RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Islanda și Regatul Norvegiei

  19.4.2021 - (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)) - ***

  Comisia pentru transport și turism
  Raportoare: Maria Grapini

  Procedură : 2019/0126(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0125/2021
  Texte depuse :
  A9-0125/2021
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Islanda și Regatul Norvegiei

  (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11645/2020),

   având în vedere proiectul de acord cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Islanda și Regatul Norvegiei (10584/19),

   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0392/2020),

   având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0125/2021),

  1. aprobă încheierea acordului;

  2. încredințează Președintelui sarcina de transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii, Islandei și Regatului Norvegiei.


  EXPUNERE DE MOTIVE

  Procedura

  La 25 și 30 aprilie 2007, Uniunea Europeană a semnat un acord global privind aviația cu Statele Unite, care a fost modificat printr-un protocol semnat la 24 iunie 2010 (cunoscute împreună drept Acordul privind transportul aerian între SUA și UE sau ATA SUA-UE). Printre altele, ATA SUA-UE prevede un regim deschis de închiriere în sistem wet lease între părți.

  În paralel cu negocierile privind ATA SUA-UE, UE a revizuit și normele pentru piața internă a aviației din UE, inclusiv în ceea ce privește închirierea în sistem wet lease. În 2008, UE a aprobat un regulament[1], care introduce la articolul 13 o limitare în timp pentru închirierea în sistem wet lease a aeronavelor înmatriculate în țări terțe, condiție care nu exista sub această formă în regulamentul anterior, în momentul semnării ATA SUA-UE. Prin urmare, Statele Unite au considerat că limitele introduse de acest articol limitează exercitarea drepturilor comerciale de către companiile aeriene din SUA, prevăzute de ATA SUA-UE.

  Pentru a clarifica și a soluționa situația cu SUA, Comisia a fost autorizată să negocieze un acord suplimentar privind „limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj” (acordul privind închirierea în sistem wet lease) cu SUA, Norvegia și Islanda[2].

  Acest acord a fost semnat la 27 august 2019 și a fost redactat în limbile oficiale ale Uniunii (va trebui autentificat printr-un schimb de scrisori între părți).

  Consiliul a solicitat aprobarea Parlamentului European, în conformitate cu articolul 218 din TFUE. În conformitate cu articolele 105 și 114 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă (TRAN) prezintă o recomandare privind aprobarea sau respingerea actului propus. Amendamentele la nivel de comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportoare. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine.

   

  Conținut

  Un astfel de acord are drept scop să confirme instituirea unor acorduri clare și nerestrictive de închiriere în sistem wet lease între UE și SUA, aducând mai multă precizie dispozițiilor conexe ale ATA SUA-UE. Astfel, părțile încearcă să maximizeze beneficiile pentru consumatori, companiile aeriene, forța de muncă și comunitățile de pe ambele țărmuri ale Atlanticului, astfel încât să reflecte mai bine realitățile unei industrii aviatice globale și să consolideze sistemul de transport aerian transatlantic.

  Acordul clarifică normele privind închirierea în sistem wet lease prevăzute de ATA SUA-UE și stipulează că nicio parte nu poate impune limite de timp unui acord operațional de închiriere în sistem wet lease, adică oricărui acord între două companii aeriene referitor la furnizarea de aeronave cu echipaj pentru transportul aerian internațional. În cazul unor eventuale litigii, contractul de închiriere în sistem wet lease se supune mecanismelor de soluționare a litigiilor instituite de ATA SUA-UE.

   

  Până la intrarea sa în vigoare, părțile aplică cu titlu provizoriu acordul de închiriere în sistem wet lease încă de la data semnării lui și sunt de acord asupra eficacității acestuia.

   


   

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei

  Referințe

  11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

  Data sesizării

  8.12.2020

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  TRAN

  14.12.2020

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

   Data anunțului în plen

  EMPL

  14.12.2020

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

   Data deciziei

  EMPL

  24.7.2019

   

   

   

  Raportoare

   Data numirii

  Maria Grapini

  12.9.2019

   

   

   

  Data adoptării

  15.4.2021

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

  Data depunerii

  19.4.2021

   

   

   


  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  48

  +

  ECR

  Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  ID

  Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

  NI

  Mario Furore, Dorien Rookmaker

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  Renew

  José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

  The Left

  Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

  Verts/ALE

  Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

  Ultima actualizare: 5 mai 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate