ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

16.4.2021 - (2021/2023(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Alviina Alametsä


Διαδικασία : 2021/2023(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0124/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0124/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

(2021/2023(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την επικείμενη σύνοδο ηγετών ΕΕ-Ινδίας που ανακοινώθηκε για τις 8 Μαΐου 2021 στο Πόρτο της Πορτογαλίας,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας που ξεκίνησε το 2004,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας του 1994,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση και τη Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας: Χάρτης πορείας για το 2025[1] που εγκρίθηκε κατά την εικονική σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας στις 15 Ιουλίου 2020, καθώς και τις άλλες κοινές δηλώσεις που υπογράφηκαν πρόσφατα, μεταξύ άλλων στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του κλίματος και της ενέργειας, της αστικοποίησης, της μετανάστευσης και της κινητικότητας, και της εταιρικής σχέσης για το νερό,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για την Ινδία» (JOIN(2018)0028) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για την Ινδία, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, (14634/18),

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ» (JOIN(2018)0031) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2018 (13097/18),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας εντός της Ασίας και με την Ασία, της 28ης Μαΐου 2018 (9265/1/18 REV 1),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Ευρώπη και Ασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο για ενισχυμένες εταιρικές σχέσεις» (COM(2001)0469),

 έχοντας υπόψη τον μελλοντικό κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 2021-2027 (2018/0243(COD)),

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας — ετήσια έκθεση 2020[2], της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας[3] και της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία[4], καθώς και άλλα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 28ης Οκτωβρίου 2004 προς το Συμβούλιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ και Ινδίας: στρατηγική εταιρική σχέση[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων[9],

 έχοντας υπόψη την 10η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης Ασίας-Ευρώπης (ASEP10) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2018 και την αντίστοιχη δήλωση που εγκρίθηκε, καθώς και την 11η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης Ασίας-Ευρώπης (ASEP11) που θα πραγματοποιηθεί στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης στις 26-27 Μαΐου 2021,

 έχοντας υπόψη τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση στις 5 Φεβρουαρίου 2021,

 έχοντας υπόψη την αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στην Ινδία, στις 21-22 Φεβρουαρίου 2017,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2021,

 έχοντας υπόψη τις θεματικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία και την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας ή της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0124/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία πρόκειται να συγκαλέσουν σύνοδο των ηγετών στις 8 Μαΐου 2021 στο Πόρτο της Πορτογαλίας, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους να συνέρχονται τακτικά σε ανώτατο επίπεδο και να ενισχύσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση που συνήφθη το 2004, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την ανανεωμένη πολιτική βούληση για ενίσχυση της στρατηγικής της διάστασης και έχοντας εξελιχθεί από μια οικονομική εταιρική σχέση σε μια σχέση που επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, η οποία αντανακλά την αυξανόμενη γεωπολιτική ισχύ της Ινδίας και τις κοινές δημοκρατικές αξίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία, ως οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου, έχουν ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι διμερείς σχέσεις δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως και απαιτούν αυξημένη πολιτική δέσμευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγεσίες της ΕΕ και της Ινδίας επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν την αποτελεσματική πολυμέρεια και μια βασιζόμενη σε κανόνες πολυμερή τάξη, με πυρήνα τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της Ινδίας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται, και η χώρα έχει ενισχύσει τη θέση της ως χορηγός βοήθειας καθώς και ως οικονομική και στρατιωτική δύναμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδική Προεδρία της G20 το 2023 και η συμμετοχή της Ινδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2021-2022 και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά την περίοδο 2019-2021 αναζωογόνησαν την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση και περαιτέρω προώθησης ενός κοινού οράματος για βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο ορίζεται στην παγκόσμιο στρατηγική της, τη στρατηγική της για την Ινδία, τη στρατηγική για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας και την αναδυόμενη στρατηγική για τον Ινδοειρηνικό, τονίζεται η ζωτική σημασία της συνεργασίας με την Ινδία για την παγκόσμια ατζέντα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής και πολυμερής συνεργασία στο υφιστάμενο πλαίσιο αυξημένων παγκόσμιων κινδύνων και αυξανόμενου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίρρωση της διεθνούς ασφάλειας, την ενίσχυση της ετοιμότητας και της απόκρισης σε παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, όπως είναι η τρέχουσα πανδημία COVID-19, την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία διαθέτει ισχυρή και αναπτυσσόμενη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, ενώ η Ινδία είναι ο 9ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ινδικός Ωκεανός έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο και παρουσιάζει ζωτικό οικονομικό και στρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ινδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν ισχυρά αμοιβαία συμφέροντα στον Ινδοειρηνικό, με εστίαση στη διατήρηση του ως περιοχής θεμιτού ανταγωνισμού, απρόσκοπτων θαλάσσιων οδών επικοινωνίας (SLOC), σταθερότητας και ασφάλειας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο του αμοιβαίου στρατηγικού θεματολογίου ΕΕ-Ινδίας σύμφωνα με τη στρατηγική συνδεσιμότητας ΕΕ-Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας συμφωνήθηκαν οι αρχές της βιώσιμης συνδεσιμότητας, καθώς και η διερεύνηση τρόπων για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας και, συνεπώς, η συνδεσιμότητα με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Ινδοειρηνικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο σε υλικές υποδομές, όπως δρόμους και σιδηροδρόμους, αλλά και σε θαλάσσιες οδούς, ψηφιακές υποδομές και περιβαλλοντικές υποδομές και περιβαλλοντικές πτυχές, με ιδιαίτερη έμφαση στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεσιμότητα διαδραματίζει γεωπολιτικό και μετασχηματιστικό ρόλο, και αποτελεί βιώσιμο όχημα ανάπτυξης και θέσεων εργασίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη ηγετικού ρόλου από την ΕΕ και την Ινδία είναι αναγκαία για την προώθηση της αποτελεσματικής διπλωματίας για το κλίμα και της παγκόσμιας δέσμευσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και για την παγκόσμια προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί και διεθνείς παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν πως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι στην Ινδία δεν δρουν σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2020, η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, υπέβαλε έκκληση στην κυβέρνηση της Ινδίας να διασφαλίσει τα δικαιώματα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ΜΚΟ, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη συρρίκνωση του χώρου για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την κράτηση υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απαγγελία κατηγοριών εναντίον ατόμων που απλώς άσκησαν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και σχετικά με τη χρήση νομοθεσίας για την κατάπνιξη διαφωνιών, όπως ο νόμος για τη ρύθμιση των εισφορών από το εξωτερικό (FCRA) και ο νόμος για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία αναγκάστηκε να κλείσει τα γραφεία της στην Ινδία αφότου οι τραπεζικοί λογαριασμοί της πάγωσαν λόγω εικαζόμενης παραβίασης του νόμου FCRA και τρεις ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ έχουν ζητήσει την τροποποίηση του νόμου σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ινδίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών αναφέρουν πως οι γυναίκες στην Ινδία αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών προκλήσεων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πολιτιστικές, φυλετικές και παραδοσιακές πρακτικές, τη σεξουαλική βία και παρενόχληση, και την εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που προέρχονται από θρησκευτικές μειονότητες είναι διπλά ευάλωτες και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω στην περίπτωση των γυναικών χαμηλότερης κάστας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την απαγόρευσή τους, οι διακρίσεις λόγω κάστας εξακολουθούν να αποτελούν συστημικό πρόβλημα στην Ινδία, μεταξύ άλλων στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, εμποδίζοντας την πρόσβαση της κάστας των Ντάλιτ στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη των Ντάλιτ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία είναι μία από τις χώρες που έχουν πληγεί σοβαρότερα από τη νέα πανδημία COVID-19, με περισσότερα από 11 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 150 000 θανάτους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδική κυβέρνηση έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δωρίσει εκατομμύρια εμβόλια σε χώρες στην άμεση γειτονία της και κράτη βασικούς εταίρους στον Ινδικό Ωκεανό·

1. συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Γενικές σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

α) να συνεχίσουν τη βελτίωση και εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας ως στρατηγικών εταίρων και να τηρήσουν τη δέσμευση σχετικά με τη διεξαγωγή τακτικών πολυεπίπεδων διαλόγων, συμπεριλαμβανομένων συνόδων κορυφής·

β) να εδραιώσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους στην στρατηγική εταιρική σχέση και να σημειώσουν απτή εξέλιξη σε θέματα προτεραιότητας, ιδίως όσον αφορά την ανθεκτική παγκόσμια υγεία, την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, τη συνδεσιμότητα, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

γ) να διατηρήσουν τη δέσμευση και να εφαρμόσουν πλήρως την ενωσιακή στρατηγική του 2018 για την Ινδία και τον χάρτη πορείας ΕΕ-Ινδίας για το 2025 σε συντονισμό με τη συνεργασία των ίδιων των κρατών μελών με την Ινδία· να θεσπίσουν σαφή και δημόσια κριτήρια για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά τον χάρτη πορείας· να διασφαλίσουν κοινοβουλευτική εποπτεία για την πολιτική της ΕΕ για την Ινδία μέσω τακτικών ανταλλαγών με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων·

δ) να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δημοκρατιών του κόσμου· να επαναλάβουν την ανάγκη για βαθύτερη εταιρική σχέση με βάση τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του πλουραλισμού, του κράτους δικαίου, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δέσμευσης για την προώθηση μιας χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικής και βασιζόμενης σε κανόνες παγκόσμιας τάξης, της αποτελεσματικής πολυμέρειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής καθώς και της προώθησης της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο·

ε) να τονίσουν τη σημασία της Ινδίας ως εταίρου αφενός στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και αφετέρου για την πράσινη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας· να παγιώσουν κοινά σχέδια για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τις οποίες προβλέπει, καθώς και για από κοινού διπλωματία στον τομέα του κλίματος·

στ) να επαναφέρουν το αίτημα του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της θεσμικής αρχιτεκτονικής της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας του 1994 σύμφωνα με τις νέες κοινές φιλοδοξίες και τις παγκόσμιες προκλήσεις· να αναζωογονήσουν την ιδέα της διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση που θα προωθεί τις επαφές και τη συνεργασία σε κρατικό επίπεδο, κατά περίπτωση·

ζ) να προωθήσουν τον διαρθρωμένο διακοινοβουλευτικό διάλογο, μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση της ινδικής πλευράς για τη δημιουργία μόνιμου ομολόγου της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Δημοκρατία της Ινδίας στην Κάτω Βουλή (Lok Sabha) και στην Άνω Βουλή (Rajya Sabha), και να προωθήσουν τις επαφές μεταξύ των επιτροπών·

η) να διασφαλίσουν την ενεργό και τακτική διαβούλευση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, των φεμινιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας· για τον σκοπό αυτό, να επιδιώξουν την δημιουργία μιας πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ινδίας και μιας συνόδου κορυφής νεολαίας ΕΕ-Ινδίας, ως παράλληλης εκδήλωσης σε μελλοντικές συνόδους κορυφής ΕΕ-Ινδίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των νεότερων γενεών·

θ) να εδραιώσουν τις προσπάθειες δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ για βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και της Ινδίας και να συμβάλουν στην ενίσχυση των γνώσεων και στις δύο πλευρές, με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, ομάδων προβληματισμού και εκπροσώπων από όλη την ΕΕ και την Ινδία·

Συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας

ι) να προωθήσουν μεγαλύτερη συνέργεια στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, μέσω των υφιστάμενων σχετικών μηχανισμών διαλόγου και στο πλαίσιο φόρουμ που δημιουργήθηκαν για τον χάρτη πορείας ΕΕ-Ινδίας για το 2025, και ενόψει του πρόσφατου στρατηγικού προσανατολισμού της ΕΕ στην ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας εντός της Ασίας και με την Ασία, όπου η Ινδία διαδραματίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο·

ια) να τονίσουν ότι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβολή στην πόλωση στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, αλλά, αντιθέτως, ως προώθηση της κοινής ασφάλειας, σταθερότητας και ειρηνικής ανάπτυξης·

ιβ) να τονίσουν την ανάγκη για στενότερο θεματικό συντονισμό των διεθνών πολιτικών ασφάλειας και για ανάληψη δράσης σε τομείς όπως η πυρηνική ασφάλεια και η μη διάδοση και ο έλεγχος όπλων μαζικής καταστροφής, ο μετριασμός των χημικών, βιολογικών και ραδιενεργών όπλων, η προώθηση της πρόληψης των περιφερειακών συγκρούσεων και της οικοδόμησης της ειρήνης, η καταπολέμηση της πειρατείας, η ασφάλεια στη θάλασσα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατών), του βίαιου εξτρεμισμού και των εκστρατειών παραπληροφόρησης, καθώς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι υβριδικές απειλές και το απώτερο διάστημα· να τονίσουν τη σημασία του διαλόγου ΕΕ-Ινδίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· να ενισχύσουν τις σχέσεις και τις ανταλλαγές στρατιωτικών με στρατιωτικούς, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας·

ιγ) να επισημάνουν ότι η ΕΕ και η Ινδία είναι δύο από τους σημαντικότερους χρηματοδότες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και υποστηρίζουν σθεναρά τη βιώσιμη ειρήνη· να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τις πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της διατήρησης της ειρήνης·

ιδ) να καταγράψουν ως θετικό στοιχείο τις έξι τακτικές διαβουλεύσεις ΕΕ-Ινδίας για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση που πραγματοποιήθηκαν και να ενθαρρύνει την Ινδία να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο αυτό· να αναγνωρίσουν ότι η Ινδία έχει προσχωρήσει σε τρία μείζονα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών που έχουν σχέση με τη διάδοση και να ενθαρρύνει τη στενότερη εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας στο πλαίσιο αυτών των φόρουμ·

ιε) να συντονίσουν θέσεις και πρωτοβουλίες σε πολυμερή φόρουμ, ιδίως στον ΟΗΕ, τον ΠΟΕ και την G20, με την προώθηση κοινών στόχων σύμφωνα με κοινές διεθνείς αξίες και πρότυπα, την ενίσχυση του διαλόγου και την αποτελεσματική ευθυγράμμιση των θέσεων για την προάσπιση της πολυμέρειας και μιας βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης· να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των μεθόδων εργασίας του, και να υποστηρίξουν τη διεκδίκηση μόνιμης θέσης από την Ινδία στο μεταρρυθμισμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

ιστ) να προωθήσουν την πρόληψη συγκρούσεων και την οικονομική συνεργασία μέσω της υποστήριξης πρωτοβουλιών περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Νότια Ασία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ένωσης της Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία (SAARC)·

ιζ) να αξιοποιήσουν την εκτεταμένη περιφερειακή πείρα της Ινδίας και τις υφιστάμενες προσεγγίσεις των κρατών μελών της ΕΕ για την περιοχή του Ινδοειρηνικού, προκειμένου να αναπτυχθεί μια προορατική, ολοκληρωμένη και ρεαλιστική ευρωπαϊκή ινδοειρηνική στρατηγική με βάση τις κοινές αρχές, αξίες και ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων στον οικονομικό τομέα, και τη διεθνή νομοθεσία· να επιδιώξουν συντονισμό, κατά περίπτωση, των πολιτικών της ΕΕ και της Ινδίας σχετικά με την περιοχή του Ινδοειρηνικού και να επεκτείνουν τη συνεργασία ώστε να καλύψουν όλους τους τομείς κοινών συμφερόντων· να λάβουν δεόντως υπόψη τις κυρίαρχες επιλογές πολιτικής άλλων χωρών της περιοχής και τις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με αυτές·

ιη) να προωθήσουν φιλόδοξη κοινή δράση, με συγκεκριμένα μέτρα, για τον συντονισμό της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, καθώς και για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση των αυταρχικών τάσεων και κάθε μορφής εξτρεμισμού, μεταξύ άλλων του εθνικιστικού και θρησκευτικού εξτρεμισμού·

ιθ) να προωθήσουν την κοινή δράση για τον συντονισμό των δράσεων επισιτιστικής ασφάλειας και παροχής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές που κατοχυρώνονται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την παροχή της βοήθειας·

κ) να σημειώσουν ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Κασμίρ· να επαναλάβουν τη στήριξή τους για τη σταθερότητα και την αποκλιμάκωση μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, κράτη τα οποία διαθέτουν αμφότερα πυρηνικά όπλα, και να διατηρήσουν τη δέσμευση στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· να προωθήσουν την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των εκθέσεων της UNHCR για το Κασμίρ· να ζητήσουν από την Ινδία και το Πακιστάν να λάβουν υπόψη τους τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν από την επίλυση της σύγκρουσης αυτής σε ανθρώπινο, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο·

κα) να ανανεώσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για προσέγγιση και αποκατάσταση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν βάσει αρχών του διεθνούς δικαίου, μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου και μιας σταδιακής προσέγγισης, ξεκινώντας με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης· να εκφράσουν την ικανοποίησή τους, στο πλαίσιο αυτό, για την κοινή δήλωση Ινδίας-Πακιστάν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, της 25ης Φεβρουαρίου 2021, ως σημαντικό βήμα για την εγκαθίδρυση περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας· να υπογραμμίσουν τη σημασία της διμερούς διάστασης στις προσπάθειες για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής· να υπογραμμίσουν την ευθύνη για την οικοδόμηση της ειρήνης την οποία υπέχουν τα δύο κράτη ως πυρηνικές δυνάμεις·

κβ) να αναγνωρίσουν τη μακροχρόνια στήριξη της Ινδίας προς το Αφγανιστάν και τη δέσμευσή της για ανθρωποκεντρικές και υπό τοπική καθοδήγηση προσπάθειες για οικοδόμηση της ειρήνης· να συνεργαστούν με την Ινδία και άλλα περιφερειακά κράτη με στόχο την προώθηση της σταθεροποίησης, της ασφάλειας, της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα· να επαναλάβουν ότι ένα ειρηνικό και ευημερούν Αφγανιστάν θα ωφελήσει την ευρύτερη περιοχή·

κγ) να υπογραμμίσουν ότι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της· να αυξήσουν την αμοιβαία δέσμευση ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο στην περιοχή του Ινδοειρηνικού δεν θα παρεμποδιστεί· να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάγνωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, επίσης όσον αφορά την ελευθερία ναυσιπλοΐας, και να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις κοινές εκπαιδευτικές αποστολές στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, προκειμένου να διαφυλαχθούν η ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας κατά μήκος των θαλάσσιων οδών επικοινωνίας (SLOC)· να υπενθυμίσουν ότι, ιδίως σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης περιφερειακής αντιπαλότητας όσον αφορά την ισχύ, η συνεργασία με τις χώρες της περιοχής του Ινδοειρηνικού θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της ευημερίας, της συμμετοχικότητας, της βιωσιμότητας, της διαφάνειας, της αμοιβαιότητας και της βιωσιμότητας· να ξεκινήσουν διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ινδίας σχετικά με τη θαλάσσια συνεργασία με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου των τρεχουσών διαβουλεύσεων για την καταπολέμηση της πειρατείας και την αύξηση της διαλειτουργικότητας και του συντονισμού μεταξύ της επιχείρησης Atalanta της ναυτικής δύναμης υπό την ηγεσία της ΕΕ (EUNAVFOR), του Κέντρου Συγχώνευσης Πληροφοριών της Ινδίας για την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού (IFC-IOR) και του ινδικού ναυτικού στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης, της αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών και της κοινής εκπαίδευσης και ασκήσεων·

κδ) να ενθαρρύνουν από κοινού τον περαιτέρω διάλογο με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση ενός κώδικα δεοντολογίας στη νότια Σινική Θάλασσα, ο οποίος δεν θα θίγει τα νόμιμα δικαιώματα οιουδήποτε έθνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

κε) να σημειώσουν με ανησυχία την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Ινδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ), μεταξύ άλλων λόγω της επεκτατικής πολιτικής και της σημαντικής αύξησης των στρατιωτικών δυνάμεων της ΛΔΚ· να στηρίξουν την ειρηνική επίλυση των διαφορών, τον εποικοδομητικό και διεξοδικό διάλογο και την τήρηση του διεθνούς δικαίου στα σύνορα Ινδίας-ΛΔΚ·

κστ) να αναγνωρίσουν τη δέσμευση της Ινδίας στο θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ΓΕΑ) μέσω της συμβολής της στις ειρηνευτικές αποστολές· να ενισχύσουν την αμοιβαία δέσμευση για την εφαρμογή της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εθνικών σχεδίων δράσης, με κατάλληλη κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού για αποτελεσματική εφαρμογή·

κζ) να ενθαρρύνουν την κοινή δέσμευση για την εφαρμογή των αποφάσεων 2250, 2419 και 2535 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια (YPS), μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για το YPS με κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού και με έμφαση στην πρόληψη των συγκρούσεων· να ενθαρρύνουν την Ινδία, από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ, να επενδύσει στις ικανότητες των νέων και να συνεργαστεί με οργανώσεις για τη νεολαία στην προώθηση του διαλόγου και της λογοδοσίας· να διερευνήσουν νέους τρόπους ένταξης των νέων στην οικοδόμηση θετικής ειρήνης και ασφάλειας·

Προώθηση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης

κη) να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με την Ινδία, επιτρέποντας έτσι έναν προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και εποικοδομητικό διάλογο και τη βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση· να αναπτύξουν, σε συνεργασία με την Ινδία, στρατηγική για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, τα παιδιά, τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το κράτος δικαίου, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και το ελεύθερο και ασφαλές περιβάλλον για ανεξάρτητους δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για την ενσωμάτωση των ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο το φάσμα της ευρύτερης εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας·

κθ) να εκφράσουν βαθιά ανησυχία για τον νόμο της Ινδίας περί τροποποίησης της ιθαγένειας (CAA) ο οποίος, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εισάγει θεμελιώδεις διακρίσεις εις βάρος των μουσουλμάνων και είναι επικίνδυνα διχαστικός· να ενθαρρύνουν την Ινδία να διασφαλίσει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης και διάδοσης της θρησκείας που έχει επιλέξει ο καθένας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 του Συντάγματός της· να εργαστούν για την εξάλειψη και την αποτροπή της ρητορικής μίσους η οποία υποκινεί διακρίσεις ή βία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τοξικού περιβάλλοντος όπου η μισαλλοδοξία και η βία εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων μπορούν να εμφανίζονται χωρίς να τιμωρούνται· να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων όσον αφορά την ανεκτικότητα και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· να αναγνωρίσουν τη σύνδεση μεταξύ των νόμων κατά της αλλαγής θρησκεύματος και της βίας εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων·

λ) να ενθαρρύνουν την Ινδία, ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, να ακολουθήσει όλες τις συστάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής διαδικασίας επανεξέτασης, να αποδεχθεί και να διευκολύνει τις επισκέψεις των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ και να συνεργαστεί στενά μαζί τους, μεταξύ άλλων με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι και του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, κατά την παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να προωθήσει την πραγματική και αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

λα) να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών, ιδίως τις ανησυχίες που έθεσε η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι ειδικοί εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του διαλόγου τους με τις ινδικές αρχές, μεταξύ άλλων σε επίπεδο συνόδου κορυφής· να ενθαρρύνουν την Ινδία, ως τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, να επιδείξει τη δέσμευσή της προς τον σεβασμό, την προστασία και την πλήρη επιβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης για όλους, επίσης στο διαδίκτυο, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις τελευταίες διαμαρτυρίες μεγάλης κλίμακας των γεωργών, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να καλέσουν την Ινδία να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντολόγων, των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, και να προστατεύσει και να εγγυηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, απαλλάσσοντάς τους από πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις, και να παύσει να επικαλείται νόμους κατά της στάσης και της τρομοκρατίας ως μέσο για τον περιορισμό των νόμιμων δραστηριοτήτων τους, μεταξύ άλλων στο Τζαμού και στο Κασμίρ, να τερματίσει τους γενικευμένους περιορισμούς της πρόσβασης στο διαδίκτυο, να αναθεωρήσει τη νομοθεσία ώστε να αποφευχθεί η κατάχρησή της για τη φίμωση των αντιφρονούντων και να τροποποιήσει τη νομοθεσία που ευνοεί τις διακρίσεις, καθώς και να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίσει τη λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες επιπτώσεις του νόμου για τη ρύθμιση των εισφορών από το εξωτερικό (FCRA) στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

λβ) να ενθαρρύνουν την Ινδία να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη διερεύνηση και την πρόληψη της έμφυλης βίας και των διακρίσεων, και για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών· να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αυξανόμενης βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στην Ινδία ενθαρρύνοντας ενδελεχείς έρευνες βίαιων εγκλημάτων εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, καθώς και μέσω της εκπαίδευσης των αστυνομικών σχετικά με την αστυνόμευση και τις έρευνες που λαμβάνουν υπόψη τις τραυματικές εμπειρίες, της επιβολής αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής των νόμων περί σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και της βελτίωσης της προστασίας για τα θύματα·

λγ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των εκτεταμένων διακρίσεων βάσει κάστας και το σημαντικό ζήτημα της χορήγησης δικαιωμάτων στις κοινότητες Αντιβάσι σύμφωνα με τον νόμο για τα δικαιώματα επί δασών·

λδ) να υπενθυμίσουν την βάσει αρχών πάγια απόρριψη της θανατικής ποινής από την ΕΕ και να επαναλάβουν την έκκλησή τους προς την Ινδία για μορατόριουμ στη θανατική ποινή με στόχο την οριστική κατάργησή της·

λε) να αναγνωρίσουν τη διαδικασία στην Ινδία για την ανάπτυξη εθνικού σχεδίου δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπενθυμίζοντας τις ευθύνες όλων των εταιρειών όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αξιακές αλυσίδες τους, και να ενθαρρύνουν τόσο την ΕΕ όσο και την Ινδία να συμμετάσχουν ενεργά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με μια δεσμευτική συνθήκη του ΟΗΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

λστ) να παροτρύνουν την Ινδία να κυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και το προαιρετικό πρωτόκολλό της και τη σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

λζ) να ενθαρρύνουν την Ινδία να υποστηρίξει περαιτέρω τις διεθνείς προσπάθειες για τη δικαιοσύνη με την υπογραφή του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)·

λη) να ενθαρρύνουν την Ινδία να συνεχίσει την παράδοσή της να χορηγεί προστασία σε άτομα που προσπαθούν να διαφύγουν από βιαιότητες και διώξεις έως ότου καταστούν εφικτές οι συνθήκες για την ασφαλή, αξιοπρεπή και εθελοντική επιστροφή τους, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων που συνδέονται με την ανιθαγένεια στις κοινότητες της Ινδίας·

λθ) να επαναλάβουν τη σημασία της συμμετοχής, το συντομότερο δυνατόν, σε τακτικό διάλογο ΕΕ-Ινδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τη δέσμευση στο πλαίσιο του χάρτη πορείας ΕΕ-Ινδίας, και σύμφωνα με την κοινή πρόθεση επανάληψης των συναντήσεων έπειτα από οκτώ έτη μη πραγματοποίησής τους, ως σημαντικής ευκαιρίας για αμφότερα τα μέρη να συζητήσουν και να επιλύσουν τα εναπομένοντα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να αναβαθμίσουν τον διάλογο σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών και να προσπαθήσουν να τον καταστήσουν ουσιαστικό μέσω υψηλού επιπέδου συμμετοχής, καθορίζοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, κριτήρια και σημεία αναφοράς για την πρόοδο, αντιμετωπίζοντας τις μεμονωμένες περιπτώσεις και διευκολύνοντας τον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ινδίας πριν από τον διακυβερνητικό διάλογο· να ζητήσουν από την ΕΥΕΔ να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

Εμπορική δραστηριότητα στην υπηρεσία της βιωσιμότητας και της ευημερίας

μ) να υπενθυμίσουν ότι το εμπόριο ΕΕ-Ινδίας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70 % μεταξύ του 2009 και του 2019 και ότι είναι προς το κοινό συμφέρον να προωθηθούν στενότεροι οικονομικοί δεσμοί· να αναγνωρίσουν ότι η Ινδία αποτελεί μια σταθερή εναλλακτική λύση για μια ΕΕ η οποία επιθυμεί να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής·

μα) να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η σύνοδος ηγετών ΕΕ-Ινδίας προκειμένου να εξετάσουν ανοικτά, στο υψηλότερο επίπεδο, τη βασιζόμενη σε αξίες συνεργασία σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων· να επαναλάβουν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για μια αυτοδύναμη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων, η οποία θα αυξήσει τη νομική ασφάλεια για τους επενδυτές και στις δύο πλευρές και θα ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς εμπορικές σχέσεις· να εργαστούν για την επίτευξη κοινών και αμοιβαία επωφελών στόχων σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην καινοτομία, και συμμορφώνονται με τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, και συμβάλλουν στον σεβασμό τους, στην προώθηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και στην επιδίωξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του θεματολογίου για το 2030·

μβ) να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δέσμευση της Ινδίας για πολυμερή προσέγγιση και διεθνή εμπορική τάξη που βασίζεται σε κανόνες· να προωθήσουν τον αποφασιστικό ρόλο της Ινδίας στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

μγ) να αξιολογήσουν σε ποιον βαθμό η διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής πρέπει να επικαιροποιηθεί εάν στόχος είναι η σύναψη συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας που θα περιλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις για ένα εκτελεστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επενδυτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα· να διασφαλίσουν εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με παράλληλη συνεκτίμηση των διαφορετικών επιπέδων φιλοδοξίας μεταξύ των δύο πλευρών· να βασιστούν, εν προκειμένω, στην ενθαρρυντική εξέλιξη της στάσης των ινδικών αρχών όσον αφορά την ετοιμότητά τους να συμπεριλάβουν διατάξεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μελλοντική συμφωνία·

Ανθεκτικότητα μέσω τομεακών εταιρικών σχέσεων

μδ) να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για εταιρική σχέση συνδεσιμότητας με την Ινδία· να στηρίξουν την εν λόγω εταιρική σχέση ιδίως μέσω της χορήγησης δανείων και εγγυήσεων για βιώσιμες επενδύσεις σε διμερή και πολυμερή έργα ψηφιακών και πράσινων υποδομών στην Ινδία, από δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το νέο μέσο εξωτερικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις δυνατότητες που περιγράφονται στη στρατηγική για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας· να διερευνήσουν συνέργειες μεταξύ της συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας και της συνεργασίας με χώρες της Νότιας Ασίας, και τον συντονισμό διαφόρων στρατηγικών συνδεσιμότητας·

με) να διασφαλίσουν ότι οι πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας βασίζονται σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα και στις αξίες της βιωσιμότητας, της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αμοιβαιότητας, και συνάδουν πλήρως με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τις νομικές πράξεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού·

μστ) να αναγνωρίσουν την εμπειρογνωσία της Ινδίας στη διαχείριση φυσικών καταστροφών· να εντείνουν τη συνεργασία με την Ινδία για την ενίσχυση της ετοιμότητας της περιοχής για φυσικές καταστροφές, μεταξύ άλλων μέσω εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του συνασπισμού για ανθεκτικές σε καταστροφές υποδομές, μιας πολυμερούς προσπάθειας με στόχο τη διεύρυνση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων για τις υποδομές·

μζ) να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη βιώσιμη κινητικότητα μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικών μεταφορών και οι επενδύσεις σε σιδηροδρομικά έργα· να επισημάνουν τη ζωτική σημασία των σιδηροδρόμων για τη μείωση της συμφόρησης και της ρύπανσης σε μεγάλες αστικές περιοχές, ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα βασικών αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια κρίσεων·

μη) να υποστηρίξουν την περαιτέρω συνεργασία σε σχέση με τις προκλήσεις που θέτει η ταχεία αστικοποίηση, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μέσω κοινών πλατφορμών και με τη συνεργασία μεταξύ των πόλεων, τη συνεργασία σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης πόλης, καθώς και τη συνεχιζόμενη χρηματοδοτική στήριξη σε έργα στον τομέα των αστικών μεταφορών στην Ινδία μέσω της ΕΤΕπ·

μθ) να υπενθυμίσουν τον ρόλο της Ινδίας ως μείζονος παραγωγού φαρμακευτικών προϊόντων, γενόσημων φαρμάκων και εμβολίων, ιδίως στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης· να ενθαρρύνουν τις κοινές επιχειρήσεις για να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19· να επιδιώξουν τον ηγετικό ρόλο ΕΕ-Ινδίας στην προώθηση της υγείας ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού, ιδίως μέσω της στήριξης πολυμερών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένου του COVAX, και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε εμβόλια, ιδίως μεταξύ των χωρών χαμηλότερου εισοδήματος, ιδίως μέσω συνεργασίας στα σχετικά διεθνή φόρουμ·

ν) να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας στη διμερή και πολυμερή συνεργασία ΕΕ-Ινδίας για την κλιματική αλλαγή, ιδίως με την επιτάχυνση της πράσινης ανάπτυξης και μιας δίκαιης και ασφαλούς μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα, και με την ενίσχυση των φιλοδοξιών στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές· να συνεχίσουν, στο πλαίσιο μιας κοινής παγκόσμιας ηγετικής θέσης, την υποστήριξη της συμφωνίας του Παρισιού και να εστιάσουν στην υλοποίηση του θεματολογίου για καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την κυκλική οικονομία·

να) να επαναβεβαιώσουν την κοινή δέσμευση, ως δύο σημαντικοί παραγωγοί εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, για περισσότερο συντονισμένες προσπάθειες με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· να σημειώσουν την ηγετική θέση της Ινδίας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας για την καθαρή ενέργεια και το κλίμα· να ενθαρρύνουν την επένδυση και τη συνεργασία για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας, των βιώσιμων τεχνολογιών ψύξης, των τεχνολογιών συσσωρευτών επόμενης γενιάς, της κατανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της δίκαιης μετάβασης στην Ινδία· να ξεκινήσουν τη συζήτηση σχετικά με τον τομέα των σπάνιων γαιών και να αξιολογήσουν τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα αυτόν· να εντείνουν την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

νβ) να προωθήσουν ένα φιλόδοξο κοινό θεματολόγιο και παγκόσμια δράση για τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων ενόψει της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP 15) του Μαΐου 2021·

νγ) να επιδιώξουν τη συνηγεσία όσον αφορά τον καθορισμό και την προώθηση διεθνών προτύπων στην ψηφιακή οικονομία, με βάση τη βιώσιμη και υπεύθυνη ψηφιοποίηση και ένα περιβάλλον ΤΠΕ που θεμελιώνεται στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με παράλληλη αντιμετώπιση των απειλών για την κυβερνοασφάλεια και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

νδ) να ενισχύσουν τις φιλοδοξίες της ΕΕ για ψηφιακή συνδεσιμότητα με την Ινδία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό· να συνεργαστούν με την Ινδία για την ανάπτυξη και τη χρήση κρίσιμων τεχνολογιών, έχοντας υπόψη τις σημαντικές στρατηγικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ασφάλεια που ενέχουν τέτοιου είδους νέες τεχνολογίες· να επενδύσουν σε μια εταιρική σχέση στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· να επικροτήσουν τις προσπάθειες της Ινδίας για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τύπου GDPR και να συνεχίσουν να στηρίζουν τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στην Ινδία· να επισημάνουν τα αμοιβαία οφέλη της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα αυτόν· να ενθαρρύνουν την περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ κανονιστικών πλαισίων, ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, μεταξύ άλλων μέσω δυνητικών αποφάσεων για την επάρκεια των δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση ασφαλών διασυνοριακών ροών δεδομένων, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή τη στενότερη συνεργασία ειδικότερα στους τομείς των ΤΠΕ και των ψηφιακών υπηρεσιών· σημειώνουν ότι η ευθυγράμμιση της ινδικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δεδομένα αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την αμοιβαία συνεργασία, το εμπόριο και την ασφαλή διαβίβαση πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης· να εργαστούν για την αναπαραγωγή των διεθνών συμφωνιών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας της ΕΕ με την Ινδία·

νε) να υπενθυμίσουν ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα είναι υψίστης σημασίας για την ασφάλεια και πρέπει να περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού κατασκευαστών εξοπλισμού, μέσω της προώθησης ανοικτών και διαλειτουργικών αρχιτεκτονικών δικτύων και εταιρικών σχέσεων ψηφιοποίησης, με εταίρους οι οποίοι συμμερίζονται τις αξίες της ΕΕ και χρησιμοποιούν την τεχνολογία σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

νστ) να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να διευκολύνουν την κινητικότητα ΕΕ-Ινδίας, μεταξύ άλλων για μετανάστες, φοιτητές, εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και καλλιτέχνες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ και την Ινδία· να αναγνωρίσουν τη σημαντική συγκέντρωση ταλέντων στους τομείς της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην Ινδία όσο και στην ΕΕ, καθώς και το κοινό συμφέρον για την ανάπτυξη εμπειρογνωσίας υψηλού επιπέδου και συνεργασίας στον εν λόγω τομέα·

νζ) να θεωρήσουν τις διαπροσωπικές ανταλλαγές ως μία από τις κύριες διαστάσεις της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· να πραγματοποιήσουν έκκληση για βαθύτερη εταιρική σχέση για τη δημόσια εκπαίδευση, την έρευνα και καινοτομία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές· να καλέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ινδία να επενδύσουν ιδιαίτερα στις ικανότητες και την ηγεσία των νέων, και να διασφαλίσουν την ουσιαστική ένταξή τους στην πολιτική και οικονομική ζωή· να προωθήσουν τη συμμετοχή της Ινδίας, και ιδίως των Ινδών φοιτητών και νεαρών επαγγελματιών, στα προγράμματα της ΕΕ, όπως το «Ορίζων Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, η υποτροφία Marie Sklodowska-Curie και οι διαπροσωπικές ανταλλαγές στην παιδεία και τον πολιτισμό· να προωθήσουν, στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Erasmus+ και να διασφαλίσουν την ισότιμη ένταξη των γυναικών φοιτητριών, επιστημόνων, ερευνητριών και επαγγελματιών σε αυτά τα προγράμματα· να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία, μεταξύ άλλων για ανθρωποκεντρικές ψηφιακές τεχνολογίες που βασίζονται σε κανόνες δεοντολογίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων·

νη) να διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες για ολοκληρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της G20 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές, όπως η κοινωνική προστασία, ο κατώτατος μισθός, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία· να συνεργαστούν για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας υποστηρίζοντας την εφαρμογή και την παρακολούθηση της τήρησης των συμβάσεων της ΔΟΕ αριθ. 138 (Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν) και αριθ. 182 (Σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών) οι οποίες επικυρώθηκαν από την Ινδία τον Ιούνιο του 2017·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

David McALLISTER

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόεδρος

 

Θέμα: Συμβολή της INTA στη σύσταση της AFET σύμφωνα με το άρθρο 118 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας

 

 

Αξιότιμε κύριε McAllister,

Η επιτροπή AFET θα καταρτίσει σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 118 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Μαΐου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η σύνοδος αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή, ως συνέχεια της συνόδου κορυφής του Ιουλίου του 2020, όταν εγκρίθηκε ο χάρτης πορείας για το 2025.

Τα εμπορικά θέματα αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής σχέσης και η ιστορία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας αποτελείται από επιτυχίες και απογοητεύσεις. Ως εκ τούτου, η επικείμενη σύνοδος κορυφής προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για επανεκκίνηση, ακόμη και σε περιορισμένη κλίμακα, της συνεργασίας μας για την πολυμερή εμπορική τάξη και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι συντονιστές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η παρουσία της εμπορικής διάστασης στη σύσταση που θα εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου. Δεδομένων των χρονικών περιορισμών και των διατάξεων του άρθρου 118 του Κανονισμού, οι συντονιστές συμφώνησαν επί διαδικασίας ad hoc για την παροχή περιορισμένων πληροφοριών από την επιτροπή INTA στο σχέδιο σύστασης. Επισυνάπτεται πρόταση για συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τους συντονιστές και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί από την εισηγήτρια της AFET, κα Alviina Alametsä, στο σχέδιο σύστασής της.

Υπό αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις και δεδομένης της σημασίας των εμπορικών θεμάτων στις συνολικές σχέσεις της ΕΕ με αυτόν τον στρατηγικό εταίρο, ελπίζω ότι η συμβολή αυτή μπορεί να ληφθεί δεόντως υπόψη, σύμφωνα με τις άριστες σχέσεις εργασίας και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επιτροπών μας.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

Bernd LANGE

 

Κοινοποίηση:  Alviina ALAMETSÄ, εισηγήτρια της επιτροπής AFET

Παράρτημα:   Συμβολή της επιτροπής INTA υπό μορφήν επιστολής

 

 

Πρόταση της επιτροπής INTA για συμβολή σε εμπορικά θέματα
στη σύσταση της επιτροπής AFET σύμφωνα με το άρθρο 118
ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ινδίας τον Μάιο του 2021

 

1. να αξιοποιήσουν τη δυναμική που αντιπροσωπεύει η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας ως σαφή ευκαιρία για την ανοικτή αντιμετώπιση της βασιζόμενης σε αξίες συνεργασίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων εμπορίου, επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης, και να εργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων που βασίζονται στον σεβασμό των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην επιδίωξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

 

2. να λάβουν υπόψη το συνολικό γεωπολιτικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας, και ιδίως την εμπορική του διάσταση· να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δέσμευση της Ινδίας για πολυμερή προσέγγιση και για μια διεθνώς συμφωνημένη εμπορική τάξη βασιζόμενη σε κανόνες, και να προωθήσουν τον αποφασιστικό ρόλο της Ινδίας στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου· να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ινδία ως βασικό εταίρο στο πλαίσιο αυτό·

 

3. να λάβουν υπόψη τις προηγούμενες ανησυχίες της Ινδίας σχετικά με τις ρυθμίσεις της ΕΕ για την προστασία των επενδύσεων και, ως εκ τούτου, να εξετάσουν τις βελτιώσεις που επήλθαν στο πλαίσιο του συστήματος επενδυτικών δικαστηρίων της ΕΕ τα τελευταία χρόνια ως εφαλτήριο για τη δημιουργία πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου· να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι μια συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων, και να καλέσουν την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως η διαπραγματευτική εντολή της και η εκτίμηση του βιώσιμου αντικτύπου· να διασφαλίσουν ότι κάθε συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα εκτελεστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να αξιοποιήσουν την πρώτη σύνοδο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ινδίας για τις εμπορικές επενδύσεις, στις 5 Φεβρουαρίου 2021· να διατηρήσουν ως έναν από τους στόχους της ΕΕ την επικαιροποίηση της εντολής για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας με την Ινδία, παραμένοντας παράλληλα επιφυλακτικοί ως προς τα διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας μεταξύ των δύο πλευρών· ως εκ τούτου, να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εποικοδομητικό διάλογο για τη σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ως απώτερου στόχου, και να ενθαρρύνουν εν προκειμένω την αλλαγή της στάσης των ινδικών αρχών σχετικά με πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και την ετοιμότητά τους να συμπεριλάβουν διατάξεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μελλοντική συμφωνία.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

61

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Γιώργος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Στέλιος Κούλογλου, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malik Azmani, Katarina Barley, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Bert-Jan Ruissen, Christian Sagartz, Mick Wallace

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

61

+

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Bert‑Jan Ruissen, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima

Renew

Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

6

-

ID

Lars Patrick Berg

NI

Κώστας Παπαδάκης

The Left

Γιώργος Γεωργίου, Στέλιος Κούλογλου, Manu Pineda, Mick Wallace

 

4

0

ID

Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου