ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii

19.4.2021 - (11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE)) - ***

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Maria Grapini

Procedura : 2019/0126(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0125/2021
Teksty złożone :
A9-0125/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii

(11645/2020 – C9‑0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (11645/2020),

 uwzględniając projekt Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii (10584/19),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0392/2020),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0125/2021),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Islandii i Królestwa Norwegii.


UZASADNIENIE

Procedura

25 i 30 kwietnia 2007 r. Unia Europejska podpisała ogólną umowę lotniczą ze Stanami Zjednoczonymi, zmienioną protokołem podpisanym 24 czerwca 2010 r. (nazywanymi dalej łącznie ATA USA-UE). W ATA USA-UE przewidziano m.in., że strony umowy będą stosowały otwarty system leasingu z załogą.

Równolegle z negocjacjami w sprawie ATA USA-UE Unia dokonała również przeglądu przepisów dotyczących wewnętrznego rynku lotniczego UE, w tym przepisów dotyczących leasingu z załogą. W 2008 r. UE zatwierdziła rozporządzenie[1], w którego art. 13 wprowadzono ograniczenie czasowe leasingu z załogą statków powietrznych zarejestrowanych w państwach trzecich. Warunek ten nie istniał w takiej formie w poprzednim rozporządzeniu w momencie podpisywania ATA USA-UE. Stany Zjednoczone uznały zatem, że ograniczenia wprowadzone w tym artykule utrudniają przedsiębiorstwom lotniczym z USA wykonywanie praw handlowych przyznanych na mocy ATA USA-UE.

W celu wyjaśnienia i rozwiązania tego problemu upoważniono Komisję do wynegocjowania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz z Norwegią i Islandią dodatkowej umowy w sprawie „ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą” (umowa w sprawie leasingu statków powietrznych z załogą)[2].

Umowę tę podpisano 27 sierpnia 2019 r. i sporządzono w językach urzędowych Unii (uznanie za autentyczne w drodze wymiany listów między stronami).

Rada zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody zgodnie z art. 218 TFUE. Zgodnie z art. 105 i 114 Regulaminu Parlamentu właściwa komisja (TRAN) przedstawia Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia proponowanego aktu. Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę/sprawozdawczynię. Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania i nie można składać żadnych poprawek do samej umowy.

 

Treść

Celem takiej umowy jest potwierdzenie ustanowienia jasnych i nieograniczających umów leasingu z załogą między UE a USA w drodze doprecyzowania powiązanych postanowień ATA USA-UE. W ten sposób strony dążą do zapewnienia konsumentom, liniom lotniczym, pracownikom i społecznościom po obu stronach Atlantyku jak największych korzyści z myślą o lepszym odzwierciedleniu realiów światowego przemysłu lotniczego oraz wzmocnieniu transatlantyckiego systemu transportu lotniczego.

W umowie wyjaśniono zasady leasingu z załogą zawarte w ATA USA-UE i stwierdzono, że żadna ze stron nie nakłada ograniczeń czasowych na wykonywanie jakiejkolwiek umowy leasingu z załogą uznawanej za ustalenie między dwoma przedsiębiorstwami lotniczymi dotyczące leasingu statków powietrznych z załogą do celów międzynarodowego transportu lotniczego. W przypadku wszelkich potencjalnych sporów umowa leasingu z załogą jest powiązana z mechanizmami rozstrzygania sporów ustanowionymi w ATA USA-UE.

 

Strony stosują już ww. umowę tymczasowo od dnia jej podpisania i zgadzają się co do jej skuteczności.

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu z załogą statków powietrznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Unią Europejską, Islandią i Królestwem Norwegii

Odsyłacze

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

8.12.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

 Data decyzji

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Data przyjęcia

15.4.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Data złożenia

19.4.2021

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności