Postupak : 2019/0126(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0125/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0125/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2021 - 13

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0225

<Date>{19/04/2021}19.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0125/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 49k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Islanda i Kraljevine Norveške</Titre>

<DocRef>(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za promet i turizam</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Maria Grapini</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Islanda i Kraljevine Norveške

(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (11645/2020),

 uzimajući u obzir nacrt Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Islanda i Kraljevine Norveške (10584/19),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0392/2020),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A9-0125/2021),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica, Sjedinjenih Američkih Država, Islanda i Kraljevine Norveške.


OBRAZLOŽENJE

Postupak

Europska unija potpisala je, 25. i 30. travnja 2007., opći sporazum o zračnom prometu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je izmijenjen Protokolom potpisanim 24. lipnja 2010. (poznato pod zajedničkim nazivom SZP između SAD-a i EU-a). SZP-om između SAD-a i EU-a predviđa se otvoren režim zakupa zrakoplova s posadom među strankama.

Usporedno s pregovorima o SZP-u između SAD-a i EU-a, EU je revidirao i pravila za unutarnje zrakoplovno tržište EU-a, uključujući pravila o zakupu zrakoplova s posadom. EU je 2008. odobrio uredbu[1] čijim se člankom 13. uvodi vremensko ograničenje za zakup zrakoplova s posadom registriranih u trećim zemljama, uvjet koji u tom obliku nije postojao u prethodnoj uredbi u trenutku potpisivanja SZP-a između SAD-a i EU-a. SAD je stoga smatrao da se ograničenjima uvedenim tim člankom ograničava ostvarivanje trgovinskih prava zračnih prijevoznika iz SAD-a kako su dodijeljena SZP-om između SAD-a i EU-a.

Kako bi se razjasnila i riješila situacija sa SAD-om, Komisija je bila ovlaštena da sa SAD-om, Norveškom i Islandom pregovara o dodatnom sporazumu o „vremenskim ograničenjima dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom” (ugovor o zakupu zrakoplova s posadom)[2].

Taj je sporazum potpisan 27. kolovoza 2019. i sastavljen je na službenim jezicima Unije (ovjerava se razmjenom pisama između stranaka).

Vijeće je sada u skladu s člankom 218. UFEU-a zatražilo suglasnost Europskog parlamenta. U skladu s člankom 105. i člankom 114. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor (odbor TRAN) Parlamentu podnosi preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako se njima želi poništiti preporuka koju je predložio izvjestitelj. Parlament tada donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane.

 

Sadržaj

Cilj je tog sporazuma potvrditi uspostavu jasnih i neograničavajućih dogovora o zakupu zrakoplova s posadom između EU-a i SAD —a osiguravanjem veće preciznosti povezanih odredbi SZP-a između SAD-a i EU-a. Stranke pritom nastoje maksimalno povećati prednosti za potrošače, zračne prijevoznike, radnike i zajednice s obje strane Atlantika radi što realnijeg odražavanja stanja u globalnoj zrakoplovnoj industriji i jačanja transatlantskog sustava zračnog prijevoza.

Ugovorom se pojašnjavaju pravila o zakupu zrakoplova s posadom iz SZP-a između SAD-a i EU-a te se navodi da nijedna stranka ne smije nametnuti vremenska ograničenja za obavljanje bilo kojeg zakupa zrakoplova s posadom, što se smatra bilo kojim dogovorom između dvaju zračnih prijevoznika o osiguravanju zrakoplova s posadom u svrhu međunarodnog zračnog prijevoza. Za svaki eventualni spor, ugovor o zakupu zrakoplova s posadom povezan je s mehanizmima rješavanja sporova u okviru SZP-a između SAD-a i EU-a.

 

Do njegova stupanja na snagu stranke već privremeno primjenjuju ugovor o zakupu zrakoplova s posadom od datuma njegova potpisivanja i slažu se u pogledu njegove učinkovitosti.

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške

Referentni dokumenti

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

8.12.2020

 

 

 

Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

   Datum odluke

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Izvjestitelji

   Datum imenovanja

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Datum usvajanja

15.4.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Datum podnošenja

19.4.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

[1] Uredba (EZ) br. 1008/2008

[2] Norveška i Island pristupili su SZP-u između SAD-a i EU-a 2011. godine.

Posljednje ažuriranje: 5. svibnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti