] įsteigta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“);

(14) šis reglamentas nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/38/EB[7];

(15) pagal prie Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;


(16) ▌pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Airija gali pranešti Tarybos pirmininkui apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(17) pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;


(18) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti reglamentus (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818;

(19)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(20) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725[8] 41 straipsnio 2 dalį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:


1 straipsnis
Reglamento (ES) 2019/816 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2019/816 iš dalies keičiamas taip ▌:

1) 1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

e)  sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti duomenys gali būti naudojami ETIAS centrinio padalinio, kad būtų padedama siekti ETIAS tikslo prisidėti prie aukšto lygio saugumo sudarant sąlygas atlikti nuodugnų prašytojų saugumo rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus, siekiant nustatyti, ar yra faktinių prielaidų arba faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla saugumo rizika.“;


2) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis
Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti valstybes nares, kuriose buvo priimti tokie apkaltinamieji nuosprendžiai ▌. Išskyrus 5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį, šio reglamento nuostatos, taikomos trečiųjų šalių piliečiams, taikomos ir Sąjungos piliečiams, kurie taip pat turi trečiosios šalies pilietybę ir dėl kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai valstybėse narėse.


Šiuo reglamentu:

a)  remiamas VIS tikslas įvertinti, ar prašymą išduoti vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi pateikęs asmuo keltų grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 767/2008;

b)  remiamas ETIAS tikslas prisidėti prie aukšto lygio saugumo;

c)  sudaromos palankesnės sąlygos ir padedama teisingai nustatyti asmenų tapatybę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) 2019/818.“;

3) 3 straipsnio 6 punktaspakeičiamas taip:

6) kompetentingos institucijos – centrinės institucijos, ▌Eurojustas, Europolas ir Europos prokuratūra, VIS paskirtosios institucijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9ca straipsnyje ir 22b straipsnio 11 dalyje, ir ETIAS centrinis padalinys, įsteigtas pagal Reglamento (ES) 2018/1240 7 straipsnį, kurios turi įgaliojimus naudotis ECRIS-TCN ir atlikti joje užklausas pagal šį reglamentą;“;


4)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 pastraipos a punkto iii papunkčio pirma įtrauka pakeičiama taip:

„–  tapatybės numeris arba asmens tapatybės dokumentų, įskaitant kelionės dokumentus, tipas ir numeris, taip pat juos išdavusios institucijos pavadinimas,

b)   1 dalis papildoma šiuo punktu:

„c) ▌žyma, kuria Reglamento (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamento (ES) 2018/1240 tikslu nurodoma, kad atitinkamo trečiosios šalies piliečio atžvilgiu per pastaruosius 25 metus priimtas apkaltinamasis nuosprendis už teroristinį nusikaltimą ar per pastaruosius 15 metų – bet kurią kitą ▌Reglamento (ES) 2018/1240 priede pateiktame sąraše nurodytą nusikalstamą veiką, jeigu už šias nusikalstamas veikas pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurių ilgiausias terminas – bent treji metai, ir tais atvejais nurodomas (-i) apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) kodas (-ai).“;


c)  įrašoma papildoma dalis:

„7. Šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos žymos ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) kodas (-ai) prieinami ir jų paiešką galima atlikti tik naudojantis:

a)  VIS centrine sistema patikrinimų tikslu pagal šio reglamento 7a straipsnį kartu su Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9a straipsnio 4 dalies e punktu arba 22b straipsnio 3 dalies e punktu;

b)  ETIAS centrine sistema patikrinimų tikslais pagal šio reglamento 7b straipsnį kartu su Reglamento (ES) 2018/1240 20 straipsnio 2 dalies antros pastraipos n punktu, kai atitiktys nustatomos atlikus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą automatizuotą tvarkymą.


Nedarant poveikio pirmai pastraipai, žymos ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) kodas (-ai), kaip nurodyta 1 dalies c punkte, neturi būti matomi jokiai kitai institucijai, išskyrus apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinę instituciją, kuri sukūrė pažymėtą registravimo įrašą.“;

5)  7 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

7. Nustačius atitiktį centrinė sistema arba bendra TDS ▌automatiškai pateikia kompetentingai institucijai informaciją apie valstybes nares, turinčias su trečiosios šalies piliečiu susijusios informacijos apie teistumą, kartu su 5 straipsnio 1 dalyje nurodytais susijusiais atpažinties numeriais ir visa atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia tapatybės informacija naudojama tik siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje sistemoje rezultatas gali būti naudojamas tik šiais tikslais:


a)  prašymui pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį pateikti;

b)  prašymui pagal šio reglamento 17 straipsnio 3 dalį pateikti;

c)  siekiant įvertinti, ar prašymą išduoti vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi pateikęs asmuo keltų grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 767/2008, arba

d)  remti ETIAS tikslą prisidėti prie aukšto lygio saugumo.“;


6)  II skyrius papildomas šiuo straipsniu:

7b straipsnis
ECRIS-TCN naudojimas ETIAS patikrinimams atlikti

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 7 straipsnį ▌įsteigtas ETIAS centrinis padalinys, siekdamas atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas užduotis, turi teisę susipažinti su į ▌bendrą TDS ▌įvestais ECRIS-TCN duomenimis ir jų ieškoti. Tačiau, laikantis to reglamento 11 straipsnio 8 dalies, jis turi prieigą tik prie tų duomenų įrašų, prie kurių pridėta žyma pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punktą.

Pirmoje pastraipoje nurodytus duomenys tik tikrinimo tikslais gali naudoti:

a)  ETIAS centrinis padalinys pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1240 22 straipsnį arba


b)  ETIAS nacionaliniai padaliniai pagal Reglamento(ES) 2018/1240 25a straipsnio 2 dalį, kad atliktų paiešką nacionaliniuose nuosprendžių registruose; paieška nacionaliniuose nuosprendžių registruose vykdoma prieš atliekant vertinimą ir priimant sprendimą, nurodytus Reglamento(ES) 2018/1240 26 straipsnyje ir, jei taikytina, prieš atliekant vertinimą ir pateikiant nuomonę, nurodytus to reglamento 28 straipsnyje.

2. ▌Bendra TDS ▌sujungiama su EPP, kad būtų galima atlikti Reglamento (ES) 2018/1240 11 straipsnyje nurodytą automatizuotą tvarkymą.

3. Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2018/1240 24 straipsniui, Reglamento (ES) 2018/1240 11 straipsnyje nurodytas automatizuotas tvarkymas sudaro sąlygas atlikti 20 straipsnyje numatytus patikrinimus ir to reglamento 22 ir 26 straipsniuose numatytus paskesnius patikrinimus.


Kad būtų galima atlikti Reglamento (ES) 2018/1240 20 straipsnio 2 dalies n punkte nustatytus patikrinimus, ETIAS centrinė sistema naudojasi EPP, kad pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punktą ir pagal Reglamento (ES) 2018/1240 11 straipsnio 8 dalį ETIAS duomenis palygintų su ECRIS-TCN ▌bendroje TDS ▌pažymėtais duomenimis, ir remiasi II priedo lentelėje pateiktais atitikmenimis.“;

7)  8 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3. 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos žymos automatiškai ištrinamos pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam saugojimo laikotarpiui arba ne vėliau kaip praėjus 25 metams nuo žymos sukūrimo, kai žyma buvo sukurta dėl apkaltinamojo nuosprendžio už teroristinius nusikaltimus, ir 15 metų po žymos sukūrimo, kai žyma buvo sukurta dėl apkaltinamojo nuosprendžio už kitas sunkias nusikalstamas veikas.“;


8)  24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Į centrinę sistemą ▌ir bendrą TDS ▌įvesti duomenys tvarkomi tik šiais tikslais:

a)  valstybėms narėms, turinčioms informacijos apie trečiųjų šalių piliečių teistumą, nustatyti;

b)  siekiant remti VIS tikslą įvertinti, ar prašymą išduoti vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi pateikęs asmuo keltų grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 767/2008;

c)  siekiant remti ETIAS tikslą prisidėti prie aukšto lygio saugumo.

Į bendrą TDS įvesti duomenys taip pat tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2019/818, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teisingam ECRIS-TCN registruotų asmenų tapatybės nustatymui ir jį palengvinti pagal šį reglamentą.“;


9)  32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia Komisijai statistinius duomenis ▌, susijusius su informacijos iš nuosprendžių registrų, gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų sistemą, registravimu, saugojimu ir keitimusi ja, be kita ko, statistinius duomenis, susijusius su duomenų įrašais, prie kurių pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c punktą. „eu-LISA“ užtikrina, kad pagal šiuos statistinius duomenis nebūtų galima nustatyti asmenų tapatybės. Komisijos prašymu „eu-LISA“ teikia jai statistinius duomenis, susijusius su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais.“;

10)  įterpiamas šis straipsnis:

31b straipsnis
Įrašų saugojimas sąveikumo su ETIAS tikslais

Kai su duomenimis susipažįstama šio reglamento 7a straipsnyje nurodytais tikslais, kiekvienos ECRIS-TCN duomenų tvarkymo operacijos, atliktos ▌bendroje TDS ▌ir ETIAS, įrašas saugomas pagal Reglamento (ES) 2018/1240 69 straipsnį.“;


11)  pridedamas šis priedas:

„II priedas

7b straipsnyje nurodyta atitikmenų lentelė

Reglamento Nr. 2018/1240 17 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, siunčiami ETIAS centrinės sistemos

Šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti atitinkami ECRIS-TCN duomenys ▌bendroje TDS▌, su kuriais turėtų būti lyginami ETIAS duomenys

pavardė

pavardė

pavardė gimimo metu

ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)

vardas (-ai)

vardas (-ai)

kiti vardai (pseudonimas (-ai), įprastinis (-iai) vardas (-ai))

slapyvardis (-iai) ir (arba) pravardė (-ės)

gimimo data

gimimo data

gimimo vieta

gimimo vieta (miestas ir šalis)


gimimo šalis

gimimo vieta (miestas ir šalis)

lytis

lytis

dabartinė pilietybė

pilietybė arba pilietybės

kitos pilietybės (jei turima)

pilietybė arba pilietybės

kelionės dokumento rūšis

asmens kelionės dokumentų rūšis

kelionės dokumento numeris

asmens kelionės dokumentų numeris

kelionės dokumentą išdavusi šalis

išdavusios institucijos pavadinimas

▌“.


2 straipsnis
Reglamento (ES) 2019/818 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2019/818 iš dalies keičiamas taip:

1) 18 straipsnyje įterpiama ši dalis:

1b. Reglamento (ES) 2018/1240 20 straipsnio tikslais bendrojoje TDS taip pat saugomi Reglamento (ES) 2019/816 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti duomenys, kurie yra logiškai atskirti nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų. Reglamento (ES) 2019/816 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti duomenys prieinami tik to reglamento 5 straipsnio 7 dalyje nurodytu būdu.“;

2) 68 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1b. Nedarant poveikio 1 daliai, Reglamento (ES) 2018/1240 20 straipsnyje, 23 straipsnyje, 24 straipsnio 6 dalies c punkto ii papunktyje, 41 straipsnyje ir 54 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto automatizuoto tvarkymo tikslais EPP pradeda vykdyti operacijas tik šiais tikslais, kai tik bus išpildytos Reglamento (ES) 2018/1240 88 straipsnyje nustatytos sąlygos.“.


3 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Nuorodos

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Pateikimo EP data

7.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Priėmimo data

7.12.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Andor Deli, Lívia Járóka

Pateikimo data

30.3.2021

 


 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1]  ... m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir … m. … … d. Tarybos sprendimas.

[2] 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

[3]  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726 (OL L 135, 2019 5 22, p. 1).

[4]  2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816 (OL L 135, 2019 5 22, p. 85).

[5] 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl „Eurodac“ sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su „Eurodac“ sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

[6] 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99).

[7] 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

[8] 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika