ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

19.4.2021 - (11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Maria Grapini

Διαδικασία : 2019/0126(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0125/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0125/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

(11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11645/2020),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (10584/19),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0392/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0125/2021),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαδικασία

Στις 25 και 30 Απριλίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μια ευρεία συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία τροποποιήθηκε μέσω πρωτοκόλλου που υπεγράφη στις 24 Ιουνίου 2010 (από κοινού αποκαλούμενα «Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (ΣΑΜ) ΗΠΑ-ΕΕ»). Στη ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ προβλέπεται μεταξύ άλλων ανοικτό καθεστώς πλήρους μίσθωσης (wet lease) μεταξύ των μερών.

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ, η ΕΕ αναθεώρησε επίσης τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους μίσθωσης. Το 2008 η ΕΕ εξέδωσε ένα κανονισμό[1], το άρθρο 13 του οποίου εισήγαγε έναν όρο υπό μορφή χρονικού περιορισμού για την πλήρη μίσθωση αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτες χώρες, ο οποίος κατά τον χρόνο υπογραφής της ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ δεν προβλεπόταν στον προηγούμενο κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι οι περιορισμοί που εισήχθησαν με το άρθρο αυτό δεν επέτρεπαν στις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ να ασκούν πλήρως τα παρεχόμενα μέσω της ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ εμπορικά δικαιώματα.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να επιλυθεί το πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να διαπραγματευτεί μια επιπρόσθετη συμφωνία όσον αφορά «τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα» (συμφωνία wet lease) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νορβηγία και την Ισλανδία[2].

Η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις 27 Αυγούστου 2019 και συντάχθηκε στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης (οι οποίες πρέπει να επικυρωθούν μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των μερών).

Το Συμβούλιο έχει πλέον ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ. Δυνάμει των άρθρων 105 και 114 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή (TRAN) υποβάλλει στο Κοινοβούλιο σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση που προτείνεται από την εισηγήτρια. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία.

 

Περιεχόμενο

Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι να επιβεβαιωθεί μέσω της αποσαφήνισης των σχετικών διατάξεων της ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ η σύναψη σαφών και μη περιοριστικών συμφωνιών μίσθωσης με πλήρωμα μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τον τρόπο αυτό τα μέρη επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους και τις κοινωνίες εκατέρωθεν του Ατλαντικού, ώστε να αποτυπώνονται καλύτερα τα δεδομένα της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας και να ενισχυθεί το υπερατλαντικό σύστημα αεροπορικών μεταφορών.

Με τη συμφωνία αποσαφηνίζονται οι κανόνες μίσθωσης με πλήρωμα της ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ και διασφαλίζεται ότι κανένα μέρος δεν επιβάλλει χρονικούς περιορισμούς στην εφαρμογή μισθώσεων με πλήρωμα, στο πλαίσιο των οποίων δύο αεροπορικές εταιρείες συνάπτουν συμφωνία για την προμήθεια αεροσκαφών με πλήρωμα για τις διεθνείς αερομεταφορές. Σε περίπτωση διαφοράς εφαρμόζονται στη συμφωνία μίσθωσης με πλήρωμα οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που έχουν θεσπιστεί στη ΣΑΜ ΗΠΑ-ΕΕ.

 

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της συμφωνίας μίσθωσης με πλήρωμα, τα μέρη την εφαρμόζουν προσωρινά, ήδη από την ημερομηνία υπογραφής της, και συμφωνούν ότι επέρχονται τα έννομα αποτελέσματά της.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

Έγγραφα αναφοράς

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

8.12.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Αποφάσισαν να μη γνωμοδοτήσουν

 Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Date tabled

19.4.2021

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Έλενα Κουντουρά

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή