ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092

  14.4.2021 - (06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD)) - ***II

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski


  Procedura : 2018/0254(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0120/2021
  Teksty złożone :
  A9-0120/2021
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092

  (06748/1/2020 – C9‑0112/2021 – 2018/0254(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06748/1/2020– C9‑0112/2021),

   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.[1],

   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0476),

   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0120/2021),

  1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

  2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

  3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

  Odsyłacze

  06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

  18.4.2019 T8-0430/2019

  Wniosek Komisji

  COM(2018)0476 - C8-0268/2018

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

  24.3.2021

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  25.3.2021

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Zdzisław Krasnodębski

  25.6.2018

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  7.12.2020

  14.1.2021

   

   

  Data przyjęcia

  13.4.2021

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  49

  19

  7

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

  Data złożenia

  14.4.2021

   


   

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  49

  +

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

  S&D

  Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

  Renew

  Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

  ECR

  Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

   

  19

  -

  ID

  Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

  Verts/ALE

  François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

  The Left

  Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

  NI

  Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

   

  7

  0

  S&D

  Josianne Cutajar, Jens Geier

  ID

  Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

  ECR

  Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

  NI

  Andrea Caroppo

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności