Menetlus : 2018/0254(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0120/2021

Esitatud tekstid :

A9-0120/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2021 - 10

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0126
P9_TA(2021)0151

<Date>{15/04/2021}14.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0120/2021</NoDocSe>
PDF 168kWORD 52k

<TitreType>SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1092</Titre>

<DocRef>(06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Zdzisław Krasnodębski</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1092

(06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06748/1/2020 – C9‑0112/2021),

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0476) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0120/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Kaitsefondi loomine

Viited

06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

18.4.2019 T8-0430/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2018)0476 - C8-0268/2018

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

24.3.2021

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

25.3.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.12.2020

14.1.2021

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.4.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

19

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Esitamise kuupäev

14.4.2021

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

49

+

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

 

19

-

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

 

7

0

S&D

Josianne Cutajar, Jens Geier

ID

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

ECR

Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

NI

Andrea Caroppo

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1]  ELT C 110, 22.3.2019, lk 75.

[2]  Vastuvõetud tekstid, 18.4.2019, P8_TA(2019)0430.

Viimane päevakajastamine: 23. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika