Διαδικασία : 2020/2183(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0106/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0106/2021

Συζήτηση :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 228kWORD 69k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019

(2020/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 (05795/2021 – C9-0030/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[3], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)[4], και ιδίως το άρθρο 4β,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 32 και 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5],

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0106/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2019·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019

(2020/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων[7],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[8] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 (05795/2021 – C9-0030/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[9], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)[10], και ιδίως το άρθρο 4β,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 32 και 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11],

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0106/2021),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019

(2020/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0106/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση SESAR («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου[13], με σκοπό τη λειτουργία του προγράμματος του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), το οποίο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για το SESAR 1 είναι 700 000 000 EUR·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου[14], το SESAR 2020 παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση σχεδιάστηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ιδρυτικά μέλη την Ένωση και τον Eurocontrol·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της ΕΖΕΣ) για το SESAR 2020 (από το 2014 έως το 2024), που χρηματοδοτείται από το «Ορίζων 2020», είναι 585 000 000 EUR·

Γενικά

1. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2019 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2019, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής· σημειώνει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή χορήγησε στην κοινή επιχείρηση πόρους από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

3. σημειώνει ότι, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το 2015, 19 δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών έγιναν μέλη της κοινής επιχείρησης·

4. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», με αποτέλεσμα να επιλεγούν 15 προτάσεις και να δρομολογηθούν 13 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Κύμα 2», και να επιλεγούν 29 προτάσεις στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Αναγνωριστική έρευνα»· σημειώνει ότι η ολοκλήρωση του «Κύματος 1» του SESAR 2020 το 2019 είχε ως αποτέλεσμα να παραδοθούν 21 λύσεις SESAR έτοιμες για εκβιομηχάνιση· σημειώνει ότι, το 2019, η κοινή επιχείρηση περιλάμβανε 70 έργα στο πλαίσιο του SESAR 2020, εκ των οποίων 17 έργα αναγνωριστικής έρευνας, 32 έργα βιομηχανικής έρευνας και επικύρωσης, και 21 έργα επίδειξης πολύ μεγάλης κλίμακας (εκ των οποίων επτά ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια του έτους)· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ενέκρινε το επικαιροποιημένο Γενικό Πρόγραμμα ATM στην Ευρώπη για το 2020 και παρείχε στήριξη στην Επιτροπή σχετικά με τις τεχνολογικές πτυχές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

5. σημειώνει την αυξανόμενη σημασία του έργου της κοινής επιχείρησης υπό το φως των αναδυόμενων τεχνολογιών που καθιστούν δυνατά τα αυτόνομα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη·

6. ζητεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια προς την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης ενός συστήματος επόμενης γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας·

7. παρατηρεί ότι ένα από τα κύρια επιτεύγματα της κοινής επιχείρησης είναι η ελεύθερη επιλογή διαδρομών με στόχο τη μείωση των εκπομπών από τις πτήσεις και τα καύσιμα· πιστεύει ότι θα πρέπει η διάδοχη επιχείρηση να συμβάλει περαιτέρω στη βιωσιμότητα του τομέα των αερομεταφορών σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει η εν λόγω διάδοχη επιχείρηση να βοηθήσει να καταστεί η αγορά αερομεταφορών πιο ευέλικτη και ανθεκτική στις διακυμάνσεις της κυκλοφορίας, ώστε να καθιερωθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ως ο πλέον αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον εναέριος χώρος στον κόσμο·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

8. σημειώνει ότι, το 2019, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων των επανεγγεγραμμένων μη χρησιμοποιημένων πιστώσεων προηγούμενων ετών, των εσόδων για ειδικό προορισμό, και των ανακατανομών στο επόμενο έτος, αποτελείτο από πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 161 041 161 EUR (εκ των οποίων 112 618 000 EUR προέρχονταν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης) και πιστώσεις πληρωμών ύψους 183 279 183 EUR (εκ των οποίων 113 733 525 EUR προέρχονταν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης)·

9. σημειώνει ότι το SESAR 1, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, περατώθηκε επίσημα το 2016, και ότι, το 2019, ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες διορθωτικές πληρωμές και ανακτήσεις των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς τους δικαιούχους· σημειώνει ότι, μετά την περάτωση του SESAR 1, η κοινή επιχείρηση διαπίστωσε ότι είχε λάβει από τα μέλη της πλεονάζουσες χρηματοδοτικές συνεισφορές ύψους 30 767 098 EUR· σημειώνει εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συστατικής πράξης, τα μέλη της κοινής επιχείρησης μπορούν να αναμένουν να τους επιστραφούν οι αντίστοιχες καθ’ υπέρβαση συνεισφορές τους μόνο με τη διάλυση της κοινής επιχείρησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024· σημειώνει, σύμφωνα την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, με βάση τα λογιστικά στοιχεία της κοινής επιχείρησης, πρέπει η κοινή επιχείρηση να επιστρέψει στα αντίστοιχα μέλη τα ακόλουθα ποσά: περίπου 23 800 000 EUR στην Επιτροπή, 4 800 000 EUR στον Eurocontrol, και 2 100 000 EUR στα μέλη του κλάδου· σημειώνει ακόμη ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάσταση τον Μάιο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019 και ότι, ελλείψει ρεαλιστικής λύσης για πρόωρη επιστροφή, τα κονδύλια αυτά παραμένουν στην κατοχή της κοινής επιχείρησης χωρίς να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά έργα, πράγμα που αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει την απάντηση της κοινής επιχείρησης ότι απεστάλη σχέδιο απόφασης στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να παρασχεθεί στην κοινή επιχείρηση η νομική βάση για να προβεί στην επιστροφή, ότι η απόφαση αυτή υπόκειται επί του παρόντος σε εν εξελίξει γραπτή διαδικασία, και ότι μόλις ληφθεί η απόφαση, η κοινή επιχείρηση θα εκτελέσει τις επιστροφές σύμφωνα με τις συστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, ώστε να μπορέσουν να κλείσουν ταχέως οι λογαριασμοί του SESAR 1· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη·

10. σημειώνει ότι, στα τέλη του 2019, για το SESAR 1, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης ανήλθε σε 634 136 000 EUR, η συνολική συνεισφορά του Eurocontrol ήταν 560 732 000 EUR, συμπεριλαμβανομένων επικυρωμένων συνεισφορών σε είδος αξίας 422 943 000 EUR, και οι συνολικές συνεισφορές των μελών του κλάδου ήταν 539 780 000 EUR, συμπεριλαμβανομένων επικυρωμένων συνεισφορών σε είδος αξίας 514 302 000 EUR· σημειώνει ότι το πραγματικό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του SESAR 1 ανέρχεται σε 90 %·

11. σημειώνει ότι από τα 585 000 000 EUR της επιχορήγησης της Ένωσης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου, στα τέλη του 2019 οι συνολικές συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης (Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών) για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχονταν σε 330 987 000 EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ακόμη ότι, για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στα τέλη του 2019, ο Eurocontrol συνεισέφερε συνολικά 13 719 000 EUR σε χρήμα και 59 603 000 EUR σε επικυρωμένες συνεισφορές σε είδος, και ότι τα άλλα μέλη συνεισέφεραν συνολικά 5 276 000 EUR σε χρήμα και 107 924 000 EUR σε επικυρωμένες συνεισφορές σε είδος·

12. σημειώνει ότι, από τα έσοδα που πραγματοποίησε το 2019 το SESAR 2020 ύψους 124,8 εκατομμυρίων EUR, η συνεισφορά της Ένωσης ανήλθε σε 114,1 εκατομμύρια EUR και του Eurocontrol σε 1,8 εκατομμύρια EUR·

13. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες μεταξύ των κοινών επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από ιδιωτικά μέλη της κοινής επιχείρησης· ζητεί να εναρμονιστεί ο υπολογισμός των συνεισφορών σε είδος για όλες τις κοινές επιχειρήσεις, ώστε να ακολουθείται κοινή διαδικασία· θα πρέπει η εν λόγω κοινή διαδικασία να προβλέπει διαφανείς και αποτελεσματικές μεθόδους αξιολόγησης που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματική αξία της συνεισφοράς· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταστήσει δυνατή την επαλήθευση των ελέγχων που διενεργούνται από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές· ζητεί επίσης ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το απαιτούμενο ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα επιτευχθεί έως το τέλος του προγράμματος· θα μπορούσε το νομικό πλαίσιο να περιλαμβάνει απαιτήσεις για την καταβολή της ιδιωτικής συνεισφοράς το αργότερο ταυτόχρονα με την αντίστοιχη συνεισφορά της Ένωσης·

14. σημειώνει ότι, το 2019, οι τελικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του SESAR 2020 ανήλθαν σε 159 845 788 EUR και οι τελικές πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν σε 181 529 090 EUR· σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης που ήταν διαθέσιμος το 2019 για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών ήταν 95 % και 83,6 % αντίστοιχα· σημειώνει ότι τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο ανάπτυξής τους και ότι το SESAR 2020 βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης·

15. σημειώνει ότι, το 2019, η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό της, μετά τη δημοσίευση, από την Επιτροπή, του νέου δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου[15]·

Επιδόσεις

16. σημειώνει τους κύριους δείκτες επιδόσεων της κοινής επιχείρησης, του 2019, ιδίως τους κοινούς κύριους δείκτες επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την παρακολούθηση των επιδόσεων και οριζόντιων ζητημάτων, τους κύριους δείκτες επιδόσεων της κοινής επιχείρησης και εκείνους που συνδέονται με τις φιλοδοξίες επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM·

17. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση πέτυχε όλους τους στόχους της, όπως περιγράφονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2019-2021, το οποίο ήταν διαρθρωμένο γύρω από έξι τομείς δραστηριοτήτων το 2019· σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2019, η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε τη μελέτη για την αρχιτεκτονική του εναέριου χώρου, την οποία ακολούθησε, τον Σεπτέμβριο, το μεταβατικό σχέδιο, όπου καθορίζονται τρία βασικά επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή βραχυπρόθεσμα (2020 έως 2025), ώστε να δρομολογηθούν οι αλλαγές που περιγράφονται στη μελέτη· σημειώνει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων έρευνας και καινοτομίας και την εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος, όπως περιγράφονται στο ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM του 2015·

18. σημειώνει το αποτέλεσμα μόχλευσης ύψους 0,79 που δηλώθηκε το 2019, και το αποτέλεσμα μόχλευσης ύψους 1,40 που προβλέπεται για το τέλος του προγράμματος, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της Επιτροπής που χρησιμοποιήθηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση, και ότι το πραγματικό αποτέλεσμα μόχλευσης της κοινής επιχείρησης σημειώνει τακτικά πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων·

19. σημειώνει ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης για το 2019, οι κύριοι δείκτες επιδόσεων σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων αυξήθηκαν σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αλλά παρέμειναν χαμηλοί, δεδομένου ότι το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανήλθε σε μόλις 19 % και ότι το 20 % των συντονιστών έργων ήταν γυναίκες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμο, για το 2019, το ποσοστό των γυναικών στις συμβουλευτικές ομάδες, στις ομάδες εμπειρογνωμόνων, στις επιτροπές αξιολόγησης και σε άλλους φορείς της Επιτροπής·

20. επικροτεί την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες του SESAR και ζητεί να υποβάλλονται τακτικές ειδικές εκθέσεις· καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μια διεξοδική μέθοδο για την παρακολούθηση των επιδόσεων, με γνώμονα να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία της κοινής επιχείρησης, συνυπολογίζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς και τον αντίκτυπο στην αγορά· τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το μέλλον ή για την ανακατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης·

21. το ζήτημα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να εξετάζεται σε όλες τις συμβάσεις που ενδέχεται να παράγουν επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή προϊόν της εκτέλεσης· αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεμονωμένων δημιουργών, αλλά παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εκάστοτε δικαιώματος στο μέλλον· δεδομένου ότι η δραστηριότητα χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων με δημόσια κονδύλια, θα πρέπει τα αποτελέσματα να είναι διαφανή, προσβάσιμα στο κοινό, και υποκείμενα σε ειδικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα διαλειτουργικότητα, εφόσον απαιτείται· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την εφαρμογή τους στην αγορά, το οποίο να καλύπτει μεταξύ άλλων τις ειδικές απαιτήσεις και την κατανομή των κερδών·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

22. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καλύπτονταν 40 από τις 42 θέσεις (38 από τις 39 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων και 2 από τις 3 θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων) στον πίνακα προσωπικού τις κοινής επιχείρησης· σημειώνει ότι, το 2019, η κοινή επιχείρηση έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα πληροφοριών για τους ανθρώπινους πόρους «Sysper for Agencies», το οποίο ανέπτυξε η Επιτροπή· σημειώνει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση διόρισε κύριο οικονομικό διευθυντή (ο οποίος προσελήφθη έξωθεν) στο νέο οργανόγραμμα, για να ενισχύσει την οικονομική της λειτουργία· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 54 % του απασχολούμενου προσωπικού είναι γυναίκες, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη στοιχείων όσον αφορά την ισότητα των φύλων ανά τύπο σύμβασης και βαθμό αρχαιότητας του προσωπικού·

23. σημειώνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2019 όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους: 59,29 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 10,71 % θέσεις με οικονομικά και ελεγκτικά καθήκοντα·

24. σημειώνει ότι, το 2019, η κοινή επιχείρηση υπέγραψε 30 συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 24 ειδικών συμβάσεων για την εκτέλεση των συμβάσεων-πλαισίου της κοινής επιχείρησης και των διοργανικών συμφωνιών, και διενήργησε 12 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

Εσωτερικός έλεγχος

25. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση έχει θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες προληπτικών ελέγχων που επαφίονται στον έλεγχο οικονομικών και επιχειρησιακών εγγράφων, και ότι υποχρεούται να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, βάσει 17 αρχών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ότι, στα τέλη του 2019, η κοινή επιχείρηση είχε ήδη ολοκληρώσει ανάλυση ελλείψεων χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και καθορισμένους δείκτες (ήτοι «μέσα») για την πλειονότητα των νέων αρχών εσωτερικού ελέγχου και των συναφών χαρακτηριστικών· σημειώνει επίσης, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι περισσότεροι από τους εν λόγω δείκτες αφορούσαν την ύπαρξη, και όχι την αποτελεσματικότητα, της δραστηριότητας ελέγχου, και ότι η κοινή επιχείρηση εξακολουθεί να χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω σχετικούς κύριους δείκτες ελέγχου, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της και να εντοπίζονται αδυναμίες ελέγχου· σημειώνει την απάντηση της κοινής επιχείρησης ότι ξεκίνησε εσωτερικό έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών κύριων δεικτών ελέγχου, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της και να εντοπίζονται αδυναμίες ελέγχου, ότι οι δράσεις αυτές θα βασίζονταν στις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2017, και ότι σκόπευε να τους υλοποιήσει έως τα τέλη του 2020·

26. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις πληρωμές του προγράμματος «Ορίζων 2020», αρμόδια για τους κατασταλτικούς ελέγχους είναι η Κοινή Υπηρεσία Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής και ότι, με βάση τα αποτελέσματα των κατασταλτικών ελέγχων στα τέλη του 2019, η κοινή επιχείρηση δήλωσε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 2,61 % και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,61 % για τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» (εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)· σημειώνει, με βάση την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ότι ρεαλιστικό στόχο αποτελεί κίνδυνος σφάλματος, σε ετήσια βάση, που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 %, εφόσον συνυπολογίζονται το κόστος των ελέγχων, τα προτεινόμενα μέτρα απλούστευσης για τη μείωση της πολυπλοκότητας των κανόνων, και ο σχετικός εγγενής κίνδυνος που συνδέεται με την απόδοση των δαπανών του ερευνητικού έργου, και ότι απώτερος στόχος για το εναπομένον επίπεδο σφάλματος κατά την περάτωση των προγραμμάτων μετά τον δημοσιονομικό αντίκτυπο όλων των λογιστικών ελέγχων, των διορθωτικών μέτρων και των μέτρων ανάκτησης είναι η επίτευξη επιπέδου όσο το δυνατόν πλησιέστερου στο 2 %·

27. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών ελέγχων πληρωμών, διενεργήθηκε λογιστικός έλεγχος τυχαίου δείγματος των πληρωμών του προγράμματος «Ορίζων 2020» που πραγματοποιήθηκαν το 2019 σε επίπεδο τελικών δικαιούχων, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ποσοστά σφάλματος των κατασταλτικών ελέγχων, και ότι από τους εν λόγω λεπτομερείς λογιστικούς ελέγχους δεν προέκυψαν σημαντικά σφάλματα ή αδυναμίες ελέγχου στο δείγμα δικαιούχων της κοινής επιχείρησης·

28. σημειώνει ότι, τον Οκτώβριο του 2019, η κοινή επιχείρηση διοργάνωσε μόνον ένα εργαστήριο διαχείρισης κινδύνων, αντί των συνήθως δύο που προβλέπει η πολιτική της για τη διαχείριση κινδύνων· καλεί την κοινή επιχείρηση να διοργανώσει εργαστήρια διαχείρισης κινδύνων, όπως ορίζει η πολιτική·

29. σημειώνει ότι δεν δημοσιεύονται τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου· καλεί την κοινή επιχείρηση να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου υπό το φως του πλαισίου διαφάνειας, και να εξασφαλίσει τη φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά·

Εσωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι

30. σημειώνει ότι, τον Μάιο του 2019, η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της για την περίοδο 2019-2021 και ότι, ακολούθως, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου προτίθεται να προβεί σε λογιστικούς ελέγχους όσον αφορά την εκτέλεση των επιχορηγήσεων και τη διαχείριση του προγράμματος, τη διαδικασία επικύρωσης των συνεισφορών σε είδος, και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, και ενδεχομένως δύο ακόμα τομείς κινδύνου· σημειώνει ότι, το 2019, το κλιμάκιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διενήργησε εκτίμηση του κινδύνου απάτης, επικαιροποίησε τη στρατηγική της κοινής επιχείρησης για την καταπολέμηση της απάτης, πραγματοποίησε διαβούλευση σχετικά με τους κινδύνους και τους ελέγχους, και παρακολούθησε την εφαρμογή διαφόρων σχεδίων δράσης που συνδέονται με προηγούμενους λογιστικούς ελέγχους· σημειώνει ότι, το 2019, η κοινή επιχείρηση δεν είχε νέες ή εκκρεμούσες συστάσεις, και ειδικότερα σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση εφάρμοσε τις τρεις προηγούμενες εκκρεμούσες συστάσεις στον λογιστικό έλεγχο σχετικά με τον συντονισμό με το κοινό κέντρο υλοποίησης και την εφαρμογή των εργαλείων και υπηρεσιών του.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (26.1.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR) («η επιχείρηση») για το οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί·

2. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επιχείρηση ως τεχνολογικός πυλώνας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ)· επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία του έργου της επιχείρησης υπό το πρίσμα των αναδυόμενων τεχνολογιών που παρέχουν τη δυνατότητα αυτόνομων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

3. σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της επιχείρησης για το 2019 ανήλθε σε 119,57 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 125,69 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης ήταν 91,69 % και 82,66 % αντίστοιχα (για το SESAR 1: 2,70 % και 50,57 %, και για το SESAR 2020: 92,36 % και 82,97 %)· σημειώνει ότι το χαμηλό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών για το SESAR 1 αντικατοπτρίζει το δημοσιονομικό κλείσιμο των έργων του και την περάτωση του προγράμματος·

4. επαναλαμβάνει ότι η εκτέλεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά τρόπο ώστε να συνάδει πλήρως με τέσσερα διαφορετικά νομικά πλαίσια (Ορίζων 2020, ΜΣΕ, σύστημα «U-space», ενεργή υπηρεσία γεωπερίφραξης) έχει ως αποτέλεσμα υψηλό βαθμό επιχειρησιακής πολυπλοκότητας·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επιχείρηση συμπλήρωσε τα 28 έργα, που περατώθηκαν το 2018 στο πλαίσιο του Διερευνητικού ερευνητικού προγράμματος 1, με συνολικά 17 έργα στους τομείς της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας το 2019· εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή του για την πρόοδο όσον αφορά τα έργα βιομηχανικής έρευνας της πρώτης σειράς, που έχουν σχεδόν αποπερατωθεί, καθώς και για το γεγονός ότι έχουν υπογραφεί όλες οι επιχορηγήσεις για τα έργα της δεύτερης σειράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·

6. σημειώνει ότι η επιχείρηση ολοκλήρωσε τη διαδικασία οικονομικού και διοικητικού κλεισίματος του SESAR 1 (επιχειρησιακό κλείσιμο στα τέλη του 2016)· σημειώνει ότι το πραγματικό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προγράμματος είναι 90 %· επισημαίνει ότι οι εισφορές σε χρήμα των μελών στο SESAR στο τέλος του 2019 είχαν δημιουργήσει πλεόνασμα ύψους 30,7 εκατομμυρίων EUR· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τον τροποποιημένο ιδρυτικό κανονισμό της επιχείρησης, η επιστροφή των καθ’ υπέρβαση συνεισφορών σε χρήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το επίσημο κλείσιμο της επιχείρησης το 2024, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης προτείνει στην Επιτροπή να προβεί στη λύση της επιχείρησης νωρίτερα· καλεί την Επιτροπή να βρει λύση για επιστροφή καταβολών νωρίτερα με σκοπό την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

7. σημειώνει ότι, από τα έσοδα του SESAR 2020 ύψους 124,8 εκατομμυρίων EUR το 2019, η εισφορά της Ένωσης ανήλθε σε 114,1 εκατομμύρια EUR και του Eurocontrol σε 1,8 εκατομμύρια EUR·

8. σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2019 είχε ως αποτέλεσμα έλλειμμα 26,72 εκατομμυρίων EUR (εκ των οποίων πλεόνασμα 0,03 εκατομμυρίων EUR για το SESAR 1 και έλλειμμα 26,75 εκατομμυρίων EUR για το SESAR 2020) και ότι το σωρευτικό πλεόνασμα ανέρχεται σε 50,24 εκατομμύρια EUR (εκ των οποίων 30,69 εκατομμύρια EUR για το SESAR 1 και 19,55 εκατομμύρια EUR για το SESAR 2020)·

9. συνιστά ότι στην επιχείρηση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους σημαντικότερους κινδύνους που διαπίστωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (κατά την εκπόνηση της αξιολόγησης στρατηγικού κινδύνου της επιχείρησης): την υλοποίηση των επιχορηγήσεων και τη διαχείριση του προγράμματος· τη διαδικασία επικύρωσης των συνεισφορών σε είδος· τους ανθρώπινους πόρους·

10. επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2019 όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους: 59,29 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 10,71 % θέσεων σχετικών με οικονομικά και ελέγχους·

11. επισημαίνει ότι ένα από τα κύρια επιτεύγματα της επιχείρησης περιλαμβάνει την ελεύθερη επιλογή διαδρομών, για τη μείωση των εκπομπών από τις πτήσεις και τα καύσιμα· πιστεύει ότι η διάδοχη επιχείρηση θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω στη βιωσιμότητα του τομέα των αερομεταφορών σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· πιστεύει, επιπλέον, ότι η διάδοχη επιχείρηση θα πρέπει να συμβάλει στο να καταστεί η αγορά αερομεταφορών πιο ευέλικτη και ανθεκτική στις διακυμάνσεις της κυκλοφορίας, ώστε ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός να καθιερωθεί ως ο πλέον αποτελεσματικός και φιλικός προς το περιβάλλον εναέριος χώρος στον κόσμο·

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το 2019, η επιχείρηση πέτυχε όλους τους βασικούς στόχους πολιτικής, καθώς και τους επιχειρησιακούς στόχους της·

13.  προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2019.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Έλενα Κουντουρά

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 380 της 11.11.2020, σ. 6.

[2] ΕΕ C 380 της 11.11.2020, σ. 6.

[3] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[4] ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.

[5] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[6] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[7] ΕΕ C 380 της 11.11.2020, σ. 6.

[8] ΕΕ C 380 της 11.11.2020, σ. 6.

[9] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[10] ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.

[11] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[12] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[13] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 162).

[14] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), όσον αφορά την παράταση της κοινής επιχείρησης έως το 2024 (ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 1).

[15] Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου