Διαδικασία : 2021/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0103/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0103/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 5
PV 28/04/2021 - 7
CRE 28/04/2021 - 5
CRE 28/04/2021 - 7

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 4
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0147

<Date>{30/03/2021}30.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0103/2021</NoDocSe>
PDF 268kWORD 85k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος</Titre>

<DocRef>(2021/0000(INI))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</Commission>

Εισηγητές: <Depute>Andreas Schwab, Martin Hlaváček</Depute>

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

José Manuel Fernandes, Valérie Hayer, Επιτροπή Προϋπολογισμών

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος

(2021/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 1ης -2ας Οκτωβρίου 2020[1] και της 21ης Ιουλίου 2020[2],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 27ης Νοεμβρίου 2020[3],

 έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής που εκκρεμούν προς έγκριση και αφορούν, συγκεκριμένα την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ), την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)[4] και τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας[5], καθώς και τις θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτές τις προτάσεις,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ» (COM(2019)0008),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2020, σχετικά με σχέδιο δράσης για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης (COM(2020)0312),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος[6], που πρότεινε η ειδική επιτροπή του σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (επιτροπή TAXE),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος[7], που πρότεινε η ειδική επιτροπή του σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (επιτροπή TAXE2),

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή την οποία διενήργησε η εξεταστική επιτροπή του για να διερευνήσει εικαζόμενες παραβάσεις και κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (επιτροπή PANA)[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή[9], που πρότεινε η ειδική Επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3),

 έχοντας υπόψη τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή σε καθένα από τα προαναφερθέντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου[10],

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies» («Αντίκτυπος της ψηφιοποίησης σε διεθνή φορολογικά θέματα: Προκλήσεις και λύσεις)[11],

 έχοντας υπόψη το Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς (IF) των G20/ΟΟΣΑ για το σχέδιο δράσης «Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών» (BEPS),του Οκτωβρίου 2015, και ειδικότερα την δράση 1 σχετικά με τις φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση,

 έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του IF των G20/ΟΟΣΑ με τίτλο «Tax Challenges Ago from Digitalisation» (Φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση), που εγκρίθηκε το 2018, και το πρόγραμμα εργασίας του σχετικά με την ανάπτυξη μιας συναινετικής λύσης για τις φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη την συνοδευτική δήλωση και τις εκθέσεις σχετικά με τα σχέδια του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα που εγκρίθηκαν από το IF των G20/ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο 2020, καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης και εκτίμησης επιπτώσεων που διενήργησε η γραμματεία του ΟΟΣΑ,

 έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαφόρων συνόδων κορυφής G7, G8 και G20 για διεθνή φορολογικά θέματα,

 έχοντας υπόψη τις τρέχουσες εργασίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα σχετικά με τις φορολογικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας,

 έχοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση ψηφιακής εισφοράς της 14ης Ιανουαρίου 2021 (Ares (2021) 312667),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0»[12],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0103/2021),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών βασίζονται σε αρχές που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και δεν είναι πλέον κατάλληλες για μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη και ψηφιοποιημένη οικονομία, επιτρέποντας έτσι πολλές επιζήμιες φορολογικές πρακτικές που υπονομεύουν τα δημόσια οικονομικά και τον θεμιτό ανταγωνισμό·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογικότητα και η πρακτικότητα των εν λόγω διεθνών φορολογικών κανόνων αποτελούν πλέον αντικείμενο επανεξέτασης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΟΟΣΑ με σκοπό τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη και ψηφιοποιημένη οικονομία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποιημένη οικονομία έχει επιδεινώσει τα υφιστάμενα προβλήματα που προκαλούνται από την υπερβολική εξάρτηση των πολυεθνικών εταιρειών από άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η διανοητική ιδιοκτησία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008-2009 και μια σειρά αποκαλύψεων για πρακτικές φοροδιαφυγής, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, φοροαποφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι χώρες της G20 συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ μέσω του σχεδίου «Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών» (BEPS), απόφαση που οδήγησε στο σχέδιο δράσης BEPS·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το σχέδιο δράσης BEPS επιτεύχθηκε παγκόσμια συναίνεση σε διάφορα ζητήματα, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε, ωστόσο, συμφωνία για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση της χωριστής τελικής έκθεσης, το 2015, όσον αφορά τη δράση 1 του BEPS·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολογίας εταιρειών με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των προκλήσεων της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει δύο προτάσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας το 2018, οι οποίες περιλάμβαναν μια προσωρινή βραχυπρόθεσμη λύση σχετικά με την καθιέρωση φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (ΦΨΥ) και μια μακροπρόθεσμη λύση που αφορά τον ορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας (SDP) ως συνδέσμου για τη φορολόγηση των εταιρειών που θα πρέπει να αντικαταστήσει τον ΦΨΥ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε, την 25η Οκτωβρίου 2016, πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε όλες αυτές τις προτάσεις, αλλά δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, γεγονός που ανάγκασε ορισμένα κράτη μέλη να θεσπίσουν μονομερώς ΦΨΥ·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση ασυντόνιστων και χωριστών ΦΨΥ από τα κράτη μέλη, με διαφορετικούς φορολογικούς κανόνες και κριτήρια, αυξάνει τον κατακερματισμό εντός της ενιαίας αγοράς, δημιουργεί μεγαλύτερη φορολογική αβεβαιότητα και είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με μια κοινή λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνονται μονομερώς από τα κράτη μέλη ενδέχεται να αυξήσουν τις διεθνείς εμπορικές διαφορές, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ψηφιακές όσο και τις μη ψηφιακές επιχειρήσεις εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε από τους υπουργούς οικονομικών της G20 τον Μάρτιο 2017 και μετά την έγκριση προγράμματος εργασίας (PoW) τον Μάιο του 2019, το Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς των ΟΟΣΑ/G20 για το BEPS (IF), μέσω της ειδικής ομάδας του για την ψηφιακή οικονομία, επεξεργάζεται μια συναινετική παγκόσμια λύση βασισμένη σε δύο πυλώνες: στον πρώτο πυλώνα, που αφορά την κατανομή φορολογικών δικαιωμάτων μέσω νέων κανόνων για την κατανομή των κερδών και τα φορολογητέα συνδετικά στοιχεία, και στον δεύτερο πυλώνα που αφορά την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ζητημάτων που σχετίζονται με το BEPS και τη θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου φορολόγησης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Οκτωβρίου 2020, το IF των ΟΟΣΑ/G20 δημοσίευσε δέσμη μέτρων αποτελούμενη από συνοδευτική δήλωση και εκθέσεις σχετικά με τα σχέδια του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, η οποία αντικατοπτρίζει συγκλίνουσες απόψεις σχετικά με μια σειρά χαρακτηριστικών πολιτικής, αρχών και παραμέτρων σε αμφότερους τους πυλώνες, προσδιορίζοντας παράλληλα τα εναπομένοντα πολιτικά και τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη των κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών στον ψηφιακό τομέα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας COVID-19 έχουν επιταχύνει περαιτέρω αυτή την τάση μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένη στις ψηφιακές υπηρεσίες, θέτοντας τις φυσικές επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε περαιτέρω μειονεκτική θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί ταχεία δράση, λαμβανομένου υπόψη του στόχου του ταμείου G20/OECD για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Ιουλίου 2021 ως ένα καλό πρώτο βήμα προς μια πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη διεθνής φορολογική νομοθεσία έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και των πρακτικών φοροαποφυγής, καθώς και για τον σχεδιασμό ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος το οποίο θα αντιμετωπίζει την ανισότητα και θα εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα, που αποτελούν προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας επέτρεψε στις μικρές εταιρείες σε όλους τους τομείς και σε διαφορετικούς κλάδους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να προσεγγίσουν νέους πελάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται από τα μέτρα της ΕΕ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε άυλα περιουσιακά στοιχεία για τη δημιουργία περιεχομένου, ιδίως μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης των δεδομένων των χρηστών, και ότι η εν λόγω δημιουργία αξίας δεν καταγράφεται από τα ισχύοντα φορολογικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το φαινόμενο δεν ευθυγραμμίζει τον τόπο δημιουργίας αξίας με τον τόπο φορολόγησης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διεθνούς συμφωνίας ή ενωσιακού κανονισμού για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί εμπόδιο για ένα πιο ανταγωνιστικό και φιλικό προς την ανάπτυξη επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί σύγχρονες φορολογικές πολιτικές που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εισπράττουν, με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, τους οφειλόμενους φόρους για δραστηριότητες που ασκούνται εντός της ενιαίας αγοράς·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά και να λαμβάνουν ενιαία, ισχυρή και φιλόδοξη θέση στις διεθνείς φορολογικές διαπραγματεύσεις·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου αναφέρουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τις εργασίες σχετικά με το σημαντικό ζήτημα της ψηφιακής φορολογίας» τον Μάρτιο του 2021·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί Οικονομικών της G20 θα συνέλθουν στις 7-8 Απριλίου 2021 και στις 9-10 Ιουλίου 2021 και θα προβούν σε απολογισμό των δύο πυλώνων των διαπραγματεύσεων για το IF·

Προκλήσεις που ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας

1. σημειώνει ότι οι ισχύοντες διεθνείς φορολογικοί κανόνες χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα και ότι τα φορολογικά δικαιώματα βασίζονται κυρίως στη φυσική παρουσία των εταιρειών· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση και η ισχυρή εξάρτηση από άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξήσει σημαντικά την ικανότητα των εταιρειών να ασκούν σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες δεν έχουν φυσική παρουσία και, συνεπώς, οι φόροι που καταβάλλονται σε μία δικαιοδοσία δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την αξία και τα κέρδη που δημιουργούνται εκεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά κερδών·

2. ζητεί νέα και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων για τις πολυεθνικές με υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης και αναθεώρηση της παραδοσιακής έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης, καθώς δεν καλύπτει την ψηφιοποιημένη οικονομία· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Κ(Ε)ΒΦΕ για τη δημιουργία μιας εικονικής μόνιμης εγκατάστασης με γνώμονα το πού λαμβάνεται η αξία και με βάση την αξία και τα κέρδη που παράγονται από τους χρήστες· τονίζει ότι οι χρήστες επιγραμμικών πλατφορμών και οι καταναλωτές ψηφιακών υπηρεσιών αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες στη δημιουργία αξίας από επιχειρήσεις υψηλής ψηφιοποίησης και δεν μπορούν να μετατοπίζονται εκτός δικαιοδοσίας με τον ίδιο τρόπο όπως το κεφάλαιο και η εργασία, και θα πρέπει επομένως να ληφθούν υπόψη στον ορισμό ενός νέου φορολογικού πλέγματος, έτσι ώστε να παρέχεται ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης του επιθετικού σχεδιασμού·

3. συμμερίζεται την ανησυχία ότι ένας στενός ορισμός των εν λόγω προβλημάτων θα είχε ως αποτέλεσμα να σχεδιαστούν στοχευμένοι κανόνες μόνο για συγκεκριμένες επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι οι τιμές μεταβίβασης, ο ορισμός των μόνιμων εγκαταστάσεων και τα φορολογικά κενά που προκύπτουν από διάφορα υπερβολικά περίπλοκα φορολογικά συστήματα πρέπει να επανεξεταστούν, ιδίως όσον αφορά τις συμφωνίες διπλής φορολογίας·

4. τονίζει ότι οι νέες λύσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας θα πρέπει κατά κύριο λόγο να φορολογούν τα κέρδη και όχι τα έσοδα·

5. λαμβάνει υπόψη τη σημαντική εξέλιξη των οικονομιών μας που έχει προκληθεί από την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση· λαμβάνει υπόψη τα θετικά αποτελέσματα της ψηφιοποίησης στην κοινωνία και τις οικονομίες μας, καθώς και τις μεγάλες δυνατότητες ψηφιοποίησης στη φορολογική διοίκηση, η οποία χρησιμεύει ως εργαλείο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις φορολογικές αρχές και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας· εκφράζει τη λύπη του για τις ελλείψεις του διεθνούς φορολογικού συστήματος, το οποίο δεν ενδείκνυται πάντοτε για την κατάλληλη αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης· ζητεί τη σύναψη συμφωνίας με στόχο ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, με σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας στον τομέα της φορολογίας·

6. ζητεί τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ώστε να καταπολεμά τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων·

7. τονίζει την ανάγκη να φορολογούνται οι πολυεθνικές εταιρείες βάσει δίκαιου και αποτελεσματικού τρόπου κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών· υπενθυμίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)·

8. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η υποφορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εγγενής κινητικότητα των πολυεθνικών υψηλής ψηφιοποίησης, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία αξίας, και να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ όλων των χωρών στις οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δημιουργούν αξία, συμπεριλαμβανομένης της Ε&Α· επισημαίνει ότι ορισμένες υφιστάμενες συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση μπορούν να εμποδίσουν τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων, και ζητεί την επικαιροποίησή τους· επισημαίνει την ιδιαίτερη κατάσταση των μικρών περιφερειακών κρατών μελών·

9. θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η φοροαποφυγή δεν είναι μόνο επιζήμια για την είσπραξη δημόσιων εσόδων, γεγονός το οποίο εμποδίζει την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και μετατοπίζει τη φορολογική επιβάρυνση στον μέσο πολίτη δημιουργώντας έτσι περισσότερες ανισότητες, αλλά στρεβλώνει επίσης τις αγορές θέτοντας τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, σε μειονεκτική θέση, και δημιουργώντας φραγμούς για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά· τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι πιθανοί φραγμοί για τη διείσδυση ΜΜΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ενός ψηφιακού τομέα με λίγους μόνο μεγάλους φορείς·

10. υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις ψηφιακές επιχειρήσεις είναι μόλις 9,5 % έναντι 23,2 % για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα·

11. τονίζει ότι, εν τω μεταξύ, η ζήτηση για ψηφιοποιημένες υπηρεσίες έχει εκτοξευτεί λόγω της υποχρέωσης για εκτέλεση πολλών εργασιών εξ αποστάσεως στο πλαίσιο της COVID-19· παρατηρεί, επομένως, ότι οι πάροχοι αυτών των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών έχουν βρεθεί σε ευνοϊκότερη θέση από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

12. υπογραμμίζει ότι η τελική έκθεση ΟΟΣΑ/G20 BEPS Action 1-2015 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή οικονομία καθίσταται διαρκώς περισσότερο η ίδια η οικονομία· αναγνωρίζει την ταχεία ψηφιοποίηση των περισσότερων οικονομικών τομέων και την ανάγκη για ένα διαχρονικό φορολογικό σύστημα, που δεν οριοθετεί την ψηφιακή οικονομία αλλά διασφαλίζει μια δίκαιη κατανομή των εσόδων στις διάφορες χώρες όπου δημιουργείται αξία·

13. επισημαίνει τη σημασία της διάκρισης του ρόλου της φορολογίας από εκείνον της ρύθμισης, και ότι οι μελλοντικές ψηφιακές φορολογικές πολιτικές δεν θα πρέπει να διατυπωθούν για να διορθωθούν ελλείψεις στην ψηφιακή οικονομία, όπως τα κέρδη από τη μονοπωλιακή εξουσία επί της πληροφορίας, όπου θα ήταν πιο ενδεδειγμένο να ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα·

Παγκόσμια πολυμερής συμφωνία: ο προτιμώμενος αλλά όχι ο μοναδικός δρόμος

14. ζητεί τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας με στόχο ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο IF των G20/ΟΟΣΑ για την επίτευξη παγκόσμιας συναίνεσης σχετικά με μια πολυμερή μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της συνεχούς μετατόπισης κερδών και της ψηφιοποιημένης οικονομίας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία για τη σύναψη συμφωνίας, που είχε οριστεί για το τέλος του 2020· αναγνωρίζει την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις προτάσεις σε τεχνικό επίπεδο, παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, και ζητεί να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία έως τα μέσα του 2021 στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς αποκλεισμούς· καλεί τα κράτη μέλη να ασχοληθούν επίσης ενεργά με φορολογικά θέματα σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως ο ΟΗΕ·

15. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η προσέγγιση των δύο πυλώνων που προτείνεται στο IF των G20/ΟΟΣΑ δε συνεπάγεται περιχαράκωση της ψηφιοποιημένης οικονομίας, αλλά επιδιώκει την εξεύρεση ολοκληρωμένης λύσης για τις νέες προκλήσεις της· λαμβάνει υπόψη τις αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των μελών του IF· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι δύο πυλώνες θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικοί και ότι θα πρέπει να εγκριθούν έως τα μέσα του 2021·

16. τονίζει ότι ο πυλώνας II στοχεύει στην αντιμετώπιση των υπολειπόμενων προκλήσεων BEPS, ιδίως διασφαλίζοντας ότι οι μεγάλες πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιοποιημένων, πληρώνουν έναν ελάχιστο πραγματικό συντελεστή εταιρικού φόρου ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται· θεωρεί ότι ο οποιοσδήποτε ελάχιστος πραγματικός συντελεστής θα πρέπει να είναι δίκαιος και επαρκής, προκειμένου να αποθαρρύνεται η μετατόπιση κερδών και να αποτρέπεται ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός·

17. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί συμβιβασμοί των διαπραγματεύσεων G20/OECD IF θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ και θα αποφεύγουν την αύξηση της πολυπλοκότητας και τυχόν πρόσθετη γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ και τους πολίτες·

18. επικροτεί τις προσπάθειες της γραμματείας του ΟΟΣΑ για την εξεύρεση λύσης όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των ισχυόντων διεθνών φορολογικών κανόνων μας σε μια παγκοσμιοποιημένη και ψηφιοποιημένη οικονομία· επικροτεί την πρόταση που διατυπώνεται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα για ένα νέο φορολογικό πλέγμα και νέα φορολογικά δικαιώματα που θα δημιουργήσουν τη δυνατότητα φορολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε περιοχές δικαιοδοσίας αγοράς, ακόμη και όταν δεν έχουν φυσική παρουσία, με βάση την οικονομική τους δραστηριότητα· υπογραμμίζει ότι η αλληλεπίδραση με τους χρήστες και τους καταναλωτές συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία αξίας στα επιχειρηματικά μοντέλα υψηλής ψηφιοποίησης και θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι απομένουν ορισμένες επιλογές πολιτικής που θα πρέπει να καθοριστούν σε παγκόσμιο επίπεδο·

19. αναγνωρίζει ότι το αποκαλούμενο «ποσό Α» θα δημιουργούσε ένα νέο φορολογικό δικαίωμα για τις περιοχές δικαιοδοσίας αγοράς· τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής αυτών των νέων φορολογικών δικαιωμάτων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε πρακτικές BEPS, και τουλάχιστον τις επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτοματοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή με καταναλωτές, χωρίς να επιβαρύνονται περαιτέρω και περιττά οι ΜΜΕ και χωρίς αύξηση του κόστους των υπηρεσιών για τους καταναλωτές·

20. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια συμφωνία για τη διασφάλιση της ανακατανομής επαρκών ποσών κερδών στις δικαιοδοσίες αγοράς, η οποία θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ συνήθων και έκτακτων κερδών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρά τεχνητές διακρίσεις·

21. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένα υπερβολικά περίπλοκο σύστημα θα μπορούσε μάλιστα να προσφέρει ευκαιρίες για παράκαμψη των νεοσυμφωνηθέντων κανόνων, και καλεί τον ΟΟΣΑ και τα διαπραγματευόμενα κράτη μέλη να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας απλής και εφαρμόσιμης λύσης· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα που σχετίζονται με τον διοικητικό αντίκτυπο του σχεδίου δράσης BEPS των ΟΟΣΑ/G20·

22. συνιστά, οι επιλογές πολιτικής που υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στις διαπραγματεύσεις να μειώνουν την πολυπλοκότητα· υποστηρίζει, συνεπώς, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στα νέα φορολογικά δικαιώματα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να μειωθεί ο φόρτος που συνεπάγεται η εφαρμογή για τα κράτη μέλη και να ληφθούν υπόψη τα κράτη μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν σε φορολογικές ρυθμίσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, όπως οι λεγόμενες συμφωνίες «sweetheart»· πιστεύει ότι θα ήταν ενδεδειγμένη η μεταρρύθμιση της προσέγγισης «ίσων αποστάσεων»·

23. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τον διάλογο με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την ψηφιακή φορολογική πολιτική, με στόχο την εξεύρεση κοινής προσέγγισης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του IF των G20/ΟΟΣΑ πριν από τον Ιούνιο του 2021· χαιρετίζει την πρόσφατη δήλωση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, ότι θα συμμετάσχει εκ νέου ενεργά στις διαπραγματεύσεις του ΟΟΣΑ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας και θα εγκαταλείψει την έννοια του «ασφαλούς λιμένα»· καλεί τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στη ρήτρα «ασφαλούς λιμένα», η οποία υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει σοβαρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δική της πρόταση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποιημένης οικονομίας σε περίπτωση που συμπεριληφθεί ρήτρα «ασφαλούς λιμένα» στον πρώτο πυλώνα της μεταρρύθμισης· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και καιρό η Επιτροπή, η οποία επικεντρώνεται στη σημαντική ψηφιακή παρουσία·

24. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για θέσπιση μηχανισμού πρόληψης και επίλυσης διαφορών, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία και να αυξηθεί η αποδοχή των νέων κανόνων· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του μηχανισμού αυτού, ιδίως για τη μεταβατική περίοδο έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το νέο διεθνές φορολογικό καθεστώς· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί φορολογική ασφάλεια είναι, κατά πρώτο λόγο, η θέσπιση απλών, σαφών και εναρμονισμένων κανόνων για την πρόληψη των διαφορών· επισημαίνει ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός πρόληψης και επίλυσης διαφορών δεν θα πρέπει να θέτει τις αναπτυσσόμενες χώρες σε μειονεκτική θέση·

25. κατανοεί ότι με μια διεθνή συμφωνία θα να αποφεύγονται επιζήμιες εμπορικές διαφορές και αντίποινα με δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους οικονομικούς τομείς·

26. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη δική της εκτίμηση αντικτύπου για τις επιπτώσεις των πυλώνων 1 και 2 στην είσπραξη εσόδων για τα κράτη μέλη και να ενημερώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της· καλεί την Επιτροπή, βάσει αυτής της εκτίμησης επιπτώσεων να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη να λάβουν διαπραγματευτικές θέσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα της ΕΕ·

27. καλεί κάθε κράτος μέλος και την Επιτροπή να συντονίσουν τις θέσεις τους προκειμένου να εκφράζονται με μία φωνή·

Έκκληση για άμεση ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αδυναμία του IF των G20/ΟΟΣΑ να βρει λύση τον Οκτώβριο του 2020 έχει παρατείνει την υποφορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας· τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες που ήταν σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, ενώ πολλές άλλες επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, έχουν πληγεί, και έχει επιταχύνει τη μετάβαση σε μια ψηφιοποιημένη οικονομία, καταδεικνύοντας περαιτέρω την ανάγκη να εξευρεθούν πολυμερείς λύσεις για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ψηφιοποιημένη οικονομία συνεισφέρει δίκαια·

29. τονίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν πρωτοφανείς πόρους προκειμένου να ανακάμψουν από την κρίση COVID-19 και ότι η κινητοποίηση εσόδων από υποφορολογούμενους τομείς μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης·

30. θεωρεί ότι οι φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν από την ψηφιοποιημένη οικονομία αποτελούν παγκόσμιο ζήτημα και ότι απαιτείται επειγόντως συμφωνία στο επίπεδο των κρατών G20/OECD προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διεθνής συντονισμός· θεωρεί ότι μια φιλόδοξη και εναρμονισμένη διεθνής λύση είναι προτιμότερη από ένα συνονθύλευμα εθνικών ή περιφερειακών ψηφιακών φόρων που ενέχει δυνητικούς κινδύνους, και είναι πολύ πιο πιθανό να βρει ομόφωνη στήριξη στο Συμβούλιο·

31. επιμένει, συνεπώς, ότι, ανεξάρτητα από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του G20/OECD IF, η ΕΕ θα πρέπει να έχει και μια εναλλακτική θέση και να είναι έτοιμη να αναπτύξει τη δική της πρόταση για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας έως το τέλος του 2021, ιδίως επειδή οι προτάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν μόνο μια μικρή ομάδα εταιρειών και ενδέχεται να μην είναι επαρκείς· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα υποβάλλοντας τις προτάσεις της για ψηφιακή εισφορά έως τον Ιούνιο του 2021, εξασφαλίζοντας παράλληλα εκ των προτέρων τη συμβατότητά τους με τη μεταρρύθμιση του G20/OECD IF, εάν υπάρξει σχετική συμφωνία· συνιστά στην Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια, ιδίως με και χωρίς συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ έως τα μέσα του 2021·

32. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ειδικότερα το ενδεχόμενο θέσπισης ενός προσωρινού ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών ως αναγκαίο πρώτο βήμα· τονίζει ότι, εάν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ/G20 IF, οι εν λόγω ευρωπαϊκές λύσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως· υπενθυμίζει ότι ένας ΦΨΥ της ΕΕ μπορεί να εξεταστεί μόνο ως προσωρινό πρώτο βήμα·

33. καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει τη μελλοντική συμφωνία που θα προκύψει από τη διεθνή διαπραγμάτευση με εναρμονισμένο τρόπο και καλεί την Επιτροπή να εκδώσει σχετική πρόταση για τον σκοπό αυτό·

34. επισημαίνει ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων του ΟΟΣΑ θα οδηγούσε σε περαιτέρω κατακερματισμό σε σχέση με τους ψηφιακούς φόρους που θα μπορούσε επίσης να είναι επιζήμιος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες στοχεύουν να επεκτείνουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα σε άλλες αγορές· υπενθυμίζει τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί εμπορικοί πόλεμοι· τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, απαιτείται ισχυρός συντονισμός·

35. τονίζει ότι οι ψηφιακές εταιρείες της ΕΕ που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην ΕΕ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι στις ξένες εταιρείες που δεν έχουν «φυσική παρουσία» σε κανένα κράτος μέλος και μπορούν, κατά συνέπεια, να αποφύγουν την καταβολή εταιρικού φόρου στην ΕΕ ακόμη και αν δραστηριοποιούνται με ευρωπαίους χρήστες· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους παραδοσιακών και αυτοματοποιημένων ψηφιοποιημένων υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις που έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές στην ΕΕ, και να εξασφαλιστεί ότι οι τελευταίοι θα φορολογούνται εκεί όπου δημιουργούν κέρδη και με δίκαιο συντελεστή·

36. τονίζει ότι ο όποιος ΦΨΥ της ΕΕ πρέπει να αποφεύγει τη δημιουργία περιττών αυξήσεων του κόστους συμμόρφωσης και να παρέχει σαφείς ορισμούς και διαφανείς διατάξεις απλές στην τήρηση και την επιβολή, όπως επίσης να προωθεί την ασφάλεια δικαίου και την κανονιστική βεβαιότητα·

37. ζητεί τη θέσπιση αναλογικών κανόνων για την αποφυγή της υπονόμευσης των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών που βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων τους· τονίζει ότι η φορολογική πολιτική μπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο αυτό· τονίζει ότι απαιτείται μια φιλική προς την ανάπτυξη φορολογική πολιτική που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς·

38. τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάμενων κανόνων περί διπλής φορολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η φορολόγηση όλων των κερδών που εξέρχονται από την ΕΕ·

39. κατανοεί ότι ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν τη φορολόγηση των επιχειρήσεων υψηλής ψηφιοποίησης επείγον ζήτημα και ότι, για τον λόγο αυτό, έχουν θεσπίσει φόρους ψηφιακών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι οι εν λόγω εθνικοί ψηφιακοί φόροι έχουν αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μονομερής εφαρμογή λύσεων σε εθνικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο κατακερματισμού και φορολογικής αβεβαιότητας στην ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των εθνικών μέτρων καθιστά ακόμη πιο επιτακτική μια συντονισμένη ευρωπαϊκή λύση· υπενθυμίζει ότι αυτά τα εθνικά μέτρα θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά εάν βρεθεί μια αποτελεσματική πολυμερής λύση·

40. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η φορολογία αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι κυβερνήσεις πρέπει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να την ασκούν κατά τρόπο σύμφωνο με τις κοινές αρχές του δικαίου της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των εθνικών πλαισίων ώστε να καθίσταται δυνατός ο θεμιτός ανταγωνισμός και να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες στη συνολική συνοχή των φορολογικών αρχών της ΕΕ·

41. επισημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν συμφώνησε σε καμία από τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής, δηλαδή για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, τη σημαντική ψηφιακή παρουσία ή την ΚΒΦΕ και την ΚΕΒΦΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις θέσεις τους σχετικά με τις προτάσεις αυτές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων του ΟΟΣΑ, ιδίως μέσα από το πρίσμα των πρωτοφανών συνθηκών της κρίσης COVID-19, ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσής τους σε πιθανή μελλοντική εφαρμογή των συμφωνιών του ΟΟΣΑ, και να εξετάσουν όλες τις επιλογές που προβλέπονται από τις Συνθήκες, εάν δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί ομόφωνη συμφωνία·

42. καλεί τα κράτη μέλη να επανεκκινήσουν πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας εντός της ενιαίας αγοράς, ανεξάρτητα από την έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο στους νομοθετικούς φακέλους που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

43. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, της 14 Ιανουαρίου 2021, σχετικά με μια ψηφιακή εισφορά· σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ευημερία των καταναλωτών, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες, επιχειρήσεις υψηλής ψηφιοποίησης συνεισφέρουν στην κοινωνία το μερίδιο που τους αναλογεί· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο το πεδίο εφαρμογής, ο ορισμός και ο κατακερματισμός των ψηφιακών δραστηριοτήτων, συναλλαγών, υπηρεσιών ή εταιρειών θα συνάδουν με τις διεθνείς προσπάθειες για την εξεύρεση παγκόσμιας λύσης·

44. επισημαίνει τις τρεις επιλογές φορολογικής πολιτικής που αναφέρονται στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, μεταξύ των οποίων:

α) ένας συμπληρωματικό φόρο εισοδήματος εταιρειών (ΦΕΕ) που θα ήταν συμβατός με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τις διμερείς φορολογικές συμφωνίες,

β) ένας φόρος με βάση τα έσοδα, ελλείψει αποτελεσματικής διεθνώς αποδεκτής λύσης, επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένας ψηφιακός φόρος είναι προτιμότερο να φορολογεί τα κέρδη,

γ) ένας φόρος επί των ψηφιακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων στην ΕΕ και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο μετατόπισης του βάρους της καταβολής του φόρου από τις μεγάλες ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις σε μικρότερες εταιρείες που βασίζονται σε αυτές τις υπηρεσίες·

45. ζητεί λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει κάθε επιλογή τόσο στο ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ όσο και στην ενιαία αγορά, καθώς και τυχόν εμπορικές διαφορές και αντίποινα από άλλους οικονομικούς παράγοντες και πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους οικονομικούς τομείς·

46. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στις νομοθετικές διαδικασίες στον τομέα της φορολογίας· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Συνθήκες· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον χάρτη πορείας για τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ»·

Ψηφιακή εισφορά ως νέος ίδιος πόρος της ΕΕ

47. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (ΔΣ) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία όσον αφορά τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και για τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων[13], σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, και υπενθυμίζει τη νομικά δεσμευτική υποχρέωση της Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς ως ιδίου πόρου έως τον Ιούνιο του 2021· τονίζει τη νομικά δεσμευτική υποχρέωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβούν, χωρίς καθυστέρηση, στις ενέργειες που προβλέπονται στον χάρτη πορείας, με στόχο να την θεσπίσουν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023·

48. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή του για την καθιέρωση ψηφιακού τέλους της ΕΕ ως ιδίου πόρου με μεγάλες πλειοψηφίες σε μια σειρά εκθέσεων και ψηφισμάτων[14]·

49. τονίζει ότι η ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων, δεσμεύει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν με αμετάκλητο τρόπο στη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ που θα ενταχθεί στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ στο σύνολό του ως ίδιος πόρος και μακροπρόθεσμη σταθερή πηγή εσόδων· υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από το αν οι βασικοί κανόνες καθορίζονται σε επίπεδο ΟΟΣΑ ή ΕΕ, τα έσοδα που θα προκύψουν από την ψηφιακή φορολογία στα κράτη μέλη μπορούν και πρέπει να καταστούν ίδιος πόρος· θεωρεί ότι η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται και για οποιαδήποτε άλλα έσοδα προκύψουν από οποιαδήποτε συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ·

50. θεωρεί ότι τα έσοδα από την ψηφιακή εισφορά της ΕΕ θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ανοικτά σύνορα της ενιαίας αγοράς και της «ψηφιακής ένωσης» και, συνεπώς, θα αποτελέσουν μια άκρως κατάλληλη και γνήσια βάση για έναν ίδιο πόρο της ΕΕ· τονίζει ότι η διάθεση αυτής της νέας ροής δημόσιων εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα συμβάλει στην επίλυση αρκετών προβληματικών ζητημάτων που συνδέονται με τη δημοσιονομική ισοδυναμία και τη δημοσιονομική συνοχή·

51. ζητεί έναν φορολογικό σχεδιασμό και κανόνες εφαρμογής που να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετακύλισης τυχόν οικονομικών επιπτώσεων στους πολίτες και τους καταναλωτές της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η μετατροπή των εσόδων από τον ψηφιακό φόρο σε ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα συμβάλει στην κατανομή και την ανακατανομή των εν λόγω δαπανών με δίκαιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη·

52. υπενθυμίζει ότι οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στην ψηφιακή εισφορά της ΕΕ και/ή στους κανόνες του ΟΟΣΑ δεν προβλέπεται να προοριστούν επίσημα για συγκεκριμένο πρόγραμμα ή ταμείο, σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας· υπενθυμίζει ότι θα αποτελέσουν γενικά έσοδα μαζί με άλλους νέους ίδιους πόρους, το συνολικό ποσό των οποίων θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους των αποπληρωμών του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ «Next Generation EU»· υπενθυμίζει ότι κάθε έσοδο από τους νέους ιδίους πόρους που υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες για αποπληρωμές θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γενικό έσοδο·

53. υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στο σημείο Ζ του παραρτήματος ΙΙ της ΔΣ, τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η εισαγωγή μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να στηρίζει την επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της Ένωσης στο ΠΔΠ·

54. θεωρεί ότι τα έσοδα από την ψηφιακή εισφορά της ΕΕ θα αποτελούν μέρος μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων, τα έσοδα από τους οποίους θα επαρκούν έστω για να καλυφθεί, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, το μελλοντικό κόστος αποπληρωμής (κεφάλαιο και τόκοι) που θα προκύψει από την συνιστώσα επιχορηγήσεων του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ, που αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο και σε ανώτατο ετήσιο ποσό ύψους 29,25 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2028 έως το 2058, ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί η μείωση των δαπανών για τα προγράμματα της ΕΕ· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις για τα έσοδα κυμαίνονται μεταξύ λίγων δισεκατομμυρίων ευρώ και δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με μια σειρά παραγόντων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον ακριβή ορισμό της φορολογικής βάσης, την φορολογητέα οντότητα, τον τόπο φορολόγησης, τον υπολογισμό και τον φορολογικό συντελεστή, καθώς και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στους οικείους τομείς·

55. υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας στο πλαίσιο της ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ, θα αυξήσει τη δημοσιονομική αυτονομία της ΕΕ και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως η δημιουργία δίκαιης και ισχυρής ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που βασίζεται στη δίκαιη μετάβαση, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η δημιουργία ενωσιακής προστιθέμενης αξίας με υψηλά οφέλη αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες·

56. υπενθυμίζει ότι τα έσοδα από την ψηφιακή εισφορά της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης και στη χρηματοδότηση των δαπανών για τα προγράμματα και τα ταμεία της Ένωσης· επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι κάθε μερίδιο των εσόδων από την ψηφιακή εισφορά που παρακρατούν τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αυστηρά ανάλογο προς το κόστος είσπραξης που επωμίζονται και δεν θα πρέπει να επιφέρει δυσανάλογα μειονεκτήματα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

57. καλεί την Επιτροπή, όταν καταρτίσει τις νομοθετικές προτάσεις για την καθιέρωση ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ ως ιδίου πόρου και την απόφαση για την αναθεώρηση των ιδίων πόρων, να ενσωματώσει τη θέση του Κοινοβουλίου, και ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την πρόταση σύμφωνα με τον χάρτη πορείας· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν άμεσα και εποικοδομητικά στον «τακτικό διάλογο» που προβλέπεται στον χάρτη πορείας για τους ιδίους πόρους· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενστερνιστεί έναν αποφασιστικό ηγετικό ρόλο για την ΕΕ στην παγκόσμια προσπάθεια για δικαιότερη φορολόγηση, λαμβάνοντας γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για την καθιέρωση μιας ψηφιακής εισφοράς ως ιδίου πόρου μέσα στο 2021.

°

° °

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική εξέλιξη στις οικονομίες μας λόγω της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Η εξέλιξη αυτή έχει θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία και τις οικονομίες μας, όπως φθηνότερες, ισχυρότερες και ευρέως τυποποιημένες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, η διαδικασία αυτή δημιουργεί νέες προκλήσεις για το υφιστάμενο διεθνές φορολογικό σύστημα, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μηδενική ή χαμηλή φορολόγηση, στρεβλώσεις της αγοράς και φορολογική αβεβαιότητα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το καθιερωμένο διεθνές φορολογικό σύστημα χρειάζεται αναμόρφωση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες ψηφιακές προκλήσεις. Ο τελικός στόχος είναι να επιτευχθεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό διεθνές φορολογικό σύστημα που θα καλύπτει επίσης τις ιδιαιτερότητες της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας.

Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 και ο αντίκτυπός της στις εγχώριες φορολογικές βάσεις αποκάλυψαν την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν ταχέως οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στους κόλπους του Πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς των G20/ΟΟΣΑ. Στην ΕΕ, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ναυάγησαν στο Συμβούλιο. Μετά τη θέσπιση του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ανατέθηκε στην Επιτροπή να επεξεργαστεί πρόταση για τη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων.

Οι συνεισηγητές είναι της γνώμης ότι:

 Οι ψηφιακές επιχειρήσεις και υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλουν, στον ίδιο βαθμό με τις παραδοσιακές, το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί στις καταναλωτικές αγορές. Πρέπει να υπερβούμε τα γνωστά όρια του ορισμού της μόνιμης εγκατάστασης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν επίσης τις εικονικές πτυχές.

 Οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του IF πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν έως τα μέσα του 2021, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των 137 συμμετεχόντων κρατών για να εξασφαλιστεί δίκαιο μερίδιο της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας (πυλώνας 1) και να συμφωνηθεί ένας παγκόσμιος ελάχιστος φόρος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα ζητήματα της διάβρωσης της βάσης και μετατόπισης των κερδών (BEPS) (πυλώνας 2).

 Είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί ευρύτερος ορισμός του πεδίου εφαρμογής, χωρίς όμως να ζημιωθούν οι συμβατικοί τύποι επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ: είναι αναγκαίο να καλυφθούν όχι μόνο τα επιχειρηματικά μοντέλα με έντονα ψηφιακό χαρακτήρα, αλλά και, γενικότερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις που έρχονται σε άμεση επαφή με καταναλωτές. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου «φορολογικού συνδέσμου», το οποίο θα βασίζεται κυρίως στις πωλήσεις και όχι στην φυσική παρουσία.

 Η Επιτροπή και το Συμβούλιο οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στα φορολογικά θέματα έναντι της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ προκειμένου να εξευρεθούν πολυμερείς λύσεις σε επίπεδο G20/ΟΟΣΑ.

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να δώσουν επειγόντως συνέχεια στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της απώλειας φορολογικών εσόδων που προκύπτει από τη μη φορολόγηση ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (17.3.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος</Titre>

<DocRef>(2021/2010(INI))</DocRef>

Συντάκτες γνωμοδότησης (*): <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (ΔΣ) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία όσον αφορά τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και για τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων[15], σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, και υπενθυμίζει τη νομικά δεσμευτική υποχρέωση της Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς ως ιδίου πόρου έως τον Ιούνιο του 2021· τονίζει τη νομικά δεσμευτική υποχρέωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβούν, χωρίς καθυστέρηση, στις ενέργειες που προβλέπονται στον χάρτη πορείας, με στόχο να την θεσπίσουν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023·

2. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή του για την καθιέρωση ψηφιακού τέλους της ΕΕ ως ιδίου πόρου με μεγάλες πλειοψηφίες σε μια σειρά εκθέσεων και ψηφισμάτων[16]·

3. τονίζει ότι η ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου του οδικού χάρτη για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων, δεσμεύει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν με αμετάκλητο τρόπο στη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ που θα ενταχθεί στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ στο σύνολό του ως ίδιος πόρος και μακροπρόθεσμη σταθερή πηγή εισοδήματος· υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από το αν οι βασικοί κανόνες καθορίζονται σε επίπεδο ΟΟΣΑ ή ΕΕ, τα έσοδα που θα προκύψουν από την ψηφιακή φορολογία στα κράτη μέλη μπορούν και πρέπει να καταστούν ίδιος πόρος· θεωρεί ότι η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται και για οποιαδήποτε άλλα έσοδα προκύψουν από οποιαδήποτε συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αδυναμία του ΟΟΣΑ να επιτύχει συναίνεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία έως το τέλος του 2020, όπως έχει προγραμματιστεί, έχει παρατείνει την μειωμένη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, δεδομένου ότι, κατά μέσο όρο, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις ψηφιακές επιχειρήσεις ανέρχεται σε  μόλις 9,5 % έναντι του συντελεστή 23,2 % που ισχύει για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα[17], ενώ και οι δύο κλάδοι επωφελούνται από τοπικούς μη οικονομικούς παράγοντες όπως οι υποδομές και η διαθεσιμότητα εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης· παρατηρεί ότι το σημερινό οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο πολλές πολυεθνικές εταιρείες που ειδικεύονται στις ψηφιακές υπηρεσίες εξακολουθούν να παράγουν κέρδη παρά τη γενική ύφεση, είχε ως αποτέλεσμα τόσο το κοινό όσο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να ζητούν σε ευρεία κλίμακα τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και δίκαιης συνεισφοράς στην κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη·

5. σημειώνει με ενδιαφέρον τα πρόσφατα σημάδια προόδου προς μια κοινή προσέγγιση σε ορισμένα κράτη της G20, κυρίως σε τεχνικό επίπεδο, δεδομένου ότι μια παγκόσμια λύση θα ήταν η πλέον αποτελεσματική, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική δικαιοσύνη· ζητεί να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία έως τα μέσα του 2021· θεωρεί, ωστόσο, επίκαιρο και αναγκαίο να αναλάβει η ΕΕ συγκεκριμένη, απτή και μη αναστρέψιμη πολιτική και νομοθετική δράση κατά τους επόμενους μήνες για να δώσει ώθηση και να παράσχει κίνητρα για την ανάληψη διεθνών προσπαθειών, ως φορέας καθορισμού προτύπων για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης, μέσω της θέσπισης ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ, συνεχίζοντας τις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ·

6. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη φορολογία των εταιρειών δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες παγκόσμιες, ψηφιακές και κοινωνικές απαιτήσεις υπέρ της δίκαιης ψηφιακής φορολογίας· σημειώνει ότι, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ψηφιακής φορολογίας είναι δικαιολογημένες ανεξάρτητα από την τρέχουσα κρίση, είναι σαφές ότι η κοινωνική και οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 ενισχύει τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού και ότι πολλές ψηφιακές και ψηφιοποιημένες πολυεθνικές εταιρείες κατέγραψαν κέρδη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επί του παρόντος δεν καταβάλλουν το επίπεδο του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλλουν· υπογραμμίζει την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί το ισχύον φορολογικό σύστημα, ώστε να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· επαναλαμβάνει, για τον λόγο αυτό, ότι με την ψηφιακή εισφορά της ΕΕ θα αντιμετωπιστούν η διάβρωση της φορολογικής βάσης, η φοροαποφυγή, η φορολογική απάτη και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός με την αξιοποίηση των κινητών βάσεων, την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τη συμβολή στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ στο σύστημα και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· θεωρεί ότι τα έσοδα που θα προκύψουν με αυτόν τον τρόπο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ανοικτά σύνορα της ενιαίας αγοράς και της «ψηφιακής Ένωσης» και, κατά συνέπεια, θα αποτελούν μια άκρως κατάλληλη και γνήσια βάση για έναν ίδιο πόρο της ΕΕ· τονίζει ότι η διάθεση αυτής της νέας ροής δημόσιων εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα συμβάλει στην επίλυση αρκετών προβληματικών ζητημάτων που συνδέονται με τη δημοσιονομική ισοδυναμία και τη δημοσιονομική συνοχή·

7. ζητεί μια προσέγγιση που θα αποτρέπει τους κινδύνους διπλής φορολόγησης και διπλής μη φορολόγησης και θα ελαχιστοποιεί το κόστος συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ· ζητεί έναν φορολογικό σχεδιασμό και κανόνες εφαρμογής που να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετακύλισης τυχόν οικονομικών επιπτώσεων στους πολίτες και τους καταναλωτές της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η μετατροπή των εσόδων από τον ψηφιακό φόρο σε ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα συμβάλει στην κατανομή και την ανακατανομή των εν λόγω δαπανών με δίκαιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη·

8. τονίζει ότι ένα ενιαίο σύνολο εναρμονισμένων κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής που θα βασίζεται στη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των διοικητικών γενικών εξόδων για τις δημόσιες αρχές είσπραξης φόρων στα κράτη μέλη, καθώς και τη σημαντική μείωση του κόστους συμμόρφωσης, ιδίως για ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα με δυνατότητα κλιμάκωσης σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

9. υπενθυμίζει ότι οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στην ψηφιακή εισφορά της ΕΕ και/ή στους κανόνες του ΟΟΣΑ δεν προβλέπεται να προοριστούν επίσημα για συγκεκριμένο πρόγραμμα ή ταμείο, σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας· υπενθυμίζει ότι θα αποτελέσουν γενικό εισόδημα μαζί με άλλους νέους ίδιους πόρους, το συνολικό ποσό των οποίων θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους των αποπληρωμών του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ «Next Generation EU»· υπενθυμίζει ότι κάθε έσοδο από τους νέους ιδίους πόρους που υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες για αποπληρωμές θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γενικό έσοδο·

10. υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στο σημείο Ζ του παραρτήματος ΙΙ της ΔΣ, τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η εισαγωγή μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να στηρίζει την επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της Ένωσης στο ΠΔΠ·

11. υποστηρίζει ότι τα έσοδα από την ψηφιακή εισφορά της ΕΕ θα αποτελούν μέρος μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων, τα έσοδα από τους οποίους θα επαρκούν έστω για να καλυφθεί, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, το μελλοντικό κόστος αποπληρωμής (κεφάλαιο και τόκοι) που θα προκύψει από την συνιστώσα επιχορηγήσεων του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ, που αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 15 δισ. EUR ετησίως κατά μέσο όρο και σε ανώτατο ετήσιο ποσό ύψους 29.25 δισ. EUR από το 2028 έως το 2058, και, παράλληλα, να αποφευχθεί η μείωση των δαπανών για τα προγράμματα της ΕΕ· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις για τα έσοδα κυμαίνονται μεταξύ αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ και πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με μια σειρά παραγόντων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον ακριβή ορισμό της φορολογικής βάσης, την φορολογητέα οντότητα, τον τόπο φορολόγησης, τον υπολογισμό και τον φορολογικό συντελεστή, καθώς και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στους οικείους τομείς· σημειώνει ότι, προκειμένου να αποκατασταθούν η φορολογική δικαιοσύνη και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των τομέων, ο ελάχιστος «συντελεστής» ή το ελάχιστο ποσό της εισφοράς θα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να οδηγεί σε πραγματική φορολόγηση ανάλογη με τον μέσο πραγματικό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών των παραδοσιακών διεθνών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ των 27·

12. υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας στο πλαίσιο της ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ, θα αυξήσει τη δημοσιονομική αυτονομία της ΕΕ και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως η δημιουργία δίκαιης και ισχυρής ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που βασίζεται στη δίκαιη μετάβαση, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμό, καθώς και η δημιουργία ενωσιακής προστιθέμενης αξίας με υψηλά οφέλη αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες·

13. υπενθυμίζει ότι τα έσοδα από την ψηφιακή εισφορά της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης και στη χρηματοδότηση των δαπανών για τα προγράμματα και τα ταμεία της Ένωσης· επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι κάθε μερίδιο των εσόδων από την ψηφιακή εισφορά που παρακρατούν τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αυστηρά ανάλογο προς το κόστος είσπραξης που επωμίζονται και δεν θα πρέπει να επιφέρει δυσανάλογα μειονεκτήματα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

14. θεωρεί ότι η προστασία και η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ που προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες με την εξασφάλιση δίκαιου φορολογικού περιβάλλοντος και η προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και της έρευνας σχετικά με τις ψηφιακές πτυχές είναι υψίστης σημασίας· υπενθυμίζει ότι, το 2018, το Κοινοβούλιο είχε συστήσει η ψηφιακή εισφορά να σχεδιαστεί κατά τρόπο που δεν θα στόχευε τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις χάρη στην καθιέρωση υψηλού ορίου εσόδων και φορολογητέων εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο εντός της Ένωσης· υποστηρίζει το πνεύμα αυτής της προσέγγισης και ζητεί μια ψηφιακή εισφορά που θα αποφέρει σημαντικά έσοδα βάσει ενός ουσιαστικού πεδίου ψηφιακών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η διαφήμιση και η πώληση δεδομένων·

15. παροτρύνει την Επιτροπή, όταν καταρτίσει τις νομοθετικές προτάσεις για την καθιέρωση ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ ως ιδίου πόρου και την απόφαση για την αναθεώρηση των ιδίων πόρων, να ενσωματώσει τη θέση του Κοινοβουλίου και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την πρόταση σύμφωνα με τον χάρτη πορείας· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν γρήγορα και εποικοδομητικά στον «τακτικό διάλογο» που προβλέπεται στον συμφωνηθέντα χάρτη πορείας για τους ιδίους πόρους· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει έναν αποφασιστικό ηγετικό ρόλο για την ΕΕ στην παγκόσμια προσπάθεια για δικαιότερη φορολόγηση, λαμβάνοντας γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για την καθιέρωση ψηφιακής εισφοράς ως ιδίου πόρου κατά τη διάρκεια του 2021.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Henrike Hahn

 

 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ιωάννης Λαγός

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Renew

Moritz Körner

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

4

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Carême, Hélène Laporte, Margarida Marques, Eva Maydell, Andreas Schwab, Mick Wallace

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Martin Schirdewan, Mick Wallace

Verts/ALE

Damien Carême, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

S&D

Alfred Sant

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Frances Fitzgerald

Renew

Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

 

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[4] Πρόταση της 25ης Οκτωβρίου 2016 για οδηγία του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) (COM(2016)0685) και της 25ης Οκτωβρίου 2016 για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683).

[5] Η δέσμη μέτρων αποτελείται από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Καιρός για ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό πρότυπο για την ψηφιακή οικονομία» (COM(2018)0146), την πρόταση της 21ης Μαρτίου 2018 για οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147), την πρόταση της 21ης Μαρτίου 2018 για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148) και τη σύσταση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018)1650).

[6] ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 51.

[7] ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 79.

[8] ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 123.

[9] Κείμενα που εγκρίθηκαν: P8_TA(2019)0240.

[10] Την κοινή έκθεση παρακολούθησης της 16ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση και τα ψηφίσματα TAXE, την έκθεση παρακολούθησης της 16ης Νοεμβρίου 2016 για το ψήφισμα TAXE2, την έκθεση παρακολούθησης για την σύσταση της PANA του Απριλίου 2018 και την έκθεση παρακολούθησης της 27ης Αυγούστου 2016 για το ψήφισμα TAXE3.

[11] Hadzhieva, E., «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α - Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής, Φεβρουάριος 2019.

[12] Κείμενα που εγκρίθηκαν: P9_TA(2019)0102.

[13] ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 28.

[14] Ειδικότερα, στα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 71), της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Ενδιάμεση έκθεση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 — Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας» (ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 179), της 10 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2019) 0032), της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ιδίους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης (κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2020) 0124), και της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-21 Ιουλίου 2020 (κείμενα που εγκρίθηκαν P9_TA (2020) 0206), και στο νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2020) 0220).

[15] ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 28.

[16] Ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 162, 10.5.2019, σελ. 71), της 14ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Ενδιάμεση έκθεση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας» (ΕΕ C 363, 28.10.2020, σελ. 179), της 10 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032), της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ιδίους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124), και της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206), και το νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0220

[17] Υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει δημοσιεύσεων του ZEW (2016, 2017) και δημοσιεύσεων που εκπόνησε το εν λόγω Κέντρο μαζί με άλλους φορείς (ZEW et al., 2017). Βλέπε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD (2018)0081.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου