Nós Imeachta : 2018/0254(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0120/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0120/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 29/04/2021 - 10

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0126
P9_TA(2021)0151

<Date>{14/04/2021}14.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0120/2021</NoDocSe>
PDF 167kWORD 52k

<TitreType>MOLADH DON DARA LÉAMH</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092</Titre>

<DocRef>(06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Zdzisław Krasnodębski</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092

(06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa

 ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh C9‑0112/2021),

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018[1],

 ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[2] ar an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0476),

 ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0120/2021),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

3. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4. á threorú dá hArdrúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArdrúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

An Ciste Eorpach Cosanta a Bhunú

Tagairtí

06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

18.4.2019 T8-0430/2019

Togra ón gCoimisiún

COM(2018)0476 - C8-0268/2018

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh

24.3.2021

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

25.3.2021

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

7.12.2020

14.1.2021

 

 

Dáta an ghlactha

13.4.2021

 

 

 

Dáta na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

49

19

7

Na comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Dáta don chur síos

14.4.2021

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

49

+

EPP

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

 

19

-

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

 

7

0

S&D

Josianne Cutajar, Jens Geier

ID

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

ECR

Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

NI

Andrea Caroppo

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 

[1] IO C 110, 22.3.2019, lch. 75.

[2] Téacs arna ghlacadh an 18.4.2019, P8_TA(2019)0430.

An nuashonrú is déanaí: 21 Aibreán 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais