SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta

  14.4.2021 - (06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD)) - ***II

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski


  Menettely : 2018/0254(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0120/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0120/2021
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta

  (06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06748/1/2020 – C9‑0112/2021),

   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[1],

   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0476),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

   ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9‑0120/2021),

  1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

  3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan puolustusrahaston perustaminen

  Viiteasiakirjat

  06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  18.4.2019 T8-0430/2019

  Komission ehdotus

  COM(2018)0476 – C8-0268/2018

  Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  24.3.2021

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  25.3.2021

   

   

   

  Esittelijä(t)

   Nimitetty (pvä)

  Zdzisław Krasnodębski

  25.6.2018

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  7.12.2020

  14.1.2021

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  13.4.2021

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  49

  19

  7

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.4.2021

   


  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  49

  +

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

  S&D

  Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

  Renew

  Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

  ECR

  Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

   

  19

  -

  ID

  Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

  Verts/ALE

  François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

  The Left

  Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

  NI

  Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

   

  7

  0

  S&D

  Josianne Cutajar, Jens Geier

  ID

  Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

  ECR

  Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

  NI

  Andrea Caroppo

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

  Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö