Betänkande - A9-0125/2021Betänkande
A9-0125/2021

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge

19.4.2021 - (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Maria Grapini

Förfarande : 2019/0126(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0125/2021
Ingivna texter :
A9-0125/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge

(11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av utkastet till rådets beslut (11645/2020),

 med beaktande av utkastet till avtal om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge (10584/19),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0392/2020),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9-0125/2021).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge.


MOTIVERING

Förfarande

Den 25 och den 30 april 2007 undertecknade Europeiska unionen ett övergripande luftfartsavtal med Förenta staterna, vilket ändrades genom ett protokoll som undertecknades den 24 juni 2010 (tillsammans kallade luftfartsavtalet mellan EU och USA). I luftfartsavtalet mellan EU och USA föreskrivs ett system för in- och uthyrning av luftfartyg med besättning mellan parterna.

Parallellt med förhandlingarna om luftfartsavtalet mellan EU och USA gjorde EU också en översyn av reglerna för EU:s inre luftfartsmarknad, bland annat reglerna för in- och uthyrning med besättning. I artikel 13 i den förordning[1] som EU godkände 2008 infördes en tidsbegränsning för in- och uthyrning med besättning av luftfartyg som är registrerade i tredjeländer. En sådan tidsbegränsning fanns inte i denna form i den tidigare förordningen vid den tidpunkt då luftfartsavtalet mellan EU och USA undertecknades. Förenta staterna ansåg därför att de begränsningar som infördes genom den artikeln begränsar amerikanska lufttrafikföretags utövande av de kommersiella rättigheter som gäller enligt luftfartsavtalet mellan EU och USA.

För att klargöra och åtgärda situationen med Förenta staterna bemyndigades kommissionen att förhandla fram ytterligare ett avtal om ”tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning” (avtal om in- och uthyrning av luftfartyg med besättning, s.k. wet lease) med Förenta staterna, Norge och Island[2].

Avtalet undertecknades den 27 augusti 2019 och upprättades på unionens officiella språk (bestyrkt genom skriftväxling mellan parterna).

Rådet har nu begärt Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget. Enligt artiklarna 105 och 114 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet (TRAN) lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Ändringsförslag på utskottsnivå ska endast vara tillåtliga om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram.

 

Innehåll

Syftet med ett sådant avtal är att bekräfta fastställandet av tydliga och icke-restriktiva avtal mellan EU och USA om in- och uthyrning av luftfartyg med besättning genom att förtydliga de relevanta bestämmelserna i luftfartsavtalet mellan EU och USA. Parterna strävar därigenom efter att maximera fördelarna för konsumenter, lufttrafikföretag, arbetskraft och befolkning på båda sidor av Atlanten, och därmed bättre återspegla de verkliga förhållanden som råder för den globala flygindustrin och stärka det transatlantiska lufttransportsystemet.

Avtalet förtydligar bestämmelserna om in- och uthyrning av luftfartyg med besättning i luftfartsavtalet mellan EU och USA och anger att ingen part får införa några tidsbegränsningar för genomförandet av något avtal om in- och uthyrning av luftfartyg med besättning, vilket ska omfatta alla avtal mellan två flygbolag om tillhandahållande av luftfartyg med besättning för internationell luftfart. Vid eventuella tvister är avtalet om in- och uthyrning av luftfartyg med besättning kopplat till de tvistlösningsmekanismer som fastställts i luftfartsavtalet mellan EU och USA.

 

I väntan på att avtalet om in- och uthyrning av luftfartyg med besättning träder i kraft har parterna redan tillämpat det provisoriskt sedan det undertecknades och är eniga om att avtalet är ändamålsenligt.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Amerikas förenta stater, Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge

Referensnummer

11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

8.12.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.12.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.12.2020

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Maria Grapini

12.9.2019

 

 

 

Antagande

15.4.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Leila Chaibi, Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Ingivande

19.4.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Jutta Paulus

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 5 maj 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy