Postup : 2018/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0120/2021

Predkladané texty :

A9-0120/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2021 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0126
P9_TA(2021)0151

<Date>{14/04/2021}14.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0120/2021</NoDocSe>
PDF 183kWORD 51k

<TitreType>ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092</Titre>

<DocRef>(06748/1/2020 – C9-0000/2021 – 2018/0254(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Výbor pre priemysel, výskum a energetiku</Commission>

Spravodajca: <Depute>Zdzisław Krasnodębski</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092

(06748/1/2020 – C9-0000/2021 – 2018/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06748/1/2020 – C9-0112/2021),

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018[1],

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0476),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0120/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie Európskeho obranného fondu

Referenčné čísla

06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

18.4.2019 T8-0430/2019

Návrh Komisie

COM(2018)0476 - C8-0268/2018

Dátum oznámenia na rokovaní, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

24.3.2021

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

ITRE

25.3.2021

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.12.2020

14.1.2021

 

 

Dátum prijatia

13.4.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

19

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Dátum predloženia

14.4.2021

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

 

19

-

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

 

7

0

S&D

Josianne Cutajar, Jens Geier

ID

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

ECR

Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

NI

Andrea Caroppo

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 75.

[2] Prijaté texty, 18.4.2019, P8_TA(2019)0430.

Posledná úprava: 22. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia