SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajalisi piiranguid käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

19.4.2021 - (11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE)) - ***

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Maria Grapini

Menetlus : 2019/0126(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0125/2021
Esitatud tekstid :
A9-0125/2021
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajalisi piiranguid käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11645/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva lepingu eelnõu (10584/19),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C9‑0392/2020),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9-0125/2021),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Islandi ja Norra Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

Menetlus

Euroopa Liit allkirjastas 25. ja 30. aprillil 2007. aastal Ameerika Ühendriikidega üldise lennunduslepingu, mida muudeti 24. juunil 2010. aastal allkirjastatud protokolliga (edaspidi koos „USA ja ELi vaheline lennutranspordileping“). USA ja ELi vahelise lennutranspordilepinguga nähakse muu hulgas ette pooltevaheline avatud märgrendikord.

USA ja ELi vahelise lennutranspordilepingu läbirääkimistega samal ajal vaatas EL läbi ELi lennunduse siseturu, sealhulgas märgrendi reeglid. 2008. aastal kiitis EL heaks määruse[1], mille artiklis 13 kehtestatakse kolmandates riikides registreeritud õhusõidukite märgrendile võtmisele ajapiirang, mida sellele eelnenud määruses, mis kehtis USA ja ELi vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise ajal, sellisel kujul ei olnud. Ameerika Ühendriigid on sellest tulenevalt seisukohal, et artikliga seatud piirangud piiravad USA ja ELi vahelise lennutranspordilepinguga USA lennuettevõtjatele antud kaubandusõiguste kasutamist.

Olukorra selgitamiseks ja lahendamiseks USAga anti Euroopa Komisjonile luba pidada USA, Norra ja Islandiga[2] läbirääkimisi lisalepingu üle, mis käsitleb meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid (märgrendi lepingud).

See leping allkirjastati 27. augustil 2019 ja koostati liidu ametlikes keeltes (autentsust kinnitatakse lepingupoolte vahelise kirjavahetuse teel).

Nõukogu on nüüd kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218 taotlenud Euroopa Parlamendi nõusolekut. Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 105 ja 114 kohaselt esitab vastutav parlamendikomisjon (transpordi- ja turismikomisjon) soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. Parlamendikomisjonide muudatusettepanekud on lubatud üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht. Parlament teeb seejärel otsuse ühe hääletusega ja lepingule muudatusettepanekuid esitada ei saa.

 

Sisu

Sellise lepingu eesmärk on USA ja ELi vahelise lennutranspordilepingu asjakohaste sätete suurema täpsuse tagamisega kinnitada ELi ja USA vaheliste selgete ja mittepiiravate märgrendikokkulepete sõlmimine. Seejuures on lepingupoolte eesmärk maksimeerida mõlemal pool Atlandi ookeani asuvate tarbijate, lennuettevõtjate, töötajate ja kogukondade saadavat kasu, et paremini kajastada ülemaailmse lennundussektori tegelikku olukorda, ning tugevdada Atlandi-ülest lennutranspordisüsteemi.

Lepingus täpsustatakse USA ja ELi vahelise lennutranspordilepingu märgrendi reegleid ja märgitakse, et ükski lepingupool ei tohi kehtestada ajalisi piiranguid mis tahes märgrendile, millena tuleb käsitleda kahe lennuettevõtja vahelist mis tahes kokkulepet, mis puudutab meeskonnaga õhusõidukite pakkumist rahvusvahelise lennutranspordi jaoks. Võimalike vaidluste puhuks on märgrendi leping seotud USA ja ELi vahelises lennutranspordilepingus ette nähtud vaidluste lahendamise mehhanismidega.

 

Kuni lepingu jõustumiseni kohaldavad lepingupooled märgrendilepingut ajutiselt alates selle allkirjastamise päevast ja on lepingu tulemuslikkuse suhtes ühel nõul.

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

Viited

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

8.12.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Raportöörid:

 nimetamise kuupäev

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.4.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Esitamise kuupäev

19.4.2021

 

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletuid:

Viimane päevakajastamine: 5. mai 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika