Menettely : 2020/2183(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0106/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0106/2021

Keskustelut :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Äänestykset :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 195kWORD 67k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Talousarvion valvontavaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

(2020/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2019,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n yhteisyrityksistä varainhoitovuodelta 2019 sekä yhteisyritysten vastaukset[1],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

 ottaa huomioon neuvoston 1. maaliskuuta 2021 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05795/2021 – C9-0030/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[3] ja erityisesti sen 70 artiklan,

 ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007[4] ja erityisesti sen 4 b artiklan,

  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[5] 32 ja 47 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715[6],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0106/2021),

1. myöntää SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

 


 

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2019 tilien päättämisestä

(2020/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2019,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n yhteisyrityksistä varainhoitovuodelta 2019 sekä yhteisyritysten vastaukset[7],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan lausuman[8] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

 ottaa huomioon neuvoston 1. maaliskuuta 2021 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05795/2021 – C9-0030/2021),

  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[9] ja erityisesti sen 70 artiklan,

 ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007[10] ja erityisesti sen 4 b artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[11] 32 ja 47 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715[12],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0106/2021),

1. hyväksyy SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2019 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

 


 

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

(2020/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0106/2021),

A. ottaa huomioon, että SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 neuvoston asetuksella (EY) N:o 219/2007[13] hallinnoimaan SESAR-ohjelmaa (yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke), jolla pyritään liittämään toisiinsa ja koordinoimaan tutkimus- ja kehitystoimintoja unionin ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamiseksi; ottaa huomioon, että unionin enimmäisrahoitusosuus SESAR 1 -yhteisyritykselle on 700 000 000 euroa;

B. ottaa huomioon, että neuvoston asetuksella (EU) N:o 721/2014[14] yhteisyrityksen voimassaoloa jatkettiin SESAR 2020 -ohjelmalla 31. joulukuuta 2024 asti;

C. ottaa huomioon, että yhteisyritys suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudeksi, jonka perustajaosakkaita ovat unioni ja Eurocontrol;

D. ottaa huomioon, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettava unionin rahoitusosuus (EFTA-määrärahat mukaan luettuina) SESAR 2020:lle (2014–2024) on 585 000 000 euroa;

Yleistä

1. toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä, että varainhoitovuoden 2019 tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2019 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti; panee merkille, että tilien perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2. panee merkille, että komissio myönsi yhteisyritykselle varoja seitsemännestä puiteohjelmasta ja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T) monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa ja Verkkojen Eurooppa -välineestä vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa;

3. toteaa, että vuoden 2015 kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella yhteisyrityksen osakkaiksi valittiin 19 julkista ja yksityistä ilmailualan toimijaa;

4. panee merkille, että yhteisyritys käynnisti Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa kaksi ehdotuspyyntöä, joiden tuloksena valittiin 15 ehdotusta ja käynnistettiin 13 hanketta Wave 2 -ehdotuspyynnön osalta ja valittiin 29 ehdotusta neljänteen kokeilevaa tutkimusta koskevaan pyyntöön; panee merkille, että SESAR 2020 -hankkeen Wave 1:n loppuun saattaminen vuonna 2019 johti 21:n teollistamista varten valmiin SESAR-ratkaisun toimittamiseen; panee merkille, että vuonna 2019 yhteisyrityksellä oli SESAR 2020 -ohjelman puitteissa käynnissä 70 hanketta, joihin kuului 17 kokeilevan tutkimuksen hanketta, 32 teollista tutkimusta ja validointia koskevaa hanketta ja 21 erittäin laajamittaista demonstrointihanketta (joista seitsemän saatiin päätökseen vuoden aikana); panee merkille, että yhteisyritys hyväksyi päivitetyn eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman 2020 ja antoi komissiolle tukea yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknologisiin näkökohtiin;

5. panee merkille, että yhteisyrityksen työllä on yhä suurempi merkitys, kun otetaan huomioon autonomisiin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvät uudet teknologiat;

6. kehottaa laatimaan kattavan ohjelman, joka sisältää kaikki vaiheet seuraavan sukupolven ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kehitysvaiheen loppuun saattamiseksi;

7. huomauttaa, että yksi yhteisyrityksen tärkeimmistä saavutuksista on vapaa reititys, jolla vähennetään lentojen ja polttoainepäästöjen määriä; katsoo, että sen seuraajan olisi edelleen edistettävä ilmailualan kestävyyttä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti; katsoo lisäksi, että yhteisyrityksen seuraajan olisi osaltaan tehtävä ilmailumarkkinoista joustavampia ja kestävämpiä liikenteen vaihteluiden kannalta ja yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta olisi tehtävä maailman tehokkain ja ympäristöystävällisin ilmatila;

Talousarvio- ja varainhallinto

8. panee merkille, että vuoden 2019 lopullinen käytettävissä oleva talousarvio, johon sisältyivät aiempien vuosien käyttämättä jääneet ja uudelleenkohdennetut määrärahat, käyttötarkoitukseensa sidotut tulot sekä uudelleen seuraavalle vuodelle kohdennetut määrärahat, oli 161 041 597 euroa maksusitoumusmäärärahoina (joista 112 618 000 euroa oli unionin talousarviosta) ja 183 279 715 euroa maksumäärärahoina (joista 113 733 525 euroa oli unionin talousarviosta);

9. toteaa, että seitsemänteen puiteohjelmaan kuulunut SESAR 1 -ohjelma päätettiin virallisesti vuonna 2016 ja viimeiset edunsaajia koskevat oikaisumaksut ja liikamaksujen takaisinperinnät saatiin päätökseen vuonna 2019; panee merkille, että SESAR 1 -ohjelman päättämisen jälkeen yhteisyritys havaitsi osakkailtaan saamiensa rahoitusosuuksien ylijäämän olevan 30 767 098 euroa; toteaa tässä yhteydessä, että perustamissäädöksen 13 artiklan mukaan yhteisyrityksen osakkaat voivat odottaa, että niiden ylimääräiset rahoitusosuudet palautetaan vasta yhteisyrityksen purkamisen yhteydessä 31. joulukuuta 2024 mennessä; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen kirjanpitotietojen perusteella yhteisyrityksen on maksettava asianomaisille osakkaille seuraavat korvaukset: noin 23 800 000 euroa komissiolle, 4 800 000 euroa Eurocontrolille ja 2 100 000 euroa teollisuutta edustaville osakkaille; panee lisäksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyritys ilmoitti komissiolle tilanteesta toukokuussa 2018 ja huhtikuussa 2019 ja että koska varhaiseen takaisinmaksuun ei ole löydetty käytännöllistä ratkaisua, nämä varat jäävät yhteisyritykselle eikä niitä käytetä tutkimushankkeisiin, mikä on moitteettoman varainhoidon periaatteen vastaista; panee merkille yhteisyrityksen vastauksen, jonka mukaan hallintoneuvostolle lähetettiin päätösluonnos oikeudellisten perusteiden antamiseksi yhteisyritykselle palautusten maksamista varten ja että päätöstä käsitellään parhaillaan kirjallisessa menettelyssä ja että heti kun päätös on tehty, yhteisyritys suorittaa korvaukset budjettipääosaston suositusten mukaisesti ja SESAR 1 -ohjelman tilinpäätös voidaan näin saattaa nopeasti päätöksen; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

10. panee merkille, että vuoden 2019 lopussa unionin kokonaisrahoitusosuus SESAR 1:een oli 634 136 000 euroa, Eurocontrolin kokonaisrahoitusosuus oli 560 732 000 euroa, josta 422 943 000 euroa validoitiin luontoissuorituksina, ja että teollisuutta edustavien osakkaiden rahoitusosuudet olivat yhteensä 539 780 000 euroa, josta 514 302 000 euroa validoitiin luontoissuorituksina; panee merkille, että SESAR 1:n tosiasiallinen kokonaistoteutusaste on 90 prosenttia;

11. panee merkille, että neuvoston asetuksessa (EU) N:o 721/2014 säädetystä unionin 585 000 000 euron avustuksesta Horisontti 2020 -puiteohjelmasta yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin osoitettavat komission (liikenteen ja liikkumisen pääosasto) käteissuoritukset olivat vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 330 987 000 euroa; panee lisäksi merkille, että vuoden 2019 lopussa Eurocontrolin osuus Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta oli käteisenä yhteensä 13 719 000 euroa ja validoituina luontoissuorituksina 59 603 000 euroa ja että muut osakkaat maksoivat yhteensä 5 276 000 euroa käteissuorituksina ja 107 924 000 euroa validoituina luontoissuorituksina;

12. panee merkille, että SESAR 2020 -ohjelmalle vuonna 2019 kohdennetuista 124,8 miljoonan euron toteutuneista tuloista unionin osuus oli 114,1 miljoonaa euroa ja Eurocontrolin osuus 1,8 miljoonaa euroa;

13. panee merkille, että yhteisyrityksissä, jotka saavat taloudellista tukea yksityisiltä osakkailtaan, on käytössä erilaisia menettelyjä; kehottaa yhdenmukaistamaan luontoissuoritusten laskentatavan kaikissa yhteisyrityksissä siten, että tuloksena on yksi yhteinen menettelytapa; katsoo, että yhteisen menettelytavan olisi mahdollistettava avoimet ja tehokkaat arviointimenetelmät, joiden tuloksena saadaan suorituksen todellinen arvo; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta valvomaan riippumattomien ulkoisten tarkastajien tekemiä tarkastuksia; kehottaa myös vahvistamaan asianmukaisen säädöskehyksen, jolla varmistetaan, että vaaditun rahoitusosuuden määrä saavutetaan ohjelman loppuun mennessä; huomauttaa, että lainsäädäntökehykseen voisi sisältyä vaatimuksia, joiden mukaan yksityinen rahoitusosuus on maksettava viimeistään samaan aikaan kuin vastaava unionin rahoitusosuus;

14. panee merkille, että SESAR 2020:n vuoden 2019 lopullinen talousarvio sisälsi 159 845 788 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 181 529 090 euroa maksumäärärahoina; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että käyttöaste niissä yhteisyrityksen vuoden 2019 määrärahoissa, jotka olivat käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli maksusitoumusmäärärahojen osalta 95 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta 83,6 prosenttia; panee merkille, että Horisontti 2020 -hankkeet ovat maksimikasvutasolla ja SESAR 2020 on kasvuvaiheessa;

15. panee merkille, että yhteisyritys julkaisi vuonna 2019 uudet varainhoitosääntönsä sen jälkeen, kun komissio oli julkaissut uuden varainhoidon puiteasetuksen[15];

Toiminnan tuloksellisuus

16. panee merkille yhteisyrityksen keskeiset tulosindikaattorit vuonna 2019, erityisesti yhteiset Horisontti 2020 -puiteohjelman keskeiset tulosindikaattorit, joilla seurataan toiminnan tuloksellisuutta ja monialaisia kysymyksiä, yhteisyrityksen erityiset tulosindikaattorit sekä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmassa määriteltyihin yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulostavoitteisiin liittyvät keskeiset tulosindikaattorit;

17. toteaa, että yhteisyritys saavutti kaikki vuosien 2019–2021 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa esitetyt tavoitteensa, jotka jakautuivat kuuteen toiminta-alueeseen vuonna 2019; panee merkille, että yhteisyritys julkaisi maaliskuussa 2019 ilmatilan arkkitehtuuria käsittelevän tutkimuksen, jota seurasi syyskuussa siirtymäsuunnitelma, jossa esitettiin kolme keskeistä operatiivista ja teknistä toimenpidettä, jotka on toteutettava lyhyellä aikavälillä (2020–2025) tutkimuksessa esitettyjen muutosten käynnistämiseksi; panee lisäksi merkille, että yhteisyritys on saavuttamassa eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmassa vuonna 2015 asetetut tutkimus- ja innovointitavoitteet ja -aikataulun;

18. panee merkille, että vuonna 2019 raportoitu vipuvaikutus oli 0,79 ja ohjelman lopussa ennakoitu vipuvaikutus on 1,40 mitattuna komission väliarvioinnissa käyttämän menetelmän mukaisesti ja että yhteisyrityksen todellinen vipuvaikutus etenee jatkuvasti kohti tavoitteita;

19. panee merkille, että yhteisyrityksen vuotuisessa toimintakertomuksessa 2019 sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat keskeiset tulosindikaattorit kasvoivat aiempiin vuosiin verrattuna mutta pysyivät kuitenkin alhaisina, sillä Horisontti 2020 -hankkeisiin osallistui vain 19 prosenttia naispuolisia osallistujia ja 20 prosenttia naispuolisia hankekoordinaattoreita; pitää valitettavana, että naisten prosenttiosuudesta komission neuvoa-antavissa ja asiantuntijaryhmissä, arviointipaneeleissa ja muissa elimissä ei ole saatavilla tietoa vuodelta 2019;

20. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen SESAR-yhteisyrityksen toimintaa koskevan erityiskertomuksen ja kehottaa laatimaan säännöllisesti erityiskertomuksia; kehottaa komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta kehittämään perusteellisen tuloksellisuuden seurantamenetelmän, jotta voidaan arvioida yhteisyrityksen lisäarvoa ja sosiaalista ja työllisyysvaikutusta sekä vaikutusta markkinoihin; katsoo, että arvioinnin tuloksia olisi hyödynnettävä tulevaisuudessa tai unionin rahoituksen uudelleenjakamiseksi;

21. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa kysymystä on käsiteltävä kaikissa sopimuksissa, joilla saattaa olla ennakoitu vaikutus tai toiminnan tulos; toteaa, että tällä pyritään paitsi turvaamaan yksittäisten luovan työn tekijöiden oikeudet myös antamaan yksityiskohtaista tietoa siitä, miten oikeuksia käytetään tulevaisuudessa; katsoo, että koska toimintaa rahoitetaan myös julkisin varoin, tulosten olisi oltava avoimia ja yleisön saatavilla ja niihin olisi sovellettava tarvittaessa erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi yhteentoimivuutta; kehottaa komissiota kehittämään lainsäädäntökehyksen, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksia ja niiden täytäntöönpanoa markkinoilla ja joka kattaa muun muassa erityiset vaatimukset ja voittojen jakamisen;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

22. panee merkille, että 31. joulukuuta 2019 yhteisyrityksen palveluksessa oli 40 työntekijää (38 väliaikaista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa), kun henkilöstötaulukossa oli 42 työntekijää (39 väliaikaista tointa ja 3 kansallista asiantuntijaa); panee merkille, että yhteisyritys otti vuonna 2019 käyttöön komission kehittämän ”Sysper for Agencies” -tietojärjestelmän henkilöresursseja varten; panee lisäksi merkille, että yhteisyritys nimitti uuteen organisaatiokaavioon (ulkoisesti rekrytoidun) talousjohtajan ja vahvisti näin rahoitustoimintaansa; on tyytyväinen siihen, että 54 prosenttia palkatuista työntekijöistä on naisia, mutta pitää valitettavana, että sukupuolijakaumasta ei ole tietoa sopimustyypeittäin eikä henkilöstön virkaiän perusteella;

23. panee merkille vuonna 2019 toteutetun henkilöresursseja koskevan vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan henkilöstöstä 59,29 prosenttia toimi operatiivisissa tehtävissä, 30 prosenttia hallinnollisissa tehtävissä ja 10,71 prosenttia rahoitus- ja valvontatehtävissä;

24. panee merkille, että vuonna 2019 yhteisyritys allekirjoitti 30 hankintasopimusta, muun muassa 24 erillissopimusta yhteisyrityksen puitesopimusten ja toimielinten välisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi, ja että hankintamenettelyjä järjestettiin kahdeksan:

Sisäinen valvonta

25. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat asiakirjatarkastuksiin, ja että sen on pantava täytäntöön komission uusi sisäisen valvonnan kehys, joka perustuu 17:ään sisäisen valvonnan periaatteeseen, ja että yhteisyritys oli lisäksi vuoden 2019 loppuun mennessä jo saanut valmiiksi tämänhetkiseen sisäisen valvonnan järjestelmään perustuvan puuteanalyysin ja määritellyt indikaattoreita (eli keinoja) useimpien uusien sisäisen valvonnan periaatteiden ja niiden erityispiirteiden osalta; panee lisäksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että useimmat näistä indikaattoreista liittyivät pikemminkin kontrollitoiminnon olemassaoloon kuin sen vaikuttavuuteen ja että yhteisyrityksen on kehitettävä vielä lisää keskeisiin valvontamenettelyihin liittyviä indikaattoreita, jotta se kykenisi arvioimaan kontrollitoimintojensa vaikuttavuutta ja havaitsemaan valvonnan heikkouksia; panee merkille yhteisyrityksen vastauksen, jonka mukaan se käynnisti sisäisen hankkeen kehittääkseen edelleen keskeisiin valvontamenettelyihin liittyviä indikaattoreita, jotta se kykenisi arvioimaan kontrollitoimintojensa vaikuttavuutta ja havaitsemaan valvonnan heikkouksia, ja että nämä toimet perustuvat jo vuodesta 2017 alkaen tehtyyn työhön ja indikaattorit on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä;

26. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komission yhteinen tarkastus vastaa yhteisyrityksen Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuihin kohdistettavista jälkitarkastuksista ja että vuoden 2019 lopussa käytettävissä olleiden jälkitarkastustulosten perusteella yhteisyritys raportoi Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden edustavaksi virhetasoksi 2,61 prosenttia ja jäännösvirhetasoksi 1,61 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut); panee Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevasta komission asetusehdotuksesta merkille, että 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen tavoite, kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen monimutkaisuuden vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja tutkimushankkeiden kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva riski, ja että lopullisena tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon;

27. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osana maksuihin liittyvien operatiivisten kontrollien tarkastusta ja saadakseen vahvistuksen jälkitarkastuksissa havaituille virhetasoille tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2019, ja että kyseisissä yksityiskohtaisissa tarkastuksissa ei havaittu, että otokseen kuuluneisiin yhteisyrityksen edunsaajiin olisi liittynyt merkittäviä virheitä tai valvontapuutteita;

28. panee merkille, että yhteisyritys järjesti lokakuussa 2019 vain yhden riskinhallintaa käsittelevän työpajan riskinhallintapolitiikkaansa tavanomaisesti sisältyvän kahden työpajan sijasta; kehottaa yhteisyritystä järjestämään riskinhallintaa käsitteleviä työpajoja politiikkansa mukaisesti;

29. panee merkille, että hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloita ja sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia ei julkisteta; kehottaa yhteisyritystä julkistamaan hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset avoimuuskehyksen valossa ja takaamaan, että ne ovat helposti saatavilla;

Sisäiset tarkastukset

30. toteaa, että yhteisyritys julkaisi strategisen sisäisen tarkastuksen suunnitelmansa vuosiksi 2019–2021 toukokuussa 2019 ja että sen perusteella sisäinen tarkastus aikoo tehdä tarkastuksia avustusten täytäntöönpanosta ja ohjelmien hallinnoinnista, luontoissuoritusten validointiprosessista ja henkilöstöhallinnosta sekä mahdollisesti kahdella muulla riskialalla; panee merkille, että vuonna 2019 sisäisen tarkastuksen yksikkö arvioi petosriskiä, päivitti yhteisyrityksen petostentorjuntastrategiaa, toteutti riskejä ja valvontaa koskevan konsultointitoimeksiannon ja seurasi useiden aikaisempiin tarkastuksiin ja jatkotoimiin liittyvien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa; panee merkille, että vuonna 2019 yhteisyrityksellä ei ollut uusia tai avoimia suosituksia, ja panee erityisesti merkille, että yhteisyritys pani täytäntöön kolme aiempaa avointa tarkastussuositusta, jotka koskivat koordinointia yhteisen täytäntöönpanokeskuksen kanssa ja yhteisen täytäntöönpanokeskuksen välineiden ja palvelujen täytäntöönpanoa.


 

 

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.1.2021)

<CommissionInt>talousarvion valvontavaliokunnalle</CommissionInt>


<Titre>

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan SESAR-yhteisyrityksen (yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke) varainhoitovuoden 2019 tilit olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2. panee merkille yhteisyrityksen tärkeän roolin yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknisenä pilarina; panee merkille, että yhteisyrityksen työllä on yhä suurempi merkitys, kun otetaan huomioon autonomisiin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvät uudet teknologiat;

3. panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2019 lopullinen talousarvio oli 119,57 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina (käyttöaste 91,69 prosenttia) ja 125,69 miljoonaa euroa maksumäärärahoina (käyttöaste 82,66 prosenttia) (SESAR 1: 2,70 prosenttia ja 50,57 prosenttia ja SESAR 2020: 92,36 prosenttia ja 82,97 prosenttia); panee merkille, että SESAR 1 -ohjelman maksujen yleinen toteutusaste oli alhainen, mikä on seurausta sen hankkeiden varainhoitoprosessin ja ohjelman päättämisestä;

4. muistuttaa, että yhteisyrityksen toiminta on erittäin monimutkaista neljän eri oikeudellisen kehyksen (Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa -väline, U-Space, AGS‑valvontajärjestelmä) soveltamisen vuoksi;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyritys täydensi kokeilevan tutkimuksen alan ohjelmassa 1 vuonna 2018 päätökseen saatettuja 28:aa hanketta vuonna 2019 yhteensä 17 hankkeella perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen alalla; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että teolliset Wave 1 -tutkimushankkeet ovat edistyneet ja ne on melkein saatettu päätökseen ja kaikki Wave 2 -hankkeita koskevat avustukset allekirjoitettiin 31. joulukuuta 2019 mennessä;

6. panee merkille, että yhteisyritys sai päätökseen SESAR 1 -ohjelman varainhoito- ja hallinnollisen prosessin (operatiivinen päättäminen vuoden 2016 lopussa); panee merkille, että ohjelman tosiasiallinen kokonaistoteutusaste on 90 prosenttia; huomauttaa, että osakkaiden SESARiin vuoden 2019 lopussa suorittamat käteissuoritukset tuottivat 30,7 miljoonan euron ylijäämän; toteaa, että yhteisyrityksen muutetun perustamisasetuksen mukaisesti ylimääräiset käteissuoritukset voidaan palauttaa vasta, kun yhteisyritys suljetaan virallisesti vuonna 2024, ellei yhteisyrityksen hallintoneuvosto ehdota komissiolle yhteisyrityksen purkamista aiemmin; kehottaa komissiota etsimään ratkaisun korvauksen suorittamiseksi aikaisemmin varmistaen näin moitteettoman varainhoidon periaatteen kunnioittamisen;

7. panee merkille, että SESAR 2020 -ohjelmalle vuonna 2019 kohdennetuista 124,8 miljoonan euron toteutuneista tuloista unionin osuus oli 114,1 miljoonaa euroa ja Eurocontrolin osuus 1,8 miljoonaa euroa;

8. panee merkille, että vuonna 2019 talousarvio oli 26,72 miljoonaa euroa alijäämäinen (SESAR 1:n ylijäämä oli 0,03 miljoonaa euroa ja SESAR 2020:n alijäämä 26,75 miljoonaa euroa) ja että kumulatiivinen ylijäämä oli 50,24 miljoonaa euroa (SESAR 1: 30,69 miljoonaa euroa ja SESAR 2020: 19,55 miljoonaa euroa);

9. suosittelee, että yhteisyritys kiinnittää (strategisessa riskinarvioinnissaan) erityistä huomiota sisäisen tarkastuksen yksilöimiin merkittävimpiin riskeihin, jotka liittyvät avustussopimusten täytäntöönpanoon ja ohjelman hallinnointiin, luontoissuoritusten validointiprosessiin ja henkilöresursseihin;

10. panee merkille vuonna 2019 toteutetun henkilöresursseja koskevan vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan henkilöstöstä 59,29 prosenttia toimi operatiivisissa tehtävissä, 30 prosenttia hallinnollisissa tehtävissä ja 10,71 prosenttia rahoitus- ja valvontatehtävissä;

11. huomauttaa, että yksi yhteisyrityksen tärkeimmistä saavutuksista on vapaa reititys, jolla vähennetään lentojen ja polttoainepäästöjen määriä; katsoo, että sen seuraajan olisi edelleen edistettävä ilmailualan kestävyyttä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti; katsoo lisäksi, että yhteisyrityksen seuraajan olisi osaltaan tehtävä ilmailumarkkinoista joustavampia ja kestävämpiä liikenteen vaihteluiden kannalta ja yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta olisi tehtävä maailman tehokkain ja ympäristöystävällisin ilmatila;

12. panee merkille, että yhteisyrityksen vuotta 2019 koskevan vuotuisen toimintakertomuksen mukaan se saavutti kaikki keskeiset toimintapoliittiset ja operatiiviset tavoitteensa;

13.  ehdottaa, että parlamentti myöntää yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

26.1.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

 

 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1] EUVL C 380, 11.11.2020, s. 6.

[2] EUVL C 380, 11.11.2020, s. 6.

[3] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[4] EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.

[5] EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

[6] EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.

[7] EUVL C 380, 11.11.2020, s. 6.

[8] EUVL C 380, 11.11.2020, s. 6.

[9] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[10] EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.

[11] EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

[12] EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.

[13] Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27. helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1).

[14] Neuvoston asetus (EU) N:o 721/2014, annettu 16. kesäkuuta 2014, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi vuoteen 2024 (EUVL L 192, 1.7.2014, s. 1).

[15] Komission delegoitu asetus (EU) 2019/715, annettu 18. joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 22. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö