Procedura : 2020/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0106/2021

Teksty złożone :

A9-0106/2021

Debaty :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Głosowanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 222kWORD 71k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

(2020/2183(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2019 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć[1],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2019 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[3], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)[4], w szczególności jego art. 4b,

  uwzględniając art.32 i 47 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[5],

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[6],

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0106/2021),

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2019;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

(2020/2183(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2019 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć[7],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[8] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2019 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[9], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)[10], w szczególności jego art. 4b,

 uwzględniając art.32 i 47 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[11],

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[12],

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0106/2021),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

(2020/2183(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0106/2021),

A. mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione w lutym 2007 r. na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 219/2007[13] z myślą o prowadzeniu programu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR), który ma na celu integrację i koordynacje działań badawczo-rozwojowych na potrzeby unowocześnienia zarządzania ruchem lotniczym w Unii; mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz SESAR 1 wynosi 700 000 000 EUR;

B. mając na uwadze, że w wyniku przyjęcia rozporządzenia Rady (UE) nr 721/2014[14] program SESAR 2020 wydłużył czas istnienia Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C. mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielami są Unia i Eurocontrol;

D. mając na uwadze, że wkład Unii (w tym EFTA) na rzecz SESAR 2020 (w latach 2014–2024) wyasygnowany z programu „Horyzont 2020” wynosi 585 000 000 EUR;

Uwagi ogólne

1. odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia („sprawozdanie Trybunału”) uznaje, że sprawozdanie finansowe za 2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Wspólnego Przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z regulaminem finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji; zauważa, że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. odnotowuje, że Komisja przekazała Wspólnemu Przedsięwzięciu środki finansowe z siódmego programu ramowego i programu „Horyzont 2020”, a także z transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 oraz z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020;

3. odnotowuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wydane w 2015 r. członkami Wspólnego Przedsięwzięcia zostało 19 podmiotów publicznych i prywatnych z branży lotniczej;

4. odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”, w wyniku których w przypadku zaproszenia Wave 2 wybrano 15 wniosków i uruchomiono 13 projektów, a w przypadku czwartego zaproszenia dotyczącego badań poszukiwawczych wybrano 29 wniosków; zwraca uwagę, że procedura SESAR 2020 Wave 1, zakończona w 2019 r., doprowadziła do powstania 21 rozwiązań SESAR gotowych do zastosowania w przemyśle; odnotowuje, że w 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie realizowało 70 projektów w ramach programu SESAR 2020, w tym 17 projektów dotyczących badań poszukiwawczych, 32 projekty dotyczące badań przemysłowych i walidacji oraz 21 projektów dotyczących wieloskalowych demonstracji (z czego siedem zakończono w trakcie tego roku); zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło zaktualizowany centralny plan zarządzania ruchem lotniczym w Europie na 2020 r. i zapewniło Komisji wsparcie w zakresie technologicznych aspektów jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

5. odnotowuje rosnące znaczenie prac Wspólnego Przedsięwzięcia w świetle pojawiających się technologii umożliwiających budowę autonomicznych i bezzałogowych statków powietrznych;

6. apeluje o kompleksowy program, obejmujący wszystkie etapy aż do finalizacji fazy opracowywania systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji;

7. zwraca uwagę, że jednym z głównych osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia jest swoboda planowania tras umożliwiająca ograniczenie emisji z lotów i zużycia paliwa; uważa, że następca Wspólnego Przedsięwzięcia powinien w dalszym ciągu przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sektora lotniczego, zgodnie z celami Zielonego Ładu; uważa ponadto, że następca ten powinien przyczynić się do uelastycznienia rynku lotniczego i zwiększenia jego odporności na zmiany ruchu, ustanawiając jednolitą europejską przestrzeń powietrzną jako najbardziej efektywną i przyjazną dla środowiska naturalnego przestrzeń powietrzną na świecie;

Zarządzanie budżetem i finansami

8. zauważa, że całkowity dostępny budżet w 2019 r., w tym ponownie ujęte niewykorzystane środki z poprzednich lat, dochody przeznaczone na określony cel i realokacje na następny rok, składał się ze środków na zobowiązania w wysokości 161 041 597 EUR (z czego 112 618 000 EUR pochodziło z budżetu Unii) i środków na płatności w wysokości 183 279 715 EUR (z czego 113 733 525 EUR pochodziło z budżetu Unii);

9. zwraca uwagę, że program SESAR 1, wdrażany w ramach siódmego programu ramowego, został formalnie zamknięty w 2016 r., a ostatnie wypłaty płatności korygujących i odzyskania nadpłat na rzecz beneficjentów zakończyły się w 2019 r.; zauważa, że po zamknięciu SESAR 1 Wspólne Przedsięwzięcie stwierdziło nadwyżkę wkładów finansowych otrzymanych od jego członków w wysokości 30 767 098 EUR: w tym kontekście zauważa, że zgodnie z art. 13 aktu założycielskiego członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia mogą oczekiwać zwrotu nadwyżki wkładów dopiero w momencie rozwiązania Wspólnego Przedsięwzięcia, które ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2024 r.; zwraca uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału na podstawie informacji księgowych Wspólnego Przedsięwzięcia Wspólne Przedsięwzięcie musi zwrócić odpowiednim członkom następujące kwoty: około 23 800 000 EUR Komisji, 4 800 000 EUR Eurocontrolowi i 2 100 000 EUR członkom z branży; zwraca uwagę, że – jak przedstawiono w sprawozdaniu Trybunału – Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało Komisję o swojej sytuacji w maju 2018 r. i kwietniu 2019 r., a wobec braku praktycznych rozwiązań umożliwiających wcześniejszy zwrot środki te pozostają we Wspólnym Przedsięwzięciu, przy czym nie są wykorzystywane na projekty badawcze, co jest sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, zgodnie z którą projekt decyzji został przesłany zarządowi w celu zapewnienia Wspólnemu Przedsięwzięciu podstawy prawnej do dokonania zwrotu, decyzja ta jest obecnie rozpatrywana w ramach procedury pisemnej, a niezwłocznie po jej przyjęciu Wspólne Przedsięwzięcie dokona zwrotu środków zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu, co umożliwi szybkie zamknięcie kont SESAR 1; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wszelkich zmianach sytuacji w tym względzie;

10. odnotowuje, że na koniec 2019 r. łączny wkład Unii w SESAR 1 wynosił 634 136 000 EUR, całkowity wkład Eurocontrol wynosił 560 732 000 EUR, w tym zatwierdzone wkłady niepieniężne o wartości 422 943 000 EUR, a łączna kwota wkładów członków z branży wynosiła 539 780 000 EUR, w tym zatwierdzone wkłady niepieniężne o wartości 514 302 000 EUR; zauważa, że rzeczywisty ogólny wskaźnik realizacji SESAR 1 wynosi 90 %;

11. odnotowuje, że z dotacji Unii w wysokości 585 000 000 EUR przewidzianej w rozporządzeniu Rady (UE) nr 721/2014 na koniec 2019 r. łączna kwota wkładów pieniężnych Unii (Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu) z programu „Horyzont 2020” na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia wynosiła 330 987 000 EUR; zauważa ponadto, że w odniesieniu do programu „Horyzont 2020” na koniec 2019 r. Eurocontrol wniósł środki pieniężne w łącznej wysokości 13 719 000 EUR i zatwierdzone wkłady niepieniężne o łącznej wartości 59 603 000 EUR, a pozostali członkowie wnieśli środki pieniężne w łącznej wysokości 5 276 000 EUR i zatwierdzone wkłady niepieniężne o łącznej wartości 107 924 000 EUR;

12. zauważa, że kwota 124,8 mln EUR wykonanych dochodów uzyskanych przez program SESAR 2020 w 2019 r. obejmuje wkład Unii wynoszący 114,1 mln EUR oraz wkład Eurocontrol wynoszący 1,8 mln EUR;

13. zauważa, że we wspólnych przedsięwzięciach otrzymujących wkład finansowy od prywatnych członków wspólnych przedsięwzięć istnieją różne procedury; wzywa do harmonizacji obliczania wkładów niepieniężnych we wszystkich wspólnych przedsięwzięciach, co doprowadzi do wspólnej procedury; uważa, że wspólna procedura powinna przewidywać przejrzyste i skuteczne metody oceny, których wynikiem będzie rzeczywista wartość wkładu; wzywa Trybunał do umożliwienia weryfikacji kontroli przeprowadzanych przez niezależnych audytorów zewnętrznych; apeluje również o odpowiednie ramy prawne gwarantujące, że kwota wymaganego wkładu finansowego zostanie osiągnięta przed końcem programu; ramy prawne mogłyby obejmować wymogi dotyczące wnoszenia wkładu prywatnego najpóźniej w tym samym czasie co odpowiadający mu wkład Unii;

14. zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o SESAR 2020 w 2019 r. ostateczna kwota środków na zobowiązania wyniosła 159 845 788 EUR, a ostateczna kwota środków na płatności wyniosła 181 529 090 EUR; zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że odnośnie do wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na 2019 r. dostępnego na projekty w ramach programu „Horyzont 2020” wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i na płatności wyniosły odpowiednio 95 % i 83,6 %; zauważa, że projekty w ramach programu „Horyzont 2020” znajdują się na maksymalnym poziomie wzrostu, a SESAR 2020 znajduje się w fazie narastania;

15. zwraca uwagę, że po opublikowaniu przez Komisję nowego ramowego rozporządzenia finansowego[15] Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało w 2019 r. swój nowy regulamin finansowy;

Wyniki

16. zwraca uwagę na kluczowe wskaźniki skuteczności działania Wspólnego Przedsięwzięcia w 2019 r., w szczególności wspólne kluczowe wskaźniki skuteczności działania w ramach programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do monitorowania wyników i kwestii przekrojowych, szczegółowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wskaźniki dotyczące celów jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej określonych w centralnym planie zarządzania ruchem lotniczym w Europie;

17. odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło wszystkie swoje cele określone w jednolitym dokumencie programowym na lata 2019-2021, który w 2019 r. obejmował sześć obszarów działań; zwraca uwagę, że w marcu 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało analizę architektury przestrzeni powietrznej, a następnie we wrześniu plan transformacji, określający trzy kluczowe środki operacyjne i techniczne, które należy wdrożyć w perspektywie krótkoterminowej (2020-2025) w celu wprowadzenia zmian przedstawionych w analizie; zauważa ponadto, że Wspólne Przedsięwzięcie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów i realizacji harmonogramu w zakresie badań naukowych i innowacji, jak określono w centralnym planie zarządzania ruchem lotniczym w Europie z 2015 r.;

18. odnotowuje zaraportowany efekt mnożnikowy wynoszący 0,79 w 2019 r. oraz prognozowany efekt mnożnikowy na koniec programu wynoszący 1,40, mierzony zgodnie z metodą Komisji zastosowaną w ocenie śródokresowej, a także zauważa, że rzeczywisty efekt mnożnikowy Wspólnego Przedsięwzięcia regularnie zmierza w kierunku zakładanych celów;

19. zauważa, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia za 2019 r. kluczowe wskaźniki skuteczności działania dotyczące równowagi płci wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami, ale mimo to pozostały na niskim poziomie, jako że wśród uczestników projektów w ramach programu „Horyzont 2020” było tylko 19 % kobiet, a wśród koordynatorów projektów 20 %; ubolewa, że nie są dostępne dane za 2019 r. dotyczące odsetka kobiet w grupach doradczych i eksperckich, panelach oceniających i innych organach KE;

20. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału na temat działalności SESAR i wzywa do sporządzania regularnych sprawozdań specjalnych; wzywa Komisję i Trybunał do opracowania dogłębnej metody monitorowania wyników w celu oceny wartości dodanej Wspólnego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wpływu społecznego, wpływu na zatrudnienie oraz wpływu na rynek; wyniki oceny powinny być wykorzystywane z myślą o przyszłości lub w celu redystrybucji finansowania unijnego;

21. kwestia praw własności intelektualnej musi być uwzględniana we wszystkich umowach, które mogą przynieść zamierzony rezultat lub wynik działania; ma to na celu ochronę praw indywidualnych twórców, ale również zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób dane prawo będzie wykorzystywane w przyszłości; zwraca uwagę, że ponieważ działanie jest finansowane między innymi ze środków publicznych, wyniki powinny być przejrzyste, dostępne dla ogółu społeczeństwa i w razie potrzeby podlegać specjalnym wymogom, np. interoperacyjności; wzywa Komisję do opracowania ram prawnych dotyczących praw własności intelektualnej i ich wdrażania na rynku, które to ramy obejmują między innymi specjalne wymogi i podział zysków;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

22. odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 40 pracowników (38 pracowników zatrudnionych na czas określony i dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych), w porównaniu z 42 pracownikami w planie zatrudnienia (39 stanowisk na czas określony i 3 stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych); zauważa, że w 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie wdrożyło system zarządzania zasobami ludzkimi „Sysper for Agencies”, opracowany przez Komisję; zauważa ponadto, że zgodnie z nowym schematem organizacyjnym Wspólne Przedsięwzięcie powołało  dyrektora ds. finansowych (zatrudnionego z zewnątrz), wzmacniając swoją funkcję finansową; z zadowoleniem przyjmuje, że 54 % zatrudnionych pracowników to kobiety, ubolewa jednak nad brakiem danych na temat parytetu płci w zależności od rodzaju umowy i stażu pracy;

23. odnotowuje następujące wyniki przeprowadzonej w 2019 r. analizy porównawczej dotyczącej zasobów ludzkich: 59,29 % stanowisk operacyjnych, 30 % stanowisk administracyjnych i 10,71 % stanowisk finansowych i kontrolnych;

24. zauważa, że w 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 30 umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym 24 umowy szczegółowe wdrażające umowy ramowe Wspólnego Przedsięwzięcia i porozumienia międzyinstytucjonalne, oraz przeprowadziło 12 postępowań o udzielenie zamówienia:

Kontrola wewnętrzna

25. na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że jest zobowiązane do wdrożenia nowych ram kontroli wewnętrznej Komisji w oparciu o 17 zasad kontroli wewnętrznej, a także stwierdza, że na koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło już analizę luk w oparciu o istniejący system kontroli wewnętrznej i określone wskaźniki (tj. „środki”) w odniesieniu do większości nowych zasad kontroli wewnętrznej i związanych z nimi cech; ponadto na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że większość tych wskaźników odnosiła się raczej do istnienia działania kontrolnego niż do jego skuteczności oraz że Wspólne Przedsięwzięcie nadal musi opracować kolejne odpowiednie kluczowe wskaźniki kontroli, aby ocenić skuteczność swoich działań kontrolnych i wykryć uchybienia w zakresie kontroli; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której poinformowało ono, że rozpoczęło wewnętrzny projekt mający na celu opracowanie kolejnych istotnych kluczowych wskaźników kontroli w celu dokonania oceny skuteczności swoich działań kontrolnych i wykrycia niedociągnięć w zakresie kontroli, że działania te będą opierać się na zrealizowanych już pracach prowadzonych od 2017 r. oraz że Wspólne Przedsięwzięcie zamierza wdrożyć je do końca 2020 r.;

26. na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w odniesieniu do płatności w ramach programu „Horyzont 2020” za kontrole ex post odpowiada Wspólna Służba Kontrolna Komisji oraz że na podstawie wyników kontroli ex post dostępnych na koniec 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie poinformowało w odniesieniu do projektów objętych programem „Horyzont 2020” (płatności końcowe i rozliczenie płatności) o reprezentatywnym poziomie błędu wynoszącym 2,61 % oraz o poziomie błędu rezydualnego wynoszącym 1,61 %; na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020” zauważa, że realistycznym celem jest ryzyko błędu w przedziale 2–5 %, z uwzględnieniem kosztów kontroli, środków zaproponowanych w celu uproszczenia zasad oraz powiązanego nieodłącznego ryzyka związanego ze zwrotem kosztów projektu badawczego, oraz że ostatecznym celem przy zamykaniu programów, po uwzględnieniu wpływu finansowego wszystkich kontroli, korekt i środków odzyskanych, jest osiągniecie poziomu błędu rezydualnego jak najbardziej zbliżonego do 2 %;

27. na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w ramach kontroli płatności z tytułu działalności operacyjnej Trybunał zbadał losowo dobraną próbę płatności w ramach programu „Horyzont 2020” dokonanych w 2019 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziomy błędu stwierdzone w wyniku kontroli ex post oraz że te szczegółowe kontrole nie wykazały istotnych błędów ani uchybień w kontroli u objętych próbą beneficjentów Wspólnego Przedsięwzięcia;

28. odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie zorganizowało tylko jedne warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem (w październiku 2019 r.) zamiast dwóch przewidzianych zazwyczaj w jego polityce zarządzania ryzykiem; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do przeprowadzania warsztatów dotyczących zarządzania ryzykiem zgodnie z założeniami jego polityki;

29. zauważa, że życiorysy i deklaracje interesów zarządu nie są publikowane; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do opublikowania życiorysów i deklaracji interesów zarządu w świetle ram dotyczących przejrzystości oraz do zagwarantowania łatwego dostępu do nich;

Audyty wewnętrzne

30. odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało swój strategiczny plan audytu wewnętrznego na lata 2019-2021 w maju 2019 r. i że w związku z tym Służba Audytu Wewnętrznego zamierza przeprowadzić audyty w zakresie wykorzystania dotacji i zarządzania programami, procesu walidacji wkładów rzeczowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także ewentualnie w dwóch dodatkowych obszarach ryzyka; zauważa, że w 2019 r. jednostka audytu wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka nadużyć finansowych, zaktualizowała strategię Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, przeprowadziła konsultacje w zakresie ryzyka i kontroli oraz monitorowała realizację kilku planów działania związanych z wcześniejszymi audytami i działaniami pokontrolnymi; zauważa, że w 2019 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie miało żadnych nowych ani niezrealizowanych zaleceń, a w szczególności zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie wdrożyło trzy poprzednie niezrealizowane zalecenia związane z audytem dotyczącym koordynacji ze Wspólnym Centrum Wdrażania (CIC) oraz wdrażania narzędzi i usług CIC.


 

 

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI (26.1.2021)

<CommissionInt>dla Komisji Kontroli Budżetowej</CommissionInt>


<Titre>

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem ustalenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym rozliczenia Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR) (zwanego dalej „Przedsięwzięciem”) za rok budżetowy 2019 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. zwraca uwagę na ważną rolę Przedsięwzięcia jako technologicznego filaru jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES); odnotowuje rosnące znaczenie prac Przedsięwzięcia w świetle pojawiających się technologii umożliwiających budowę autonomicznych i bezzałogowych statków powietrznych;

3. odnotowuje, że ostateczny budżet Przedsięwzięcia na 2019 r. wyniósł 119,57 mln EUR w środkach na zobowiązania i 125,69 mln EUR w środkach na płatności oraz że wskaźnik wykonania wyniósł odpowiednio 91,69 % i 82,66 % (dla SESAR 1: 2,70 % i 50,57 % oraz dla SESAR 2020: 92,36 % i 82,97 %); zauważa, że niski ogólny wskaźnik wykonania płatności dla SESAR 1 odzwierciedla finansowe zamknięcie projektów i likwidację programu;

4. przypomina, że Przedsięwzięcie prowadzące swoją działalność w pełnej zgodności z czterema różnymi ramami prawnymi (Horyzont 2020, instrument „Łącząc Europę”, U-space, AGS) skutkuje wysokim stopniem złożoności operacyjnej;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2019 r. Przedsięwzięcie uzupełniło 28 projektów zamkniętych w 2018 r. w ramach programu badań rozpoznawczych 1 o 17 projektów w dziedzinie badań podstawowych i wdrożonych w 2019 r.; ponadto z zadowoleniem przyjmuje postępy i bliskie ukończenie projektów badań przemysłowych etapu 1 oraz podpisanie do 31 grudnia 2019 r. wszystkich dotacji na projekty etapu 2;

6. zauważa, że Przedsięwzięcie zakończyło proces finansowego i administracyjnego zamknięcia SESAR 1 (zamknięcie operacyjne pod koniec 2016 r.); zauważa, że rzeczywisty ogólny wskaźnik realizacji programu wynosi 90 %; zwraca uwagę, że wkłady pieniężne wniesione przez członków na rzecz SESAR na koniec 2019 r. wygenerowały nadwyżkę w wysokości 30,7 mln EUR; przyznaje, że zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ustanawiającym Przedsięwzięcie zwrot nadwyżek wkładów pieniężnych może nastąpić dopiero po formalnym zamknięciu Przedsięwzięcia w 2024 r., chyba że zarząd Przedsięwzięcia zaproponuje wcześniej Komisji rozwiązanie Przedsięwzięcia; wzywa Komisję do znalezienia rozwiązania umożliwiającego przedterminowy zwrot, co zapewni zgodność z zasadą należytego zarządzania finansami;

7. zauważa, że kwota 124,8 mln EUR wykonanych dochodów uzyskanych przez program SESAR 2020 w 2019 r. obejmuje wkład Unii wynoszący 114,1 mln EUR oraz wkład Eurocontrol wynoszący 1,8 mln EUR;

8. zauważa, że wykonanie budżetu na 2019 r. spowodowało deficyt w wysokości 26,72 mln EUR (w tym nadwyżkę w wysokości 0,03 mln EUR na program SESAR 1 oraz deficyt w wysokości 26,75 mln EUR w odniesieniu do SESAR 2020), oraz że skumulowana nadwyżka wynosi 50,24 mln EUR (z czego 30,69 mln EUR na SESAR 1 i 19,55 mln EUR na SESAR 2020);

9. zaleca, aby Przedsięwzięcie zwróciło szczególną uwagę na najistotniejsze rodzaje ryzyka zidentyfikowane przez Służbę Audytu Wewnętrznego (w strategicznej ocenie ryzyka Przedsięwzięcia): realizacja dotacji i zarządzanie programem, proces walidacji wkładów rzeczowych, zasoby kadrowe;

10. odnotowuje następujące wyniki przeprowadzonej w 2019 r. analizy porównawczej dotyczącej zasobów ludzkich: 59,29 % stanowisk operacyjnych, 30 % stanowisk administracyjnych i 10,71 % stanowisk finansowych i kontrolnych;

11. zwraca uwagę, że jednym z głównych osiągnięć Przedsięwzięcia jest swoboda planowania tras w celu ograniczenia emisji z lotów i zużycia paliwa; uważa, że następca Przedsięwzięcia powinien w dalszym ciągu przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sektora lotniczego, zgodnie z celami Zielonego Ładu; uważa ponadto, że następca ten powinien przyczynić się do uelastycznienia rynku lotniczego i zwiększenia jego odporności na zmiany ruchu, ustanawiając jednolitą europejską przestrzeń powietrzną jako najbardziej efektywną i przyjazną dla środowiska naturalnego przestrzeń powietrzną na świecie;

12. zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Przedsięwzięcia za 2019 r. Przedsięwzięcie zrealizowało wszystkie kluczowe cele polityczne i operacyjne;

13.  proponuje, by Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Przedsięwzięcia absolutorium z wykonania budżetu Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2019.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

26.1.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

 

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 


 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

22.3.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

[1] Dz.U. C 380 z 11.11.2020, s. 6.

[2] Dz.U. C 380 z 11.11.2020, s. 6.

[3] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[4] Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

[5] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[6] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[7] Dz.U. C 380 z 11.11.2020, s. 6.

[8] Dz.U. C 380 z 11.11.2020, s. 6.

[9] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[10] Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

[11] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[12] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[13] Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 4M z 8.1.2008, s. 162).

[14] Rozporządzenie Rady (UE) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024 (Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 1).

[15] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności