Procedură : 2020/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0106/2021

Texte depuse :

A9-0106/2021

Dezbateri :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Voturi :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 211kWORD 72k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019

(2020/2183(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2019,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2019, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2019 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 1 martie 2021 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[3], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)[4], în special articolul 4b,

  având în vedere articolele 32 și 47 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5],

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[6],

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0106/2021),

1. acordă directorului executiv al Întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2019;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2019

(2020/2183(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2019,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2019, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune[7],

 având în vedere declarația de asigurare[8] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2019 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 1 martie 2021 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[9], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)[10], în special articolul 4b,

 având în vedere articolele 32 și 47 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[11],

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[12],

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0106/2021),

1. aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2019;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019

(2020/2183(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0106/2021),

A. întrucât întreprinderea comună SESAR (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în februarie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului[13] pentru a derula Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR), care urmărește să integreze și să coordoneze activitățile de cercetare și dezvoltare pentru a moderniza managementul traficului aerian (ATM) în Uniune; întrucât contribuția maximă a Uniunii la SESAR 1 este de 700 000 000 EUR;

B. întrucât, în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 721/2014 al Consiliului[14], programul SESAR 2020 a prelungit durata de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C. întrucât întreprinderea comună a fost concepută ca un parteneriat public-privat, Uniunea și Eurocontrol fiind membrii fondatori;

D. întrucât contribuția Uniunii (inclusiv a AELS) la SESAR 2020 (pentru perioada 2014-2024), finanțată din programul Orizont 2020, este de 585 000 000 EUR,

Generalități

1. constată că în raportul Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune (denumit în continuare „raportul Curții”) se consideră că conturile anuale aferente exercițiului financiar 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a întreprinderii comune la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei; constată că operațiunile subiacente conturilor sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

2. constată că Comisia a furnizat întreprinderii comune fonduri din cel de Al șaptelea program-cadru și din programul Orizont 2020, precum și din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), în temeiul cadrului financiar multianual 2007--2013, și din Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) în temeiul cadrului financiar multianual 2014-2020;

3. constată că, în urma unei cereri de exprimare a interesului din 2015, 19 entități publice și private din sectorul aviației au devenit membre ale întreprinderii comune;

4. constată că întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri în cadrul programului Orizont 2020, în urma cărora au fost selectate 15 propuneri și au fost lansate 13 proiecte pentru cererea de propuneri „Wave2” și au fost selectate 29 de propuneri pentru cea de a patra cerere de propuneri în domeniul cercetării exploratorii; constată că finalizarea, în 2019, a programului „Wave 1” în cadrul SESAR 2020 a condus la 21 de soluții SESAR care sunt gata să fie industrializate; constată că, în 2019, întreprinderea comună a derulat 70 de proiecte în cadrul SESAR 2020, dintre care 17 proiecte de cercetare exploratorie, 32 de proiecte de cercetare și validare industriale și 21 de proiecte de demonstrații la scară foarte largă (dintre care șapte au fost finalizate în cursul anului); constată că întreprinderea comună a adoptat Planul general pentru ATM actualizat în 2020 și a oferit sprijin Comisiei cu privire la aspectele tehnologice ale cerului unic european;

5. ia act de importanța din ce în ce mai mare a activității întreprinderii comune, ținând seama de tehnologiile emergente care permit construirea unor aeronave autonome și fără pilot;

6. solicită un program cuprinzător care să includă toate etapele până la finalizarea fazei de dezvoltare a sistemului de management al traficului aerian de următoare generație;

7. atrage atenția asupra faptului că una dintre realizările principale ale Întreprinderii comune este asigurarea spațiilor aeriene cu rute libere pentru a reduce durata zborului și emisiile provocate de arderea combustibilului; consideră că succesorul său ar trebui să contribuie în continuare la sustenabilitatea sectorului aviației, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european; consideră, de asemenea, că succesorul său ar trebui să facă sectorul aviației mai flexibil și mai rezilient la fluctuațiile traficului, iar cerul unic european să fie cel mai eficient și mai ecologic spațiu aerian din lume;

Gestiunea bugetară și financiară

8. constată că, în 2019, bugetul total disponibil, inclusiv creditele neutilizate din exercițiile anterioare care au fost reînscrise, veniturile alocate și realocările pentru exercițiul următor, a constat în credite de angajament în valoare de 161 041 597 EUR (din care 112 618 000 EUR au provenit de la bugetul Uniunii) și credite de plată în valoare de 183 279 715 EUR (din care 113 733 525 EUR au provenit de la bugetul Uniunii);

9. constată că programul SESAR 1, pus în aplicare în temeiul celui de Al șaptelea Program-cadru, a fost închis oficial în decembrie 2016 și ultimele plăți corective și recuperări ale plăților în exces către beneficiari au fost efectuate în 2019; constată că, în urma închiderii SESAR 1, întreprinderea comună a stabilit un excedent de contribuții financiare primite din partea membrilor săi în valoare de 30 767 098 EUR; constată, în acest sens, că, în conformitate cu articolul 13 din actul constitutiv, membrii întreprinderii comune se pot aștepta la rambursarea contribuțiilor lor excedentare respective numai în momentul dizolvării întreprinderii comune, până la 31 decembrie 2024; ia act, din raportul Curții, de faptul că din informațiile contabile ale întreprinderii comune reiese că aceasta trebuie să ramburseze cheltuielile membrilor respectivi după cum urmează: aproximativ 23 800 000 EUR Comisiei, 4 800 000 EUR Eurocontrol și 2 100 000 EUR membrilor care reprezintă industria; ia act, de asemenea, din raportul Curții, de faptul că întreprinderea comună a informat Comisia cu privire la situație în mai 2018 și în aprilie 2019 și că, în absența unei soluții pragmatice pentru o rambursare anticipată, aceste fonduri rămân la întreprinderea comună fără a putea fi utilizate pentru proiecte de cercetare, ceea ce contravine principiului bunei gestiuni financiare; ia act de răspunsul întreprinderii comune potrivit căruia un proiect de decizie a fost transmis Consiliului de administrație pentru a oferi întreprinderii comune temeiul juridic pentru efectuarea rambursării și că această decizie face în prezent obiectul unei proceduri scrise și că, de îndată ce se ia o decizie, întreprinderea comună va executa rambursările în conformitate cu recomandările Direcției Generale Buget, ceea ce va permite închiderea rapidă a conturilor SESAR 1; invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale evoluții în acest sens;

10. constată că la sfârșitul anului 2019, pentru SESAR 1, contribuția totală din partea Uniunii s-a ridicat la 634 136 000 EUR, contribuția totală a Eurocontrol a fost de 560 732 000 EUR, din care 422 943 000 EUR au fost validați în natură, iar contribuțiile totale din partea membrilor din sectorul industrial au fost de 539 780 000 EUR, din care 514 302 000 EUR au fost validați în natură; constată că rata globală reală de execuție a SESAR este de 90 %;

11. constată că, din subvenția Uniunii în valoare de 585 000 000 EUR prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului, până la sfârșitul exercițiului 2019, totalul contribuțiilor în numerar din partea Uniunii (Direcția Generală Mobilitate și Transporturi) din cadrul Orizont 2020 la activitățile operaționale ale întreprinderii comune se ridica la 330 987 000 EUR; constată, de asemenea, că, pentru Orizont 2020, la sfârșitul lui 2019, Eurocontrol a adus o contribuție totală de 13 719 000 EUR în numerar și o contribuție în natură validată de 59 603 000 EUR și că ceilalți membri au contribuit cu un total de 5 276 000 EUR în numerar și cu 107 924 000 EUR contribuții în natură validate;

12. ia act, de asemenea, că, din cele 124,8 milioane EUR primite în 2019 de SESAR 2020 sub formă de venituri executate, contribuția Uniunii s-a ridicat la 114,1 milioane EUR, iar cea din partea Eurocontrol la 1,8 milioane EUR;

13. ia act de faptul că există diferite proceduri la nivelul întreprinderilor comune care primesc finanțare din partea membrilor privați ai întreprinderilor comune; solicită o armonizare a calculului contribuțiilor în natură pentru toate întreprinderile comune, sub forma unei proceduri comune; procedura comună ar trebui să prevadă metode transparente și eficace de evaluare, din care să rezulte valoarea reală a contribuției; invită Curtea să permită un control al auditurilor realizate de auditorii externi independenți; solicită, de asemenea, un cadru juridic adecvat pentru a garanta că cuantumul contribuției financiare necesare este obținut până la încheierea programului; remarcă faptul că acest cadru juridic ar putea include cerințe pentru ca contribuția privată să fie plătită cel târziu simultan cu contribuția corespunzătoare din partea Uniunii;

14. constată că, pentru SESAR 2020, în 2019, creditele de angajament finale s-au ridicat la 159 845 788 EUR, iar credite de plată finale au fost de 181 000 000 EUR; constată că, potrivit raportului Curții, în ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, rata de execuție a creditelor de angajament și a celor de plată a fost de 95 % și, respectiv, de 83,6 %; ia act de faptul că proiectele Orizont 2020 se află la nivelul lor maxim de creștere, iar SESAR 2020 se află în faza de demaraj;

15. ia act de faptul că, în 2019, întreprinderea comună și-a publicat noile norme financiare, în urma publicării de către Comisie a noului regulament financiar cadru[15];

Performanța

16. ia act de indicatorii-cheie de performanță ai întreprinderii comune în 2019, în special de indicatorii-cheie de performanță comuni ai programului Orizont 2020 pentru monitorizarea performanței și a aspectelor transversale, de indicatorii-cheie de performanță specifici întreprinderii comune și de cei legați de obiectivele de performanță ale cerului unic european, definiți în Planul general european ATM;

17. constată că întreprinderea comună și-a atins toate obiectivele prevăzute în documentul unic de programare 2019-2021, care, în 2019, a fost structurat în jurul a șase domenii de activitate; constată că, în martie 2019, întreprinderea comună a publicat studiul privind arhitectura spațiului aerian, care a fost urmat în septembrie de planul de tranziție, care stabilește trei măsuri operaționale și tehnice esențiale care trebuie puse în aplicare pe termen scurt (2020-2025) pentru a pune în aplicare modificările prezentate în studiu; constată, de asemenea, că întreprinderea comună este pe cale să îndeplinească obiectivele în materie de cercetare și inovare, respectând calendarul, în conformitate cu Planul general european ATM din 2015;

18. ia act de efectul de levier raportat de 0,79 în 2019 și de efectul de levier de 1,40 prevăzut la sfârșitul programului, măsurat în conformitate cu metoda utilizată de Comisie în evaluarea intermediară, și constată că efectul de levier efectiv al întreprinderii comune înregistrează progrese constante în vederea atingerii obiectivelor stabilite;

19. ia act de faptul că, în raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune, indicatorii-cheie de performanță privind echilibrul de gen au crescut comparativ cu anii precedenți, însă continuă să fie scăzuți, doar 19 % dintre participanții la proiectele Orizont 2020 fiind femei, respectiv 20 % dintre coordonatorii de proiecte; regretă faptul că cifra pentru procentajul femeilor în cadrul grupurilor consultative și de experți, al comitetelor de evaluare și al altor organisme ale Comisiei nu este disponibilă pentru 2019;

20. salută raportul special al Curții privind activitatea SESAR și solicită să se întocmească periodic rapoarte speciale; invită Comisia și Curtea să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a performanței, cu scopul de a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune și de a include impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul asupra pieței; rezultatele evaluării ar trebui folosite fie în viitor, fie pentru redistribuirea finanțării din partea Uniunii;

21. chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie abordată în toate contractele care ar putea produce efectele scontate sau rezultatele de performanță dorite; scopul îl constituie protejarea drepturilor creatorilor individuali, dar și obținerea de detalii despre modul în care dreptul va fi utilizat în viitor; cum activitatea este finanțată, printre altele, din fonduri publice, rezultatele ar trebui să fie transparente, accesibile publicului și să facă obiectul unor cerințe speciale, ca de exemplu interoperabilitatea, dacă este necesar; invită Comisia să elaboreze un cadru juridic pentru drepturile de proprietate intelectuală și punerea lor în aplicare pe piață, care să includă, printre altele, cerințe speciale și distribuirea profitului;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

22. constată că, la 31 decembrie 2019, întreprinderea comună avea un efectiv de 40 de angajați (38 de agenți temporari și doi experți naționali detașați), în comparație cu 42 în schema de personal (cuprinzând 39 de posturi de agent temporar și 3 posturi de expert național detașat); constată că, în 2019, întreprinderea comună a implementat sistemul de informații privind resursele umane „Sysper for Agencies”, dezvoltat de Comisie; constată, de asemenea, că întreprinderea comună a numit un director financiar (recrutat extern) în noua organigramă, consolidându-și astfel funcția financiară; salută faptul că 54 % dintre angajați sunt femei, însă regretă lipsa de date privind paritatea de gen în funcție de tipurile de contracte și de vechimea personalului;

23. ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 2019: 59,29 % posturi operaționale, 30 % posturi administrative și 10,71 % posturi financiare și de control;

24. observă că, în 2019, întreprinderea comună a semnat 30 de contracte de achiziții, inclusiv 24 de contracte specifice de punere în aplicare a contractelor-cadru ale întreprinderii comune și acorduri interinstituționale, și că a lansat opt proceduri de achiziții;

Controlul intern

25. constată, din raportul Curții, că întreprinderea comună a instituit proceduri fiabile de control ex ante bazate pe examinări ale documentelor financiare și operaționale și că este obligată să pună în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, bazat pe 17 principii de control intern, și că, la sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderea comună finalizase deja o analiză a lacunelor pe baza sistemului de control intern existent și definise indicatori (denumiți „mijloace”) pentru majoritatea noilor principii de control intern și caracteristicile lor conexe; constată, de asemenea, din raportul Curții că majoritatea acestor indicatori se refereau mai degrabă la existența unei activități de control decât la eficacitatea acesteia și că întreprinderea comună trebuie să dezvolte în continuare indicatori-cheie de control relevanți pentru a evalua eficacitatea activităților sale de control și pentru a detecta deficiențele în materie de control; ia act de răspunsul întreprinderii comune potrivit căruia aceasta a demarat un proiect intern pentru a elabora și alți indicatori-cheie de control relevanți pentru a evalua eficacitatea activităților sale de control și pentru a detecta deficiențele în materie de control, că aceste acțiuni se vor baza pe activitatea desfășurată deja din 2017 și că intenționează să pună în aplicare acești indicatori până la sfârșitul anului 2020;

26. constată, din raportul Curții, că în ceea ce privește plățile aferente programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit al Comisiei este responsabil de auditurile ex post și că, pe baza rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderea comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 2,61 % și o rată de eroare reziduală de 1,61 % pentru proiectele din cadrul programului Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale); constată, pe baza propunerii Comisiei de regulament privind programul Orizont 2020, că un risc anual de eroare cuprins între 2 și 5 % este un obiectiv realist, ținând seama de costurile controalelor, de măsurile de simplificare propuse pentru a reduce complexitatea normelor și de riscul inerent aferent rambursării costurilor proiectului de cercetare, și că obiectivul final pentru nivelul rezidual de eroare la închiderea programelor, după luarea în considerare a impactului financiar al tuturor auditurilor și al măsurilor de corectare și de recuperare, este atingerea unui nivel cât mai apropiat de 2 %;

27. constată, din raportul Curții, că aceasta a examinat în cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, la nivelul beneficiarilor finali, un eșantion aleatoriu de plăți efectuate în 2019 în cadrul programului Orizont 2020 pentru a corobora ratele de eroare aferente auditului ex post și că aceste audituri detaliate nu au evidențiat erori semnificative sau deficiențe de control în rândul beneficiarilor întreprinderii comune incluși în eșantion;

28. constată că întreprinderea comună a organizat doar un atelier privind gestionarea riscurilor în octombrie 2019, față de cele două prevăzute în mod obișnuit în cadrul politicii sale de gestionare a riscurilor; invită întreprinderea comună să organizeze în mod sistematic ateliere privind gestionarea riscurilor;

29. remarcă faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație nu sunt publicate; invită întreprinderea comună să publice CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație în lumina cadrului de transparență și să garanteze accesul facil la acestea

Auditurile interne

30. constată că întreprinderea comună și-a publicat planul strategic de audit intern pentru perioada 2019-2021 în mai 2019 și că, în urma acestei publicări, Serviciul de Audit Intern intenționează să efectueze misiuni de audit privind punerea în aplicare a granturilor și gestionarea programelor, procesul de validare a contribuțiilor în natură și gestionarea resurselor umane și, eventual, pentru alte două domenii de risc; constată că, în 2019, structura de audit intern a realizat o evaluare a riscului de fraudă, a actualizat strategia antifraudă a întreprinderii comune, a efectuat o misiune de consiliere privind riscurile și controalele și a monitorizat punerea în aplicare a mai multor planuri de acțiune legate de auditurile anterioare și măsurile adoptate în urma acestora; constată că, în 2019, nicio nouă recomandare nu a fost adresată întreprinderii comune și nicio recomandare nu era încă deschisă și, în special, că întreprinderea comună a pus în aplicare cele trei recomandări deschise anterioare referitoare la auditul privind coordonarea cu Centrul comun de implementare (CIC) și punerea în aplicare a instrumentelor și serviciilor CIC.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (26.1.2021)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru control bugetar</CommissionInt>


<Titre>

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019

</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Raportoare pentru aviz: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută constatarea Curții de Conturi cu privire la legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale conturilor întreprinderii comune de cercetare privind managementul traficului aerian în contextul Cerului unic european (SESAR) (denumită în continuare „întreprinderea comună”) aferente exercițiului financiar 2019;

2. ia act de rolul important al întreprinderii comune ca pilon tehnologic al inițiativei „Cerul unic european” (SES); ia act de importanța din ce în ce mai mare a activității întreprinderii comune, ținând seama de tehnologiile emergente care permit construirea unor aeronave autonome și fără pilot;

3. ia act de faptul că bugetul definitiv al întreprinderii comune pe 2019 a fost de 119,57 milioane EUR în credite de angajament și de 125,69 milioane EUR în credite de plată, iar ratele de execuție au fost de 91,69 %, respectiv 82,66 % (pentru SESAR 1: 2,70 % și 50,57 %, iar pentru SESAR 2020: 92,36 % și 82,97 %); constată că rata globală scăzută de execuție a plăților pentru SESAR 1 reflectă închiderea financiară a proiectelor sale și lichidarea programului;

4. reiterează faptul că desfășurarea de către întreprinderea comună a operațiunilor sale în deplină conformitate cu patru cadre juridice diferite (Orizont 2020, MIE, U-space, AAC) are drept rezultat un grad ridicat de complexitate operațională;

5. salută faptul că întreprinderea comună a completat cele 28 de proiecte închise în 2018 în cadrul programului de cercetare exploratorie 1 cu un total de 17 proiecte în domeniile cercetării fundamentale și aplicate în 2019; salută, de asemenea, progresele și aproape finalizarea proiectelor de cercetare industrială Wave 1 și semnarea tuturor granturilor pentru proiectele Wave 2 până la 31 decembrie 2019;

6. ia act de faptul că întreprinderea comună a finalizat procesul de închidere financiară și administrativă a SESAR 1 (închiderea operațională la sfârșitul lui 2016); constată că rata globală reală de execuție în cadrul programului este de 90 %; subliniază că, la sfârșitul lui 2019, contribuțiile în numerar ale membrilor la SESAR au generat un excedent de 30,7 milioane EUR; ia act de faptul că, în conformitate cu regulamentul de înființare modificat al întreprinderii comune, rambursarea contribuțiilor în numerar primite în exces poate fi efectuată numai la închiderea oficială a întreprinderii comune în 2024, cu excepția cazului în care consiliul de administrație al întreprinderii comune propune în prealabil Comisiei să dizolve întreprinderea comună; invită Comisia să găsească o soluție care să permită rambursarea anticipată, asigurând astfel respectarea principiului bunei gestiuni financiare;

7. ia act, de asemenea, că, din cele 124,8 milioane EUR primite în 2019 de SESAR 2020 sub formă de venituri executate, contribuția Uniunii s-a ridicat la 114,1 milioane EUR, iar cea din partea Eurocontrol la 1,8 milioane EUR;

8. ia act de faptul că rezultatul bugetar din 2019 s-a ridicat la un deficit de 26,72 milioane EUR (din care un excedent de 0,03 milioane EUR pentru SESAR 1 și un deficit de 26,75 milioane EUR pentru SESAR 2020), iar excedentul acumulat se ridică la 50,24 milioane EUR (din care 30,69 milioane EUR pentru SESAR 1 și 19,55 milioane EUR pentru SESAR 2020);

9. recomandă întreprinderii comune să acorde o atenție deosebită celor mai semnificative riscuri identificate de Serviciul de Audit Intern (în evaluarea sa strategică a riscurilor întreprinderii comune): punerea în aplicare a granturilor și gestionarea programelor; procesul de validare a contribuției în natură; resursele umane;

10. ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 2019: 59,29 % posturi operaționale, 30 % posturi administrative și 10,71 % posturi financiare și de control;

11. atrage atenția asupra faptului că spațiile aeriene cu rute libere reprezintă una dintre principale realizări ale întreprinderii comune, scopul lor fiind de a reduce durata zborului și emisiile generate de combustibili; consideră că succesorul său ar trebui să contribuie în continuare la sustenabilitatea sectorului aviației, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european; consideră, de asemenea, că succesorul său ar trebui să facă sectorul aviației mai flexibil și mai rezilient la fluctuațiile traficului, iar cerul unic european să fie cel mai eficient și mai ecologic spațiu aerian din lume;

12. ia act de faptul că, potrivit raportului anual de activitate al întreprinderii comune pentru exercițiul 2019, întreprinderea comună și-a îndeplinit în totalitate principalele obiective de politică și operaționale;

13.  propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al întreprinderii comune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului acesteia aferent exercițiului financiar 2019.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

26.1.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

 

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.3.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

[1] JO C 380, 11.11.2020, p. 6.

[2] JO C 380, 11.11.2020, p. 6.

[3] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[4] JO L 64, 2.3.2007, p. 1.

[5] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[6] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[7] JO C 380, 11.11.2020, p. 6.

[8] JO C 380, 11.11.2020, p. 6.

[9] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[10] JO L 64, 2.3.2007, p. 1.

[11] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[12] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[13] Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 4M , 8.1.2008, p. 162).

[14] Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) în ceea ce privește prelungirea datei de existență a întreprinderii comune până în 2024 (JO L 192, 1.7.2014, p. 1).

[15] Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019).

Ultima actualizare: 21 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate