Procedure : 2019/0126(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0125/2021

Indgivne tekster :

A9-0125/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0225

<Date>{19/04/2021}19.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0125/2021</NoDocSe>
PDF 169kWORD 50k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge</Titre>

<DocRef>(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transport- og Turismeudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Maria Grapini</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge

(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11645/2020),

 der henviser til udkast til aftale vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge (10584/19),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0392/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A9‑0125/2021),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Amerikas Forenede Staters, Islands og Kongeriget Norges regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Procedure

Den 25. og 30. april 2007 undertegnede Den Europæiske Union en samlet luftfartsaftale med USA, som blev ændret ved en protokol, der blev undertegnet den 24. juni 2010 (samlet benævnt "lufttransportaftalen mellem USA og EU"). Lufttransportaftalen mellem USA og EU fastlægger blandt andet en åben ordning for wetleasing mellem parterne.

Sideløbende med forhandlingerne om lufttransportaftalen mellem USA og EU reviderede EU også reglerne for EU's indre luftfartsmarked, herunder for wetleasing. I 2008 godkendte EU en forordning[1], hvis artikel 13 indfører en tidsbegrænsning for wetleasing af luftfartøjer, der er registreret i tredjelande, en betingelse, som ikke fandtes i denne form i den foregående forordning på det tidspunkt, hvor lufttransportaftalen mellem USA og EU blev undertegnet. USA fandt derfor, at de begrænsninger, der indføres ved denne artikel, begrænser de amerikanske luftfartsselskabers udøvelse af kommercielle rettigheder i henhold til lufttransportaftalen mellem USA og EU.

For at afklare og løse situationen med USA fik Kommissionen bemyndigelse til at forhandle en yderligere aftale vedrørende "tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed" (wetleaseaftalen) med USA, Norge og Island[2].

Denne aftale blev undertegnet den 27. august 2019 og er udfærdiget på Unionens officielle sprog (bekræftes ved en brevveksling mellem parterne).

Rådet har nu anmodet om Europa-Parlamentets godkendelse i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF. I henhold til forretningsordenens artikel 105 og artikel 114 forelægger det kompetente udvalg (TRAN) en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt. Ændringsforslag kan kun behandles på udvalgsplan, hvis de sigter mod at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling. Parlamentet træffer derefter afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalen.

Indhold

Formålet med en sådan aftale er at bekræfte indførelsen af klare og ikke-restriktive ordninger for wetleasing mellem EU og USA ved at give de tilknyttede bestemmelser i lufttransportaftalen mellem USA og EU større præcision. Derved søger parterne at skabe flest mulige fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet for bedre at afspejle realiteterne i den globale luftfartsindustri og styrke det transatlantiske lufttransportsystem.

Aftalen præciserer reglerne for wetleasing i lufttransportaftalen mellem USA og EU og fastsætter, at ingen part må lægge tidsbegrænsninger på anvendelsen af et wetlease, hvilket skal betragtes som enhver aftale mellem to luftfartsselskaber om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed med henblik på international lufttransport. I tilfælde af en eventuel tvist er wetleaseaftalen knyttet til de tvistbilæggelsesmekanismer, der er fastlagt i lufttransportaftalen mellem USA og EU.

I afventning af at wetleaseaftalen træder i kraft, har parterne allerede siden underskrivelsesdatoen anvendt aftalen på midlertidig basis og er enige om dens effektive virkning.

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge

Referencer

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

8.12.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.4.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Dato for indgivelse

19.4.2021

 

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

[1] Forordning (EF) nr. 1008/2008

[2] Norge og Island tiltrådte lufttransportaftalen mellem USA og EU i 2011.

Seneste opdatering: 5. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik