Menettely : 2019/0126(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0125/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0125/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0225

<Date>{19/04/2021}19.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0125/2021</NoDocSe>
PDF 165kWORD 51k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta</Titre>

<DocRef>(11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Liikenne- ja matkailuvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Maria Grapini</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11645/2020),

 ottaa huomioon ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn Euroopan unionin, Amerikan yhdysvaltojen, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimusluonnoksen (10584/19),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0392/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A9-0125/2021),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen, Islannin ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Menettely

Euroopan unioni allekirjoitti 25. ja 30. huhtikuuta 2007 Yhdysvaltojen kanssa yleisen ilmailusopimuksen, jota muutettiin 24. kesäkuuta 2010 allekirjoitetulla pöytäkirjalla (yhdessä näitä kutsutaan Yhdysvaltojen ja EU:n väliseksi lentoliikennesopimukseksi). Yhdysvaltojen ja EU:n välisessä lentoliikennesopimuksessa määrätään muun muassa sopimuspuolten välisestä avoimesta järjestelystä ilma-alusten vuokraamiseksi miehistöineen.

Samanaikaisesti Yhdysvaltojen ja EU:n välisestä lentoliikennesopimuksesta käytävien neuvottelujen kanssa EU tarkisti myös EU:n lentoliikenteen sisämarkkinoita koskevia sääntöjä, myös ilma-aluksen miehistöineen tapahtuvan vuokrauksen sääntöjä. EU hyväksyi vuonna 2008 asetuksen[1], jonka 13 artiklassa otetaan käyttöön kolmansissa maissa rekisteröityjen ilma-alusten miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskeva aikarajoitus, jota ei ollut edeltävässä asetuksessa tässä muodossa, kun Yhdysvaltojen ja EU:n välistä lentoliikennesopimusta allekirjoitettiin. Näin ollen Yhdysvallat katsoi, että artiklassa käyttöönotetut rajoitukset rajoittivat Yhdysvaltojen lentoyhtiöille Yhdysvaltojen ja EU:n välisessä lentoliikennesopimuksessa annettujen kaupallisten oikeuksien käyttämistä.

Yhdysvaltojen kanssa ilmenneen ongelman selventämiseksi ja ratkaisemiseksi komissio valtuutettiin neuvottelemaan Yhdysvaltojen, Norjan ja Islannin kanssa lisäsopimus ”ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista” (ilma-aluksen vuokraamista miehistöineen koskeva sopimus)[2].

Tämä sopimus allekirjoitettiin 27. elokuuta 2019 ja laadittiin unionin virallisilla kielillä (varmennetaan osapuolten välisellä kirjeenvaihdolla).

Neuvosto on nyt pyytänyt Euroopan parlamentin hyväksyntää SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti. Parlamentin työjärjestyksen 105 ja 114 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta (TRAN) antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Valiokuntatasolla esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa. Parlamentti tekee sen jälkeen päätöksen kertaäänestyksessä, ja tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi.

 

Sisältö

Tällaisen sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa miehistöineen tapahtuvaa ilma-alusten vuokraamista koskevien selkeiden ja rajoittamattomien järjestelyjen käyttöönotto EU:n ja Yhdysvaltojen välillä täsmentämällä Yhdysvaltojen ja EU:n välisen lentoliikennesopimuksen määräyksiä. Tällä tavoin toimimalla osapuolet pyrkivät maksimoimaan kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmin puolin koituvat hyödyt, jotta otetaan paremmin huomioon maailmanlaajuisen ilmailualan realiteetit ja vahvistetaan transatlanttista lentoliikennejärjestelmää.

Sopimuksessa selvennetään Yhdysvaltojen ja EU:n välisen lentoliikennesopimuksen miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskevia sääntöjä ja todetaan, että mikään osapuoli ei saa asettaa aikarajoituksia ilma-aluksen vuokraamista miehistöineen koskevalle sopimukselle, jota pidetään minä tahansa kahden lentoyhtiön välisenä järjestelynä ilma-alusten ja miehistön toimittamiseksi kansainväliseen lentoliikenteeseen. Mahdollisten riita-asioiden osalta ilma-aluksen vuokraamista miehistöineen koskeva sopimus liittyy Yhdysvaltojen ja EU:n välisellä lentoliikennesopimuksella käyttöön otettuihin riitojenratkaisumekanismeihin.

 

Osapuolet ovat jo ennen sopimuksen voimaantuloa soveltaneet väliaikaisesti allekirjoittamispäivästä alkaen ilma-aluksen vuokraamista miehistöineen koskevaa sopimusta ja ovat yhtä mieltä sen vaikuttavuudesta.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Esitys neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

Viiteasiakirjat

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

8.12.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.4.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.4.2021

 

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

[1] Asetus (EY) N:o 1008/2008.

[2] Norja ja Islanti liittyivät Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen lentoliikennesopimukseen vuonna 2011.

Päivitetty viimeksi: 5. toukokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö