Procedure : 2020/2183(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0106/2021

Indgivne tekster :

A9-0106/2021

Forhandlinger :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Afstemninger :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 200kWORD 67k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019

(2020/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2019, med fællesforetagendernes svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[3], særlig artikel 70,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)[4], særlig artikel 4b,

  der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[5],

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[6],

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0106/2021),

1. meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


 

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019

(2020/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2019, med fællesforetagendernes svar[7],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[8] for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[9], særlig artikel 70,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)[10], særlig artikel 4b,

 der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[11],

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[12],

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0106/2021),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019

(2020/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0106/2021),

A. der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet ("fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 ved Rådets forordning (EF) nr. 219/2007[13] for at forvalte forskningsprogrammet for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), der har til formål at samle og koordinere forsknings- og udviklingsaktiviteter for at modernisere lufttrafikstyringen (ATM) i Unionen; der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til SESAR 1 er på 700 000 000 EUR;

B. der henviser til, at SESAR 2020 efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 721/2014[14] forlængede fællesforetagendets levetid indtil den 31. december 2024;

C. der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

D. der henviser til, at Unionens bidrag (herunder EFTA's) til SESAR 2020 (2014-2024), som finansieres via Horisont 2020, er på 585 000 000 EUR;

Generelt

1. bemærker, at det i Revisionsrettens beretning om fællesforetagendets årsregnskab for 2019 ("Revisionsrettens beretning") konstateres, at det i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiverne i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med fællesforetagendets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt; bemærker, at de underliggende transaktioner i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2. bemærker, at Kommissionen ydede finansiering til fællesforetagendet fra det syvende rammeprogram og Horisont 2020 samt fra det transeuropæiske transportnet (TEN-T) under den flerårige finansielle ramme 2007-2013 og fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020;

3. bemærker, at 19 offentlige og private enheder fra luftfartssektoren efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser i 2015 nu er medlemmer af fællesforetagendet;

4. bemærker, at fællesforetagendet iværksatte to indkaldelser af forslag under Horisont 2020, hvilket resulterede i 15 udvalgte forslag og 13 projekter, der blev iværksat i forbindelse med Wave 2-indkaldelsen, og 29 udvalgte forslag til den fjerde indkaldelse af forslag til forberedende forskning; bemærker, at færdiggørelsen af SESAR 2020 Wave 1 i 2019 resulterede i levering af 21 SESAR-løsninger, der var klar til industrialisering; bemærker, at fællesforetagendet i 2019 havde 70 projekter under SESAR 2020, herunder 17 projekter til forberedende forskning, 32 til industriel forskning og validering og 21 til demonstrationsaktiviteter i meget stor skala (hvoraf syv blev afsluttet i løbet af året); bemærker, at fællesforetagendet vedtog den ajourførte europæiske ATM-masterplan for 2020 og ydede støtte til Kommissionen vedrørende de teknologiske aspekter af det fælles europæiske luftrum;

5. bemærker den stigende betydning af fællesforetagendets arbejde i lyset af fremspirende teknologier, der muliggør autonome og ubemandede luftfartøjer;

6. opfordrer til, at der iværksættes et omfattende program, der omfatter alle trin hen imod færdiggørelsen af udviklingsfasen for den næste generation af lufttrafikstyringssystemet;

7. påpeger, at et af fællesforetagendets vigtigste resultater er den frie ruteføring med henblik på at reducere emissioner fra fly og brændstof; mener, at efterfølgeren hertil bør bidrage yderligere til luftfartssektorens bæredygtighed i overensstemmelse med målene i den grønne pagt; mener endvidere, at den pågældende efterfølger bør bidrage til at gøre luftfartsmarkedet mere fleksibelt og modstandsdygtigt over for trafikudsving og dermed etablere det fælles europæiske luftrum som det mest effektive og miljøvenlige luftrum i verden;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

8. bemærker, at det samlede disponible budget, herunder genopførte uudnyttede bevillinger fra tidligere år, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til næste år, i 2019 var på 161 041 597 EUR i forpligtelsesbevillinger (heraf 112 618 000 EUR fra Unionens budget) og 183 279 715 EUR i betalingsbevillinger (heraf 113 733 525 EUR fra Unionens budget);

9. bemærker, at SESAR 1, som blev gennemført under det syvende rammeprogram, formelt blev afsluttet i 2016, og de sidste efterbetalinger og inddrivelser af overbetalinger til støttemodtagere blev afsluttet i 2019; bemærker, at fællesforetagendet efter afslutningen af SESAR 1 konstaterede, at de overskydende kontantbidrag fra dets medlemmer beløb sig til 30 767 098 EUR; bemærker i den henseende, at fællesforetagendets medlemmer i henhold til artikel 13 i oprettelsesakten kun kan forvente godtgørelse af deres respektive overskydende bidrag ved fællesforetagendets opløsning senest den 31. december 2024; noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet på grundlag af sine regnskabsoplysninger skal tilbagebetale de respektive medlemmer som følger: ca. 23 800 000 EUR til Kommissionen, 4 800 000 EUR til Eurocontrol og 2 100 000 EUR til medlemmer fra industrien; noterer sig endvidere på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet underrettede Kommissionen om situationen i maj 2018 og april 2019, og at disse midler, eftersom der ikke er nogen pragmatisk løsning med hensyn til en tidlig tilbagebetaling, vil blive i fællesforetagendet uden at blive anvendt til forskningsprojekter, hvilket er i strid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning; noterer sig fællesforetagendets svar om, at der blev sendt et udkast til beslutning til bestyrelsen om at give fællesforetagendet et retsgrundlag for at gå videre med godtgørelsen, og at denne beslutning i øjeblikket er genstand for en skriftlig procedure, og at fællesforetagendet, så snart beslutningen er truffet, vil gennemføre tilbagebetalingerne i overensstemmelse med henstillingerne fra Generaldirektoratet for Budget, hvilket muliggør en hurtig afslutning af regnskaberne for SESAR 1; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om eventuelle udviklinger i denne henseende;

10. bemærker, at det samlede EU-bidrag for SESAR 1 ved udgangen af 2019 beløb sig til 634 136 000 EUR, at det samlede Eurocontrol-bidrag var på 560 732 000 EUR, herunder 422 943 000 EUR i validerede bidrag i naturalier, og at de samlede bidrag fra industriens medlemmer var på 539 780 000 EUR, heraf 514 302 000 EUR i validerede bidrag i naturalier; bemærker, at den faktiske gennemførelse af SESAR 1 udgør 90 %;

11. bemærker, at ud af det EU-tilskud på 585 000 000 EUR, der er fastsat i Rådets forordning (EU) nr. 721/2014, beløb de samlede EU-kontantbidrag (Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport) fra Horisont 2020 til fællesforetagendets operationelle aktiviteter sig til 330 987 000 EUR ved udgangen af 2019; bemærker endvidere, at Eurocontrol for så vidt angår Horisont 2020 ved udgangen af 2019 bidrog med i alt 13 719 000 EUR i kontanter og i alt 59 603 000 EUR i validerede bidrag i naturalier, og at de øvrige medlemmer bidrog med i alt 5 276 000 EUR i kontanter og 107 924 000 EUR i validerede bidrag i naturalier;

12. bemærker, at ud af de 124,8 mio. EUR i indtægter fra SESAR 2020 i 2019 var Unionens bidrag på 114,1 mio. EUR, og at Eurocontrols bidrag var på 1,8 mio. EUR;

13. bemærker, at der er forskellige procedurer i fællesforetagenderne for modtagelse af finansielle bidrag fra fællesforetagendernes private medlemmer; opfordrer til at harmonisere beregningen af bidrag i form af naturalier på tværs af fællesforetagenderne, som munder ud i en fælles procedure; mener, at den fælles procedure bør indeholde gennemsigtige og effektive evalueringsmetoder, der viser bidragets reelle værdi; opfordrer Revisionsretten til at gøre det muligt at kontrollere de revisioner, der udføres af de uafhængige eksterne revisorer; opfordrer også til, at der indføres en passende retlig ramme, der sikrer, at det nødvendige finansielle bidrag opnås ved programmets afslutning; bemærker, at den retlige ramme kan omfatte krav om, at det private bidrag skal betales senest på samme tid som det tilsvarende EU-bidrag;

14. bemærker, at de endelige forpligtelsesbevillinger i 2019 beløb sig til 159 845 788 EUR, og at betalingsbevillingerne beløb sig til 181 529 090 EUR for SESAR 2020; bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning med hensyn til den del af fællesforetagendets 2019-budget, der var disponibel til Horisont 2020-projekter, at gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger var på henholdsvis 95 % og 83,6 %; bemærker, at Horisont 2020-projekterne er på deres maksimale vækstniveau, og at SESAR 2020 befinder sig i en opstartsfase;

15. bemærker, at fællesforetagendet i 2019 offentliggjorde sine nye finansielle bestemmelser efter Kommissionens offentliggørelse af den nye rammefinansforordning[15];

Performance

16. noterer sig fællesforetagendets centrale resultatindikatorer i 2019, navnlig de fælles centrale resultatindikatorer under Horisont 2020 til overvågning af performance og tværgående spørgsmål, fællesforetagendets specifikke centrale resultatindikatorer og dem, der vedrører det fælles europæiske luftrums performancemål som fastsat i den europæiske ATM-masterplan;

17. bemærker, at fællesforetagendet opfyldte alle sine mål som beskrevet i enhedsprogrammeringsdokumentet 2019-2021, som i 2019 var bygget op omkring seks aktionsområder; bemærker, at fællesforetagendet i marts 2019 offentliggjorde undersøgelsen af luftrummets struktur, som i september blev efterfulgt af overgangsplanen og indeholdt tre centrale operationelle og tekniske foranstaltninger, der skal iværksættes på kort sigt (2020-2025) for at igangsætte de ændringer, der er beskrevet i undersøgelsen; bemærker endvidere, at fællesforetagendet er på vej til at opfylde målene for forskning og innovation og tidsplanen som beskrevet i den europæiske ATM-masterplan fra 2015;

18. noterer sig den rapporterede løftestangseffekt på 0,79 i 2019 og den forventede løftestangseffekt på 1,40 ved afslutningen af programmet, målt i overensstemmelse med Kommissionens metode, der blev anvendt i den foreløbige evaluering, og at fællesforetagendets faktiske løftestangseffekt regelmæssigt nærmer sig målene;

19. bemærker, at de centrale resultatindikatorer for kønsbalancen i fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2019 steg i forhold til tidligere år, men at de ikke desto mindre forblev lave med kun 19 % kvindelige deltagere i Horisont 2020-projekter og 20 % kvindelige projektkoordinatorer; beklager, at procentdelen af kvinder i Kommissionens rådgivnings- og ekspertgrupper, evalueringspaneler og andre organer ikke foreligger for 2019;

20. glæder sig over Revisionsrettens særberetning om SESAR-aktiviteterne og opfordrer til, at der regelmæssigt udarbejdes særberetninger; opfordrer Kommissionen og Revisionsretten til at udvikle en tilbundsgående metode til at spore resultater med henblik på at evaluere fællesforetagendets merværdi og til at inkludere den sociale og beskæftigelsesmæssige indvirkning samt indvirkningen på markedet; mener, at resultaterne af evalueringen bør anvendes til fremtidig tildeling eller omfordeling af EU-finansiering;

21. påpeger, at spørgsmålet om intellektuelle ejendomsrettigheder skal behandles i alle kontrakter, der kan frembringe et tilsigtet resultat eller et resultat af gennemførelsen; bemærker, at dette har til formål at beskytte de enkelte ophavsmænds rettigheder, men også give nærmere oplysninger om, hvordan rettigheden vil blive anvendt i fremtiden; bemærker, at resultaterne – eftersom aktiviteten bl.a. finansieres med offentlige midler – bør være gennemsigtige, tilgængelige for offentligheden og underlagt særlige krav som f.eks. interoperabilitetskrav; opfordrer Kommissionen til at udvikle en retlig ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder og deres gennemførelse på markedet, som bl.a. omfatter herunder særlige krav og overskudsfordeling;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

22. bemærker, at fællesforetagendet pr. 31. december 2019 havde 40 ansatte (38 midlertidigt ansatte og to udstationerede nationale eksperter) sammenlignet med 42 i stillingsfortegnelsen (39 midlertidigt ansatte og tre udstationerede nationale eksperter); bemærker, at fællesforetagendet i 2019 gennemførte informationssystemet for menneskelige ressourcer "Sysper for agenturer", som er udviklet af Kommissionen; bemærker endvidere, at fællesforetagendet udpegede en finansdirektør (rekrutteret eksternt) i den nye organisationsplan, hvilket styrkede dets finansieringsfunktion; glæder sig over, at 54 % af de ansatte er kvinder, men beklager manglen på data om ligestilling mellem kønnene pr. kontrakttype og personalets anciennitet;

23. noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 2019: 59,29 % operationelle stillinger, 30 % administrative stillinger og 10,71 % finans- og kontrolstillinger;

24. bemærker, at fællesforetagendet i 2019 undertegnede 30 offentlige kontrakter, herunder 24 specifikke kontrakter til gennemførelse af fællesforetagendets rammekontrakter og interinstitutionelle aftaler, og at det gennemførte otte udbudsprocedurer;

Intern kontrol

25. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående kontrol baseret på finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, og at det er forpligtet til at gennemføre Kommissionens nye struktur for intern kontrol baseret på 17 principper for intern kontrol, og at fællesforetagendet desuden allerede ved udgangen af 2019 havde gennemført en mangelanalyse baseret på det eksisterende interne kontrolsystem og fastsatte indikatorer (dvs. "midler") for størstedelen af de nye principper for intern kontrol og relaterede karakteristika; bemærker endvidere på baggrund af Revisionsrettens beretning, at de fleste af disse indikatorer snarere var knyttet til eksistensen af en kontrolaktivitet end dens effektivitet, og at fællesforetagendet stadig mangler at udvikle yderligere relevante centrale kontrolindikatorer til at vurdere effektiviteten af dets kontrolaktiviteter og til at opdage kontrolsvagheder; noterer sig fællesforetagendets svar om, at det iværksatte et internt projekt med henblik på at udvikle supplerende relevante centrale kontrolindikatorer til at vurdere effektiviteten af dets kontrolaktiviteter og opdage kontrolsvagheder, at disse foranstaltninger ville bygge videre på det arbejde, der allerede er udført siden 2017, og at det havde til hensigt at gennemføre dem inden udgangen af 2020;

26. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at Kommissionens fælles revisionstjeneste med hensyn til Horisont 2020-betalinger er ansvarlig for den efterfølgende revision, og at fællesforetagendet på grundlag af de resultater vedrørende efterfølgende revisioner, der var tilgængelige ved udgangen af 2019, rapporterede en repræsentativ fejlprocent på 2,61 % og en restfejlfrekvens på 1,61 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og endelige betalinger); bemærker på baggrund af Kommissionens forslag til en forordning om Horisont 2020, at en fejlrisiko i intervallet 2-5 % på årsbasis er et realistisk mål – når der tages hensyn til kontrolomkostningerne, de foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes kompleksitet og den dertil knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets godtgørelsesomkostninger, og at det endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så tæt på 2 % som muligt ved afslutningen af programmerne – når de finansielle virkninger af alle revisions-, korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet;

27. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede tilfældigt udvalgte stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2019 på støttemodtagerniveau for at bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner, og at disse detaljerede revisioner ikke viste nogen væsentlige fejl eller kontrolsvagheder hos fællesforetagendets støttemodtagere i stikprøven;

28. bemærker, at fællesforetagendet kun afholdt én workshop om risikostyring i oktober 2019 i stedet for de to, der normalt er fastsat i dets risikostyringspolitik; opfordrer fællesforetagendet til at gennemføre workshopper om risikostyring i tråd med politikken;

29. bemærker, at CV'erne og interesseerklæringerne for medlemmer af bestyrelsen ikke offentliggøres; opfordrer fællesforetagendet til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med rammen for gennemsigtighed og til at sikre brugervenlig adgang til dem;

Intern revision

30. bemærker, at fællesforetagendet offentliggjorde sin strategiske interne revisionsplan for 2019-2021 i maj 2019, og at Den Interne Revisionstjeneste har til hensigt at udføre revisionsopgaver vedrørende gennemførelsen af tilskud og programforvaltningen, processen til validering af naturaliebidrag og forvaltning af menneskelige ressourcer og eventuelt for yderligere to risikoområder; bemærker, at den interne revisionsfunktion i 2019 gennemførte en vurdering af risikoen for svig, ajourførte fællesforetagendets strategi for bekæmpelse af svig, gennemførte en høring om risiko og kontrol og overvågede gennemførelsen af flere handlingsplaner i forbindelse med tidligere revisioner og foretog opfølgning herpå; bemærker, at fællesforetagendet i 2019 ikke havde nogen nye eller åbne anbefalinger, og bemærker navnlig, at fællesforetagendet gennemførte de tre tidligere åbne anbefalinger til revisionen af koordineringen med det fælles gennemførelsescenter (CIC) og gennemførelsen af CIC's værktøjer og tjenester.


 

 

 

UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET (26.1.2021)

<CommissionInt>til Budgetkontroludvalget</CommissionInt>


<Titre>

om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019

</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

 

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at regnskabet for fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) ("fællesforetagendet") for regnskabsåret 2019 i alt væsentligt er lovligt og formelt rigtigt;

2. noterer sig fællesforetagendets vigtige rolle som den teknologiske søjle i det fælles europæiske luftrum (SES); bemærker den stigende betydning af fællesforetagendets arbejde i lyset af fremspirende teknologier, der muliggør autonome og ubemandede luftfartøjer;

3. bemærker, at fællesforetagendets budget for 2019 var på 119,57 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 125,69 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at gennemførelsesgraderne var på henholdsvis 91,69 % og 82,66 % (for SESAR 1 2,70 % og 50,57 % og for SESAR 2020 92,36 % og 82,97 %); bemærker, at den lave samlede gennemførelsesgrad for SESAR 1 afspejler den finansielle afslutning af dets projekter og afviklingen af programmet;

4. gentager, at fællesforetagendet, der gennemfører sine aktiviteter i fuld overensstemmelse med fire forskellige retlige rammer (Horisont 2020, CEF, U-Space og den årlige vækstundersøgelse), resulterer i en høj grad af operationel kompleksitet;

5. glæder sig over, at fællesforetagendet supplerede de 28 projekter, der blev afsluttet i 2018 i programmet for forberedende forskning 1, med i alt 17 projekter inden for grundforskning og anvendt forskning i 2019; glæder sig endvidere over fremskridtene med og den snarlige færdiggørelse af den første bølge af industriforskningsprojekterne og over, at tilskuddene til alle projekterne under den anden bølge blev undertegnet senest den 31. december 2019;

6. bemærker, at fællesforetagendet afsluttede den finansielle og administrative afslutning af SESAR 1 (operationel afslutning ved udgangen af 2016); bemærker, at den faktiske gennemførelse af programmet er på 90 %; påpeger, at medlemmernes kontante bidrag til SESAR ved udgangen af 2019 genererede et overskud på 30,7 mio. EUR; anerkender, at der i henhold til fællesforetagendets ændrede oprettelsesforordning først kan ske tilbagebetaling af de overskydende kontante bidrag ved den formelle afslutning af fællesforetagendet i 2024, medmindre fællesforetagendets bestyrelse foreslår Kommissionen at opløse fællesforetagendet på et tidligere tidspunkt; opfordrer Kommissionen til at finde en løsning, der kan tillade tidligere tilbagebetaling, med henblik på at overholde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

7. bemærker, at ud af de 124,8 mio. EUR i indtægter fra SESAR 2020 i 2019 var Unionens bidrag på 114,1 mio. EUR, og at Eurocontrols bidrag var på 1,8 mio. EUR;

8. bemærker, at budgetresultatet for 2019 beløb sig til et underskud på 26,72 mio. EUR, (heraf overskud på 0,03 mio. EUR i SESAR 1 og underskud på 26,75 mio. EUR i SESAR 2020), og at det akkumulerede overskud beløber sig til 50,24 mio. EUR (heraf 30,69 mio. EUR i SESAR 1 og 19,55 mio. EUR i SESAR 2020);

9. henstiller, at fællesforetagendet lægger særlig vægt på de væsentligste risici, som Den Interne Revisionstjeneste har identificeret (i sin strategiske risikovurdering af fællesforetagendet): gennemførelse af tilskud og programforvaltning, processen til validering af naturaliebidrag samt menneskelige ressourcer;

10. noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 2019: 59,29 % operationelle stillinger, 30 % administrative stillinger og 10,71 % finans- og kontrolstillinger;

11. påpeger, at et af fællesforetagendets vigtigste resultater omfatter den frie ruteføring med henblik på at reducere emissioner fra fly og brændstof; mener, at efterfølgeren hertil bør bidrage yderligere til luftfartssektorens bæredygtighed i overensstemmelse med målene i den grønne pagt; mener endvidere, at efterfølgeren bør bidrage til at gøre luftfartsmarkedet mere fleksibelt og modstandsdygtigt over for trafikudsving og dermed etablere det fælles europæiske luftrum som det mest effektive og miljøvenlige luftrum i verden;

12. bemærker, at fællesforetagendet ifølge dets årlige aktivitetsrapport for 2019 opfyldte alle sine centrale politiske og operationelle mål;

13.  foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.1.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

3

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 380 af 11.11.2020, s. 6.

[2] EUT C 380 af 11.11.2020, s. 6.

[3] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[4] EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.

[5] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[6] EUT L 122 af 10.5.2019, s 1.

[7] EUT C 380 af 11.11.2020, s. 6.

[8] EUT C 380 af 11.11.2020, s. 6.

[9] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[10] EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.

[11] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[12] EUT L 122 af 10.5.2019, s 1.

[13] Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 4M af 8.1.2008, s. 162).

[14] Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 af 16. juni 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så vidt angår en forlængelse af fællesforetagendet indtil 2024 (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 1).

[15] Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

Seneste opdatering: 21. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik