Betänkande - A9-0083/2021Betänkande
A9-0083/2021

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

29.3.2021 - (COM(2019)0003 – C8‑0025/2019 – 2019/0001B(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Jeroen Lenaers


Förfarande : 2019/0001B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0083/2021
Ingivna texter :
A9-0083/2021
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

(COM(2019)0003 – C8‑0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0003)),

 med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 11 februari 2021 om att ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.1 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0025/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0083/0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

 

 

 

PE-CONS No/YY – 2019/0001B(COD)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING (EU) 2021/...

av den ...

▌om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.1 d ▌,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[1], och


av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240[2] inrättades EU‑systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar de yttre gränserna. Där fastställdes villkor och förfaranden för att utfärda eller neka resetillstånd inom ramen för det systemet.

(2) Etias gör det möjligt att överväga om dessa tredjelandsmedborgares närvaro på medlemsstaternas territorium skulle utgöra en säkerhetsrisk, en risk för olaglig invandring eller en hög epidemirisk.


(3) För att göra det möjligt för Etias centrala system att behandla ansökningsakterna i enlighet med förordning (EU) 2018/1240 är det nödvändigt att upprätta den interoperabilitet mellan Etias informationssystem, andra EU-informationssystem och Europoluppgifter som avses i ▌den förordningen. ▌

(4) I denna förordning anges hur denna interoperabilitet ska implementeras och hur villkoren för Etias automatiserade sökning i uppgifter som finns i andra EU‑informationssystem och Europoluppgifter för att identifiera träffar ska genomföras. Till följd av detta är det nödvändigt att ändra Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2019/816[3] och (EU) 2019/818[4] för att ansluta Etias centrala system till de andra EU-informationssystemen och Europoluppgifterna och för att specificera vilka uppgifter som kommer att sändas till och från dessa EU‑informationssystem och Europoluppgifter.


(5) I enlighet med ▌förordning (EU) 2018/1240 kommer nödvändiga påföljande ändringar att antas när omarbetningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013[5] antagits.

(6) Den europeiska sökportalen (ESP), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818, kommer att göra det möjligt att jämföra de uppgifter som lagras i Etias med de uppgifter som lagras i de andra berörda EU‑informationssystemen genom en sökning.

(7) Tekniska förfaranden bör fastställas för att Etias regelbundet och automatiskt ska kunna kontrollera i andra system om villkoren för lagring av ansökningsakter, enligt förordning (EU) 2018/1240, fortfarande är uppfyllda.


(8) I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 och i överensstämmelse med den avsikt som uttrycks i förordning (EU) 2018/1240 bör Etias kunna kontrollera om det finns motsvarigheter mellan uppgifterna i Etias‑ansökningsakterna och uppgifter i det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris‑TCN‑systemet) i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) vad gäller vilka medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer avseende ett terroristbrott under de senaste 25 åren eller ett annat grovt brott under de senaste 15 åren, enligt vad som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2018/1240, om de brotten enligt nationell rätt kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd med en maximal varaktighet på minst tre år.


(9) Medlemsstaterna samlar redan in och behandlar uppgifter om tredjelandsmedborgare och statslösa personer i enlighet med Ecris‑TCN‑förordningen. Den här förordningen ålägger inte medlemsstaterna någon skyldighet att ändra eller utvidga de uppgifter om tredjelandsmedborgare och statslösa personer som redan samlas in inom ramen för Ecris‑TCN‑förordningen. För sökningar av Etias bör endast den dömande medlemsstatens flaggning och kod läggas till.

(10) Villkoren – inbegripet åtkomsträttigheterna – för när Etias centralenhet och de nationella Etias-enheterna får konsultera uppgifter i andra EU-informationssystem för Etias syften bör skyddas genom klara och tydliga regler om Etias centralenhets och de nationella Etias-enheternas åtkomst till uppgifter som lagras i andra EU‑informationssystem, typerna av sökningar och kategorierna av uppgifter, vilka samtliga bör begränsas till vad som är strikt nödvändigt för arbetsuppgifterna. På samma sätt bör de uppgifter som lagras i Etias-ansökningsakten endast vara synliga för de medlemsstater som driver de underliggande informationssystemen i enlighet med villkoren för deras deltagande.


(11)  I syfte att stödja Etias mål om bedömning av huruvida sökanden av ett resetillstånd skulle utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten bör Etias kunna kontrollera om det föreligger motsvarigheter mellan uppgifter i Etias‑ansökningsakterna och Ecris-TCN-uppgifterna i CIR vad gäller vilka medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för ett terroristbrott eller något annat brott som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2018/1240, om de enligt nationell rätt kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd med en maximal varaktighet på minst tre år.

(12) En träff i Ecris-TCN-systemet bör inte i sig uppfattas så, att den berörda tredjelandsmedborgaren har dömts i de angivna medlemsstaterna. Förekomsten av tidigare fällande domar bör endast bekräftas på grundval av uppgifter från kriminalregistren i de berörda medlemsstaterna.


(13) Enligt ▌förordning (EU) 2018/1240 bör Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu‑LISA), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726[6], ansvara för utformnings- och utvecklingsfasen för Etias informationssystem.

(14) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG[7].

(15) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ▌deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark ▌.


(16) ▌Irland får meddela rådets ordförande att landet önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning, i enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget.

(17) I enlighet med artiklarna 1, 2 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.


(18) Förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)  Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(20) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 41.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725[8].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.


Artikel 1
Ändringar av förordning (EU) 2019/816

Förordning (EU) 2019/816 ska ändras på följande sätt ▌:

1. I artikel 1 ska följande led läggas till:

e)  de villkor enligt vilka uppgifter i Ecris-TCN-systemet får användas av Etias centralenhet för att stödja Etias mål att bidra till en hög säkerhetsnivå genom att ge underlag för en noggrann bedömning av säkerhetsrisker förknippade med sökande före deras ankomst till gränsövergångsställen vid de yttre gränserna i syfte att avgöra om det finns faktiska indikationer som tyder på, eller rimliga skäl på grundval av faktiska indikationer att dra slutsatsen, att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en säkerhetsrisk.”.


2.  Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2
Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av identitetsuppgifter om tredjelandsmedborgare som har varit föremål för fällande domar i medlemsstaterna, i syfte att identifiera ▌de medlemsstater där dessa domar har meddelats ▌. Med undantag av artikel 5.1 b ii ska de bestämmelser i denna förordning som är tillämpliga på tredjelandsmedborgare vara tillämpliga även på unionsmedborgare som också är medborgare i ett tredjeland och som har varit föremål för fällande domar i medlemsstaterna.


Denna förordning

a)  stöder VIS mål om bedömning av huruvida sökanden av en visering, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd skulle utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten i enlighet med förordning (EG) nr 767/2008,

b)  stöder Etias mål att bidra till en hög säkerhetsnivå,

c)  underlättar och stöder korrekt identifiering av personer i enlighet med denna förordning och förordning (EU) 2019/818.”.

3.  I artikel 3 ska led 6 ersättas med följande ▌:

6. behöriga myndigheter: centralmyndigheterna, ▌Eurojust, Europol och Europeiska åklagarmyndigheten, de myndigheter som utsetts att ha åtkomst till VIS enligt vad som avses i artiklarna 9ca och 22b.11 i förordning (EG) nr 767/2008 samt Etias centralenhet, inrättad i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1240, som är behöriga att få åtkomst till eller göra sökningar i Ecris-TCN i enlighet med denna förordning.”.


4.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)   I punkt 1 ska den första strecksatsen i led a iii ersättas med följande:

”–  id-nummer eller typ av och nummer på personens identitetshandlingar, inbegripet resehandlingar, samt namnet på den utfärdande myndigheten,”.

b)   I punkt 1 ska följande led läggas till:

”c) ▌En flaggning som, för syftena i förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) 2018/1240, anger att den berörda tredjelandsmedborgaren under de senaste 25 åren har dömts för ett terroristbrott eller under de senaste 15 åren har dömts för något annat ▌brott enligt vad som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2018/1240 om de brotten enligt nationell rätt kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd med en maximal varaktighet på minst tre år, och i dessa fall koden för den eller de dömande medlemsstaterna.”.


c)  Följande punkt ska läggas till:

”7. Den eller de dömande medlemsstaternas flaggningar och kod enligt vad som avses i punkt 1 c i denna artikel ska vara tillgängliga och sökbara enbart för

a)  centrala VIS för kontrollerna enligt artikel 7a i denna förordning jämförd med artikel 9a.4 e eller artikel 22b.3 e i förordning (EG) nr 767/2008,

b)  Etias centrala system för kontrollerna enligt artikel 7b i denna förordning jämförd med artikel 20.2 andra stycket led n i förordning (EU) 2018/1240, om träffar identifieras till följd av den automatiserade behandling som avses i artikel 11.1 i den förordningen.


Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket ska den eller de dömande medlemsstaternas flaggningar och kod enligt vad som avses i punkt 1 c inte vara synliga för någon annan myndighet än den centralmyndighet i den dömande medlemsstaten som skapade den flaggade posten.”.

5.  Artikel 7.7 ska ersättas med följande:

7. Vid en träff ska det centrala systemet ▌eller CIR ▌automatiskt förse den behöriga myndigheten med information om den eller de medlemsstater som innehar kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgaren, tillsammans med ▌de tillhörande referensnummer som avses i artikel 5.1 och eventuella motsvarande identitetsuppgifter. Sådana identitetsuppgifter ska endast användas för att kontrollera den berörda tredjelandsmedborgarens identitet. Resultatet av en sökning i det centrala systemet får endast användas för att


a)  göra en ansökan i enlighet med artikel 6 i rambeslut 2009/315/RIF,

b)  göra en begäran som avses i artikel 17.3 i denna förordning,

c)  bedöma huruvida sökanden av en visering, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd skulle utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten i enlighet med förordning (EG) nr 767/2008, eller

d)  stödja Etias mål att bidra till en hög säkerhetsnivå.”.


6.  I kapitel II ska följande artikel läggas till:

”Artikel 7b
Användning av ECRIS-TCN-systemet för Etias-kontroller

1. Etias centralenhet, som inrättats ▌i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1240, ska, för att kunna utföra de uppgifter den tilldelats genom förordning (EU) 2018/1240, ha rätt att få åtkomst till och söka Ecris‑TCN‑uppgifter i ▌CIR ▌. I enlighet med artikel 11.8 i den förordningen ska dock centralenheten ▌endast ha åtkomst till dataposter till vilka en flaggning har lagts till i enlighet med artikel 5.1 c i denna förordning.

De uppgifter som avses i första stycket får endast användas för kontroller som utförs av

a)  Etias centralenhet i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2018/1240, eller


b)  de nationella Etias-enheterna i enlighet med artikel 25a.2 i förordning (EU) 2018/1240 för sökningar i nationella kriminalregister. Det ska genomföras sökningar i nationella kriminalregister före den bedömning och det beslut som avses i artikel 26 i förordning (EU) 2018/1240 och, i tillämpliga fall, före den bedömning och det yttrande som avses i artikel 28 i den förordningen.

2. ▌CIR ▌ska vara anslutet till ESP för att möjliggöra den automatiserade behandling som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2018/1240.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 i förordning (EU) 2018/1240 ska den automatiserade behandling som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2018/1240 möjliggöra de kontroller som föreskrivs i artikel 20 och de påföljande kontrollerna enligt artiklarna 22 och 26 i den förordningen.


För utförandet av kontrollerna i artikel 20.2 n i förordning (EU) 2018/1240 ska Etias centrala system använda ESP för att jämföra uppgifterna i Etias med de uppgifter som flaggats i Ecris-TCN ▌i CIR ▌, i enlighet med artikel 5.1 c i denna förordning och i enlighet med artikel 11.8 i förordning 2018/1240, och med hjälp av de motsvarigheter som förtecknas i tabellen i bilaga II.”.

7.  I artikel 8 ska ▌följande punkt läggas till:

”3. De flaggningar som avses i artikel 5.1 c ska raderas automatiskt när den lagringsperiod som avses i punkt 1 i denna artikel löper ut eller senast 25 år efter det att flaggningen gjordes, i fråga om fällande domar med anknytning till terroristbrott, och 15 år efter det att flaggningen gjordes, i fråga om fällande domar med anknytning till andra grova brott.”.


8.  Artikel 24.1 ska ersättas med följande:

”1.  De uppgifter som förs in i det centrala systemet ▌och CIR ▌ska endast behandlas i syfte att

a)  identifiera ▌de medlemsstater som innehar uppgifterna i kriminalregister om tredjelandsmedborgare,

b)  stödja VIS mål om bedömning av huruvida sökanden av en visering, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd skulle utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten i enlighet med förordning (EG) nr 767/2008,

c)  stödja Etias mål att bidra till en hög säkerhetsnivå.

De uppgifter som förs in i CIR ska också behandlas i enlighet med förordning (EU) 2019/818 för att underlätta och stödja en korrekt identifiering av personer som registrerats i Ecris-TCN i enlighet med den här förordningen.”.


9.  I artikel 32.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Varje månad ska eu-LISA till kommissionen översända statistik ▌över registrering, lagring och utbyte av uppgifter ur kriminalregister via Ecris-TCN-systemet och Ecris referensprogramvara, inbegripet över dataposter som har försetts med en flaggning i enlighet med artikel 5.1 c. eu-LISA ska säkerställa att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer med hjälp av statistiken. På kommissionens begäran ska eu-Lisa tillhandahålla kommissionen statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning.”.

10.  Följande artikel ska införas:

”Artikel 31b
Förande av loggar för interoperabilitet med Etias ▌

För de sökningar som anges i artikel 7b i denna förordning ska det i enlighet med artikel 69 i förordning (EU) 2018/1240 föras logg över all Ecris‑TCN‑uppgiftsbehandling som sker i ▌CIR ▌och Etias.”.


11.  Följande bilaga ska läggas till:

”Bilaga II

Tabell över motsvarigheter som avses i artikel 7b

Uppgifter enligt artikel 17.2 i förordning 2018/1240 vilka skickas från Etias centrala system

De motsvarande Ecris-TCN-uppgifter enligt artikel 5.1 i denna förordning i ▌CIR ▌mot vilka uppgifter i Etias ska kontrolleras

Efternamn (familjenamn).

Efternamn.

Efternamn vid födseln.

Tidigare namn.

Förnamn.

Förnamn.

Andra namn (alias, artistnamn eller pseudonymer, smeknamn).

Pseudonymer och/eller alias.

Födelsedatum.

Födelsedatum.

Födelseort.

Födelseort (ort och land).


Födelseland.

Födelseort (ort och land).

Kön.

Kön.

Nuvarande medborgarskap.

Medborgarskap.

Eventuella andra medborgarskap.

Medborgarskap.

Resehandlingens typ.

Typ av resehandling.

Resehandlingens nummer.

Resehandlingens nummer.

Resehandlingens utfärdandeland.

Utfärdande myndighet.

▌”.


Artikel 2
Ändringar av förordning (EU) 2019/818

Förordning (EU) 2019/818 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 18 ska följande punkt införas:

”1b. Vid tillämpning av artikel 20 i förordning (EU) 2018/1240 ska CIR även lagra de uppgifter som avses i artikel 5.1 c i förordning (EU) 2019/816, logiskt åtskilda från uppgifterna enligt punkt 1 i den här artikeln. De uppgifter som avses i artikel 5.1 c i förordning (EU) 2019/816 ska enbart vara tillgängliga på det sätt som avses i artikel 5.7 i den förordningen.”.

2. I artikel 68 ska följande punkt införas:

”1b. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska, för ändamål som rör den automatiserade behandlingen enligt artiklarna 20, 23, 24.6 c ii, 41 och 54.1 b i förordning (EU) 2018/1240, ESP tas i drift enbart för dessa ändamål så snart villkoren i artikel 88 i förordning (EU) 2018/1240 har uppfyllts.”.


Artikel 3
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

 

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias (EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd) syften

Referensnummer

COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)

Framläggande för parlamentet

7.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

8.3.2021

TRAN

8.3.2021

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

AFET

25.3.2021

TRAN

21.1.2019

 

 

Föredragande

 Utnämning

Jeroen Lenaers

8.3.2021

 

 

 

Antagande

7.12.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

9

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Andor Deli, Lívia Járóka

Ingivande

30.3.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

THE LEFT

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

0

0

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 15 april 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy