Procedūra : 2020/2183(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0106/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0106/2021

Debates :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Balsojumi :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 222kWORD 63k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2020/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2019. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm[1],

 ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2019. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 1. marta ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2019. finanšu gada budžeta izpildi (05795/2021 – C9-0030/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[3], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)[4], un jo īpaši tās 4.b pantu,

 ņemot vērā 32. un 47. pantu Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[5],

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[6],

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0106/2021),

1. sniedz SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2020/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2019. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm[7],

 ņemot vērā deklarāciju[8] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2019. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 1. marta ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2019. finanšu gada budžeta izpildi (05795/2021 – C9-0030/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[9], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)[10], un jo īpaši tās 4.b pantu,

 ņemot vērā 32. un 47. pantu Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[11],

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[12],

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0106/2021),

1. apstiprina SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2020/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0106/2021),

A. tā kā 2007. gada februārī ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2019/2007[13] tika izveidots SESAR kopuzņēmums (“Kopuzņēmums”), lai vadītu Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpētes projekta (SESAR) programmu, ar kuru iecerēts integrēt un koordinēt pētniecību un izstrādi ar mērķi modernizēt Savienības gaisa satiksmes pārvaldību Savienībā; tā kā maksimālais Savienības ieguldījums SESAR 1 ir 700 000 000 EUR;

B. tā kā pēc Padomes Regulas (ES) Nr. 721/2014[14] pieņemšanas SESAR 2020 pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim;

C. tā kā Kopuzņēmums tika izveidots kā publiskā un privātā sektora partnerība ar Savienību un Eirokontroli kā dibinātājiem;

D. tā kā Savienības ieguldījums (ierēķinot EBTA līdzekļus) SESAR 2020 2014.–2024. gadam, kuru finansē no “Apvārsnis 2020”, ir 585 000 000 EUR,

Vispārīga informācija

1. norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir konstatēts, ka 2019. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar tā finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem; pieņem zināšanai, ka pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2. norāda, ka Komisija ir nodrošinājusi Kopuzņēmumam finansējumu no Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, kā arī no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmas saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam un no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

3. norāda, ka pēc tam, kad 2015. gadā tika izsludināts uzaicinājums paust ieinteresētību, par Kopuzņēmuma dalībniekiem kļuva 19 aviācijas nozares publiskie un privātie uzņēmumi;

4. norāda, ka Kopuzņēmums ir izsludinājis divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, kā rezultātā ir atlasīti 15 priekšlikumi un uzsākti 13 projekti saistībā ar Wave 2 uzaicinājumu un atlasīti 29 priekšlikumi ceturtajam zinātniskās pētniecības uzaicinājumam; norāda, ka, 2019. gadā noslēdzot SESAR 2020 Wave 1, tika nodots 21 industrializācijai gatavs SESAR risinājums; norāda, ka 2019. gadā Kopuzņēmums SESAR 2020 ietvaros īstenoja 70 projektus, no kuriem 17 bija zinātniskās pētniecības projekti, 32 — rūpnieciskās pētniecības un validēšanas projekti un 21 — ļoti liela mēroga demonstrējumi (no tiem septiņi tika pabeigti gada laikā); norāda, ka Kopuzņēmums pieņēma atjaunināto 2020. gada Eiropas ATM ģenerālplānu un sniedza Komisijai atbalstu Eiropas vienotās gaisa telpas tehniskajiem aspektiem;

5. norāda uz Kopuzņēmuma darba pieaugošo nozīmi, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, kas ļauj izmantot autonomus un bezpilota gaisa kuģus;

6. aicina izstrādāt visaptverošu programmu, kas ietvertu visus soļus, kuri nepieciešami nākamās paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas izstrādes fāzes pabeigšanai;

7. norāda, ka viens no galvenajiem Kopuzņēmuma sasniegumiem ir brīvā maršrutu noteikšana, lai saīsinātu lidojumus un samazinātu degvielas emisijas; uzskata, ka tā darba turpinātājam būtu vēl vairāk jāveicina aviācijas nozares ilgtspēja saskaņā ar zaļā kursa mērķiem; turklāt uzskata, ka darba turpinātājam būtu jāpalīdz padarīt aviācijas tirgu elastīgāku un noturīgāku pret satiksmes svārstībām, izveidojot Eiropas vienoto gaisa telpu kā visefektīvāko un videi nekaitīgāko gaisa telpu pasaulē;

Budžeta un finanšu pārvaldība

8. norāda, ka kopējo 2019. gadā pieejamo budžetu, kas ietvēra no jauna iekļautās iepriekšējos gados neizlietotās apropriācijas, piešķirtos ieņēmumus un pārdali nākamajam gadam, veidoja saistību apropriācijas 161 041 597 EUR apmērā (no kurām 112 618 000 EUR bija no Savienības budžeta) un maksājumu apropriācijas 183 279 715 EUR apmērā (no kurām 113 733 525 EUR bija no Savienības budžeta);

9. norāda, ka saskaņā ar Septīto pamatprogrammu īstenoto SESAR 1 oficiāli slēdza 2016. gadā un pēdējos koriģējošos maksājumus un pārmaksājumu atgūšanu no galasaņēmējiem pabeidza 2019. gadā; norāda, ka pēc SESAR 1 slēgšanas Kopuzņēmums konstatēja pārāk lielu no dalībniekiem saņemto finanšu ieguldījumu 30 767 098 EUR apmērā; šajā sakarībā norāda, ka saskaņā ar dibināšanas akta 13. pantu Kopuzņēmuma dalībnieki attiecīgo pārāk lielo ieguldījumu atmaksu var gaidīt tikai pēc Kopuzņēmuma likvidācijas laikā līdz 2024. gada 31. decembrim; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka, pamatojoties uz Kopuzņēmuma grāmatvedības informāciju, Kopuzņēmumam attiecīgajiem dalībniekiem līdzekļi ir jāatmaksā šādi: aptuveni 23 800 000 EUR Komisijai, 4 800 000 EUR Eirokontrolei un 2 100 000 EUR nozares dalībniekiem; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda arī to, ka Kopuzņēmums 2018. gada maijā un 2019. gada aprīlī informēja Komisiju par situāciju un ka, tā kā nav rasts pragmatisks risinājums agrākai atmaksāšanai, šie līdzekļi paliek Kopuzņēmumā, bet netiek izmantoti pētniecības projektos, un tas ir pretrunā pareizas finanšu pārvaldības principam; pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, ka valdei tika nosūtīts lēmuma projekts, lai tā nodrošinātu Kopuzņēmumam juridisko pamatu līdzekļu atmaksāšanai, un ka šis lēmums pašlaik ir rakstiskās procedūras stadijā un, tiklīdz tas būs pieņemts, Kopuzņēmums veiks atmaksu saskaņā ar Budžeta ģenerāldirektorāta ieteikumiem, tādējādi dodot iespēju ātri slēgt SESAR 1 kontus; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par situācijas attīstību šajā jautājumā;

10. norāda, ka 2019. gada beigās kopējais Savienības ieguldījums SESAR 1 bija 634 136 000 EUR, kopējais Eirokontroles ieguldījums bija 560 732 000 EUR, kas ietvēra validētus ieguldījumus natūrā 422 943 000 EUR apmērā, un nozares dalībnieku kopējais ieguldījums bija 539 780 000 EUR, kas ietvēra validētus ieguldījumus natūrā 514 302 000 EUR apmērā; pieņem zināšanai, ka faktiskais kopējais SESAR 1 izpildes līmenis ir 90 %;

11. norāda, ka no 585 000 000 EUR lielās Savienības subsīdijas, kas paredzēta Padomes Regulā (ES) Nr. 721/2014, līdz 2019. gada beigām kopējais Savienības (Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta) naudas ieguldījums Kopuzņēmuma pamatdarbībās no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” bija 330 987 000 EUR; turklāt norāda, ka saistībā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 2019. gada beigās Eirokontrole bija ieguldījusi kopumā 13 719 000 EUR naudā un kopumā 59 603 000 EUR kā validētus ieguldījumus natūrā un ka pārējie dalībnieki bija ieguldījuši kopumā 5 276 000 EUR naudā un 107 924 000 EUR kā validētus ieguldījumus natūrā;

12. pieņem zināšanai, ka no 124,8 miljoniem EUR izmantoto ieņēmumu, kurus SESAR 2020 saņēma 2019. gadā, Savienības ieguldījums bija 114,1 miljons EUR un Eirokontroles — 1,8 miljoni EUR;

13. norāda, ka kopuzņēmumi, kas saņem finansiālu ieguldījumu no saviem privātajiem locekļiem, neizmanto vienas un tās pašas procedūras; aicina kopuzņēmumos saskaņot to, kā tiek aprēķināti ieguldījumi natūrā, izveidojot kopēju procedūru; ar šādu kopējo procedūru būtu jānodrošina pārredzamas un efektīvas novērtēšanas metodes, kas parāda ieguldījumu reālo vērtību; aicina Revīzijas palātu nodrošināt iespēju pārbaudīt neatkarīgo ārējo revidentu veiktās revīzijas; aicina arī paredzēt pienācīgu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu vajadzīgā finansiālā ieguldījuma summas sasniegšanu līdz programmas beigām; tiesiskajā regulējumā varētu iekļaut prasības par to, ka privātais ieguldījums ir jāiemaksā ne vēlāk kā vienlaikus ar attiecīgo Savienības ieguldījumu;

14. norāda, ka 2019. gadā SESAR 2020 galīgās saistību apropriācijas bija 159 845 788 EUR un galīgās maksājumu apropriācijas bija 181 529 090 EUR; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka attiecībā uz Kopuzņēmuma 2019. gada budžetu, kas bija pieejams pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, saistību un maksājumu apropriācijas tika izpildītas attiecīgi 95 % un 83,6 % apmērā; norāda, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projekti ir sasnieguši maksimālo izaugsmes līmeni un SESAR 2020 ir attīstības sākumposmā;

15. norāda, ka Kopuzņēmums 2019. gadā publicēja jaunos finanšu noteikumus pēc tam, kad Komisija bija publicējusi jauno Finanšu pamatregulu[15];

Sniegums

16. pieņem zināšanai Kopuzņēmuma galvenos snieguma rādītājus 2019. gadā, jo īpaši kopējos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” galvenos snieguma rādītājus, lai uzraudzītu sniegumu un transversālos jautājumus, konkrētus Kopuzņēmuma galvenos snieguma rādītājus, kā arī tos, kas saistīti ar Eiropas vienotās gaisa telpas darbības mērķiem, kā noteikts Eiropas ATM ģenerālplānā;

17. norāda, ka Kopuzņēmums ir sasniedzis visus savus mērķus, kas izklāstīti vienotajā programmdokumentā 2019.–2021. gadam, kurš 2019. gadā bija strukturēts sešās darbības jomās; norāda, ka 2019. gada martā Kopuzņēmums publicēja gaisa telpas arhitektūras pētījumu, kam septembrī sekoja pārejas plāns, kurā noteikti trīs galvenie darbības un tehniskie pasākumi, kas jāievieš īstermiņā (2020.–2025. gadā), lai uzsāktu pētījumā izklāstīto izmaiņu īstenošanu; turklāt norāda, ka Kopuzņēmumam ir visas izredzes sasniegt pētniecības un inovācijas mērķus un iekļauties grafikā, kā noteikts 2015. gada Eiropas ATM ģenerālplānā;

18. pieņem zināšanai gan paziņoto piesaistes koeficientu, kas 2019. gadā ir 0,79, gan piesaistes koeficientu, kas tiek prognozēts programmas beigās, proti, 1,40, kuri tiek aprēķināti saskaņā ar starpposma novērtējumā izmantoto Komisijas metodi, un pieņem zināšanai to, ka Kopuzņēmuma faktiskais piesaistes koeficients pastāvīgi tuvojas mērķrādītājiem;

19. norāda, ka Kopuzņēmuma 2019. gada darbības pārskatā galvenie snieguma rādītāji dzimumu līdzsvara jomā ir uzlabojušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, tomēr joprojām ir zemi — pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos tikai 19 % dalībnieku ir sievietes un no projektu koordinatoriem tikai 20 % ir sievietes; pauž nožēlu par to, ka par 2019. gadu nav pieejama informācija par to, kāds ir sieviešu īpatsvars Komisijas padomdevēju un ekspertu grupās, vērtēšanas komisijās un citās struktūrās;

20. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par SESAR darbību un aicina regulāri sagatavot īpašos ziņojumus; aicina Komisiju un Revīzijas palātu izmantot padziļinātas snieguma izsekošanas metodi, lai novērtētu Kopuzņēmuma pievienoto vērtību un ņemtu vērā gan sociālo ietekmi, gan ietekmi uz nodarbinātību un tirgu; šī novērtējuma rezultāti būtu jāizmanto turpmākajā darbā vai Savienības finansējuma pārdalei;

21. norāda, ka visos līgumos, kas var sniegt plānoto iznākumu vai snieguma rezultātu, ir jārisina intelektuālā īpašuma tiesību jautājums; tā mērķis ir ne tikai aizsargāt konkrētus autorus, bet arī sniegt detalizētu informāciju par to, kā šīs tiesības tiks izmantotas turpmāk; tā kā šī darbība saņem arī publisko finansējumu, rezultātiem vajadzētu būt pārredzamiem un publiski pieejamiem un būtu jāatbilst īpašām prasībām, piemēram, sadarbspējai, ja tas nepieciešams; aicina Komisiju izstrādāt tiesisko regulējumu par intelektuālā īpašuma tiesībām un to īstenošanu tirgū, kas cita starpā attiektos uz īpašām prasībām un peļņas sadali;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

22. norāda, ka 2019. gada 31. decembrī Kopuzņēmumā bija nodarbināti 40 darbinieki (38 pagaidu darbinieki un divi norīkotie valstu eksperti), bet štatu sarakstā bija paredzēti 42 darbinieki (39 pagaidu darbinieku un 3 norīkoto valstu ekspertu vietas); norāda, ka 2019. gadā Kopuzņēmums ieviesa Komisijas izstrādāto cilvēkresursu informācijas sistēmu Sysper for Agencies; turklāt norāda, ka Kopuzņēmums jaunajā struktūrshēmā iekļāva finanšu direktoru (pieņemtu darbā ārēji), tādējādi nostiprinot finanšu funkcijas; atzinīgi vērtē to, ka 54 % darbinieku ir sievietes, tomēr pauž nožēlu par to, ka trūkst datu par dzimumu paritāti attiecībā uz katru līguma veidu un darbinieku darba stāžu;

23. pieņem zināšanai 2019. gada salīdzinošā cilvēkresursu novērtējuma rezultātus — 59,29 % ir operatīvie amati, 30 % — administratīvie amati un 10,71 % finanšu un kontroles amati;

24. norāda, ka 2019. gadā Kopuzņēmums parakstīja 30 iepirkuma līgumus, tostarp 24 īpašos līgumus, ar kuriem īsteno Kopuzņēmuma pamatlīgumus un iestāžu nolīgumus, un īstenoja astoņas iepirkuma procedūras;

Iekšējā kontrole

25. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas pamatojas uz finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm, un tam ir jāīsteno Komisijas jaunā iekšējās kontroles sistēma, kura pamatojas uz 17 iekšējās kontroles principiem, kā arī norāda to, ka Kopuzņēmums 2019. gada beigās jau bija pabeidzis neatbilstības analīzi, pamatojoties uz esošo iekšējās kontroles sistēmu un formulētajiem rādītājiem (t. s. līdzekļiem), attiecībā uz vairākumu jauno iekšējās kontroles principu un saistīto raksturlielumu; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda arī to, ka lielākā daļa šo rādītāju attiecās uz kontroles darbības esamību, nevis uz tās efektivitāti, un ka Kopuzņēmumam joprojām ir jāizstrādā attiecīgi galvenie kontroles rādītāji, kas ļautu novērtēt tā kontroles darbību efektivitāti un atklāt kontroles nepilnības; pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, ka tas ir sācis iekšēju projektu, lai izstrādātu turpmākus attiecīgus galvenos kontroles rādītājus, ar kuriem novērtēt tā kontroles darbību efektivitāti un atklāt kontroles nepilnības, ka šo darbību pamatā būs kopš 2017. gada paveiktais darbs un ka tās paredzēts īstenot līdz 2020. gada beigām;

26. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumu ex post revīzijām ir atbildīgs Komisijas Kopējais revīzijas dienests un ka, pamatojoties uz 2019. gada beigās pieejamajiem ex post revīziju rezultātiem, Kopuzņēmums ziņoja, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem reprezentatīvais kļūdu īpatsvars ir 2,61 % un atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,61 % (dzēšana un galīgie maksājumi); pēc iepazīšanās ar Komisijas priekšlikumu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”regulai, norāda, ka pētniecības tēriņiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kļūdu koeficients gadā no 2 līdz 5 % ir reāli sasniedzams mērķis, ņemot vērā kontroles izmaksas, vienkāršošanas pasākumus, kas ierosināti, lai mazinātu noteikumu sarežģītību, un ar pētniecības projekta izmaksu atlīdzināšanu saistīto raksturīgo risku, un ka galīgais mērķis ir panākt atlikušo kļūdu līmeni, kas būtu maksimāli tuvu 2 % daudzgadu programmu noslēgumā, kad būs ņemta vērā visu revīziju, korekciju un atgūšanas pasākumu finansiālā ietekme;

27. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka tā, lai apstiprinātu ex post revīzijās iegūtos kļūdu īpatsvarus, pamatdarbības maksājumu pārbaudes ietvaros revidēja izlasi, kas pēc nejaušības principa bija veidota no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem, kuri 2019. gadā veikti galasaņēmēju līmenī, un ka šīs padziļinātās revīzijas atklāja, ka atlasīto Kopuzņēmuma saņēmēju līmenī nav būtisku kļūdu vai kontroles nepilnību;

28. norāda, ka Kopuzņēmums 2019. gada oktobrī noorganizēja tikai vienu riska pārvaldības darbsemināru, nevis ierastos divus, kā to paredz tā pārvaldības politika; aicina Kopuzņēmumu rīkot riska pārvaldības darbseminārus saskaņā ar politikā paredzēto;

29. norāda, ka valdes locekļu CV un interešu deklarācijas netiek publicētas; aicina Kopuzņēmumu publicēt valdes locekļu CV un interešu deklarācijas, ņemot vērā pārredzamības satvaru, un garantēt lietotājdraudzīgu piekļuvi šiem dokumentiem;

Iekšējās revīzijas

30. norāda, ka Kopuzņēmums 2019. gada maijā publicēja stratēģisko iekšējās revīzijas plānu 2019.–2021. gadam un ka pēc tam Iekšējās revīzijas dienests plāno veikt revīzijas uzdevumus attiecībā uz dotāciju īstenošanu un programmu pārvaldību, ieguldījumu natūrā validēšanas procesu, cilvēkresursu pārvaldību un, iespējams, vēl divām riska jomām; norāda, ka 2019. gadā iekšējās revīzijas struktūra veica krāpšanas riska novērtējumu, atjaunināja Kopuzņēmuma krāpšanas apkarošanas stratēģiju un sniedza konsultācijas par riskiem un kontroles mehānismiem, kā arī uzraudzīja vairāku ar iepriekšējām revīzijām saistītu rīcības plānu īstenošanu un veica pēcpārbaudi; norāda, ka 2019. gadā Kopuzņēmumam nebija jaunu vai neizpildītu ieteikumu, un jo īpaši norāda, ka Kopuzņēmums bija īstenojis trīs iepriekš neizpildītos ieteikumus, kas saistīti ar revīziju attiecībā uz koordināciju ar Kopīgo īstenošanas centru un tā rīku un pakalpojumu īstenošanu.


 

TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS (26.1.2021)

<CommissionInt>Budžeta kontroles komitejai</CommissionInt>


<Titre>par kopuzņēmuma SESAR 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Atzinuma sagatavotāja: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž gandarījumu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības (SESAR) kopuzņēmuma (“Kopuzņēmums”) 2019. finanšu gada pārskati visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2. norāda, ka Kopuzņēmumam ir svarīga nozīme kā Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) tehnoloģiskajam pīlāram; norāda uz Kopuzņēmuma darba pieaugošo nozīmi, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, kas ļauj izmantot autonomus un bezpilota gaisa kuģus;

3. norāda, ka Kopuzņēmuma 2019. gada galīgais budžets bija 119,57 miljoni EUR saistību apropriācijās un 125,69 miljoni EUR maksājumu apropriācijās un ka izpildes līmenis bija attiecīgi 91,69 % un 82,66 % (SESAR 1: 2,70 % un 50,57 % un SESAR 2020: 92,36 % un 82,97 %); pieņem zināšanai to, ka SESAR 1 zemais vispārējais maksājumu izpildes līmenis atspoguļo tā projektu finansiālo slēgšanu un programmas pabeigšanu;

4. atkārtoti uzsver, ka Kopuzņēmuma darbība pilnībā atbilst četriem dažādiem tiesiskajiem regulējumiem (pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, EISI, U-kosmoss, GIP) un tas ir ārkārtīgi sarežģīti;

5. atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums 2018. gadā programmas “Virzienpētniecība 1” satvarā pabeigtos 28 projektus 2019. gadā papildināja ar kopumā 17 projektiem fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā; turklāt atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti saistībā ar gandrīz pabeigto rūpnieciskās pētniecības projektu pirmo vilni, un visu otrā viļņa projektu dotāciju parakstīšanu līdz 2019. gada 31. decembrim;

6. pieņem zināšanai to, ka Kopuzņēmums ir pabeidzis SESAR 1 finansiālo un administratīvo slēgšanu (darbības slēgšana 2016. gada beigās); pieņem zināšanai to, ka faktiskais programmas kopējais izpildes līmenis ir 90 %; norāda, ka dalībnieku skaidras naudas iemaksas SESAR 2019. gada beigās radīja pārpalikumu 30,7 miljonu EUR apmērā; ņem vērā to, ka saskaņā ar grozīto Kopuzņēmuma dibināšanas regulu pārpalikušās skaidras naudas iemaksas var atmaksāt tikai pēc Kopuzņēmuma oficiālas slēgšanas 2024. gadā, ja vien Kopuzņēmuma valde iepriekš neierosina Komisijai Kopuzņēmumu likvidēt; aicina Komisiju rast risinājumu, kas ļautu tās atmaksāt agrāk, tādējādi nodrošinot, ka ir ievērots pareizas finanšu pārvaldības princips;

7. pieņem zināšanai, ka no 124,8 miljonu EUR ieņēmumiem, kurus SESAR 2020 saņēma 2019. gadā, Savienības iemaksa bija 114,1 miljons EUR un Eirokontroles iemaksa bija 1,8 miljoni EUR;

8. pieņem zināšanai to, ka budžeta rezultāts 2019. gadā bija 26,72 miljonu EUR deficīts (no tā 0,03 miljonu EUR pārpalikums SESAR 1 un 26,75 miljonu EUR deficīts SESAR 2020) un ka kumulatīvais pārpalikums bija 50,24 miljoni EUR (no tiem 30,69 miljoni EUR — SESAR 1 un 19,55 miljoni EUR — SESAR 2020);

9. iesaka Kopuzņēmumam īpašu uzmanību pievērst visbūtiskākajiem riskiem, ko konstatējis Iekšējās revīzijas dienests (Kopuzņēmuma stratēģiskajā riska novērtējumā), proti, dotāciju īstenošana, programmu pārvaldība, ieguldījuma natūrā validācijas process un cilvēkresursi;

10. pieņem zināšanai 2019. gada salīdzinošā cilvēkresursu novērtējuma rezultātus — 59,29 % ir operatīvie amati, 30 % — administratīvie amati un 10,71 % finanšu un kontroles amati;

11. norāda, ka viens no galvenajiem Kopuzņēmuma sasniegumiem ir brīva maršrutu noteikšana, lai saīsinātu lidojumus un samazinātu degvielas emisijas; uzskata, ka tā darba turpinātājam būtu vēl vairāk jāveicina aviācijas nozares ilgtspēja saskaņā ar zaļā kursa mērķiem; turklāt uzskata, ka darba turpinātājam būtu jāpalīdz padarīt aviācijas tirgu elastīgāku un noturīgāku pret satiksmes svārstībām, izveidojot Eiropas vienoto gaisa telpu kā visefektīvāko un videi draudzīgāko gaisa telpu pasaulē;

12. pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma 2019. gada darbības pārskatu Kopuzņēmums ir sasniedzis visus galvenos politikas un darbības mērķus;

13.  ierosina Parlamentam sniegt Kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildi.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

26.1.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV C 380, 11.11.2020., 6. lpp.

[2] OV C 380, 11.11.2020., 6. lpp.

[3] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[4] OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.

[5] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[6] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[7] OV C 380, 11.11.2020., 6. lpp.

[8] OV C 380, 11.11.2020., 6. lpp.

[9] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[10] OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.

[11] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[12] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[13] Padomes 2007. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) (OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.).

[14]  Padomes 2014. gada 16. jūnija Regula (ES) Nr. 721/2014, ar kuru Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR), groza attiecībā uz Kopuzņēmuma darbības termiņa pagarināšanu līdz 2024. gadam (OV L 192, 1.7.2014., 1. lpp.).

[15]  Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (OV L 122, 10.5.2019.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika