Postopek : 2020/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0106/2021

Predložena besedila :

A9-0106/2021

Razprave :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Glasovanja :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 204kWORD 62k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019

(2020/2183(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto 2019, skupaj z odgovori skupnih podjetij[1],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 1. marca 2021 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[3] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)[4] in zlasti člena 4b,

 ob upoštevanju členov 32 in 47 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[5],

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[6],

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0106/2021),

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019

(2020/2183(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto 2019, skupaj z odgovori skupnih podjetij[7],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[8] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 1. marca 2021 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[9] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)[10] in zlasti člena 4b,

 ob upoštevanju členov 32 in 47 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[11],

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[12],

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0106/2021),

1. odobri zaključni račun Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019

(2020/2183(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0106/2021),

A. ker je bilo Skupno podjetje SESAR (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno februarja 2007 z Uredbo Sveta (ES) št. 219/2007[13] za izvajanje programa Enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), katerega cilj je posodobiti upravljanje prometa v Uniji; ker najvišji prispevek Unije za SESAR 1 znaša 700.000.000 EUR;

B. ker je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 721/2014[14] SESAR 2020 podaljšal delovanje skupnega podjetja do 31. decembra 2024;

C. ker je bilo skupno podjetje zasnovano kot javno-zasebno partnerstvo, katerega ustanovna člana sta Unija in Eurocontrol;

D. ker prispevek Unije (vključno z EFTA) za program SESAR 2020 (za obdobje 2014–2024), zagotovljen v okviru programa Obzorje 2020, znaša 585.000.000 EUR;

Splošno

1. je seznanjen s poročilom Računskega sodišča o zaključnem računu skupnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča), v katerem je navedeno, da zaključni račun za leto 2019 v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije; ugotavlja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je Komisija skupnemu podjetju zagotovila sredstva iz sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, pa tudi iz vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) v večletnem finančnem okviru 2007–2013 in instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v večletnem finančnem okviru 2014–2020;

3. ugotavlja, da je na podlagi razpisa za prijavo interesa leta 2015 skupno podjetje dobilo 19 članov, ki so javna in zasebna podjetja iz letalskega sektorja;

4. je seznanjen, da je skupno podjetje objavilo dva razpisa za zbiranje predlogov v okviru programa Obzorje 2020, na podlagi katerih je bilo v okviru razpisa Wave 2 izbranih 15 predlogov in začetih 13 projektov, 29 izbranih predlogov pa v okviru četrtega razpisa za predhodne raziskave; ugotavlja, da je dokončanje projekta Wave 1 SESAR 2020 v letu 2019 privedlo do uresničitve 21 rešitev SESAR, pripravljenih za industrializacijo; ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2019 v okviru programa SESAR 2020 izvajalo 70 projektov, od tega 17 projektov za predhodne raziskave, 32 projektov za industrijske raziskave in potrjevanje ter 21 projektov za zelo obsežne predstavitve (od tega jih je bilo sedem zaključenih med letom); ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo posodobljeni osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa v Evropi za leto 2020 in Komisiji zagotavljalo podporo pri tehnoloških vidikih enotnega evropskega neba;

5. ugotavlja, da je delo skupnega podjetja vse pomembnejše glede na nove tehnologije, ki omogočajo avtonomne in brezpilotne zrakoplove;

6. poziva k celovitemu programu, ki bo vključeval vse korake za dokončanje razvojne faze naslednje generacije sistema za upravljanje zračnega prometa;

7. poudarja, da je med najpomembnejšimi dosežki skupnega podjetja prosto določanje zračnih poti za zmanjšanje letalskih emisij in emisij goriva; meni, da bi moral njegov naslednik dodatno prispevati k trajnosti letalskega sektorja v skladu s cilji zelenega dogovora; poleg tega meni, da bi moral njegov naslednik prispevati k večji prožnosti letalskega trga in njegovi odpornosti na nihanja v prometu ter vzpostaviti enotno evropsko nebo kot najučinkovitejši in okolju najprijaznejši zračni prostor na svetu;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

8. ugotavlja, da je bil celotni skupni proračun, ki ga je imelo skupno podjetje na razpolago v letu 2019, vključno s ponovno vnesenimi neporabljenimi sredstvi iz prejšnjih let, namenskimi prejemki in prenosi v naslednje leto, sestavljen iz sredstev za prevzem obveznosti v znesku 161.041.597 EUR (od tega 112.618.000 EUR iz proračuna Unije) in sredstev za plačila v znesku 183.279.715 EUR (od tega 113.733.525 EUR iz proračuna Unije);

9. ugotavlja, da je bil program SESAR 1, izvršen v sklopu sedmega okvirnega programa, uradno zaključen leta 2016, zadnja korektivna plačila in izterjave preplačil upravičencem pa so bili zaključeni leta 2019; ugotavlja, da je skupno podjetje po zaključku programa SESAR 1 ugotovilo, da je od članov prejelo presežne finančne prispevke v znesku 30.767.098 EUR; v zvezi s tem ugotavlja, da lahko v skladu s členom 13 akta o ustanovitvi člani skupnega podjetja pričakujejo povračilo svojih presežnih prispevkov šele ob prenehanju delovanja skupnega podjetja do 31. decembra 2024; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da mora skupno podjetje ta znesek povrniti zadevnim članom skupnega podjetja, kot sledi: približno 23.800.000 EUR Komisiji, 4.800.000 EUR organizaciji Eurocontrol in 2.100.000 EUR predstavnikom industrije; poleg tega na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je skupno podjetje Komisijo obvestilo o razmerah maja 2018 in aprila 2019 in da brez pragmatične rešitve za predčasno povračilo ta sredstva ostajajo v rokah skupnega podjetja, ne da bi se uporabljala za raziskovalne projekte, kar je v nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja; je seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, da je bil upravnemu odboru poslan osnutek sklepa, s katerim naj bi skupnemu podjetju zagotovili pravno podlago za nadaljevanje povračila, in da za ta sklep trenutno poteka pisni postopek, skupno podjetje pa bo takoj po sprejetju sklepa izvršilo povračila v skladu s priporočili generalnega direktorata za proračun, kar bo omogočilo hitro zaprtje računov SESAR 1; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o novostih v zvezi s tem;

10. ugotavlja, da je konec leta 2019 skupni prispevek Unije za SESAR 1 znašal 634.136.000 EUR, skupni prispevek Eurocontrola 560.732.000 EUR, od tega 422.943.000 EUR v potrjenih prispevkih v naravi, skupni prispevki predstavnikov industrije pa so znašali 539.780.000 EUR, od tega 514.302.000 EUR potrjenih prispevkov v naravi; ugotavlja, da dejanska skupna stopnja izvrševanja programov SESAR I znaša 90 %;

11. ugotavlja, da so od subvencije v višini 585.000.000 EUR Unije iz Uredbe Sveta (EU) št. 721/2014 skupni denarni prispevki Unije (Generalni direktorat za mobilnost in promet) iz programa Obzorje 2020 za operativne dejavnosti skupnega podjetja do konca leta 2019 znašali 330.987.000 EUR; ugotavlja tudi, da je Eurocontrol za program Obzorje 2020 prispeval skupno 13.719.000 EUR v denarnih sredstvih in skupno 59.603.000 EUR v potrjenih stvarnih prispevkih ter da so drugi člani prispevali skupaj EUR 5.276.000 v denarnih sredstvih in 107.924.000 EUR v potrjenih stvarnih prispevkih;

12. ugotavlja, da je od 124,8 milijona EUR izvršenih prihodkov, ki jih je SESAR 2020 prejel leta 2019, prispevek Unije znašal 114,1 milijona EUR, prispevek Eurocontrola pa 1,8 milijona EUR;

13. ugotavlja, da so v skupnih podjetjih, ki prejemajo finančni prispevek zasebnih članov, uveljavljeni različni postopki; poziva k uskladitvi izračuna stvarnih prispevkov v vseh skupnih podjetjih, s čimer bi oblikovali skupni postopek, ki bi omogočil uvedbo preglednih in učinkovitih metod vrednotenja, z njimi pa bi bilo mogoče opredeliti dejansko vrednost prispevka; poziva Računsko sodišče, naj omogoči nadzor nad revizijami neodvisnih zunanjih revizorjev; poziva tudi, naj se vzpostavi ustrezen pravni okvir, s katerim bi poskrbeli, da bo znesek finančnega prispevka ob izteku programa izpolnil zahteve; meni, da bi lahko pravni okvir vključeval zahtevo, da je treba zasebni prispevek poravnati najpozneje sočasno z ustreznim prispevkom Unije;

14. ugotavlja, da so v letu 2019 končna sredstva za prevzem obveznosti SESAR 2020 znašala 159.845.788 EUR, končna sredstva za plačila pa 181.529.090 EUR; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila v okviru proračuna skupnega podjetja, ki je bil za leto 2019 na voljo za projekte programa Obzorje 2020, 95 % oziroma 83,6 %; ugotavlja, da so projekti programa Obzorje 2020 na najvišji ravni rasti in da je SESAR 2020 v fazi širjenja;

15. ugotavlja, da je skupno podjetje leta 2019, potem ko je Komisija objavila novo okvirno finančno uredbo[15], objavilo nova finančna pravila;

Uspešnost

16. opozarja na ključne kazalnike uspešnosti skupnega podjetja v letu 2019, zlasti skupne ključne kazalnike uspešnosti programa Obzorje 2020 za spremljanje smotrnosti in medsektorskih vprašanj, posebne ključne kazalnike uspešnosti skupnega podjetja in tiste, povezane z ambicijami glede uspešnosti enotnega evropskega neba, kot so opredeljeni v osrednjem načrtu za upravljanje zračnega prometa v Evropi;

17. ugotavlja, da je skupno podjetje doseglo vse cilje, navedene v enotnem programskem dokumentu za obdobje 2019-2021, ki je bil leta 2019 strukturiran na šest področij delovanja; ugotavlja, da je skupno podjetje marca 2019 objavilo študijo o arhitekturi zračnega prostora, ki ji je septembra sledil prehodni načrt, v kateri so opredeljeni trije ključni operativni in tehnični ukrepi, ki jih je treba izvesti kratkoročno (2020–2025) za uvedbo sprememb, opisanih v študiji; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje na dobri poti, da izpolni cilje in časovni razpored na področju raziskav in inovacij, kot je določeno v osrednjem načrtu za upravljanje zračnega prometa v Evropi za leto 2015;

18. iz poročila ugotavlja, da je bil učinek finančnega vzvoda v letu 2019 0,79, napovedani učinek finančnega vzvoda ob koncu programa pa 1,40, merjen po metodi Komisije, ki je bila uporabljena pri vmesni oceni, in da dejanski učinek finančnega vzvoda skupnega podjetja redno napreduje v smeri ciljev;

19. po podatkih iz letnega poročila o dejavnostih skupnega podjetja za leto 2019 ugotavlja, da so se ključni kazalniki uspešnosti v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov v primerjavi s prejšnjimi leti povečali, a so vseeno ostali nizki, saj je v projektih Obzorje 2020 sodelovalo le 19 % žensk, medtem ko je bilo žensk med koordinatorji projektov 20 %; obžaluje, da za leto 2019 ni na voljo podatkov o deležu žensk v svetovalnih in strokovnih skupinah Komisije, ocenjevalnih odborih in drugih organih;

20. pozdravlja posebno poročilo Sodišča o dejavnostih SESAR in poziva k redni pripravi posebnih poročil; poziva Komisijo in Računsko sodišče, naj s poglobljeno metodo za spremljanje uspešnosti ocenita dodano vrednost skupnega podjetja, v oceno pa vključita socialni učinek, vpliv na zaposlovanje in učinek za trg; meni, da bi bilo treba rezultate ocene uporabiti za prihodnje financiranje ali prerazporeditev sredstev Unije;

21. meni, da je treba vprašanje pravic intelektualne lastnine obravnavati v vseh pogodbah, ki lahko privedejo do predvidenega cilja ali rezultata izvajanja, pri čemer je njihov namen zaščititi pravice posameznih ustvarjalcev, prav tako pa posredovati podrobnosti o tem, kako se bodo pravice uporabljale v prihodnosti; meni, da bi morali biti glede na to, da se dejavnost financira tudi z javnimi sredstvi, rezultati pregledni in dostopni javnosti, prav tako pa bi morali po potrebi izpolnjevati posebne zahteve, na primer v zvezi z medoperabilnostjo; poziva Komisijo, naj vzpostavi pravni okvir za pravice intelektualne lastnine in njihovo izvajanje na trgu, ki bo med drugim zajemal posebne zahteve in razdelitev dobička;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

22. ugotavlja, da je imelo skupno podjetje 31. decembra 2019 40 zaposlenih (38 začasnih uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka), kadrovski načrt pa predvideva 42 zaposlenih (39 začasnih uslužbencev in tri napotene nacionalne strokovnjake); ugotavlja, da je skupno podjetje leta 2019 uvedlo informacijski sistem za človeške vire „Sysper za agencije“, ki ga je razvila Komisija; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje v novi organizacijski shemi imenovalo glavnega finančnega uradnika (ki je bil zaposlen od zunaj), s čimer je okrepilo svojo finančno funkcijo; pozdravlja, da je 54 % zaposlenih žensk, a obžaluje, da ni podatkov o enakosti spolov glede na vrsto pogodbe in delovno dobo uslužbencev;

23. je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2019: 59,29 % delovnih mest za operativne naloge, 30 % delovnih mest za upravne naloge in 10,71 % delovnih mest na področju financ in nadzora;

24. ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2019 podpisalo 30 pogodb, vključno s 24 posebnimi pogodbami o izvajanju okvirnih pogodb skupnega podjetja in medinstitucionalnih sporazumov, in da je opravilo osem postopkov javnih naročil:

Notranja kontrola

25. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je skupno podjetje vzpostavilo zanesljive postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije ter da je zavezano k izvajanju novega okvira notranje kontrole Komisije, ki temelji na 17 načelih notranje kontrole, konec leta 2019 pa je že zaključilo analizo vrzeli na podlagi obstoječega sistema notranje kontrole in opredeljenih kazalnikov (tj. „sredstva“) za večino novih načel notranje kontrole in s tem povezanih značilnosti; na podlagi tega poročila ugotavlja tudi, da se je večina teh kazalnikov nanašala na obstoj nadzorne dejavnosti in ne na njeno uspešnost ter da mora skupno podjetje še razviti dodatne ustrezne ključne kontrolne kazalnike za ocenjevanje uspešnosti svojih kontrolnih dejavnosti in odkrivanje pomanjkljivosti pri kontrolah; je seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, da je začelo notranji projekt za nadaljnji razvoj ustreznih ključnih kontrolnih kazalnikov za oceno učinkovitosti svojih kontrolnih dejavnosti in odkrivanje pomanjkljivosti pri kontrolah in da bodo ti ukrepi temeljili na delu, opravljenem od leta 2017, ter da jih namerava izvesti do konca leta 2020;

26. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je glede plačil iz programa Obzorje 2020 skupna revizijska služba Komisije odgovorna za naknadne revizije in da je na podlagi rezultatov naknadnih revizij, ki so bili na voljo konec leta 2019, skupno podjetje za projekte programa Obzorje 2020 (obračuni in končna plačila) poročalo o reprezentativni stopnji napake v višini 2,61 % in stopnji preostale napake v višini 1,61 %; na podlagi predloga Komisije o uredbi o programu Obzorje 2020 ugotavlja, da je tveganje napake na letni osnovi od 2 do 5 % ob upoštevanju stroška nadzora, poenostavitve predlaganih ukrepov za zmanjšanje kompleksnosti pravil in tveganja, povezanega s povračilom stroškov raziskovalnega projekta, realističen cilj ter da je končni cilj, da se stopnja preostale napake ob zaključku programov čim bolj približa 2 %, po tem ko je upoštevan finančni vpliv vseh revizij ter popravnih in obnovitvenih ukrepov;

27. iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je v okviru kontrol operativnih plačil revidiralo naključno vzorčena plačila iz programa Obzorje 2020, izvršena v letu 2019, na ravni končnih upravičencev, da bi potrdilo stopnje napak iz naknadnih revizij, in da se v teh podrobnih revizijah niso pokazale pomembne napake ali slabosti v kontrolah pri vzorčenih upravičencih skupnega podjetja;

28. ugotavlja, da je skupno podjetje oktobra 2019 organiziralo edino delavnico o obvladovanju tveganj, čeprav njegova politika obvladovanja tveganj predvideva organizacijo dveh delavnic; poziva skupno podjetje, naj delavnice za obvladovanje tveganja organizira tako, kakor predvideva njegova politika;

29. ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih upravnega odbora niso objavljeni; poziva skupno podjetje, naj v skladu z okvirom za preglednost objavi življenjepise in izjave o interesih upravnega odbora ter omogoči uporabnikom prijazen dostop do njih;

Notranje revizije

30. ugotavlja, da je skupno podjetje maja 2019 objavilo strateški načrt notranje revizije za obdobje 2019–2021 in da bo nato služba za notranjo revizijo izvajala revizijske posle v zvezi z izvajanjem nepovratnih sredstev in upravljanjem programov, postopkom potrjevanja prispevkov v naravi in upravljanjem človeških virov ter po možnosti na dveh dodatnih področjih tveganja; ugotavlja, da je oddelek za notranjo revizijo leta 2019 izvedel oceno tveganja goljufij, posodobil strategijo skupnega podjetja za boj proti goljufijam, izvedel posvetovanje o tveganjih in kontrolah ter spremljal izvajanje več akcijskih načrtov, povezanih s preteklimi revizijami in nadaljnjimi ukrepi; ugotavlja, da skupno podjetje v letu 2019 ni imelo novih ali odprtih priporočil, in zlasti ugotavlja, da je izvedlo prejšnja tri odprta priporočila za revizijo usklajevanja s skupnim izvajalskim centrom ter izvajanjem orodij in storitev centra.

 


 

 

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM (26.1.2021)

<CommissionInt>za Odbor za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Pripravljavka mnenja: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

 

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Skupnega podjetja za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) za proračunsko leto 2019 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2. je seznanjen s pomembno vlogo skupnega podjetja kot tehnološkega stebra enotnega evropskega neba; ugotavlja, da je delo skupnega podjetja vse pomembnejše glede na nove tehnologije, ki omogočajo avtonomne in brezpilotne zrakoplove;

3. ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2019 znašal 119,57 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 125,69 milijona EUR v odobritvah plačil ter da je stopnja izvrševanja znašala 91,69 % oziroma 82,66 % (za SESAR 1: 2,70 % in 50,57 % ter za SESAR 2020: 92,36 % in 82,97 %); ugotavlja, da nizka skupna stopnja izvrševanja plačil za SESAR 1 odraža finančni zaključek njegovih projektov in prenehanje programa;

4. ponavlja, da skupno podjetje svoje dejavnosti izvaja popolnoma v skladu s štirimi različnimi pravnimi okviri (Obzorje 2020, Instrument za povezovanje Evrope, sistem U-space, storitve aktivnega virtualnega omejevanja), kar povzroča visoko stopnjo operativne zapletenosti;

5. pozdravlja, da je skupno podjetje v letu 2019 dopolnilo 28 projektov, ki so se prenehali izvajati leta 2018 v okviru programa predhodnih raziskav 1, s skupno 17 projekti na področju temeljnih in uporabnih raziskav; pozdravlja tudi napredek in skorajšnje dokončanje prvega vala projektov industrijskih raziskav ter podpis vseh nepovratnih sredstev za projekte drugega vala do 31. decembra 2019;

6. ugotavlja, da je skupno podjetje zaključilo postopek finančnega in upravnega zaprtja programa SESAR 1 (zaključek delovanja konec leta 2016); ugotavlja, da je dejanska skupna stopnja izvrševanja programov 90 %; poudarja, da so denarni prispevki članov za SESAR ob koncu leta 2019 ustvarili presežek v višini 30,7 milijona EUR; priznava, da se v skladu s spremenjeno ustanovno uredbo skupnega podjetja presežni gotovinski prispevki lahko povrnejo šele ob uradnem zaprtju skupnega podjetja leta 2024, razen če bo upravni odbor skupnega podjetja Komisiji pred tem predlagal, da skupno podjetje razpusti; poziva Komisijo, naj poišče rešitev, ki bo omogočila zgodnejše povračilo, da se bo spoštovalo načelo dobrega finančnega poslovodenja;

7. ugotavlja, da je od 124,8 milijona EUR izvršenih prihodkov, ki jih je SESAR 2020 prejel leta 2019, prispevek Unije znašal 114,1 milijona EUR, prispevek Eurocontrola pa 1,8 milijona EUR;

8. ugotavlja, da je pri realizaciji proračuna v letu 2019 prišlo do primanjkljaja v višini 26,72 milijona EUR (od tega je bil presežek v višini 0,03 milijona EUR za SESAR 1 in primanjkljaj v višini 26,75 milijona EUR za SESAR 2020) in da skupni presežek znaša 50,24 milijona EUR (od tega 30,69 milijona EUR za SESAR 1 in 19,55 milijona EUR za SESAR 2020);

9. priporoča, naj skupno podjetje posebno pozornost nameni najpomembnejšim tveganjem, ki jih je ugotovila služba za notranjo revizijo (v svoji strateški oceni tveganja skupnega podjetja): izvajanje nepovratnih sredstev in upravljanje programa; postopek ovrednotenja prispevkov v naravi; kadrovski viri;

10. je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2019: 59,29 % delovnih mest za operativne naloge, 30 % delovnih mest za upravne naloge in 10,71 % delovnih mest na področju financ in nadzora;

11. poudarja, da je med najpomembnejšimi dosežki skupnega podjetja prosto določanje zračnih poti za zmanjšanje letalskih emisij in emisij goriva; meni, da bi moral njegov naslednik dodatno prispevati k trajnosti letalskega sektorja v skladu s cilji zelenega dogovora; poleg tega meni, da bi moral njegov naslednik prispevati k večji prožnosti letalskega trga in njegovi odpornosti na nihanja v prometu ter vzpostaviti enotno evropsko nebo kot najučinkovitejši in okolju najprijaznejši zračni prostor na svetu;

12. ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih skupnega podjetja za leto 2019 razvidno, da je to izpolnilo vse svoje ključne cilje politike in operativne cilje;

13. predlaga, naj Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2019.

 


INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

26.1.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

The Left

Clare Daly, Elena Kundura (Elena Kountoura)

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Viola Von Cramon-Taubadel

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

[1] UL C 380, 11.11.2020, str. 6.

[2] UL C 380, 11.11.2020, str. 6.

[3] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[4] UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

[5] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[6] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[7] UL C 380, 11.11.2020, str. 6.

[8] UL C 380, 11.11.2020, str. 6.

[9] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[10] UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

[11] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[12] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[13]  Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 4M, 8.1.2008, str. 162).

[14]  Uredba Sveta (EU) št. 721/2014 z dne 16. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) v zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega podjetja do leta 2024 (UL L 192, 1.7.2014, str. 1).

[15]  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1).

Zadnja posodobitev: 22. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov