Procedūra : 2019/0126(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0125/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0125/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2021 - 13

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0225

<Date>{19/04/2021}19.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0125/2021</NoDocSe>
PDF 178kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Eiropas Savienību, Amerikas Savienotajām Valstīm, Islandi un Norvēģijas Karalisti</Titre>

<DocRef>(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporta un tūrisma komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Maria Grapini</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Eiropas Savienību, Amerikas Savienotajām Valstīm, Islandi un Norvēģijas Karalisti

(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11645/2020),

 ņemot vērā Nolīguma projektu par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Eiropas Savienību, Amerikas Savienotajām Valstīm, Islandi un Norvēģijas Karalisti (10584/12),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu, un 218. panta 7. punktu (C9-0392/2020),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A9‑0125/2021),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu, Islandes un Norvēģijas Karalistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Procedūra

Eiropas Savienība 2007. gada 25. un 30. aprīlī parakstīja vispārēju aviācijas nolīgumu ar ASV, kurš tika grozīts ar Protokolu, kas parakstīts 2010. gada 24. jūnijā (abi kopā saukti “Gaisa transporta nolīgums ASV-ES ATA”).  ASV-ES ATA cita starpā paredz atklātu gaisa kuģu nomas ar apkalpi režīmu starp pusēm.

Paralēli sarunām par ASV-ES ATA Eiropas Savienība arī pārskatīja noteikumus ES aviācijas iekšējam tirgum, tostarp par gaisa kuģu nomu ar apkalpi.  ES 2008. gadā apstiprināja Regulu[1], kuras 13. pantā tiek ieviesti laika ierobežojumi trešās valstīs reģistrētu gaisa kuģu nomai ar apkalpi, — nosacījums, kas nepastāvēja šādā formā iepriekšējā regulā ASV-ES ATA parakstīšanas brīdī. Tādēļ Amerikas Savienotās Valstis uzskatīja, ka ierobežojumi, kas ieviesti ar šo pantu, ierobežo ASV aviosabiedrības īstenot komerciālās tiesības, kas paredzētas saskaņā ar ASV-ES ATA.

Lai noskaidrotu un atrisinātu situāciju ar ASV, Komisija tika pilnvarota risināt sarunas par papildu nolīgumu par “laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi” (nolīgums par nomu ar apkalpi) ar ASV, Norvēģiju un Islandi[2].

Šis nolīgums tika parakstīts 2019. gada 27. augustā un tika sagatavots Savienības oficiālajās valodās (jāautentificē, pusēm veicot vēstuļu apmaiņu).

Padome tagad lūdz Eiropas Parlamenta piekrišanu saskaņā ar LESD 218. pantu. Saskaņā ar Parlamenta reglamenta 105. pantu un 114. pantu atbildīgā komiteja (TRAN) iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Grozījumi komitejas līmenī ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu, un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi.

 

Saturs

Šāda nolīguma mērķis ir apstiprināt skaidru un neierobežotu vienošanos par nomu ar apkalpi noteikšanu starp ES un ASV, sīkāk precizējot saistītos ASV-ES ATA noteikumus. Tādējādi puses cenšas maksimāli palielināt ieguvumus patērētājiem, aviokompānijām, darbaspēkam un kopienām abās Atlantijas okeāna pusēs, lai labāk atspoguļotu pasaules aviācijas nozares realitāti un transatlantiskās gaisa transporta sistēmas stiprināšanu.

Nolīgumā ir precizēti ASV-ES ATA noteikumi par nomu ar apkalpi un noteikts, ka neviena puse nenosaka laika ierobežojumus attiecībā uz nomu ar apkalpi, kas uzskatāma par jebkādu vienošanos starp divām aviosabiedrībām par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem. Jebkura iespējamā strīda gadījumā nolīgums par nomu ar apkalpi ir piesaistīts strīdu izšķiršanas mehānismiem, kas izveidoti ar ASV-ES ATA.

 

Līdz tā nolīguma par nomu ar apkalpi spēkā stāšanās dienai puses to jau piemēro provizoriski kopš tā parakstīšanas dienas un piekrīt tā efektīvai darbībai.

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Nolīguma par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

Atsauces

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

8.12.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.4.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Iesniegšanas datums

19.4.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] Regula (EK) Nr. 1008/2008.

[2] Norvēģija un Islande pievienojās ASV-ES ATA 2011. gadā.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 5. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika