SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

29.3.2021 - (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Jeroen Lenaers


Postup : 2019/0001B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0083/2021
Predkladané texty :
A9-0083/2021
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0003),

 so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 11. februára 2021 povoliť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 1 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0025/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0083/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

 

 

 

PE-CONS No/YY - 2019/0001B(COD)

NARIADENIE (EÚ) 2021/...
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ...,

▌ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 1 písm. d) ▌,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[1],


keďže:

(1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240[2] sa zriadil Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od povinnosti mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza. Stanovujú sa v ňom podmienky a postupy udelenia alebo zamietnutia cestovného povolenia v rámci daného systému.

(2) Systém ETIAS umožňuje zvážiť, či by prítomnosť týchto štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov predstavovala bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko.


(3) Aby bolo možné vykonať spracovanie súborov žiadostí centrálnym systémom ETIAS uvedené v ▌nariadení (EÚ) 2018/1240, je potrebné dosiahnuť interoperabilitu medzi informačným systémom ETIAS, ostatnými informačnými systémami EÚ a údajmi Europolu uvedenú v ▌tomto nariadení. ▌

(4) V tomto nariadení sa stanovuje, ako sa má táto interoperabilita realizovať a podmienky pre nahliadanie do údajov uložených v iných informačných systémoch EÚ a do údajov Europolu prostredníctvom automatizovaného postupu ETIAS na účely identifikácie pozitívnych lustrácií. V dôsledku toho je potrebné zmeniť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816[3] a (EÚ) 2019/818[4] s cieľom prepojiť centrálny systém ETIAS s inými informačnými systémami EÚ a údajmi Europolu a vymedziť údaje, ktoré sa budú zasielať do a z uvedených informačných systémov EÚ a údajov Europolu.


(5) V súlade s ▌nariadením (EÚ) 2018/1240, po prijatí prepracovaného znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013[5], sa prijmú potrebné následné zmeny.

(6) Európsky vyhľadávací portál (ESP) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 poskytuje funkciu vyhľadávania, ktorou sa dajú porovnať údaje uchovávané v systéme ETIAS s údajmi uchovávanými v iných príslušných informačných systémoch EÚ.

(7) Mali by sa vymedziť technické postupy, ktoré systému ETIAS umožnia pravidelne a automaticky overovať v iných systémoch, či sú naďalej splnené podmienky na uchovávanie súborov žiadostí v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1240.


(8) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 a v súlade so zámerom vyjadreným v nariadení (EÚ) 2018/1240 by systém ETIAS mal byť schopný overiť, či existujú zhody medzi údajmi v súboroch žiadostí v systéme ETIAS a údajmi Európskeho informačného systému registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín („ECRIS-TCN“) v spoločnom registri údajov o totožnosti („CIR“), pokiaľ ide o to, ktoré členské štáty majú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti za trestný čin terorizmu za predchádzajúcich 25 rokov alebo akýkoľvek iný závažný trestný čin za predchádzajúcich 15 rokov, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1240, ak sa tieto trestné činy v rámci vnútroštátneho práva trestajú odňatím slobody alebo ochranným opatrením spojeným s obmedzením osobnej slobody s hornou hranicou sadzby najmenej tri roky.


(9) Členské štáty už zhromažďujú a spracúvajú údaje štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti na účely nariadenia o ECRIS-TCN. Týmto nariadením sa členským štátom neukladá povinnosť meniť alebo rozširovať údaje štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré sa podľa nariadenia o ECRIS-TCN už zhromažďujú. Na účely vyhľadávania systémom ETIAS by sa malo vložiť len označenie a kód odsudzujúceho členského štátu.

(10) Podmienky vrátane prístupových práv, za ktorých môže centrálna jednotka a národné jednotky ETIAS nahliadať do údajov uložených v iných informačných systémoch EÚ na účely systému ETIAS, by mali byť chránené jasnými a presnými pravidlami týkajúcimi sa prístupu centrálnej jednotky a národných jednotiek ETIAS k údajom uloženým v iných informačných systémoch EÚ, druhu vyhľadávania a kategórií údajov, ktoré by sa mali všetky obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na plnenie ich povinností. Rovnako by údaje uchovávané v súbore žiadosti v systéme ETIAS mali byť viditeľné len pre tie členské štáty, ktoré prevádzkujú podkladové informačné systémy v súlade s modalitami ich účasti.


(11)  Na podporu cieľa systému ETIAS, ktorým je posúdiť, či by žiadateľ o cestovné povolenie predstavoval hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť, by mal mať systém ETIAS spôsobilosť overiť, či existuje súlad medzi údajmi v súboroch žiadostí v systéme ETIAS a údajmi systému ECRIS-TCN v CIR, pokiaľ ide o to, ktorý členských štát má informácie o odsúdení štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti za trestný čin terorizmu alebo iný trestný čin uvedený v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1240, ak za ne možno podľa vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody s hornou hranicou sadzby najmenej tri roky.

(12) Pozitívna lustrácia v systéme ECRIS-TCN by nemala sama osebe znamenať, že dotknutý štátny príslušník tretej krajiny bol v uvedených členských štátoch odsúdený. Existencia predchádzajúcich odsúdení by sa mala potvrdiť iba na základe informácií získaných z registrov trestov dotknutých členských štátov.


(13) Podľa ▌nariadenia (EÚ) 2018/1240 Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726[6] by mala byť zodpovedná za realizáciu fázy návrhu a vývoja informačného systému ETIAS.

(14) Týmto nariadením nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES[7].

(15) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.


(16) ▌Írsko môže oznámiť predsedovi Rady svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia v súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ.

(17) V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.


(18) Nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(19)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(20) V súlade s článkom 41 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 sa vykonala konzultácia s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov[8],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:


Článok 1
Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/816

Nariadenie (EÚ) 2019/816 sa mení takto ▌:

(1) v článku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

e)  stanovujú podmienky, za ktorých centrálna jednotka ETIAS môže použiť údaje zahrnuté do systému ECRIS-TCN na podporu cieľa systému ETIAS, ktorým je prispievať k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom dôkladného posúdenia bezpečnostných rizík, ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či existujú konkrétne skutočnosti alebo na nich založené opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko“;


(2) Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2
Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na spracúvanie informácií o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli odsúdení v členských štátoch, na účely identifikácie členských štátov, v ktorých boli tieto odsudzujúce rozsudky vynesené ▌. S výnimkou článku 5 ods. 1 písm. b) bodu ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a ktorí boli odsúdení v členských štátoch.


Toto nariadenie:

a)  podporuje cieľ VIS, ktorým je podľa nariadenia (ES) č. 767/2008 posúdiť, či by žiadateľ o vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt predstavoval hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť;

b)  podporuje cieľ ETIAS, ktorým je prispievať k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti;

c)  uľahčuje správnu identifikáciu osôb v súlade s týmto nariadením a s nariadením (EÚ) 2019/818 a pomáha pri nej.“;

(3) V článku 3 sa bod 6 nahrádza takto:

6. „príslušné orgány“ sú ústredné orgány, ▌Eurojust, Europol a Európska prokuratúra, určené orgány pre VIS podľa článku 9ca a článku 22b ods. 11 nariadenia (ES) č. 767/2008 a centrálna jednotka ETIAS zriadená podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240, ktoré majú oprávnenie na prístup do ▌ECRIS-TCN alebo vyhľadávanie v ňom v súlade s týmto nariadením;“;


(4)  Článok 5 sa mení takto:

a)   v odseku 1 sa prvá zarážka písmena a) bodu iii) nahrádza takto:

„–  identifikačné číslo alebo druh a číslo dokladov totožnosti danej osoby vrátane cestovných dokladov, ako aj názov vydávajúceho orgánu,“;

b)   v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„c) ▌označenie, ktoré na účely nariadenia (ES) č. 767/2008 a nariadenia (EÚ) 2018/1240 uvádza, že dotknutý štátny príslušník tretej krajiny bol za predchádzajúcich 25 rokov odsúdený za trestný čin terorizmu alebo za predchádzajúcich 15 rokov za akýkoľvek iný ▌trestný čin, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1240, ak sa tieto trestné činy v rámci vnútroštátneho práva trestajú odňatím slobody alebo ochranným opatrením spojeným s obmedzením osobnej slobody s hornou hranicou sadzby najmenej tri roky, pričom v takýchto prípadoch sa uvedie kód odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) štátu(-ov).“;


c)  dopĺňa sa tento odsek:

„7. K označeniam a kódu odsudzujúceho členského štátu alebo členských štátov podľa odseku 1 písm. c) tohto článku majú prístup a môžu ich vyhľadávať len:

a)  centrálny systém VIS na účely overovaní podľa článku 7a tohto nariadenia v spojení s článkom 9a ods. 4 písm. e) alebo článkom 22b ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 767/2008;

b)  centrálny systém ETIAS na účely overovaní podľa článku 7b tohto nariadenia v spojení s článkom 20 ods. 2 druhým pododsekom písm. n) nariadenia (EÚ) 2018/1240, ak sa na základe automatizovaného spracovania uvedeného v článku 11 ods. 1 daného nariadenia zaznamenajú pozitívne lustrácie.


Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, označenia a kód odsudzujúceho členského štátu alebo členských štátov podľa odseku 1 písm. c) nie sú viditeľné pre iný orgán ako ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu, ktorý zápis s označením vytvoril.“;

(5)  v článku 7 sa odsek 7 nahrádza takto:

7. V prípade pozitívnej lustrácie centrálny systém ▌alebo register CIR ▌automaticky poskytne príslušnému orgánu informácie o členských štátoch, ktoré majú k dispozícii informácie z registrov trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu so súvisiacimi referenčnými číslami uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými zodpovedajúcimi informáciami o totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa využijú iba na účely overenia totožnosti dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny. Výsledky vyhľadávania v centrálnom systéme možno použiť len na účely:


a)  podania žiadosti podľa článku 6 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV;

b)  podania žiadosti uvedenej v článku 17 ods. 3 tohto nariadenia;

c)  posúdenia podľa nariadenia (ES) č. 767/2008, či by žiadateľ o vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt predstavoval hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť; alebo

d)  podpory cieľa ETIAS, ktorým je prispievať k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti.“;


(6)  v kapitole II sa dopĺňa tento článok:

„Článok 7b
Využívanie systému ECRIS-TCN na účely overovaní v systéme ETIAS

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely plnenia ▌úloh, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na prístup k údajom v systéme ECRIS-TCN v ▌registri CIR ▌a na vyhľadávanie v týchto údajoch. Prístup v súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia má však len k tým údajovým záznamom, do ktorých bolo vložené označenie v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

Údaje uvedené v prvom pododseku môžu na účely overovania použiť len:

a)  centrálna jednotka ETIAS podľa článku 22 nariadenia (EÚ) 2018/1240; alebo


b)  národné jednotky ETIAS podľa článku 25a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1240 na účely nahliadania do vnútroštátnych registrov trestov; do vnútroštátnych registrov trestov sa nahliada pred posúdením a prijatím rozhodnutia podľa článku 26 nariadenia (EÚ) 2018/1240 a prípadne pred posúdením a vydaním stanoviska podľa článku 28 daného nariadenia.

2. ▌Register CIR ▌je prepojený s portálom ESP s cieľom umožniť automatizované spracovanie podľa ▌článku 11 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 nariadenia (EÚ) 2018/1240, automatizované spracovanie uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ) 2018/1240 umožní overenia stanovené v článku 20 uvedeného nariadenia a následné overenia podľa článkov 22 a 26 uvedeného nariadenia.


Na účely overení uvedených v článku 20 ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) 2018/1240 centrálny systém ETIAS využíva portál ESP na porovnanie údajov v systéme ETIAS s údajmi v systéme ECRIS-TCN ▌v registri CIR ▌označenými podľa článku 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, pričom koná v súlade s článkom 11 ods. 8 nariadenia 2018/1240 a využíva zhody uvedené v tabuľke v prílohe II.“;

(7)  v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

„3. Označenia uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) sa automaticky vymažú po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v odseku 1 tohto článku alebo najneskôr 25 rokov po vytvorení označenia, pokiaľ ide o odsúdenia týkajúce sa trestných činov terorizmu, a 15 rokov po vytvorení označenia, pokiaľ ide o odsúdenia týkajúce sa iných závažných trestných činov.“;


(8)  v článku 24 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Údaje vložené do centrálneho systému ▌a registra CIR ▌sa spracúvajú iba na účely:

a)  identifikácie členských štátov, ktoré majú k dispozícii informácie z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín;

b)  podpory cieľa VIS, ktorým je podľa nariadenia (ES) č. 767/2008 posúdiť, či by žiadateľ o vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt predstavoval hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť;

c)  podpory cieľa systému ETIAS, ktorým je prispievať k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti.

Údaje vložené do registra CIR sa taktiež spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2019/818 na uľahčenie a podporu správnej identifikácie osôb vedených v systéme ECRIS-TCN v súlade s týmto nariadením.“;


(9)  v článku 32 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Agentúra eu-LISA predkladá Komisii každý mesiac štatistiky, ▌ktoré sa týkajú zaznamenávania, uchovávania a výmeny informácií získaných z registrov trestov prostredníctvom systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS, a to aj o údajových záznamoch, ktoré obsahujú označenie v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c). Agentúra eu-LISA zabezpečuje, aby nebolo možné identifikovať jednotlivcov na základe týchto štatistík. Agentúra eu-LISA poskytuje Komisii na jej žiadosť štatistiku konkrétnych aspektov týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia.

(10)  vkladá sa tento článok:

„Článok 31b
Vedenie záznamov na účely interoperability so systémom ETIAS

Na účely nahliadania do údajov, ako sa uvádza v článku 7b tohto nariadenia, sa v súlade s článkom 69 nariadenia (EÚ) 2018/1240 vedú záznamy o každej operácii spracovania údajov ECRIS-TCN vykonanej v ▌registri CIR ▌a systéme ETIAS.“;


(11)  dopĺňa sa táto príloha:

„Príloha II

Tabuľka zhôd uvedených v článku 7b

Údaje uvedené v článku 17 ods. 2 nariadenia 2018/1240 zasielané centrálnym systémom ETIAS

Zodpovedajúce údaje v systéme ECRIS-TCN uvedené v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia v ▌registri CIR ▌, na základe ktorých treba kontrolovať údaje v systéme ETIAS

priezvisko;

priezvisko;

rodné priezvisko;

predchádzajúce meno (mená);

meno (mená);

meno (mená);

ďalšie mená [prezývka (prezývky), umelecké meno (mená), zvyčajne používané meno (mená)];

pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývka (prezývky);

dátum narodenia;

dátum narodenia;

miesto narodenia;

miesto narodenia (obec a štát);


krajina narodenia;

miesto narodenia (obec a štát);

pohlavie;

pohlavie;

súčasná štátna príslušnosť;

štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti;

prípadná iná štátna príslušnosť;

štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti;

druh cestovného dokladu;

druh cestovných dokladov ▌osoby;

číslo cestovného dokladu;

číslo cestovných dokladov ▌osoby;

krajina, kde bol cestovný doklad vydaný;

názov vydávajúceho orgánu

▌“.


Článok 2
Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/818

Nariadenie (EÚ) 2019/818 sa mení takto:

(1) v článku 18 sa vkladá tento odsek:

„1b. Na účely článku 20 nariadenia (EÚ) 2018/1240 register CIR uchováva aj údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/816, logicky oddelené od údajov uvedených v odseku 1 tohto článku. Údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/816 sú prístupné len spôsobom uvedeným v článku 5 ods. 7 uvedeného nariadenia.“;

(2) v článku 68 sa vkladá tento odsek:

„1b. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa na účely automatizovaného spracovania podľa článku 20, článku 23, článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a článku 54 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1240 uvedie ESP do prevádzky obmedzenej na uvedené účely po splnení podmienok stanovených v článku 88 nariadenia (EÚ) 2018/1240.“.


Článok 3
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

Referenčné čísla

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Dátum predloženia EP

7.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Bez predloženia stanovísk

 Dátum rozhodnutia

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Dátum prijatia

7.12.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

55

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andor Deli, Lívia Járóka

Dátum predloženia

30.3.2021

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

 

 

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 15. apríla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia