Procedūra : 2019/0126(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0125/2021

Pateikti tekstai :

A9-0125/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0225

<Date>{19/04/2021}19.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0125/2021</NoDocSe>
PDF 176kWORD 50k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula teikimo susitarimams, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto</Titre>

<DocRef>(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporto ir turizmo komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Maria Grapini</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula teikimo susitarimams, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11645/2020),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula teikimo susitarimams, projekto (10584/19),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0392/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A9-0125/2021),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tvarka

2007 m. balandžio 25 ir 30 d. Europos Sąjunga su Jungtinėmis Valstijomis pasirašė bendrąjį aviacijos susitarimą, kuris buvo iš dalies pakeistas 2010 m. birželio 24 d. pasirašytu protokolu (toliau kartu – JAV ir ES oro susisiekimo susitarimas). JAV ir ES oro susisiekimo susitarime (angl. ATA) numatyta Šalims taikytina atvira nuomos su įgula tvarka.

Vykstant deryboms dėl JAV ir ES ATA, ES taip pat peržiūrėjo ES aviacijos vidaus rinkos taisykles, įskaitant nuomos su įgula taisykles. 2008 m. ES patvirtino reglamentą[1], kurio 13 straipsnyje nustatytas trečiosiose šalyse registruotų orlaivių nuomos su įgula laiko apribojimas; JAV ir ES ATA pasirašymo metu tokia sąlyga nebuvo nustatyta ankstesniame reglamente. Todėl Jungtinės Valstijos laikėsi nuomonės, kad šiuo straipsniu nustatyti apribojimai riboja JAV oro transporto bendrovių naudojimąsi komercinėmis teisėmis, kurias suteikia JAV ir ES ATA.

Siekiant išsiaiškinti ir išspręsti padėtį su JAV, Komisijai buvo suteikti įgaliojimai derėtis su JAV, Norvegija ir Islandija[2] dėl papildomo susitarimo dėl „orlaivių su įgula suteikimo laiko apribojimų“ (nuomos su įgula sutartis).

Šis susitarimas pasirašytas 2019 m. rugpjūčio 27 d. ir sudarytas oficialiosiomis Sąjungos kalbomis (turi būti patvirtintas šalims pasikeitus laiškais).

Taryba šiuo metu paprašė Europos Parlamento pritarimo pagal SESV 218 straipsnį. Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 105 straipsniu, atsakingas TRAN komitetas pateikia rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti. Pakeitimai komiteto lygmeniu yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją. Tada Parlamentas priima sprendimą vieną kartą balsuodamas be galimybės susitarimui teikti pakeitimus.

 

Turinys

Tokio susitarimo tikslas – patvirtinti aiškių ir neribojančių ES ir JAV nuomos su įgula sutarčių sudarymą, patikslinant susijusias JAV ir ES ATA nuostatas. Tokiu būdu šalys siekia kuo labiau padidinti naudą vartotojams, oro transporto bendrovėms, darbuotojams ir bendruomenėms abipus Atlanto, kad būtų geriau atspindėtos pasaulinės aviacijos pramonės realijos ir sustiprinta transatlantinę oro susisiekimo sistema.

Susitarime paaiškinamos JAV ir ES ATA nuomos su įgula taisyklės ir nurodoma, kad nė viena šalis negali nustatyti laiko apribojimų bet kokios nuomos su įgula veiklai, kuri turi būti laikoma bet kokiu dviejų oro vežėjų susitarimu dėl orlaivių su įgula suteikimo tarptautiniam oro susisiekimui. Bet kokio galimo ginčo atveju nuomos su įgula sutartis yra susijusi su JAV ir ES ATA nustatytais ginčų sprendimo mechanizmais.

 

Kol įsigalios, šalys jau laikinai taiko nuomos su įgula sutartį nuo pasirašymo dienos ir pritaria jos galiojimui.

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl galiojimo laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula suteikimo sutartims, sudarymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

Nuorodos

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

8.12.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Priėmimo data

15.4.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Pateikimo data

19.4.2021

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008

[2] Norvegija ir Islandija prie JAV ir ES ATA prisijungė 2011 m.

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika