Postopek : 2019/0126(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0125/2021

Predložena besedila :

A9-0125/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2021 - 13

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0225

<Date>{19/04/2021}19.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0125/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 50k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike, Islandijo in Kraljevino Norveško</Titre>

<DocRef>(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za promet in turizem</Commission>

Poročevalka: <Depute>Maria Grapini</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike, Islandijo in Kraljevino Norveško

(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11645/2020),

 ob upoštevanju osnutka Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike, Islandijo in Kraljevino Norveško (10584/19),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0392/2020),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za ustavne zadeve (A9-0125/2021),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, Združenih držav Amerike, Islandije in Kraljevine Norveške.


OBRAZLOŽITEV

Postopek

Evropska unija je 25. in 30. aprila 2007 z Združenimi državami Amerike podpisala splošni letalski sporazum, ki je bil spremenjen s protokolom, podpisanim 24. junija 2010 (oba skupaj sta znana kot sporazum o zračnem prometu med ZDA in EU). Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA med drugim določa odprto ureditev zakupa zrakoplova s posadko med pogodbenicama.

Hkrati s pogajanji o sporazumu o zračnem prometu med ZDA in EU pa je EU revidirala še pravila za notranji letalski trg EU, tudi pravila o zakupu zrakoplova s posadko. Unija je leta 2008 odobrila uredbo[1], ki v členu 13 uvaja časovno omejitev za zakup zrakoplovov s posadko, registriranih v tretjih državah, a pogoja, vsaj v takšni obliki, v predhodni uredbi, ki je veljala ob podpisu sporazuma o zračnem prometu med ZDA in EU, ni bilo. Združene države Amerike so zato menile, da omejitve, ki jih uvaja ta člen, omejujejo uveljavljanje komercialnih pravic za letalske prevoznike iz ZDA, kot jih omogoča sporazum o zračnem prometu med ZDA in EU.

Da bi razjasnili in razrešili nastale razmere z ZDA, je Komisija dobila pooblastilo za pogajanja o dodatnem sporazumu o „časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko“ (sporazum o zakupu zrakoplovov s posadko) z ZDA, Norveško in Islandijo[2].

Ta sporazum je bil podpisan 27. avgusta 2019 in pripravljen v uradnih jezikih Unije (overitev se opravi z izmenjavo pisem med pogodbenicami).

Zdaj je Svet v skladu s členom 218 PDEU zahteval odobritev Evropskega parlamenta. V skladu s členoma 105 in 114 Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor (TRAN) predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen popolnoma spremeniti priporočilo, ki ga predlaga poročevalec. Parlament odloči z enim samim glasovanjem, k sporazumu pa ni mogoče vlagati predlogov sprememb.

 

Vsebina

Cilj tega sporazuma je potrditi vzpostavitev jasnih in neomejenih dogovorov o zakupu zrakoplovov s posadko med EU in ZDA, tako da se poda natančnejša opredelitev povezanih določb sporazuma o zračnem prometu med ZDA in EU. S tem si pogodbenici prizadevata čim bolj povečati koristi za potrošnike, letalske prevoznike, delovno silo in skupnosti na obeh straneh Atlantskega oceana, da bi se bolje prilagodili dejanskemu stanju svetovne letalske industrije in okrepili sistem čezatlantskega zračnega prometa.

V sporazumu so pojasnjena pravila o zakupu zrakoplovov s posadko iz sporazuma o zračnem prometu med ZDA in EU, v njem pa je določeno tudi, da nobena od pogodbenic ne sme uvesti časovnih omejitev za izvajanje zakupa zrakoplova s posadko, ki se opredeli kot kakršen koli dogovor med dvema letalskima prevoznikoma o zagotavljanju zrakoplovov s posadko za namene mednarodnega zračnega prevoza. V primeru sporov je sporazum o zakupu zrakoplovov s posadko povezan z mehanizmi za reševanje sporov iz sporazuma o zračnem prometu med ZDA in EU.

 

Do začetka veljavnosti sporazuma o zakupu zrakoplovov s posadko ga pogodbenici od datuma podpisa naprej uporabljata začasno in sta soglasni glede njegove uspešnosti.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško

Referenčni dokumenti

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.12.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Datum sprejetja

15.4.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Datum predložitve

19.4.2021

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kundura (Elena Kountoura)

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] Uredba (ES) št. 1008/2008

[2] Leta 2011 sta k sporazumu o zračnem prometu med ZDA in EU pristopili še Norveška in Islandija.

Zadnja posodobitev: 5. maj 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov