SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

29.3.2021 - (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Jeroen Lenaers


Procedura : 2019/0001B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0083/2021
Teksty złożone :
A9-0083/2021
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2019)0003),

 uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 11 lutego 2021 r. upoważniającą Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 82 ust. 1 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0025/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0083/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

 

 

 

PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2021/...
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia ...

▌zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust. 1 lit. d) ▌,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[1],


a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (UE) 2018/1240 Parlamentu Europejskiego i Rady[2] ustanowiono europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż („ETIAS”) dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych. W rozporządzeniu określono warunki i procedury wydawania lub odmowy wydania zezwoleń na podróż w ramach tego systemu.

(2) ETIAS umożliwia rozważenie, czy obecność tych obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich stwarzałaby zagrożenie dla bezpieczeństwa, zagrożenie związane z nielegalną imigracją lub wysokie ryzyko epidemiologiczne.


(3) W celu umożliwienia przetwarzania plików wniosków przez system centralny ETIAS, o którym mowa w ▌rozporządzeniu (UE) 2018/1240, konieczne jest stworzenie interoperacyjności systemu informacyjnego ETIAS, innych systemów informacyjnych UE i danych Europolu, o których mowa w ▌tym rozporządzeniu. ▌

(4) W niniejszym rozporządzeniu określa się, w jaki sposób ta interoperacyjność i warunki wglądu do danych przechowywanych w innych systemach informacyjnych UE oraz danych Europolu w ramach zautomatyzowanego procesu ETIAS do celów identyfikacji trafień mają być wdrażane. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816[3] i (UE) 2019/818[4] ▌w celu połączenia systemu centralnego ETIAS z pozostałymi systemami informacyjnymi UE oraz z danymi Europolu, a także w celu określenia danych, które będą przesyłane do tych systemów informacyjnych UE i danych Europolu oraz z tych systemów i danych.


(5) Zgodnie z ▌rozporządzeniem (UE) 2018/1240 po przyjęciu przekształcenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013[5] zostaną przyjęte niezbędne zmiany.

(6) Europejski portal wyszukiwania ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 umożliwi porównywanie danych przechowywanych w ETIAS z danymi przechowywanymi w innych systemach informacyjnych UE za pomocą jednego zapytania.

(7) Należy określić warunki techniczne umożliwiające ETIAS regularne i automatyczne sprawdzanie w innych systemach, czy nadal są spełnione warunki przechowywania plików wniosków określone w rozporządzeniu (UE) 2018/1240.


(8) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 oraz zgodnie z zamiarem wyrażonym w rozporządzeniu (UE) 2018/1240 ETIAS powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy istnieją powiązania między danymi w plikach wniosków ETIAS a europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich („ECRIS-TCN”) do wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację („CIR”), w odniesieniu do których państwa członkowskie posiadają informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat za przestępstwo terrorystyczne lub w ciągu ostatnich piętnastu lat za inne poważne przestępstwo, zgodnie z wykazem w załączniku do rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli na mocy prawa krajowego przestępstwa te podlegają karze pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat.


(9) Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają już dane obywateli państw trzecich i bezpaństwowców do celów rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku zmiany lub rozszerzenia zakresu danych dotyczących obywateli państw trzecich i bezpaństwowców gromadzonych już na mocy rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN. Do celów wyszukiwania za pośrednictwem ETIAS należy dodać jedynie flagę i kod skazującego państwa członkowskiego.

(10) Warunki, łącznie z prawami dostępu, na jakich jednostka centralna ETIAS i jednostki krajowe ETIAS mogą przeglądać dane przechowywane w innych systemach informacyjnych UE na potrzeby ETIAS, powinny być obwarowane jasnymi i precyzyjnymi przepisami dotyczącymi dostępu jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS do danych przechowywanych w innych systemach informacyjnych UE, rodzajów zapytań i kategorii danych, przy czym każde z powyższych powinno się ograniczać do tego, co jest ściśle niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Podobnie dane przechowywane w pliku wniosku ETIAS powinny być widoczne tylko dla tych państw członkowskich, które obsługują dane systemy informacyjne zgodnie z warunkami ich uczestnictwa.


(11)  Aby wspierać cel ETIAS dotyczący oceny, czy dana osoba ubiegająca się o zezwolenie na podróż stanowiłaby zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, należy umożliwić ETIAS sprawdzenie, czy istnieją powiązania między danymi w plikach danych dotyczących wniosku ETIAS a danymi ECRIS-TCN we wspólnym repozytorium danych umożliwiających identyfikację odnośnie do ustalenia, które państwa członkowskie posiadają informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców za popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa wymienionego w załączniku do rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwa te podlegają karze pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat.

(12) Trafienie wskazane przez system ECRIS-TCN nie powinno samo w sobie być rozumiane w taki sposób, że dany obywatel państwa trzeciego został skazany w państwach członkowskich, które zostały wskazane. Istnienie uprzednich wyroków skazujących powinno zostać potwierdzone wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów karnych odnośnych państw członkowskich.


(13) Zgodnie z ▌rozporządzeniem (UE) 2018/1240 za etap projektowania i rozwoju systemu informacyjnego ETIAS powinna odpowiadać Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-LISA”), ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726[6].

(14) Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE[7].

(15) ▌Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.


(16) ▌Irlandia może notyfikować przewodniczącemu Rady chęć uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do TUE i TFUE.

(17) Zgodnie z art. 1 i 2 oraz art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.


(18) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia ▌ (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818.

(19)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(20) Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 zasięgnięto opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych[8],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2019/816

W rozporządzeniu (UE) 2019/816 wprowadza się następujące zmiany ▌:

1) w art. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)  warunki, zgodnie z którymi jednostka centralna ETIAS może korzystać z danych zawartych w ECRIS-TCN do wspierania celu ETIAS dotyczącego przyczyniania się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez umożliwienie dokładnej oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej, aby stwierdzić, czy istnieją przesłanki faktyczne lub wynikające z takich przesłanek uzasadnione podstawy, by uznać, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa.”;


2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2
Zakres

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania informacji dotyczących tożsamości obywateli państw trzecich, którzy podlegają wyrokom skazującym w państwach członkowskich, do celów ustalenia państw członkowskich, w których takie wyroki skazujące wydano ▌. Z wyjątkiem art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) przepisy niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie do obywateli państw trzecich mają także zastosowanie do obywateli Unii, którzy posiadają również obywatelstwo państwa trzeciego i podlegają wyrokom skazującym w państwach członkowskich.


Niniejsze rozporządzenie:

a)  wspiera – zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 767/2008 – cel VIS polegający na ocenie, czy dana osoba ubiegająca się o wizę, wizę długoterminową lub dokument pobytowy stanowiłaby zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego;

b)  wspiera cel ETIAS polegający na przyczynianiu się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa;

c)  ułatwia i wspomaga prawidłową identyfikację osób zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z rozporządzeniem (UE) 2019/818.”;

3) w art. 3 pkt 6 ▌otrzymuje brzmienie:

6) »właściwe organy« oznaczają organy centralne ▌, Eurojust, Europol i EPPO, wyznaczone organy VIS, o których mowa w art. 9ca i 22b pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 oraz jednostkę centralną ETIAS ustanowioną zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, uprawnione do uzyskania dostępu do ▌ECRIS-TCN ▌lub do wysyłania zapytań do tego systemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;”;


4)  w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)   w ust. 1 lit. a) ppkt (iii) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„–  numer identyfikacyjny lub rodzaj i numer dokumentów tożsamości danej osoby, w tym dokumentów podróży, oraz nazwa organu wydającego,”;

b)   w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„c) ▌oznaczenie wskazujące, do celów rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i rozporządzenia (UE) 2018/1240, że dany obywatel państwa trzeciego został skazany w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat za przestępstwo terrorystyczne lub w ciągu ostatnich piętnastu lat za inne przestępstwo wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwa te podlegają karze pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat; w takich przypadkach podaje się również kod skazującego państwa członkowskiego lub skazujących państw członkowskich.”;


c)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7. Dostęp do oznaczeń i kodu skazującego państwa członkowskiego lub skazujących państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu, oraz możliwość ich wyszukiwania mają wyłącznie:

a)  system centralny VIS do celów weryfikacji na podstawie art. 7a niniejszego rozporządzenia w związku z art. 9a ust. 4 lit. e) lub art. 22b ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

b)  system centralny ETIAS do celów weryfikacji na podstawie art. 7b niniejszego rozporządzenia w związku z art. 20 ust. 2 akapit drugi lit. n) rozporządzenia (UE) 2018/1240, w przypadku zidentyfikowania trafień w wyniku automatycznego przetwarzania, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia.


Z zastrzeżeniem postanowień akapitu pierwszego oznaczenia i kod skazującego państwa członkowskiego lub skazujących państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 lit. c), nie są widoczne dla organu innego niż organ centralny skazującego państwa członkowskiego, który stworzył wpis opatrzony danym oznaczeniem.”;

5)  art. 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. W przypadku trafienia system centralny lub ▌ CIR ▌ automatycznie przekazuje właściwemu organowi informacje o państwach członkowskich posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczące danego obywatela państwa trzeciego, wraz z powiązanymi numerami referencyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi powiązanymi informacjami dotyczącymi tożsamości. Takie informacje dotyczące tożsamości są wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji tożsamości danego obywatela państwa trzeciego. Wynik wyszukiwania w systemie centralnym może być wykorzystany wyłącznie do:


a)  złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW;

b)  złożenia wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

c)  oceny, czy osoba ubiegająca się o wizę, wizę długoterminową lub dokument pobytowy stanowiłaby zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 767/2008; lub

d)  wspierania celu ETIAS, jakim jest przyczynianie się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa.”;


6)  w rozdziale II dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 7b
Wykorzystanie systemu ECRIS-TCN do weryfikacji ETIAS

1. Jednostka centralna ETIAS, ustanowiona zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, posiada – do celów wykonywania zadań powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 2018/1240 – prawo dostępu do danych ECRIS-TCN zawartych w ▌CIR ▌oraz ich przeszukiwania. Zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia ma ona jednak dostęp wyłącznie do rekordów danych, do których dodano oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia.

Z danych, o których mowa w ustępie pierwszym, mogą korzystać wyłącznie w celu weryfikacji:

a)  jednostka centralna ETIAS zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/1240; lub


b)  jednostki krajowe ETIAS zgodnie z art. 25a ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240 do celów przeglądania krajowych rejestrów karnych; krajowe rejestry karne są przeszukiwane przed dokonaniem oceny i podjęciem decyzji zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2018/1240 oraz, w stosownych przypadkach, przed dokonaniem oceny i wydaniem opinii, o których mowa w art. 28 niniejszego rozporządzenia.

2. ▌CIR ▌jest połączone z europejskim portalem wyszukiwania, co umożliwia automatyczne przetwarzanie, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

3. Nie naruszając przepisów art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/1240, automatyczne przetwarzanie, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 2018/1240, umożliwia przeprowadzenie weryfikacji przewidzianych w art. 20 oraz dalszych weryfikacji zgodnie z art. 22 i 26 tego rozporządzenia.


Do celów przystąpienia do weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. n) rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny ETIAS korzysta z europejskiego portalu wyszukiwania, aby porównać dane w ETIAS z danymi oznaczonymi w ECRIS-TCN ▌w CIR▌, na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia i zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporządzenia 2018/1240, stosując wykaz odpowiedników przedstawiony w tabeli w załączniku II.”;

7)  w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. Oznaczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), usuwa się automatycznie po upływie okresu zatrzymywania danych, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub najpóźniej 25 lat po utworzeniu oznaczenia, jeżeli chodzi o wyroki skazujące związane z przestępstwami terrorystycznymi, oraz 15 lat po utworzeniu oznaczenia, jeżeli chodzi o wyroki skazujące za inne poważne przestępstwa.”;


8)  art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Dane wprowadzone do systemu centralnego ▌i CIR ▌są przetwarzane wyłącznie do celów:

a)  identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczące obywateli państw trzecich;

b)  wspierania celu VIS polegającego na ocenie, czy dana osoba ubiegająca się o wizę, wizę długoterminową lub dokument pobytowy stanowiłaby zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 767/2008;

c)  wspierania celu ETIAS, jakim jest przyczynianie się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Dane wprowadzone do CIR przetwarzane są również zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/818 w celu ułatwienia i wsparcia prawidłowej identyfikacji osób zarejestrowanych w systemie ECRIS-TCN zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;


9)  art. 32 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji statystyki ▌dotyczące rejestrowania, przechowywania i wymiany informacji pobranych z rejestrów karnych za pośrednictwem systemu ECRIS-TCN i oprogramowania wzorcowego ECRIS, w tym na temat rekordów danych zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c). eu-Lisa dba o to, by identyfikacja poszczególnych osób na podstawie tych statystyk nie była możliwa. Na żądanie Komisji eu-LISA przekazuje jej statystyki dotyczące określonych aspektów wykonywania niniejszego rozporządzenia.”;

10)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 31b
Prowadzenie rejestrów do celów interoperacyjności z ETIAS

Do celów wyszukiwania danych, o którym mowa w art. 7b niniejszego rozporządzenia, w rejestrze zapisuje się każdą operację przetwarzania danych przeprowadzoną w ramach ▌CIR ▌i ETIAS zgodnie z art. 69 rozporządzenia (UE) 2018/1240.”;


11)  dodaje się załącznik w brzmieniu:

„Załącznik II

Tabela odpowiedników, o której mowa w art. 7b

Dane na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240 przesyłane przez system centralny ETIAS

Odpowiednie dane ECRIS-TCN zawarte w ▌CIR ▌określone w art. 5 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, z którymi należy sprawdzić dane zawarte w ETIAS

nazwisko (nazwisko rodowe)

nazwisko (nazwisko rodowe)

nazwisko przy urodzeniu

wcześniejsze imiona

imię (imiona) (imiona nadane)

imiona

inne imiona i nazwiska (pseudonimy, pseudonimy artystyczne, imiona i nazwiska zwyczajowe)

pseudonimy lub przydomki

data urodzenia

data urodzenia

miejsce urodzenia

miejsce urodzenia (miejscowość i państwo)


państwo urodzenia

miejsce urodzenia (miejscowość i państwo)

płeć

płeć

aktualne obywatelstwo

obywatelstwo lub obywatelstwa

inne obywatelstwa, jeśli je posiada

obywatelstwo lub obywatelstwa

rodzaj dokumentu podróży

rodzaj dokumentów podróży danej osoby

numer dokumentu podróży

numer dokumentów podróży danej osoby

państwo wydania dokumentu podróży

nazwa organu wydającego

▌”.


Artykuł 2
Zmiany w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/818

W rozporządzeniu (UE) 2019/818 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu:

1b. Do celów art. 20 rozporządzenia (UE) 2018/1240 w CIR przechowuje się również – logicznie oddzielone od danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu – dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/816. Dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/816, są udostępniane wyłącznie w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 7 tego rozporządzenia.”;

2) w art. 68 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1b. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 do celów automatycznego przetwarzania, o których mowa w art. 20, art. 23 , art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1240, europejski portal wyszukiwania rozpoczyna działalność ograniczoną do tych celów, po spełnieniu warunków określonych w art. 88 rozporządzenia (UE) 2018/1240.”.


Artykuł 3
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/816 i rozporządzenie (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów operacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Odsyłacze

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Data przedstawienia w PE

7.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Data przyjęcia

7.12.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Andor Deli, Lívia Járóka

Data złożenia

30.3.2021

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności