Eljárás : 2018/0254(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0120/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0120/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2021 - 10

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0126
P9_TA(2021)0151

<Date>{14/04/2021}14.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0120/2021</NoDocSe>
PDF 177kWORD 54k

<TitreType>AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról</Titre>

<DocRef>(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Zdzisław Krasnodębski</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06748/1/2020 – C9-0112/2021),

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére[1],

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0476) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

 tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

 tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra szóló ajánlására (A9-0120/2021),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Védelmi Alap létrehozása

Hivatkozások

06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

18.4.2019 T8-0430/2019

A Bizottság javaslata

COM(2018)0476 - C8-0268/2018

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

24.3.2021

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

25.3.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.12.2020

14.1.2021

 

 

Az elfogadás dátuma

13.4.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

19

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Benyújtás dátuma

14.4.2021

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

49

+

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

 

19

-

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

 

7

0

S&D

Josianne Cutajar, Jens Geier

ID

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

ECR

Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

NI

Andrea Caroppo

 

A jelek magyarázata:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL C 110., 2019.3.22., 75. o.

[2] Elfogadott szövegek, 2019.4.18., P8_TA(2019)0430.

Utolsó frissítés: 2021. április 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat