Förfarande : 2020/2183(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0106/2021

Ingivna texter :

A9-0106/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Antagna texter :

P9_TA(2021)0207

<Date>{31/03/2021}31.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2021</NoDocSe>
PDF 197kWORD 63k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019

(2020/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2019, med de gemensamma företagens svar[1],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[2], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 1 mars 2021 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[3], särskilt artikel 70,

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)[4], särskilt artikel 4b,

  med beaktande av artiklarna 32 och 47 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[5],

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[6],

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0106/2021).

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2019.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019

(2020/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2019, med de gemensamma företagens svar[7],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[8], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 1 mars 2021 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2019 (05795/2021-C9-0030/2021),

  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[9], särskilt artikel 70,

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)[10], särskilt artikel 4b,

 med beaktande av artiklarna 32 och 47 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[11],

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[12],

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0106/2021).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019

(2020/2183(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0106/2021), och av följande skäl:

A. Det gemensamma Sesar-företaget (det gemensamma företaget) bildades i februari 2007 genom rådets förordning (EG) nr 219/2007[13] för att driva det forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) som syftar till att förena och samordna åtgärderna inom forskning och utveckling för att modernisera flygledningstjänsterna i unionen. Unionens bidrag till Sesar 1 får uppgå till högst 700 000 000 EUR.

B. Till följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 721/2014[14] förlängdes det gemensamma företagets verksamhetstid genom Sesar 2020 till den 31 december 2024.

C. Det gemensamma företaget är utformat som ett offentlig-privat partnerskap med unionen och Eurocontrol som grundande medlemmar.

D. Unionens bidrag (inbegripet Eftas bidrag) till Sesar 2020 (2014–2024), som finansieras från Horisont 2020, uppgår till 585 000 000 EUR.

Allmänt

1. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget anser att räkenskaperna för 2019 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2019, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. Parlamentet noterar att de underliggande transaktionerna i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen tillhandahöll medel till det gemensamma företaget från sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 samt från det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) inom ramen för den fleråriga budgetramen 2007–2013 och från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

3. Europaparlamentet noterar att efter en inbjudan till intresseanmälan för medlemskap 2015 blev 19 offentliga och privata enheter från luftfartssektorn medlemmar i det gemensamma företaget.

4. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget inledde två ansökningsomgångar inom Horisont 2020, vilket resulterade i 15 utvalda förslag och 13 projekt som inleddes för ansökningsomgången Wave 2, och 29 utvalda förslag för den fjärde ansökningsomgången avseende förberedande forskning. Parlamentet noterar att slutförandet av Wave 1 för Sesar 2020 under 2019 ledde till tillhandahållandet av 21 Sesar-lösningar som var klara för industrialisering. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget 2019 hade 70 pågående projekt inom Sesar 2020, varav 17 projekt för förberedande forskning, 32 projekt för industriforskning och validering och 21 projekt för mycket storskaliga demonstrationer (varav sju slutfördes under året). Parlamentet noterar att det gemensamma företaget antog 2020 års uppdaterade europeiska ATM-generalplan och gav kommissionen stöd avseende de tekniska aspekterna av det gemensamma europeiska luftrummet.

5. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets arbete blir allt viktigare mot bakgrund av ny teknik som möjliggör autonoma och obemannade luftfartyg.

6. Europaparlamentet efterlyser ett övergripande program som omfattar alla steg för slutförandet av utvecklingsfasen för nästa generations flygledningstjänst.

7. Europaparlamentet påpekar att ett av det gemensamma företagets viktigaste resultat är fri ruttläggning för att minska flyg- och bränsleutsläpp. Parlamentet anser att dess efterföljare ytterligare bör bidra till luftfartssektorns hållbarhet i linje med målen för den gröna given. Parlamentet anser dessutom att efterföljaren bör bidra till att göra luftfartsmarknaden mer flexibel och motståndskraftig mot trafikfluktuationer samt se till att det gemensamma europeiska luftrummet blir det mest effektiva och miljövänliga luftrummet i världen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

8. Europaparlamentet noterar att den totala tillgängliga budgeten för 2019, inklusive outnyttjade anslag från tidigare år som tagits upp på nytt, inkomster avsatta för särskilda ändamål och omfördelningar till nästkommande år, bestod av åtagandebemyndiganden på 161 041 597 EUR (varav 112 618 000 EUR kom från unionens budget) och betalningsbemyndiganden på 183 279 715 EUR (varav 113 733 525 EUR kom från unionens budget).

9. Europaparlamentet noterar att Sesar 1, som genomfördes inom det sjunde ramprogrammet, avslutades formellt 2016 och de sista korrigerande betalningarna och återkraven av överbetalningar till mottagare slutfördes 2019. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget efter avslutandet av Sesar 1 konstaterade att det fanns ett överskott i finansiella bidrag från dess medlemmar på 30 767 098 EUR. Parlamentet noterar i detta sammanhang att det gemensamma företagets medlemmar enligt artikel 13 i den konstituerande akten endast kan förvänta sig återbetalning av sina respektive överskottsbidrag vid det gemensamma företagets upplösning den 31 december 2024. Parlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget, på grundval av det gemensamma företagets redovisningsinformation, måste återbetala respektive medlemmar enligt följande: cirka 23 800 000 EUR till kommissionen, 4 800 000 till Eurocontrol och 2 100 000 EUR till industrimedlemmarna. Parlamentet noterar dessutom utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget informerade kommissionen om situationen i maj 2018 och april 2019 och att det gemensamma företaget, i avsaknad av en pragmatisk lösning för en tidig återbetalning, fortsätter att förfoga över medlen utan att använda dem för forskningsprojekt, vilket strider mot principen om sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet noterar det gemensamma företagets svar att ett utkast till beslut har skickats till styrelsen för att förse det gemensamma företaget med den rättsliga grunden för återbetalningen. Detta beslut är för närvarande föremål för ett pågående skriftligt förfarande och så snart beslutet har fattats kommer det gemensamma företaget att göra återbetalningarna i enlighet med rekommendationerna från generaldirektoratet för budget. På så sätt kan räkenskaperna för Sesar 1 snabbt avslutas. Det gemensamma företaget uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga fortskrider.

10. Europaparlamentet noterar att i slutet av 2019 uppgick unionens totala bidrag till Sesar 1 till 634 136 000 EUR, Eurocontrols totala bidrag uppgick till 560 732 000 EUR, varav 422 943 000 EUR var godkända naturabidrag, och de totala bidragen från industrimedlemmarna uppgick till 539 780 000 EUR, varav 514 302 000 EUR var godkända naturabidrag. Parlamentet noterar att den faktiska totala genomförandegraden för Sesar 1 är 90 %.

11. Europaparlamentet noterar att av unionens bidrag på 585 000 000 EUR, i enlighet med rådets förordning (EU) nr 721/2014, uppgick unionens totala kontantbidrag (generaldirektoratet för transport och rörlighet) från Horisont 2020 till det gemensamma företagets operativa verksamhet i slutet av 2019 till 330 987 000 EUR. Parlamentet noterar dessutom att Eurocontrol i slutet av 2019 bidrog med totalt 13 719 000 EUR i kontanter och totalt 59 603 000 EUR i godkända naturabidrag och att de övriga medlemmarna bidrog med totalt 5 276 000 EUR i kontanter och 107 924 000 EUR i godkända naturabidrag.

12. Europaparlamentet noterar att av de 124,8 miljoner EUR i genomförda intäkter som Sesar 2020 mottog 2019 uppgick unionens bidrag till 114,1 miljoner EUR och Eurocontrols bidrag till 1,8 miljoner EUR.

13. Europaparlamentet noterar att de gemensamma företagen tillämpar olika förfaranden för att ta emot ekonomiska bidrag från de gemensamma företagens privata medlemmar. Parlamentet begär att beräkningen av naturabidragen ska harmoniseras för de gemensamma företagen, för att få till stånd ett gemensamt förfarande. Detta gemensamma förfarande bör omfatta transparenta och effektiva utvärderingsmetoder som visar bidragets faktiska värde. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att möjliggöra granskningen av revisioner som utförs av de oberoende externa revisorerna. Parlamentet efterlyser också en lämplig rättslig ram som säkerställer att det nödvändiga ekonomiska bidraget kommer att ha betalats innan programmet är över. Den rättsliga ramen skulle kunna inkludera krav på att det privata bidraget ska betalas senast samtidigt som det motsvarande unionsbidraget.

14. Europaparlamentet konstaterar att under 2019 uppgick de slutliga åtagandebemyndigandena till 159 845 788 EUR och de slutliga betalningsbemyndigandena till 181 529 090 EUR för Sesar 2020. Parlamentet noterar att det av revisionsrättens rapport framgår att beträffande det gemensamma företagets tillgängliga budget 2019 för Horisont 2020-projekt var genomförandegraden för åtagande- och betalningsbemyndiganden 95 % respektive 83,6 %. Parlamentet noterar att Horisont 2020-projekten ligger på deras maximala tillväxtnivå och att Sesar 2020 befinner sig i inledningsfasen.

15. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2019 offentliggjorde sina nya finansiella bestämmelser efter det att kommissionen offentliggjort den nya rambudgetförordningen[15].

Verksamhetsresultat

16. Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets centrala resultatindikatorer för 2019, särskilt de gemensamma resultatindikatorerna för Horisont 2020 för att övervaka resultat och övergripande frågor, de centrala resultatindikatorer som är specifika för det gemensamma företaget och de centrala resultatindikatorer som rör prestationsmålen för det gemensamma europeiska luftrummet enligt definitionen i den europeiska ATM-generalplanen.

17. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget uppnådde alla sina mål enligt det samlade programdokumentet för 2019–2021, som för 2019 var strukturerade runt sex verksamhetsområden. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget i mars 2019 offentliggjorde studien av luftrumsstrukturen (The Airspace Architecture Study), som i september åtföljdes av övergångsplanen, som fastställde tre centrala operativa och tekniska åtgärder som måste vidtas på kort sikt (2020–2025) för att sätta i gång de förändringar som beskrivs i studien. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget är på rätt spår för att uppfylla de forsknings- och innovationsmål samt den tidsplan som anges i 2015 års europeiska ATM-generalplan.

18. Europaparlamentet noterar den rapporterade hävstångseffekten på 0,79 under 2019 och den beräknade hävstångseffekten på 1,40 i slutet av programmet, som mäts enligt den metod som kommissionen använde i interimsutvärderingen, och att det gemensamma företagets faktiska hävstångseffekt konstant närmar sig målen.

19. Europaparlamentet noterar att i det gemensamma företagets årliga verksamhetsrapport för 2019 ökade de centrala resultatindikatorerna för könsbalans jämfört med tidigare år, men de fortsatte ändå att vara låga med endast 19 % kvinnliga deltagare i Horisont 2020-projekt och 20 % kvinnliga projektsamordnare. Parlamentet beklagar att procentandelen kvinnor i kommissionens rådgivande grupper och expertgrupper, utvärderingspaneler och andra organ inte finns tillgänglig för 2019.

20. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport om Sesars verksamhet och efterlyser regelbundna särskilda rapporter. Parlamentet uppmanar kommissionen och revisionsrätten att utarbeta en metod för djupgående prestationsuppföljning, i syfte att utvärdera det gemensamma företagets mervärde och inbegripa den sociala effekten och sysselsättningseffekten samt effekten på marknaden. Utvärderingsresultatet bör användas för den framtida fördelningen eller omfördelningen av EU-finansieringen.

21. Europaparlamentet anser att frågan om immaterialrätt behöver hanteras i alla avtal som kan leda till att genomförandet ger avsedd effekt eller avsett resultat. Detta syftar till att skydda de enskilda upphovsmännens rättigheter men också till att i detalj ange hur rättigheterna kommer att användas i framtiden. Eftersom verksamheten bland annat finansieras med offentliga medel bör resultaten vara transparenta, tillgängliga för allmänheten och underställda särskilda krav, till exempel, vid behov, krav på driftskompatibilitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rättslig ram för immaterialrätten och dess genomförande på marknaden, som bland annat omfattar särskilda krav och vinstfördelning.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

22. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget den 31 december 2019 hade 40 anställda (38 tillfälligt anställda och 2 utstationerade nationella experter), jämfört med 42 i tjänsteförteckningen (bestående av 39 tjänster för tillfälligt anställda och 3 tjänster för utstationerade nationella experter). Parlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2019 införde informationssystemet för personaluppgifter, ”Sysper for Agencies”, som utvecklats av kommissionen. Parlamentet noterar dessutom att det gemensamma företaget utsåg en (externt rekryterad) finansdirektör i det nya organisationsschemat, vilket stärkte dess finansiella funktion. Parlamentet välkomnar att 54 % av de anställda är kvinnor, men beklagar bristen på uppgifter om könsfördelningen utifrån typ av kontrakt och personalens tjänstgöringstid.

23. Europaparlamentet noterar resultaten av den jämförande undersökningen om personalresurserna för 2019: 59,29 % operativa tjänster, 30 % administrativa tjänster och 10,71 % ekonomiska tjänster och kontrolltjänster.

24. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2019 undertecknade 30 upphandlingskontrakt, inbegripet 24 specifika kontrakt för genomförande av det gemensamma företagets ramavtal och interinstitutionella avtal, och att det genomförde åtta upphandlingsförfaranden.

Internkontroll

25. Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar, att det gemensamma företaget är skyldigt att tillämpa kommissionens nya ram för internkontroll som bygger på 17 principer för internkontroll och att det gemensamma företaget i slutet av 2019 dessutom redan hade slutfört en analys av luckorna på grundval av det befintliga internkontrollsystemet och fastställt indikatorer för merparten av de nya principerna för internkontroll och tillhörande särdrag. Parlamentet noterar dessutom utifrån revisionsrättens rapport att de flesta indikatorerna gällde förekomsten av en kontrollåtgärd snarare än dess ändamålsenlighet och att det gemensamma företaget fortfarande måste ta fram fler relevanta centrala kontrollindikatorer för att bedöma sina kontrollåtgärders ändamålsenlighet och upptäcka kontrollbrister. Parlamentet noterar det gemensamma företagets svar att det har påbörjat ett internt projekt för att ta fram fler relevanta centrala kontrollindikatorer för att bedöma sina kontrollåtgärders ändamålsenlighet och upptäcka kontrollbrister och att dessa åtgärder skulle bygga på det arbete som redan utförts sedan 2017 och att det avsåg att genomföra dem före utgången av 2020.

26. Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att för betalningar inom Horisont 2020 ansvarar kommissionens gemensamma revisionstjänst för efterhandsrevisionerna, och att baserat på de resultat av efterhandsrevisioner som var tillgängliga i slutet av 2019 rapporterade det gemensamma företaget en representativ felprocent på 2,61 % och en procentsats för kvarstående fel på 1,61 % för Horisont 2020-projekt (regleringar och slutbetalningar). Parlamentet noterar utifrån kommissionens förslag till förordning om Horisont 2020 att en risk för fel, på årsbasis mellan 2 och 5 %, är ett realistiskt mål med hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som föreslås för att göra reglerna mindre komplexa och den inneboende risken i samband med återbetalning av kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån för kvarstående fel vid avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla revisioner, korrigeringar och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som möjligt.

27. Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att revisionsrätten, som en del av kontrollerna av driftsbetalningar, granskade slumpvis utvalda betalningar som gjorts 2019 inom Horisont 2020 hos slutmottagare för att bekräfta felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner, och att dessa detaljerade revisioner inte visade några väsentliga fel eller kontrollbrister hos de mottagare av stöd från det gemensamma företaget som ingick i urvalet.

28. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget endast anordnade en workshop om riskhantering i oktober 2019, i stället för de två som vanligtvis föreskrivs i dess riskhanteringspolicy. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att anordna workshoppar om riskhantering i enlighet med policyn.

29. Europaparlamentet noterar att styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar inte är offentliggjorda. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att offentliggöra styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar mot bakgrund av ramen för transparens och att säkerställa användarvänlig tillgång till dem.

Internrevision

30. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget offentliggjorde sin strategiska internrevisionsplan för 2019–2021 i maj 2019 och att tjänsten för internrevision till följd av detta avser att utföra revisionsuppdrag avseende genomförande av bidrag och programförvaltning, valideringsprocessen för naturabidrag, personalförvaltning och eventuellt två ytterligare riskområden. Parlamentet noterar att internrevisionsfunktionen under 2019 genomförde en bedömning av bedrägeririsker, uppdaterade det gemensamma företagets strategi för bedrägeribekämpning, genomförde ett konsultuppdrag om risker och kontroller samt övervakade genomförandet av flera handlingsplaner med anknytning till tidigare revisioner och gjorde uppföljningar. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget 2019 inte hade några nya eller kvarstående rekommendationer, och noterar särskilt att det gemensamma företaget genomförde de tre tidigare kvarstående rekommendationerna avseende revisionen av samordningen med det gemensamma genomförandecentrumet och genomförandet av centrumets verktyg och tjänster.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM (26.1.2021)

<CommissionInt>till budgetkontrollutskottet</CommissionInt>


<Titre>

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2183(DEC))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

 

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att räkenskaperna för det gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) (det gemensamma företaget) för budgetåret 2019 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets viktiga roll som den tekniska pelaren i det gemensamma europeiska luftrummet (SES). Parlamentet noterar att det gemensamma företagets arbete blir allt viktigare mot bakgrund av ny teknik som möjliggör autonoma och obemannade luftfartyg.

3. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för 2019 uppgick till 119,57 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 125,69 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraderna var 91,69 % respektive 82,66 % (för Sesar 1: 2,70 % och 50,57 % och för Sesar 2020: 92,36 % och 82,97 %). Parlamentet noterar att den låga totala genomförandegraden för betalningar för Sesar 1 återspeglar den ekonomiska avslutningen av dess projekt och avvecklingen av programmet.

4. Europaparlamentet upprepar att det gemensamma företaget bedriver sin verksamhet i full överensstämmelse med fyra olika rättsliga ramar (Horisont 2020, FSE, U-space, den aktiva geofencetjänsten), vilket leder till en hög grad av operativ komplexitet.

5. Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget kompletterade de 28 projekt som avslutades 2018 inom ramen för programmet för förberedande forskning 1 med totalt 17 projekt inom grundforskning och tillämpad forskning under 2019. Parlamentet välkomnar vidare framstegen med projekten inom den första omgången industriforskningsprojekt, som nästan har slutförts, och undertecknandet av alla bidrag till projekt inom den andra omgången före den 31 december 2019.

6. Europaparlamentet noterar att det gemensamma Sesar-företaget slutförde processen med den finansiella och administrativa avvecklingen av Sesar 1 (den operativa avvecklingen skedde i slutet av 2016). Parlamentet noterar att den faktiska totala genomförandegraden för programmet är 90 %. Parlamentet påpekar att överskottet i medlemmarnas kontantbidrag till Sesar i slutet av 2019 uppgick till 30,7 miljoner EUR. Parlamentet konstaterar att enligt det gemensamma företagets ändrade inrättandeförordning kan återbetalning av överskjutande kontantbidrag endast göras vid den formella avvecklingen av det gemensamma företaget 2024, såvida inte det gemensamma företagets styrelse i förväg föreslår att kommissionen upplöser företaget. Parlamentet uppmanar kommissionen att hitta en lösning som skulle möjliggöra tidigare återbetalningar och därmed säkerställa respekten för principen om sund ekonomisk förvaltning.

7. Europaparlamentet noterar att av de 124,8 miljoner EUR i genomförda intäkter som Sesar 2020 mottog 2019 uppgick unionens bidrag till 114,1 miljoner EUR och Eurocontrols bidrag till 1,8 miljoner EUR.

8. Europaparlamentet noterar att budgetresultatet för 2019 innebar ett underskott på 26,72 miljoner EUR (varav 0,03 miljoner EUR i överskott för SESAR 1 och 26,75 miljoner EUR i underskott för SESAR 2020) och att det sammanlagda överskottet uppgår till 50,24 miljoner EUR (varav 30,69 miljoner EUR för SESAR 1 och 19,55 miljoner EUR för SESAR 2020).

9. Europaparlamentet rekommenderar att det gemensamma företaget fäster särskild uppmärksamhet vid de största risker som identifierats av tjänsten för internrevision (i dess strategiska riskbedömning av det gemensamma företaget): genomförande av bidrag och programförvaltning; valideringsprocessen för bidrag in natura; personalresurser.

10. Europaparlamentet noterar resultaten av den jämförande undersökningen om personalresurserna för 2019: 59,29 % operativa tjänster, 30 % administrativa tjänster och 10,71 % finansiella tjänster och kontrolltjänster.

11. Europaparlamentet påpekar att ett av företagets viktigaste resultat är fri ruttläggning för att minska utsläppen från flygningar och bränsle. Parlamentet anser att dess efterföljare ytterligare bör bidra till luftfartssektorns hållbarhet i linje med målen för den gröna given. Parlamentet anser dessutom att efterföljaren bör bidra till att göra luftfartsmarknaden mer flexibel och motståndskraftig mot trafikfluktuationer samt se till att det gemensamma europeiska luftrummet blir det mest effektiva och miljövänliga luftrummet i världen.

12. Europaparlamentet noterar att enligt det gemensamma företagets årliga verksamhetsrapport för 2019 uppfyllde det gemensamma företaget alla sina viktigaste politiska och operativa mål.

13.  Europaparlamentet föreslår att företagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2019.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

26.1.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

43

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

-

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left

Anne-Sophie Pelletier

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


 

 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Viola Von Cramon-Taubadel

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 380, 11.11.2020, s. 6.

[2] EUT L 380, 11.11.2020, s. 6.

[3] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[4] EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

[5] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[6] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[7] EUT L 380, 11.11.2020, s. 6.

[8] EUT L 380, 11.11.2020, s. 6.

[9] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[10] EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

[11] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[12] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[13] Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 4M, 8.1.2007, s. 162).

[14] Rådets förordning (EU) nr 721/2014 av den 16 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) vad gäller förlängningen av det gemensamma företaget till och med 2024 (EUT L 192, 1.7.2014, s. 1).

[15] Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s.1).

Senaste uppdatering: 22 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy