Процедура : 2020/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0106/2021

Внесени текстове :

A9-0106/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 238kWORD 70k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Ришард Чарнецки</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година

(2020/2183(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия[1],

 като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 1 март 2021 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (05795/2021-C9-0030/2021),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[3], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)[4], и по-специално член 4б от него,

 като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5],

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[6],

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0106/2021),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2019 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година

(2020/2183(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия[7],

 като взе предвид декларацията за достоверност[8] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 1 март 2021 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (05795/2021-C9-0030/2021),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[9], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)[10], и по-специално член 4б от него,

 като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[11],

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[12],

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0106/2021),

1. одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 г.;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година

(2020/2183(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0106/2021),

А. като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното предприятие“) беше създадено през февруари 2007 г. с Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета[13] с цел управление на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), която има за цел да интегрира и координира научноизследователските и развойните дейности за модернизиране на управлението на въздушното движение (УВД) в Съюза; като има предвид, че максималната вноска на Съюза за SESAR възлиза на 700 000 000 EUR;

Б. като има предвид, че в резултат на приемането на Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета[14], програмата SESAR 2020 удължи продължителността на действие на съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.;

В. като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители;

Г. като има предвид, че участието на Съюза (включително ЕАСТ) за фазата на програмата SESAR 2020 (за периода от 2014 до 2024 г.), финансирана от „Хоризонт 2020“, възлиза на 585 000 000 EUR;

Общи положения

1. отбелязва, че в доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие („докладът на Палатата“) се констатира, че годишните отчети за финансовата 2019 година дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на съвместното предприятие към 31 декември 2019 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията; отбелязва, че операциите, свързани с отчетите, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че Комисията е предоставила средства на съвместното предприятие от Седмата рамкова програма и „Хоризонт 2020“, както и от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) по многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г. и от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) по многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

3. отбелязва, че след организирането на покана за изразяване на интерес през 2015 г., 19 публични и частни организации от сектора на въздухоплаването станаха членове на съвместното предприятие.

4. отбелязва, че съвместното предприятие е стартирало две покани за представяне на предложения в рамките на „Хоризонт 2020“, в резултат на което са подбрани 15 предложения и са стартирани 13 проекта по поканата за втората вълна на внасяне на предложения, както и 29 избрани предложения за четвъртата покана за представяне на предложения за проучвателни изследвания; отбелязва, че завършването на първата вълна на SESAR 2020 през 2019 г. е довело до изпълнението на 21 решения на SESAR, готови за внедряване в промишлеността; отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е имало 70 текущи проекта в рамките на SESAR 2020, включващи 17 проекта за проучвателни изследвания, 32 проекта за индустриални научни изследвания и валидиране и 21 за много широкомащабни демонстрационни дейности (седем от които са завършени през годината); отбелязва, че съвместното предприятие е приело актуализирания Европейски генерален план за УВД за 2020 г. и е предоставило подкрепа на Комисията относно технологичните аспекти на Единното европейско небе;

5. отбелязва нарастващото значение на дейността на предприятието с оглед на нововъзникващите технологии, които осигуряват възможности за ползването на автономни и безпилотни въздухоплавателни средства;

6. призовава за всеобхватна програма, която да включва всички стъпки към приключването на фазата на разработване на следващото поколение системи за управление на въздушното движение;

7. посочва, че едно от основните постижения на съвместното предприятие са свободните въздушни трасета с цел намаляване на емисиите от полетите и горивата; счита, че неговият приемник следва да продължи да допринася за устойчивостта на авиационния сектор, в съответствие с целите на Зеления пакт; освен това счита, че приемникът следва да допринесе за това авиационният пазар да стане по-гъвкав и устойчив на промените в трафика, като направи Единното европейско небе най-ефективното и екологосъобразно въздушно пространство в света;

Бюджетно и финансово управление

8. отбелязва, че през 2019 г. общият наличен бюджет, включително неусвоени бюджетни кредити, пренесени от предходни години, целевите приходи и преразпределените бюджетни кредити за следващата година, се е състоял от бюджетни кредити за поети задължения в размер на 161 041 597 EUR (от които 112 618 000 EUR от бюджета на Съюза) и бюджетни кредити за плащания в размер на 183 279 715 EUR (от които 113 733 525 EUR от бюджета на Съюза);

9. отбелязва, че програмата SESAR 1, изпълнявана по Седмата рамкова програма, приключи официално през 2016 г., а последните коригиращи плащания и събирания на надплатени средства от бенефициерите са приключили през 2019 г.; отбелязва, че след приключването на SESAR 1 съвместното предприятие е констатирало наличието на излишък от финансови вноски, получени от неговите членове, в размер на 30 767 098 EUR: отбелязва във връзка с това, че съгласно член 13 от учредителния акт членовете на съвместното предприятие могат да очакват възстановяване на съответните превишени вноски при прекратяването на дейността на съвместното предприятие към 31 декември 2024 г.; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съгласно счетоводната информация на съвместното предприятие, същото трябва да възстанови разходи на съответните членове, както следва: приблизително 23 800 000 EUR на Комисията, 4 800 000 EUR на Евроконтрол и 2 100 000 EUR за членовете от промишления сектор; отбелязва освен това въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие е информирало Комисията за положението през май 2018 г. и април 2019 г. и че при липсата на прагматично решение за ранно възстановяване тези средства остават за съвместното предприятие, без да се използват за изследователски проекти, което противоречи на принципа на добро финансово управление; отбелязва отговора на съвместното предприятие в смисъл, че на административния съвет е изпратен проект на решение, за да се предостави на съвместното предприятие правното основание за извършване на възстановяването, и че това решение понастоящем е в процес на писмена процедура и че веднага след вземане на решението съвместното предприятие ще извърши възстановяването в съответствие с препоръките на Генерална дирекция „ Бюджет“, с което ще даде възможност за бързо приключване на сметките на SESAR 1; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност за евентуалното развитие по този въпрос;

10. отбелязва, че в края на 2019 г. общата вноска на Съюза за SESAR 1 е възлизала на 634 136 000 EUR, общата вноска на Евроконтрол е възлизала на 560 732 000 EUR, от които 422 943 000 EUR утвърдени непарични вноски, а общият принос на членовете от промишления сектор е възлизал на 539 780 000 EUR и е включвал 514 302 000 EUR утвърдени непарични вноски; отбелязва, че действителният процент на изпълнение на програмата SESAR 1 като цяло е 90%;

11. отбелязва, че от субсидията от Съюза в размер на 585 000 000 EUR, предвидена в Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета, към края на 2019 г. общият размер на паричните вноски на Съюза (генерална дирекция „Мобилност и транспорт“) от „Хоризонт 2020“ за оперативните дейности на съвместното предприятие е възлизал на 330 987 000 EUR; отбелязва освен това, че за „Хоризонт 2020“ в края на 2019 г. Евроконтрол е предоставил общо 13 719 000 EUR под формата на парични вноски и общо 59 603 000 EUR утвърдени непарични вноски, както и че останалите членове са внесли общо 5 276 000 EUR под формата на парични вноски и 107 924 000 EUR утвърдени непарични вноски;

12. отбелязва, че от 124,8 милиона евро реализирани приходи, получени от SESAR 2020 през 2019 г., приносът на Съюза възлиза на 114,1 милиона евро, а приносът на Евроконтрол – на 1,8 милиона евро;

13. отбелязва, че съществуват различни процедури между отделните съвместни предприятия, които получават финансови вноски от своите частни членове; призовава за хармонизация между съвместните предприятия при изчисляването на непаричните вноски, която да доведе до обща процедура; тази обща процедура следва да предвижда прозрачни и ефективни методи за оценка, в резултат на които да се определя действителната стойност на вноската; призовава Палатата да даде възможност за контрол на одитите, извършвани от независими външни одитори; призовава също така за подходяща правна рамка, която да гарантира, че необходимият размер на финансовото участие ще бъде постигнат до края на програмата; правната рамка би могла да включва изисквания частният принос да се изплаща най-късно по същото време като съответния принос на ЕС;

14. отбелязва, че през 2019 г. окончателният размер на бюджетните кредити за поети задължения на SESAR 2020 е възлизал на 159 845 788 EUR, а окончателните бюджетни кредити за плащания – на 181 529 090 EUR; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на наличния бюджет на съвместното предприятие за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ за 2019 г. процентът на изпълнение е съответно 95% за бюджетните кредити за поети задължения и 83,6% за бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че проектите по „Хоризонт 2020“ се намират на етапа на своя максимален растеж, а SESAR 2020 е в процес на растеж;

15. отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е публикувало своите нови финансови правила след публикуването от страна на Комисията на новия рамков Финансов регламент[15];

Резултати от дейността

16. отбелязва ключовите показатели за ефективност на съвместното предприятие през 2019 г., и по-специално общите ключови показатели за ефективност по „Хоризонт 2020“ за мониторинг на изпълнението и на междусекторните въпроси, специфичните КПЕ на съвместното предприятие и тези, свързани с амбициите за ефективност на Единното европейско небе, определени в Европейския генерален план за УВД;

17. отбелязва, че съвместното предприятие е постигнало всички свои цели, посочени в единния програмен документ за периода 2019—2021 г., който през 2019 г. беше структуриран около шест области на дейност; отбелязва, че през март 2019 г. съвместното предприятие е публикувало проучване на архитектурата на въздушното пространство, последвано през септември от Преходния план, в който се определят три ключови оперативни и технически мерки, които трябва да бъдат въведени в краткосрочен план (2020 – 2025 г.) за започване на промените, очертани в проучването; отбелязва освен това, че съвместното предприятие осъществява напредък за постигане на целите и сроковете по отношение на научните изследвания и иновациите, съгласно посоченото в Европейския генерален план за УВД от 2015 г.;

18. отбелязва докладвания коефициент на ливъридж от 0,79 през 2019 г. и прогнозирания ефект на ливъридж в края на програмата в размер на 1,40, измерен по метода на Комисията, използван при междинната оценка, както и че действителният ефект на ливъридж на съвместното предприятие редовно напредва в посока на постигането на целите;

19. отбелязва, че в годишния отчет за дейността на съвместното предприятие за 2019 г. ключовите показатели за ефективност по отношение на баланса между половете са се увеличили в сравнение с предходните години, но въпреки това са останали ниски, като само 19% от участниците в проектите по „Хоризонт 2020“ и 20% от координаторите на проекти са жени; изразява съжаление, че не е на разположение процентът на жените в консултативните и експертните групи на Комисията, комисиите за оценка и другите органи за 2019 г.;

20. приветства специалния доклад на Палатата относно дейността на SESAR и призовава за редовното изготвяне на специални доклади; призовава Комисията и Палатата да прилагат задълбочен метод за проследяване на изпълнението с цел оценка на добавената стойност на съвместното предприятие и включване на социалните последици, отражението върху заетостта, както и въздействието върху пазара; резултатите от оценката следва да се използват в бъдеще или за преразпределяне на финансирането от Съюза;

21. въпросът за правата върху интелектуалната собственост трябва да бъде разгледан във всички договори, които могат да доведат до желан ефект или резултат от изпълнението; целта е да се защитят правата на отделните създатели, но също така и да се предостави подробна информация за начина, по който правото ще се използва в бъдеще; тъй като дейността се финансира наред с другото с публични средства, резултатите следва да бъдат прозрачни и достъпни за обществеността и да подлежат на специални изисквания, като например наличието на оперативна съвместимост, ако това е необходимо; призовава Комисията да изготви правна рамка за правата върху интелектуалната собственост и тяхното прилагане на пазара, която да обхваща наред с другото специални изисквания и разпоредби за разпределение на печалбата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

22. отбелязва, че към 31 декември 2019 г. съвместното предприятие е имало 40 служители (38 срочно наети служители и двама командировани национални експерти (КНЕ), в сравнение с 42-а по щатно разписание (което включва 39 длъжности за срочно наети служители и 3 длъжности за КНЕ); отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е въвело информационната система за човешки ресурси „Sysper for Agencies“, разработена от Комисията; отбелязва освен това, че съвместното предприятие е назначило главен финансов директор (назначен външно) в новата организационна структура, укрепвайки по този начин своята финансова функция; приветства факта, че 54% от наетите служители са жени, но изразява съжаление относно липсата на данни за равенството между половете по вид договор и старшинство на персонала;

23. отбелязва резултатите от сравнителния анализ в областта на човешките ресурси за 2019 г.: 59,29% оперативни длъжности, 30% административни длъжности и 10,71% длъжности, свързани с финанси и контрол;

24. отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е подписало 30 договора за обществени поръчки, включително 24 конкретни договора за изпълнение на рамковите договори на съвместното предприятие и междуинституционалните споразумения, и че то е провело осем процедури за възлагане на обществени поръчки;

Вътрешен контрол

25. отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за предварителен контрол на базата на финансови и оперативни документални проверки и че то е задължено да прилага новата рамка за вътрешен контрол на Комисията, която се основава на 17 принципи за вътрешен контрол; отбелязва в допълнение, че към края на 2019 г. съвместното предприятие вече е извършило анализ на пропуските, основан на съществуващата система за вътрешен контрол, и е определило показатели (така наречените „средни стойности“) за по-голямата част от новите принципи за вътрешен контрол и свързаните с тях характеристики; освен това отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че повечето от тези показатели са свързани по-скоро с наличието на контролна дейност, отколкото с нейната ефективност, и че съвместното предприятие все още трябва да разработи допълнителни подходящи ключови показатели за контрол, за да оцени ефективността на своите контролни дейности и да открие слабости в контрола; отбелязва отговора на съвместното предприятие, че то е започнало вътрешен проект за разработване на допълнителни релевантни ключови показатели за контрол с цел оценка на ефективността на своите контролни дейности и откриване на слабости в контрола, че тези действия ще се основават на вече извършената работа от 2017 г. насам и че то възнамерява да ги приложи не по-късно от края на 2020 г.;

26. отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че във връзка с плащанията по програма „Хоризонт 2020“ Общата служба за одит на Комисията отговаря за последващите одити, и че въз основа на резултатите от последващите одити, налични към края на 2019 г., съвместното предприятие е отчело представителен процент грешки в размер на 2,61% и процент остатъчни грешки в размер на 1,61% за проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания); отбелязва въз основа на предложението на Комисията за регламент за „Хоризонт 2020“, че постигането на риск от грешки на годишна основа в диапазона от 2 до 5% е реалистична цел, като се вземат предвид разходите за проверки, предложените мерки за опростяване с цел намаляване на сложността на правилата и свързаният с това присъщ риск във връзка с възстановяването на разходите по научноизследователския проект, както и че крайната цел за остатъчно ниво на грешки при приключването на програмите – след отчитане на финансовото въздействие на всички одити, корекции и мерки за възстановяване – е да се постигне равнище възможно най-близко до 2%;

27. отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че като част от контрола на оперативните плащания, тя е провела одит на случайна извадка от плащания по програмата „Хоризонт 2020“, извършени през 2019 г., на равнището на крайните бенефициери, за да потвърди процентите грешки, констатирани от последващите одити, и че тези подробни одити не са показали съществени грешки или слабости в контрола при бенефициерите на съвместното предприятие, включени в извадката;

28. отбелязва, че съвместното предприятие е провело само един семинар за управление на риска през октомври 2019 г., вместо двата, които обикновено са предвидени в неговата политика за управление на риска; призовава съвместното предприятие да провежда семинари за управление на риска, съгласно предвиденото в политиката;

29. отбелязва, че не са публикувани автобиографиите и декларациите за интереси на административния съвет; призовава съвместното предприятие да публикува автобиографиите и декларациите за интереси на административния съвет в контекста на рамката за прозрачност и да гарантира лесен за ползване достъп до тях;

Вътрешен одит

30. отбелязва, че съвместното предприятие е публикувало своя стратегически план за вътрешен одит за периода 2019 – 2021 г. през май 2019 г. и че вследствие на това Службата за вътрешен одит възнамерява да проведе одити относно изпълнението на безвъзмездните средства и управлението на програмите, процеса на утвърждаване на непаричните вноски и управлението на човешките ресурси, и евентуално относно две допълнителни рискови области; отбелязва, че през 2019 г. структурата за вътрешен одит е извършила оценка на риска от измами, актуализирала е стратегията на съвместното предприятие за борба с измамите, провела е консултация относно рисковете и контрола и е наблюдавала изпълнението на няколко плана за действие, свързани с предишни одити и последващи действия; отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие не е имало нови или неизпълнени препоръки, и по-специално отбелязва, че съвместното предприятие е изпълнило трите предишни висящи препоръки от одита на координацията с Общия център за изпълнение (CIC) и на прилагането на инструментите и услугите на CIC.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ (26.1.2021)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година

</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Мария Грапини</Depute>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на Съвместното предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) („предприятието“) за финансовата 2019 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва важната роля на предприятието като технологичен стълб на Единното европейско небе (ЕЕН); отбелязва нарастващото значение на дейността на предприятието с оглед на нововъзникващите технологии, които осигуряват възможности за ползването на автономни и безпилотни въздухоплавателни средства;

3. отбелязва, че окончателният бюджет на предприятието за 2019 г. възлиза на 119,57 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 125,69 милиона евро бюджетни кредити за плащания, а степента на изпълнение е съответно 91,69% и 82,66% (за SESAR 1: 2,70% и 50,57%, а за SESAR 2020: 92,36% и 82,97%); отбелязва, че ниската обща степен на изпълнение във връзка с плащанията за SESAR 1 отразява финансовото приключване на неговите проекти и приключването на програмата;

4. отново заявява, че управлението на дейността на предприятието в пълно съответствие с четири различни правни рамки („Хоризонт 2020“, МСЕ, U-space, активната услуга за предупреждения при навлизане в определена географска зона) води до висока степен на оперативна сложност;

5. приветства факта, че през 2019 г. предприятието допълни 28-те проекта, приключени през 2018 г. в рамките на първата програма за проучвания, с общо 17 проекта в областта на фундаменталните и приложните научни изследвания; освен това приветства напредъка и скорошното приключване на проектите за промишлени изследвания Wave 1 и подписването до 31 декември 2019 г. на безвъзмездната финансова помощ за всички проекти от типа Wave 2;

6. отбелязва, че предприятието завърши процеса на финансово и административно приключване на дейността на SESAR 1 (оперативно приключване към края на 2016 г.); отбелязва, че действителният процент на изпълнение на програмите като цяло е 90%; посочва, че паричните вноски, платени на SESAR от неговите членове към края на 2019 г., са довели до генерирането на излишък в размер на 30,7 милиона евро; потвърждава, че съгласно изменения учредителен регламент на предприятието възстановяването на излишъка от паричните вноски може да се извърши едва при официалното закриване на предприятието през 2024 г., освен ако неговият управителен съвет не предложи преди това на Комисията да закрие предприятието; призовава Комисията да намери решение, което да позволява по-бързо възстановяване на средствата, с цел гарантиране на спазването на принципа за добро финансово управление;

7. отбелязва, че от 124,8 милиона евро реализирани приходи, получени от SESAR 2020 през 2019 г., приносът на Съюза възлиза на 114,1 милиона евро, а приносът на Евроконтрол – на 1,8 милиона евро;

8. отбелязва, че бюджетният резултат през 2019 г. показва дефицит от 26,72 милиона евро (от които излишък в размер на 0,03 милиона евро за SESAR 1 и дефицит от 26,75 милиона евро за SESAR 2020), както и че кумулативният излишък възлиза на 50,24 милиона евро (от които 30,69 милиона евро за SESAR 1 и 19,55 милиона евро за SESAR 2020);

9. препоръчва на предприятието да обърне специално внимание на най-значимите рискове, установени от Службата за вътрешен одит (в нейната стратегическа оценка за рисковете на предприятието): изпълнение във връзка с безвъзмездните средства и управление на програмите; процес на валидиране на апортните вноски; човешки ресурси;

10. отбелязва резултатите от сравнителния анализ в областта на човешките ресурси за 2019 г.: 59,29% оперативни длъжности, 30% административни длъжности и 10,71% длъжности, свързани с финанси и контрол;

11. посочва, че едно от основните постижения на предприятието включва свободните въздушни трасета с цел намаляване на емисиите от полетите и горивата; счита, че неговият приемник следва да продължи да допринася за устойчивостта на авиационния сектор, в съответствие с целите на Зеления пакт; освен това счита, че приемникът следва да допринесе за това авиационният пазар да стане по-гъвкав и устойчив на промените в трафика, като направи Единното европейско небе най-ефективното и екологосъобразно въздушно пространство в света;

12. отбелязва, че според годишния отчет за дейността на предприятието за 2019 г. предприятието е постигнало всички свои ключови политически и оперативни цели;

13.  предлага на Парламента да освободи от отговорност изпълнителния директор на предприятието във връзка с изпълнението на неговия бюджет за финансовата 2019 година.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

 

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

[1] OВ C 380, 11.11.2020 г., стр. 6.

[2] OВ C 380, 11.11.2020 г., стр. 6.

[3] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[4] OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.

[5] OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[6] OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[7] OВ C 380, 11.11.2020 г., стр. 6.

[8] OВ C 380, 11.11.2020 г., стр. 6.

[9] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[10] OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.

[11] OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[12] OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[13] Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за разработване на ново поколение европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 4M , 8.1.2008 г., стр. 162).

[14] Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на съвместното предприятие до 2024 г. (OВ L 192, 1.7.2014 г., стp. 1).

[15] Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност