Процедура : 2020/0382(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0128/2021

Внесени текстове :

A9-0128/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0140

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0128/2021</NoDocSe>
PDF 505kWORD 168k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre>

<DocRef>(05022/2021 – C9‑0086/2021 – 2020/0382(NLE))</DocRef>


<Commission>{CJ38}Комисия по външни работи
Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчици: <Depute>Андреас Шидер, Кристоф Ханзен</Depute>

(Процедура на съвместни комисии – член 58 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

(05022/2021 – C9‑0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (05022/2021),

 като взе предвид проекта на споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (5198/2021),

 като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (5203/2021),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217, член 218, параграф 6, втора алинея и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0086/2021),

 като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[1],

 като взе предвид своята препоръка от 18 юни 2020 г. относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[2],

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

 като взе предвид писмата на комисията по правни въпроси, комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по рибно стопанство, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по конституционни въпроси,

 като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия (A9-0128/2021),

1. дава своето одобрение за сключването на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Обединеното кралство.


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

 

Относно: <Titre>Становище относно Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и Обединеното кралство и Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

 

Уважаеми г-н Макалистър, уважаеми г-н Ланге,

На своето заседание от 11 януари 2021 г. координаторите на комисията по правни въпроси решиха да дадат становище под формата на писмо, в съответствие с член 56, параграф 1 от Правилника за дейността, относно Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна[3], и относно Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация[4] (по-нататък наричани „Споразумението за търговия и сътрудничество“ и „Споразумението за сигурност на информацията“), с акцент върху правомощията на нашата комисия. С решение на Председателския съвет от 24 октомври 2019 г., на 11 януари 2021 г. бях определен за докладчик по становище, в качеството ми на председател на комисията.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Препоръката:

 

На своето заседание от 27 януари 2021 г. комисията по правни въпроси съответно реши с 24 гласа „за“, 1 глас „против“[5] и без въздържали се да препоръча на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия, като водещи комисии, да дадат одобрението си за Споразумението за търговия и сътрудничество и за Споразумението за сигурност на информацията.

 

Препоръката се дава при надлежно отчитане от страна на комисията по правни въпроси на: Резолюцията на Европейския парламент от 12 февруари 2020 г. относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[6]; Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 на Съвета от 25 февруари 2020 година за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[7], и приложението към него; Препоръката на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[8]; Споразумението от 24 януари 2020 г. за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“)[9] и политическата декларация от 17 октомври 2019 г., очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство („Политическата декларация“)[10]; Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 г. относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация[11]; и текста на Споразумението за търговия и сътрудничество, и по-специално част I относно общите и институционалните разпоредби, разпоредбите на част II, дял I относно търговията със стоки, дял III относно цифровата търговия, дял V относно интелектуалната собственост и дял XI относно равнопоставените условия за открита и лоялна конкуренция и устойчиво развитие, част VI относно уреждането на спорове и хоризонталните разпоредби, и част VII относно заключителните разпоредби; и текста на Споразумението за сигурност на информацията.

 

От името на комисията по правни въпроси, бих искал да насоча вниманието на комисията по външни работи и комисията по международна търговия към следните елементи, които следва да се разглеждат като съществени за целите на одобрението:

 

Институционални и хоризонтални аспекти

 

1. приветства Споразумението за търговия и сътрудничество и признава, че то ще има значителни конституционни и правни последици за Обединеното кралство и за ЕС, и ще окаже съществено въздействие върху живота на гражданите и предприятията в Обединеното кралство и в ЕС; следователно е удовлетворен от ангажимента, заложен в Споразумението за търговия и сътрудничество, съгласно който двете страни трябва да продължат да зачитат ценностите и принципите на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека, които са в основата на техните вътрешни и международни политики, както и общите правила за обвързване на изпълнението с условия за зачитане на правата на човека, които позволяват пълно или частично прекратяване или спиране на действието на споразумението при проблеми с правата на човека;

2. също така изразява задоволство за това, че Споразумението за търговия и сътрудничество е съгласувано с мандата и условията на Политическата декларация, като осигурява всеобхватна институционална рамка за всички аспекти на икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността, включително рибарството и еднаквите условия на конкуренция, и тази рамка се прилага за цялото партньорство, в това число и за бъдещите допълващи споразумения; в тази връзка отбелязва, че в допълнение към Споразумението за търговия и сътрудничество, до момента са сключени едно свързано споразумение за информационната сигурност и едно пълно, независимо споразумение за ядрено сътрудничество;

3. приветства механизма за уреждане на спорове за цялостното икономическо партньорство, заложен в Споразумението за търговия и сътрудничество въз основа на международното публично право, който включва политически консултации, арбитражни процедури и възможности за суспендиране и прилагане на кръстосани ответни мерки, но счита, че ключовите дефиниции на понятията същественост, значимо въздействие и тежест на доказване следва да бъдат изяснени, за да се гарантира, че механизмът работи добре на практика; подчертава освен това, че този механизъм следва да гарантира пълното действие и автономността на правото на ЕС, по-специално по отношение на законодателството на държавите членки и международното право, като той не представлява съдебен контрол на актовете на ЕС или на Съда на ЕС[12]; в тази връзка приветства също така реализацията на възможността, предвидена в член 178, параграф 2, буква б) от Споразумението за оттегляне, за предприемане на репресивни мерки или пълно или частично кръстосано спиране на бъдещи споразумения, и по-специално на Споразумението за търговия и сътрудничество, при нарушаване на Споразумението за оттегляне, без да е необходимо първо да се прибягва до продължителни процедури на консултации (член INST.10);

4. счита, че предвид гъвкавата система на управление, заложена в Споразумението за търговия и сътрудничество, състава и широките правомощия, предоставени на Съвета за партньорство, множеството специализирани комитети и петгодишния преглед на циклите на изпълнение, е много важно Европейският парламент да участва активно в процеса на вземане на решения, в оценката на изпълнението и следващите стъпки, включително и при процеса на преглед, за да се гарантира пълна прозрачност и демократична легитимност при прилагането на споразумението, както и при всички бъдещи преговори; следователно приветства ангажимента на Комисията да зачита надлежно правото на Парламента да бъде незабавно и изцяло информиран на всички етапи от международните споразумения, посочени в член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество[13] и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[14]; приветства също така факта, че Комисията е обещала да информира редовно Парламента преди и след заседанията на Съвета за партньорство и на специализираните комисии, както и да му предоставя всички документи от тези съвместни органи по същото време, когато ги предоставя на Съвета, включително проектите на дневен ред, предложенията за решения на Съвета за определяне на позицията на Съюза и др.; горещо приветства създаването на вътрешни консултативни групи и форум на гражданското общество и подчертава значението на възможността за учредяване на Парламентарна асамблея за партньорство, с участието на членове на Европейския парламент и парламентарни представители от Обединеното кралство, които ще трябва да бъдат осведомявани за работата на Съвета за партньорство и ще могат да отправят препоръки към него, с цел гарантиране на демократичен контрол по отношение на решенията на съвместните органи;

5. изразява задоволство от установяването на задължение за Обединеното кралство да спазва Парижкото споразумение, прието от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата на нейната 21-ва сесия („Парижкото споразумение“), и да се въздържа от действия или бездействия, които биха били в съществено противоречие с предмета и целите на Парижкото споразумение (член COMPROV.5), както и от свързаната с това възможност за ЕС да прекрати или спре действието на Споразумението за търговия и сътрудничество или на всяко допълващо споразумение изцяло или частично, в случай на действие или бездействие от страна на Обединеното кралство, което би било в съществено противоречие с предмета и целта на Парижкото споразумение (член INST.35).

6. отбелязва, че в Споразумението за търговия и сътрудничество липсва пълноценно решение за защита на данните и че Комисията обяви стартирането на процеса за оценка на адекватността на режима за защита на данните на Обединеното кралство съгласно Общия регламент относно защитата на даннит[15]е и Директивата относно правоприлагането[16], с цел да се гарантира необходимата правна сигурност за физическите лица, дружествата и публичните органи; в тази връзка подчертава също така, че ролята на дружествата при обмена на нелични данни следва да се разглежда като необходим аспект на партньорството, като същевременно се прави ясно разграничение между този аспект и правния режим, приложим за защитата на личните данни; подчертава, че предаването на лични данни на трети държави трябва винаги да се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава V от Общия регламент относно защитата на данните или глава V от Директивата относно правоприлагането; припомня, че за да може Комисията да обяви адекватността на рамката за защита на данните в Обединеното кралство, тя трябва да докаже, че Обединеното кралство осигурява ниво на защита, което „по същество е еквивалентно“ на равнището, предлагано от правната рамка на ЕС, включително във връзка с по-нататъшното предаване на данни на трети държави и правилата за достъп до лични данни за целите на националната сигурност; настоява, че ако правната рамка за защита на данните в Обединеното кралство не отговаря на условията за вземане на решение относно адекватното ниво на защита, тогава алтернативните правни механизми относно международното предаване на данни, предвидени в законодателството на Съюза в областта на защитата на данните, следва да се използват пълноценно;

7. в качеството си на комисия, компетентна за тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз, препоръчва Парламентът да може да дава своето одобрение за всеки бъдещ акт с правно действие, предложен от органите, създадени по силата на Споразумението за търговия и сътрудничество, освен ако актът не променя само несъществени елементи на споразумението;

Интелектуална собственост

 

8. подчертава значението на интелектуалната собственост (ИС) и необходимостта да се гарантира регулаторна приемственост както за притежателите на права в ЕС, така и за бенефициентите на ограничения и изключения в Обединеното кралство; в тази връзка приветства засилената защита за правата върху интелектуалната собственост, предвидена в Споразумението за търговия и сътрудничество, което обхваща всички видове права върху интелектуалната собственост, включително авторското право и сродните му права, както и правата на авторите на препродажба и сътрудничеството между организациите за колективно управление на авторски права (търговски марки и регистрирани и нерегистрирани промишлени дизайни), патенти (включително сертификати за допълнителна закрила), търговски тайни и растителни сортове; приветства също така въвеждането в споразумението на разпоредби за правоприлагането и сътрудничеството, които включват широк набор от мерки, като например защита по гражданскоправен и административен ред, съдебни производства и средства за защита от гражданскоправен характер във връзка с опазването на търговската тайна, погранични мерки, осъвременена нормативна уредба за специални митнически процедури и възможности за сътрудничество за митническите, полицейските, административните и съдебните органи;

9. все пак изразява дълбоко съжаление поради факта, че бъдещите географски указания, наименования за произход или традиционни специалитети останаха извън обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество, въпреки изричното посочване на този аспект в Политическата декларация, както и че в резултат на това в Обединеното кралство не бе създаден механизъм за признаване на географските указания на ЕС; следователно приканва двете страни да продължат възможно най-скоро разискванията по този аспект с оглед на постигането на съответни договорености, които да се основават на защитата на съществуващите географски указания, включени в Споразумението за оттегляне;

Дружествено право

 

10. изразява дълбоко съжаление поради факта, че съществуващите видове дружества на страните, като например европейските дружества (Societas Europaea) или акционерните дружества, не са включени в споразумението, и следователно вече няма да бъдат приемани от съответната насрещна страна; отбелязва целта на страните за осигуряване на предвидима регулаторна среда и ефективни процедури за икономическите оператори, и по-специално за малките и средните предприятия, с цел установяване на общи минимални стандарти, които обезпечават търговските практики и гарантират лоялна конкуренция, но би предпочел демонстрирането на конкретно разбиране; при все това изразява задоволство от факта, че страните защитават икономическите субекти и същевременно отчитат необходимостта от гарантиране на устойчива и конкурентна среда за развитие, като поемат ангажимент да запазят нивото на защита по отношение на трудовите и социалните стандарти и като договарят разпоредби относно забранените практики, правоприлагането и сътрудничеството в рамките на политиката в областта на конкуренцията;

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, включително в областта на семейното право

 

11. освен това изразява съжаление, че съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси не беше включено в преговорите за бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство, и следователно не е обхванато от Споразумението за търговия и сътрудничество; припомня в тази връзка, че тази област на правото е много важна за гарантиране на правната сигурност в бъдещите търговски и бизнес отношения между гражданите и дружествата при осъществяването на трансгранични сделки; поради това подчертава необходимостта от възможно най-бързо постигане на общо разбиране в областта на гражданската юрисдикция и признаването и изпълнението на съдебни решения, за да се гарантира сигурност и достатъчна защита за страните при осъществяването на трансгранични сделки и други дейности; в тази връзка приветства факта, че на 28 септември 2020 г. Обединеното кралство депозира отново своя инструмент за присъединяване към Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд от 2005 г., но отбелязва, че хагският режим е по-ограничен в своето прилагане и обхват спрямо режима Брюксел I (преработен текст), тъй като той важи единствено за клаузите за изключителна компетентност, сключени след влизането в сила на конвенцията в съответната държава, избрана за прилагане на клаузата за избор на съд; приветства също така заявлението на Обединеното кралство от 8 април 2020 г. да остане страна по Конвенцията от Лугано от 2007 г., след приключването на преходния период, защото тази конвенция осигурява режим, който до голяма степен е еквивалентен на режима в Брюкселския регламент (преди преработката му); припомня обаче, че ЕС следва да разгледа много внимателно своето решение по този въпрос, по-специално с оглед на Протокол II към тази конвенция във връзка с еднаквото ѝ тълкуване и възможността за поддържане на цялостен баланс в отношенията с трети държави и международни организации; счита, че това по-специално предполага наличието на ефективно сътрудничество и диалог между Европейската комисия и Европейския парламент, по-конкретно с комисията по правни въпроси, която отговаря за тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;

12. изразява също така дълбоко съжаление за това, че в Споразумението за търговия и сътрудничество не е предвидено подробно и добро решение за брачните отношения, родителската отговорност и други семейни въпроси; в тази връзка отново заявява, че още от самото начало на преговорите това беше основната насока на Парламента за водене на преговори; в този контекст приветства факта, че на 28 септември 2020 г. Обединеното кралство се присъедини към Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета на Хагската конференция по международно частно право от 23 ноември 2007 г., което ще гарантира приемственост при прилагането на тази конвенция след края на преходния период; приветства също така възможностите за засилено сътрудничество, поне по някои ключови въпроси, свързани със семейното право, които могат да бъдат гарантирани чрез участието на Обединеното кралство като наблюдател в заседанията на европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и по въпроси, свързани с практическото сътрудничество в областта на родителската отговорност, отвличането на деца и задълженията за издръжка.

 

Вярвам, че горепосоченото ще осигури полезен принос към доклада, изготвен от комисията по външни работи и комисията по международна търговия.

 

 

С уважение,

 

 

 

 

 

Адриан Васкес Ласара


 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (2020/0382(NLE))

 

Уважаеми г-н Макалистър, уважаеми г-н Ланге,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по развитие беше възложено да представи своето становище на комисията по външни работи и комисията по международна търговия. На своето заседание от 27 януари 2021 г. комисията по развитие реши да представи това становище под формата на писмо.

На същото заседание комисията по развитие реши да прикани водещите комисии по външни работи и по международна търговия да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения[17].

С уважение,

Томас Тобé

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. отбелязва значението на Обединеното кралство като участник в областта на помощта за развитие и хуманитарната помощ поради мащаба на неговата официална помощ за развитие (дори с намаляването от 0,7 на 0,5% от БНД), неговия експертен опит, капацитет за изпълнение на проекти и цялостни отношения с Британската общност и други развиващи се страни; насърчава Обединеното кралство да спомогне за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на Брексит върху развиващите се страни и да поддържа ангажимента си да бъде начело на помощта за развитие и хуманитарната помощ; призовава за тясно сътрудничество и координация между ЕС и Обединеното кралство в качеството им на донори, включително като се възползват от възможността да се подпомагат взаимно, така че да се постигне максималнална степен на ефикасността, ефективността на развитието и напредъка във връзка с целите за устойчиво развитие;

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-н Макалистър, уважаеми г-н Ланге,

Комисията по бюджетен контрол (комисията CONT) реши да представи становище по горепосочената тема под формата на писмо.

Комисията CONT призовава комисията по външни работи и комисията по международна търговия като водещи комисии при подготовката на решението на Европейския парламент относно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство да вземат предвид следните съображения и препоръки.

От името на комисията CONT ще Ви бъда много благодарна, ако се погрижите за това решението на Парламента да взема предвид позицията и съображенията на комисията CONT по горепосочените въпроси.

С уважение,

Моника Холмайер

 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като взе предвид своето становище от 11 май 2020 г. относно препоръки за преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(INI)),

Б. като взе предвид Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна,

Общи бележки

1. приветства сключването на 24 декември 2020 г. на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация;

2. изразява своята признателност за работата на Мишел Барние като ръководител на работната група за отношенията с Обединеното кралство, както и на цялата работна група, за начина, по който преговорите бяха водени от страна на ЕС;

3. отбелязва, че преходният период, определен в Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, приключи на 31 декември 2020 г.; отбелязва със задоволство, че чрез Споразумението беше ограничено отрицателното въздействие върху потока от стоки – в сравнение със ситуация без споразумение; същевременно подчертава, че въпреки това краят на преходния период доведе до повторно въвеждане на граничен контрол и до нови бюрократични процедури, което оказа сериозно въздействие върху икономическите оператори; приветства факта, че Споразумението запазва целостта на единния пазар;

4. отбелязва, че е постигнато споразумение Обединеното кралство да продължи да участва, в съответствие с основните актове, в „Хоризонт Европа“ (с изключение на Фонда на Европейския съвет по иновациите); програмата на Евратом за научни изследвания и обучение; компонента „Коперник“ на космическата програма; и ITER (проекта за ядрен синтез). В рамките на космическата програма Обединеното кралство също така ще има достъп до услугите за космическо наблюдение и проследяване;

5. отбелязва, че Обединеното кралство ще прави годишна финансова вноска под формата на оперативен принос въз основа на алгоритъм за финансиране, определен като съотношението на БВП на Обединеното кралство по пазарни цени към БВП на Съюза по пазарни цени, като при определени условия този алгоритъм може да бъде коригиран със задна дата; отбелязва, че за „Хоризонт Европа“ се прилага автоматичен коригиращ механизъм; приветства въвеждането на новата такса за участие, която се определя на 4% от годишния оперативен принос, с период на постепенно въвеждане, и по принцип не подлежи на корекции със задна дата;

6. посочва, че Парламентът следва активно да участва в бъдещото развитие на Споразумението, включително чрез участие в Парламентарната асамблея за партньорство и чрез строг контрол и сътрудничество по отношение на участието на Комисията в Съвета за партньорство и големия брой специализирани комитети за бъдещото управление на Споразумението; комисията CONT следва бързо и активно да бъде информирана и да участва в развитието на събитията, свързани с нейните области на компетентност;

Защита на финансовите интереси на Съюза

7. подчертава значението на това да се гарантира, че финансовите интереси на Съюза са защитени във всички измерения и че Обединеното кралство спазва изцяло финансовите си задължения по Споразумението;

8. приветства факта, че Споразумението гарантира защитата на финансовите интереси на ЕС, като прави приложима съответната правна рамка на ЕС, включително превантивни мерки срещу корупция, измами и всякакви други незаконни дейности, ефективни проверки и одити, а когато бъдат открити нередности, гарантира възстановяването на изплатените суми, както и ефективни и пропорционални административни санкции и наказания;

9. подчертава необходимостта да се гарантира, че прилагането на Споразумението и – в съответствие с разпоредбите за тясно сътрудничество между страните – правото на достъп на службите на Комисията, Европейската сметна палата, OLAF и Европейската прокуратура, както и правото на контрол на Европейския парламент, се зачитат напълно; освен това подчертава, че е важна компетентността на Съда на ЕС във връзка с решенията на Комисията;

10. настоява за силна делегация на ЕС в Обединеното кралство, в съответствие с Договора за Европейския съюз, за да се улеснят административното сътрудничество и обменът на информация;

11. приветства факта, че Споразумението включва Протокол относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност и за взаимопомощта при събирането на вземания, свързани с данъци и мита; във връзка с това подчертава, че е необходимо тясно сътрудничество в областта на ДДС и митата, за да се гарантира правилното събиране на вземанията;

12. подчертава, че митническите процедури са изключително сложни и че съществува постоянна необходимост от бърз обмен на информация и тясно сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, за да се гарантират ефикасен контрол и клиринг, както и прилагане на съответното законодателство;

13. същевременно подчертава необходимостта да се избягват митнически измами и измами с ДДС, включително трафик (контрабанда), чрез подходящи проверки, като се взема предвид вероятността конкретни стоки да бъдат обект на трафик или неправомерно деклариране на грешна информация за произхода или съдържанието.


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

 

Относно: <Titre>становище относно предложението за на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(COM(2020)08562020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-н Макалистър, уважаеми г-н Ланге,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) беше възложено да представи своето становище на комисията по външни работи и комисията по международна търговия. Предвид неотложния характер на въпроса координаторите на комисията ECON решиха чрез писмена процедура да изпратят становището под формата на писмо.

Комисията ECON разгледа въпроса на своето заседание от 1 февруари 2021 г. На това заседание комисията реши да прикани водещите комисии – по външни работи и по международна търговия, да включат в предложението си за резолюция следните предложения.

С уважение,

Ирене Тинали

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общи принципи

 

1. Отбелязва, че прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (споразумението) все още не е завършено;

2. отбелязва особените трудности, причинени на цялата ирландска икономика от ограничаването на свободното движение на граждани на ЕС, които не са ирландски граждани, и на услугите на остров Ирландия;

3. призовава Комисията, Европейската централна банка, европейските надзорни органи, Европейския съвет за системен риск и Единния съвет за преструктуриране да следят отблизо изпълнението на споразумението и развитието на пазара на финансови услуги, за да идентифицират своевременно потенциалните смущения на пазара и заплахите за финансовата стабилност, интегритета на пазара и защитата на инвеститорите;

4. призовава Комисията да представи констатациите от този мониторинг на комисията по икономически и парични въпроси, включително и с оглед на предвидените в споразумението прегледи;

 

 

Достъп до пазарите

 

5. отбелязва, че споразумението не предвижда всеобхватен достъп до пазара по отношение на финансовите услуги и че правата за упражняване на дейност между ЕС и Обединеното кралство престанаха се прилагат с изтичането на преходния период; отбелязва, че достъпът до финансовите пазари понастоящем се основава на правото на ЕС и на националното право, което включва, когато е приложимо, рамката за еквивалентност;

6. отбелязва, че рамката на ЕС за еквивалентност е заложена в различни секторни регламенти и директиви относно финансовите услуги и че решенията за еквивалентност са едностранни и следва да се приемат чрез делегирани актове;

7. подчертава, че оценките на еквивалентността трябва да бъдат ориентирани към бъдещето, т.е. те трябва да насърчават достатъчна степен на регулаторно привеждане в съответствие с регулаторната рамка на единния пазар, като по този начин се осигурява защита на целостта на единния пазар на финансови услуги и солидни гаранции за защита на инвеститорите;

8. подчертава необходимостта от постоянен мониторинг на всяко възможно понижаване на правилата на Обединеното кралство спрямо стандартите на ЕС с цел да се избегнат неоправдани конкурентни предимства и регулаторен арбитраж въз основа на регулаторни различия за предприятията, установени в Обединеното кралство, и да се гарантират еднакви условия на конкуренция;

9. припомня, че ЕС може по всяко време едностранно да оттегли всяко решение за еквивалентност, ако условията за предоставяне на еквивалентен статут вече не са изпълнени;

10. отбелязва, че в съвместната декларация относно регулаторното сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство във връзка с финансовите услуги се посочва, че до март 2021 г. трябва да бъде постигнато споразумение по меморандум за разбирателство;

11. счита, че споразумението относно меморандума за разбирателство следва да включва конкретни договорености за сътрудничество с цел насърчаване на регулаторното привеждане в съответствие и гарантиране, че потенциалните промени в правната рамка на Обединеното кралство и нейното прилагане се съобщават своевременно на надзорните органи на ЕС;

12. подчертава, че всяка такава рамка за бъдещо регулаторно сътрудничество в областта на финансовите услуги следва да бъде подкрепена от твърди ангажименти, насочени към предотвратяване на данъчните измами, агресивното избягване на данъци и изпирането на пари;

13. призовава Комисията да гарантира прозрачност в преговорите по меморандума за разбирателство и редовно да включва комисията ECON в тях на същото равнище, на което е представен Съветът;

14. призовава Комисията да обмисли дали и при какви условия бъдещата рамка за регулаторно сътрудничество в областта на финансовите услуги би могла стратегически да интегрира целите за сътрудничество по данъчни въпроси и за борба с изпирането на пари в рамката на ЕС за еквивалентност;

 

Съюз на капиталовите пазари

 

15. посочва, че оттеглянето на Обединеното кралство създава нов импулс за регулиране на капиталовите пазари и прави по-неотложно сигурното и амбициозно регулиране на капиталовите пазари в ЕС-27, за да се гарантира стабилно, добре диверсифицирано и икономически ефективно финансиране на икономиката на ЕС;

16. призовава Комисията да приеме законодателно предложение за изменение на действащото законодателство в областта на финансовите услуги („Регламент „Омнибус“) с оглед на адаптирането му към новата ситуация, при която Обединеното кралство е напуснало вътрешния пазар, поради което всички позовавания на конкретни обстоятелства в Обединеното кралство са вече неуместни;

17. потвърждава своята позиция, че в случай на опасения относно финансовата стабилност, целостта на пазара или защитата на потребителите и инвеститорите, надзорните органи на ЕС следва да получат преки и засилени надзорни правомощия по отношение на определени субекти от трети държави, признати съгласно рамката на ЕС за еквивалентност;

 

Данъчни въпроси

 

18. отбелязва, че в областта на данъчното облагане двете страни се ангажираха с прилагането на принципите на доброто управление, включително международните стандарти за данъчна прозрачност, обмен на информация и лоялна данъчна конкуренция;

19. припомня, че координираната борба срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци продължава да бъде приоритет и е предпоставка за гарантиране на еднакви условия на конкуренция;

20. изразява съжаление относно липсата на данъчни мерки във всички механизми за разрешаване на спорове или механизми за възстановяване на баланса, включително клауза за запазване на равнището на защита в корпоративното данъчно облагане, и се опасява от въздействието на различното законодателство относно корпоративното подоходно облагане и данъчната прозрачност върху избягването на данъци;

21. припомня, че всички трети държави, които имат силни икономически връзки с ЕС, се подлагат на скрининг от Съвета като част от процеса на включване в списъка на ЕС на данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие за данъчни цели; следователно изисква от Съвета незабавно да добави Обединеното кралство към списъка на редовно оценяваните държави, за да се гарантира спазването на ангажиментите, поети в съвместната политическа декларация[18] относно борбата с вредните данъчни режими;

22. настоятелно призовава държавите членки да използват стриктно инструментите за борба с избягването на данъци, с които разполагат, по-специално правилата за контролираните чуждестранни корпорации, за да защитят данъчните си приходи, като вземат предвид факта, че Обединеното кралство понастоящем е трета държава;

23. приканва ЕС да включи твърди ангажименти за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и на агресивното данъчно планиране, включително данъчна и финансова прозрачност в съответните области, особено по отношение на различните данъчни юрисдикции в Обединеното кралство и неговите отвъдморски територии, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция;

 

Борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма

 

24. отбелязва мерките за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално в областта на обмена на информация и разкриването на действителната собственост;

25. отбелязва, че двете страни се ангажираха да поддържат цялостен режим за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма и редовно да преразглеждат необходимостта от засилването на този режим, като вземат предвид препоръките на Специалната група за финансови действия;

26. изразява съжаление, че евентуалните нарушения на този ангажимент не са предмет на арбитражната процедура, предвидена в споразумението;

27. изразява съжаление, че правилата за борба с изпирането на пари не са обхванати от правилата за възстановяване на баланса, които позволяват привеждането в съответствие на развиващите се стандарти;

28. призовава за задълбочена оценка на Обединеното кралство, включително чрез продължаване на оценката на неговите отвъдморски територии и зависими от Британската корона територии, в съответствие с критериите от списъка на ЕС на високорисковите трети държави;

29. призовава Комисията да използва наличните инструменти, да разгледа възможността за разработване на нови инструменти при предстоящото преразглеждане на рамката за борба с изпирането на пари и да гарантира лоялното сътрудничество във връзка с прозрачността на действителната собственост, да осигури еднакви условия на конкуренция и да защити единния пазар от рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, произтичащи от Обединеното кралство;

 

Конкуренция

 

30. отбелязва, че лоялната конкуренция се изгражда въз основа на еднакви условия на конкуренция; призовава Комисията да гарантира лоялна конкуренция между ЕС и Обединеното кралство, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се избегне дъмпинг в бъдеще[19];

31. призовава Комисията да се съсредоточи по-специално върху схемите за държавна помощ, включващи свободни зони, икономически зони и данъчни постановления в широк смисъл, включително неформални споразумения.

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos

 

8

0

ECR

Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Легенда на използваните знаци::

+ : „за“

- : „против“:

0 : „въздържал се“

 


 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

15E201

БРЮКСЕЛ

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

12G301

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Препоръки на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

В рамките на горепосочената процедура комисията по заетост и социални въпроси реши да представи на Вашите комисии становище под формата на писмо.

Комисията по заетост и социални въпроси разгледа този въпрос на своето заседание на 1 февруари 2021 г. На това заседание тя реши да предаде становището си на водещата комисия по външни работи и на водещата комисия по международна търговия.

С уважение,

Луция Дюриш Николсонова

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз („ЕС“) и Европейската общност за атомна енергия засяга милиони граждани – както граждани на Обединеното кралство, които живеят, пътуват или работят в Съюза, така и граждани на Съюза, които живеят, пътуват или работят в Обединеното кралство, а също и други лица, които не са граждани на Съюза или на Обединеното кралство;

Б. като има предвид, че трети държави, на които не са възложени същите задължения като на държавите членки, не може да имат същите права и да се ползват от същите предимства като държавите членки; като има предвид, че от друга страна, във взаимен интерес на ЕС и Обединеното кралство е да се стремят към амбициозни, широкообхватни и балансирани отношения чрез Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС) и други евентуални споразумения;

В. като има предвид, че от 2008 г. насам ЕС е включил разпоредби относно трудовите стандарти в главите относно търговията и устойчивото развитие в своите търговски споразумения с трети държави;

Г. като има предвид, че Политическата декларация, придружаваща Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от 19 октомври 2019 г. и Протоколът относно Северна Ирландия („Споразумението за оттегляне“) определят рамката за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, като задават параметрите на едно амбициозно, широко, задълбочено и гъвкаво партньорство в търговското и икономическото сътрудничество, в основата на което стои всеобхватно и балансирано Споразумение за свободна търговия (ССТ);

Д. като има предвид, че член 184 от Споразумението за оттегляне предвижда, че ЕС и Обединеното кралство полагат всички усилия, добросъвестно и при пълно зачитане на съответния им правен ред, да предприемат необходимите стъпки за договаряне във възможно най-кратък срок на споразуменията, уреждащи бъдещите им отношения, посочени в Политическата декларация, и да проведат съответните процедури за ратифициране и сключване на тези споразумения с цел да се гарантира прилагането на тези споразумения във възможната степен, считано от края на преходния период;

Е. като има предвид, че Европейският съвет прие своите насоки за водене на преговори с оглед на започването на преговори за цялостната концепция на рамката за бъдещите отношения, която трябваше да бъде разработена в Политическата декларация;

Ж. като има предвид, че заради географската близост и икономическата взаимозависимост и взаимообвързаност на ЕС и Обединеното кралство („страните“), както и големият брой граждани на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, и граждани на Обединеното кралство, които живеят в ЕС, партньорството между ЕС и Обединеното кралство следва да бъде всеобхватно, като включва ССТ, както и по-широко секторно сътрудничество, когато това е в интересите на Съюза;

З. като има предвид, че това партньорство следва по-специално да има за цел да създаде ССТ, което да гарантира отсъствието на тарифи, квоти и дъмпинг, включително по отношение на социалните стандарти и стандартите за заетост, чрез стабилни ангажименти,

И. като има предвид, че тези ангажименти следва да не допускат нарушения на търговията и нелоялни конкурентни предимства, за да се осигури устойчива и трайна връзка между страните. като има предвид, че поради това партньорството следва да се основава на високи стандарти и на баланс между правата и задълженията, което ще гарантира неделимостта на четирите свободи и ще осигури еднакви условия на конкуренция, които ще издържат проверката на времето;

Й. като има предвид, че за целта партньорството следва да гарантира общи високи социални стандарти и стандарти в областта на заетостта и изготвянето с течение на времето на съответно високи стандарти, като за отправна точка се вземат стандартите и правата на ЕС в тази област;

К. като има предвид, че партньорството следва да ангажира страните да продължат да подобряват своите съответни равнища на закрила с цел да се гарантират съответно високи социални и трудови стандарти, така че да се поддържат еднакви условия на конкуренция;

Л. като има предвид, че в светлината на условията на равнопоставеност, за които се поема ангажимент в Политическата декларация, партньорството по-специално следва да гарантира, че равнището на трудова и социална закрила, предвидено от законовите и подзаконовите актове и практиките, няма да спадне под равнището, предвидено в общите стандарти, приложими в рамките на ЕС и в Обединеното кралство в края на преходния период най-малкото в следните области: основните права при работа; здравословните и безопасни условия на труд, включително принципа на предпазните мерки; справедливите условия на труд и стандарти за заетост; информиране, консултиране и права на равнище предприятие, както и преструктуриране; като има предвид, че партньорството следва също така да защитава и насърчава социалния диалог между работници и работодатели и между съответните им организации и правителствата, както и да насърчава диалога с гражданското общество;

М. като има предвид, че в това отношение принципът на запазване на настоящите и бъдещите равнища на трудова и социална закрила е от съществено значение; като има предвид, че съгласно членове 6.1 и 6.2 от СТС нито една от страните не може да занижи трудовите и социалните стандарти, приложими в края на преходния период, по начин, който засяга търговията или инвестициите между страните;

Н. като има предвид, че партньорството следва да гарантира действителното изпълнение на ангажиментите на Обединеното кралство и прилагане на неговите закони, подзаконови актове и практики, отразяващи тези ангажименти, чрез обезпеченост на националните органи с адекватни ресурси, ефективна система за инспекции по труда и чрез ефективни административни и съдебни производства;

О. като има предвид, че договореностите в областта на мобилността следва да се основават на недискриминация между държавите членки и на пълна реципрочност; като има предвид, че партньорството трябва също така да предвижда широкообхватна и задълбочена координация на системите за социална сигурност;

П. като има предвид, че партньорството следва да включва подходящи механизми за уреждане на спорове и за изпълнение, и по-специално следва да създаде управителен орган, който да отговаря за управлението и надзора на изпълнението и функционирането на партньорството и да улеснява разрешаването на спорове; като има предвид, че е важно в процеса на уреждане на спорове да участват, когато е целесъобразно, социалните партньори;

Р. като има предвид, че по време на преговорите Европейският парламент настоява Съдът на Европейския съюз да остане единствен арбитър по въпросите на правото на Съюза;

С. като има предвид, че преди да приеме Закона за Европейския съюз (Споразумението за оттегляне) от 2020 г., правителството на Обединеното кралство заличи клаузите, които щяха да предоставят известна ограничена вътрешна законова защита на правата на работниците, произтичащи от правото на ЕС, и се ангажира да въведе отново тези разпоредби в предстоящ Закон за трудовата заетост; като има предвид, че този закон все още не е внесен;

Общи бележки

1. приветства интензивните и успешни усилия на преговарящите от ЕС и Обединеното кралство за постигане на споразумение за търговия и сътрудничество между страните, като по този начин се предотвратяват катастрофалните последици от сценарий без споразумение за милиони граждани и предприятия; изразява съжаление относно факта, че постигането на споразумението в последния момент не даде възможност за надлежен парламентарен контрол преди края на преходния период, и отново изразява дълбоко съжаление, че правителството на Обединеното кралство не позволи по-плавен преход чрез удължаване на крайния срок за постигане на споразумение; изразява съжаление, че постигането на споразумението в последния момент оказа незабавно и отрицателно въздействие върху гражданите и предприятията, които трябва да се справят с новите правила, засягащи техния поминък и ежедневието им, и да се адаптират към тях;

2. припомня уникалния характер на СТС, което, подобно на други споразумения за свободна търговия, определя условията, при които могат да се приемат продукти, съответстващи на различни правила, и създава механизми за хармонизиране на тези правила и за насърчаване на сближаването на подходите към бъдещото регулиране, и трябва също така да се справи със загубата на отдавна установени права, като например правото на свободно движение и координацията на системите за социална сигурност; припомня, че за разлика от други търговски споразумения, страните започват с широко хармонизирани регулаторни рамки, общи права и дълбоко интегрирани пазари, докато СТС има за цел да контролира начина, по който те могат да се различават помежду си в бъдеще, и да ограничи въздействието върху гражданите, обществото и икономиката, произтичащо от такива различия;

3. приветства факта, че въпреки някои недостатъци в СТС приоритетът на Европейския парламент да се осигури защита на правата на гражданите в повечето случаи беше постигнат, но изразява съжаление, че свободното движение на хора между ЕС и Обединеното кралство приключи на 1 януари 2021 г. че движението на хората вече се урежда от законодателството на ЕС и на Обединеното кралство в областта на имиграцията, приложимо за гражданите на трети държави, и че правата и закрилата на гражданите, произтичащи от координацията на системите за социална сигурност, ще бъдат намалени; припомня обаче, че лицата, които преди 1 януари 2021 г. са или са били в трансгранична ситуация между ЕС и Обединеното кралство, са обхванати от Споразумението за оттегляне, което предвижда запазване на правото им да останат или да работят, гарантира недискриминация и защитава техните социалноосигурителни права; отбелязва, че е възможно някои видове пътувания, включително краткосрочни служебни пътувания и посещения за други цели (като например вътрешнофирмени трансфери с продължителност до три години), да останат безвизови;

4. изразява съжаление, че Съдът на Европейския съюз (Съдът) няма да бъде юрисдикцията, която тълкува включените в СТС принципи, произтичащи от правото на Съюза, и че в бъдеще може да възникнат различия между практиката на Съда и практиката на върховните и апелативните съдилища на Обединеното кралство;

5. подчертава, че достъпът до правосъдие е от съществено значение за прилагането и осигуряването на спазване на правата на гражданите; припомня прякото непосредствено въздействие на СТС върху правата на гражданите, особено за гражданите на ЕС, които пребивават или живеят в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които пребивават или живеят в ЕС; призовава и двете страни по Споразумението за търговия и сътрудничество да предоставят на гражданите достъп до правосъдие и правна защита по отношение на техните права пред съдилищата на Обединеното кралство и на ЕС;

6. изразява съжаление, че правителството на Обединеното кралство все още не е изпълнило ангажимента си по отношение на нов закон за трудовата заетост; припомня, че социалните и трудовите стандарти в Закона за трудовата заетост не следва да бъдат статични, а да следват пряко всички подобрения на социалните и трудовите стандарти в ЕС, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция между ЕС и Обединеното кралство;

7. припомня, че съгласно СТС всяко занижаване на социалните и трудовите стандарти от страна на Обединеното кралство по начин, който засяга търговията или инвестициите, включително чрез липсата на ефективно прилагане на неговото законодателство и стандарти, представлява нарушение на принципа на запазване на равнището на закрила и на разпоредбите за равни условия;

8. изразява в този смисъл загриженост във връзка с докладите през последните седмици, че британското Министерство на икономиката обмисля приемането на пакет от мерки за дерегулиране в рамките на реформа на пазара на труда в Обединеното кралство след Брексит, като министърът на икономиката, енергетиката и индустрията на Обединеното кралство потвърди, че правителството на Обединеното кралство преразглежда нормативните актове в областта на трудовата заетост, произтичащи от правото на ЕС, някои от които – по-специално Директивата за работното време – биха могли да бъдат отхвърлени; припомня, че ако бъдат приети, тези мерки биха могли да свият драматично правата на работниците в Обединеното кралство, но и могат да окажат значително въздействие върху еднаквите условия на конкуренция, императивно предвидени в споразумението с цел открита и лоялна конкуренция и устойчиво развитие между страните; подчертава, че подобни мерки биха били в противоречие със Споразумението за оттегляне и Споразумението за търговия и сътрудничество;

9 във връзка с това изразява по-специално съжаление, че наскоро приетите законодателни актове на Съюза, чиито срокове за транспониране изтекоха по време на преходния период, като например Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз, не са транспонирани в Обединеното кралство; изразява съжаление, че макар Обединеното кралство да е било длъжно съгласно член 127 от Споразумението за оттегляне да транспонира горепосочените директиви по време на преходния период, то не е предприело необходимите стъпки за транспонирането им в националното право и по този начин е лишило гражданите на Обединеното кралство от някои новоустановени права;

10. насърчава Обединеното кралство до продължи участието си, вече като трета държава - наблюдател, без да участва във вземането на решения, в дейността на агенциите, които са в сферата на компетентност на комисията по заетост и социални въпроси на Парламента, като например Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (въз основа на модела на Норвегия[20]), тъй като това ще позволи на двете страни да споделят данни, най-добри практики и методологии; също така силно насърчава Обединеното кралство да си сътрудничи с Европейския орган по труда (съгласно член 17, параграф 6 и член 42 от Регламент 2019/1149), за да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза и на Обединеното кралство относно трудовата мобилност, както и относно Административната комисия по Регламент 883/2004/ЕО; изразява съжаление, че такова сътрудничество не е предвидено в Споразумението за търговия и сътрудничество и че досега Обединеното кралство не е изразило интерес към него;

11. изразява дълбоко съжаление, че след Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство Обединеното кралство няма да продължи да участва в програмата за обмен „Еразъм“ за периода 2021 – 2027 г., което лишава студентите както от ЕС, така и от Обединеното кралство от ценен опит в чужбина; отбелязва, че действията за мобилност, обхващащи студентите и професионалното образование и обучение (ПОО), ще предоставят възможност за мобилност в трети държави, включително Обединеното кралство; силно насърчава Обединеното кралство да преразгледа подхода си в това отношение и да участва в програмата „Еразъм“ в бъдеще в съответствие с част V от споразумението, включително с финансовите му условия;

12. изразява съжаление относно дискриминационното решение на Обединеното кралство да прилага различни такси за трудови визи за гражданите на някои държави — членки на ЕС, например за визите за сезонна работа и визите за здравни работници и работници за полагане на грижи; подчертава значението на гарантирането на равен достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за гражданите на ЕС и необходимостта от прилагане на една и съща такса за всички граждани на ЕС;

13. отново припомня значението на това двете страни да създадат механизми за проследяване на промените и трудностите, с които може да се сблъскат гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и британските граждани, живеещи в ЕС, с цел откриване и преодоляване на ситуациите, характеризиращи се с правна несигурност; приветства създаването на национални консултативни групи и Форум на гражданското общество по тези въпроси;

Еднакви условия на конкуренция

14. припомня, че като цяло сближаването на тенденциите в регулирането изравняват условията на конкуренция, докато различните тенденции могат да доведат до относителни промени в условията на конкуренция;

15. припомня, че с оглед на географската близост и икономическата взаимозависимост на страните, водещият принцип на ЕС по време на преговорите беше СТС да бъде подкрепено от солидни правни ангажименти, които да гарантират равни условия за открита и лоялна конкуренция, включително, наред с друго, във връзка с трудовите и социалните стандарти, за да се избегне „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ и несправедливи конкурентни предимства, получени чрез подбиване на равнищата на защита или други регулаторни различия;

16. отбелязва основните елементи на „инструментариума“, договорен с Обединеното кралство по трудовите и социалните въпроси, и по-специално (1) изричното позоваване на Европейската социална харта и конвенциите на МОТ, (2) ролята на прилагането на национално равнище на ангажиментите за запазване на равнището на закрила и (3) системата от мерки за възстановяване на баланса с цел справяне с бъдещи различия;

17. припомня, че клаузата за запазване на равнището на закрила в член 6.2 е предмет на тест за нарушаване на условията на търговия и предвижда, че никоя от страните не може да отслабва или занижава своите равнища на трудова и социална закрила под равнищата, съществуващи в края на преходния период, „по начин, който засяга търговията или инвестициите между страните“; изразява съжаление по-специално относно много високия праг в това отношение („по начин, който засяга търговията“);

18. настоява, че пълното и категорично запазване на равнището на трудовите и социалните стандарти е от първостепенно значение, както и строгото наблюдение от двете страни на евентуални бъдещи различия, и призовава Комисията да приложи изцяло тази разпоредба, да включи активно социалните партньори в процедурите за проверка на спазването и да информира Европейския парламент и Съвета като съзаконодатели;

19. подчертава в този контекст значението на правилното прилагане и ефективното спазване на национално равнище на принципа за запазване на равнището на закрила от двете страни и призовава Комисията да следи отблизо развитието в това отношение; отбелязва, че прилагането на тези равнища на закрила е предвидено в национални разпоредби за прилагане и за уреждане на спорове; припомня, че в случай на спор между страните във връзка с прилагането на Главата относно трудовите и социалните стандарти страните прилагат изключително процедурите, установени в Дял XI, членове 9.1, 9.2 и 9.3 или във Втора част като дерогация от Шеста част, Дял I относно уреждането на спорове и хоризонталните разпоредби; отбелязва освен това по отношение на мерките за възстановяване на баланса по член 9, параграф 4, че те ще бъдат задействани само при съществено въздействие върху търговията или инвестициите между страните, настъпило в резултат на значителни различия; въпреки това изразява загриженост относно начина, по който евентуално бъдещо едностранно занижаване на социалните и трудовите стандарти от страна на Обединеното кралство ще бъде разгледано и оспорено по реда и при условията на СТС, особено когато трябва да се доказва, че търговията или инвестициите между страните са били засегнати; отново заявява, че всяко едностранно понижаване на социалните и трудовите стандарти за сметка на европейските работници и предприятия трябва да води до бързи реакции и да се коригира, за да се поддържат еднакви условия на конкуренция;

20. отбелязва със загриженост, че преглед на тези правила ще се извърши едва след четири години или в случай че мерките за възстановяване на баланса са били използвани твърде често и ако различията са продължили в продължение на период от 12 месеца; настоява Европейският парламент и социалните партньори да участват активно в процеса на преразглеждане;

21. призовава страните да договорят допълнителни съвместни тълкувателни инструменти, за да изяснят разпоредбите в Главата относно еднаквите условия на конкуренция като цяло и по-специално относно ролята на Парламента и социалните партньори в наблюдението за спазването им и в тяхното прилагане, включително възможността социалните партньори да подават жалби, а не само да отправят кратки писмени изложения до експертната група; освен това призовава да бъдат осигурени на вътрешната консултативна група достатъчно ресурси и постоянен секретариат;

Мобилност и координация на системите за социална сигурност

22. припомня, че гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС, и гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, бяха обхванати и защитени до 31 декември 2020 г. от правилата за координация на системите за социална сигурност по отношение на обезщетенията за болест, обезщетенията за майчинство и еквивалентните обезщетения за бащинство, обезщетенията за инвалидност, пенсията за прослужено време и старост, наследствените пенсии, обезщетенията за трудови злополуки и професионални заболявания, помощта при смърт, обезщетенията за безработица, предпенсионните обезщетения и семейните обезщетения съгласно Споразумението за оттегляне;

23. отбелязва, че съгласно СТС действащите разпоредби за необходими или спешни здравни грижи „по принцип“ ще продължат да се прилагат в случаите на временен престой в Обединеното кралство и в ЕС;

24. приветства факта, че новият механизъм за сътрудничество за координация в областта на социалната сигурност е сходен на действащия режим по Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и по Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004; приветства по-специално факта, че разпоредбите на ЕС относно недискриминацията, равното третиране и сумирането на осигурителни периоди са защитени съгласно СТС;

25. въпреки това изразява съжаление относно ограниченията на материалния обхват, и по-специално, че не са включени семейните обезщетения, обезщетенията за дългосрочни грижи и паричните обезщетения, независещи от вноски, както и прехвърлимостта на обезщетенията за безработица;

26. изразява съжаление също така, че СТС не предвижда никакво динамично привеждане в съответствие с развитието на законодателството на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност, особено в контекста на настоящото преразглеждане на регламенти 883/2004 и 987/2009; призовава страните незабавно да предоставят на гражданите, засегнати от ограниченията на свободното движение, подробна и надеждна информация относно техните права на пребиваване и на работа и относно координацията на системите за социална сигурност;

27. признава, че съгласно СТС и при определени условия спрямо работниците, командировани във или от Обединеното кралство, може да е императивно приложимо законодателството на приемащата държава по отношение на социалната сигурност; подчертава, че това обстоятелство може да има отрицателно въздействие върху тяхната социално-осигурителна история; във връзка с това приветства преходната разпоредба, съгласно която държавите членки могат да поискат, след уведомяване на Европейската комисия, продължаване на действието на системата за командироване във вида, в който е съществувала към 31 декември 2020 г., за период до 15 години;

28. насърчава правилното и последователно прилагане на протокола за координация на системите за социална сигурност в държавите членки, за да се гарантират еднакви права за всички засегнати граждани;

Заключение

29. препоръчва Европейският парламент да даде одобрението си за СТС, но настоява годишните доклади относно неговото изпълнение да бъдат представяни на Европейския парламент, особено по отношение на въпроса за еднаквите условия на конкуренция във връзка със социалните и трудовите стандарти;

 

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

В рамките на горепосочената процедура комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните взе решение да представи на Вашите комисии становище под формата на писмо.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните разгледа този въпрос и прие становището си на 27 януари 2021 г. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да вземат тези съображения предвид при процедурата за одобрение.

С уважение,

Паскал Канфен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като взе предвид своето становище от 21 януари 2021 г. относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE)),

Б. като взе предвид своето становище от 8 май 2020 г. относно препоръки за преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(INI)),

В. като взе предвид своето писмо от 23 октомври 2020 г. относно готовността и отговора в случай на „липса на споразумение“ в преговорите с Обединеното кралство по отношение на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните,

Г. като взе предвид Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна,

Общи бележки

 

1. приветства факта, че Парижкото споразумение ще представлява съществен елемент от Споразумението за търговия и сътрудничество („Споразумението“) и че всяко нарушение на този съществен компонент от една от страните дава на другата страна правото да прекрати или да спре действието на Споразумението или на части от него; подчертава, че тази разпоредба следва да бъде възпроизведена във всички бъдещи търговски споразумения, договаряни от ЕС;

 

2. приветства факта, че Споразумението запазва гаранциите, които вече са залегнали в Протокола за Ирландия и Северна Ирландия в Споразумението за оттегляне, като по този начин се гарантира, че няма да има регулаторни проверки на стоки, които се движат между Северна Ирландия и Република Ирландия; приветства също така факта, че Споразумението запазва целостта на единния пазар;

 

3. приветства работата на ръководителя на работната група за отношенията с Обединеното кралство – Мишел Барние, както и на цялата работна група, за начина, по който преговорите бяха водени от страна на ЕС;

 

4. приветства постигнатото между страните споразумение относно прилагането на Споразумението за оттегляне, което беше предварително условие за Парламента да разгледа възможността да даде своето одобрение за всяко споразумение относно бъдещите отношения; одобрява специфичните временни възможности за гъвкавост, договорени от страните за ограничаване на смущенията, причинени от прилагането на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия относно търговията между Великобритания и Северна Ирландия с определени продукти, включително доставката на лекарства и охладено месо и други хранителни продукти за супермаркетите; отново подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на търговията с продукти между Великобритания и Северна Ирландия, за да се запази целостта на единния пазар и да се избегнат рисковете за околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, както и недостигът на хранителни продукти;

 

5. призовава за бързо мобилизиране на резерва на ЕС за приспособяване към последиците от Брексит в размер на 5 милиарда евро, за да се помогне на най-засегнатите сектори, които също са засегнати от въздействието на COVID-19;

 

6. подчертава тревожния прецедент, който предложението за законопроект за вътрешния пазар на Обединеното кралство представлява за бъдещето на двустранните отношения между ЕС и Обединеното кралство и в по-широк план за приноса на Обединеното кралство за поддържането на основана на правила международна система;

 

7. подчертава необходимостта Комисията да бъде готова да използва пълноценно наличните инструменти за разрешаване на спорове както в Споразумението, така и в Споразумението за оттегляне в случай на неспазване от страна на органите на Обединеното кралство; отбелязва, че Споразумението включва глава относно достъпа до правосъдие, която предвижда достъп на заинтересованите страни до правосъдие чрез ефективна и прозрачна процедура за подаване на жалби в случай на предполагаеми нарушения на еднаквите условия на конкуренция в областта на околната среда и клаузи за запазване на равнището на защита; призовава за правилното прилагане на тези разпоредби;

 

8. подчертава, че Парламентът следва да упражнява максимален контрол върху изпълнението на Споразумението, като участва активно в Парламентарната асамблея за партньорство; освен това подчертава, че парламентарните комисии следва да търсят отговорност от Комисията за участието ѝ в Съвета за партньорство, специализираните търговски комитети и работните групи; счита, че Парламентът следва да участва във всяко бъдещо преразглеждане на Споразумението и че с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните следва да се провеждат консултации по въпроси от нейната компетентност;

 

9. изразява съжаление, че Парламентът разполагаше с малко време за надлежен контрол на Споразумението; освен това изразява съжаление, че Споразумението трябваше да се прилага временно, макар и за ограничен период, преди Парламентът да може да даде своето одобрение; подчертава освен това, че конкретните обстоятелства, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, по никакъв начин не следва да представляват прецедент за бъдещите договаряни и сключвани от Съюза международни споразумения; изразява съжаление, че най-важното двустранно споразумение за Съюза до момента е също така споразумението, което получи най-кратко време за парламентарен контрол;

 

10. признава, че тази неотложност се дължи до голяма степен на стратегията за преговори от страна на Обединеното кралство, което реши да не се стреми към удължаване на преходния период;

 

Равнопоставени условия на конкуренция, разпоредби в областта на климата и околната среда

 

11. приветства факта, че Споразумението потвърждава отново амбицията на всяка от страните да постигне неутралност по отношение на климата в цялата икономика до 2050 г.; изразява съжаление, че климатичното основно равнище на защита по отношение на парниковите газове е, за Съюза, целта от 40% за цялата икономика до 2030 г., включително системата на Съюза за ценообразуване на въглеродните емисии, а за Обединеното кралство – делът на Обединеното кралство от тази цел за 2030 г. в цялата икономика, включително системата на Обединеното кралство за ценообразуване на въглеродните емисии; изразява съжаление, че страните не са взели предвид преразгледаните цели за цялата икономика, които предстои да бъдат приети, и счита, че е трябвало да бъдат включени разпоредби, които да отразяват тези предстоящи промени и по-голямата амбиция;

 

12. припомня, че на 18 декември 2020 г. информацията относно национално определения принос (НОП) на ЕС и неговите държави членки беше предадена на секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) с актуализирана и по-голяма цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. с най-малко 55% в сравнение с 1990 г.; отбелязва съобщението, направено от правителството на Обединеното кралство на 3 декември 2020 г., за преразгледан НОП до 2030 г. от 68% в сравнение с равнищата от 1990 г.; отбелязва освен това, че Обединеното кралство не е на път да изпълни своя четвърти и пети бюджет за въглеродни емисии съгласно настоящия набор от политики и финансиране; приветства факта, че Обединеното кралство обяви, че ще забрани продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили до 2030 г.;

 

13. припомня освен това, че Обединеното кралство е представило предложения за свой собствен пазар на въглеродни емисии – схема за търговия с емисии на Обединеното кралство (СТЕ на ОК), която ще бъде създадена през второто тримесечие на 2021 г.; отбелязва обаче, че все още не е ясно доколко тази система ще бъде близка до схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, и посочва, че остават въпроси относно практическото прилагане, амбицията и ефективността на СТЕ на ОК; подчертава освен това, че ЕС планира допълнително да укрепи и разшири обхвата на собствената си СТЕ; счита, че ако се появят значителни различия между двете системи, това би могло да доведе до нарушаване на еднаквите условия на конкуренция и това следва да бъде взето предвид при прилагането на механизма на ЕС за коригиране на въглеродните емисии на границите, след като бъде въведен;

 

14. изразява съжаление поради липсата на ясни разпоредби относно начините за справяне с емисиите на парникови газове от въздухоплаването и морския сектор;

 

15. отбелязва, че споразумението предвижда възможност за свързване на СТЕ на ОК със СТЕ на ЕС; счита, че ако Обединеното кралство поиска собствената му СТЕ да бъде свързана със СТЕ на ЕС, това искане следва да бъде разгледано само ако е ясно, че СТЕ на ОК няма да подкопае целостта и ефективността на СТЕ на ЕС, по-конкретно нейния баланс между права и задължения;

 

16. припомня, че предпазният механизъм за Обединеното кралство беше премахнат от преразгледаното Споразумение за оттегляне, което означава, че съответните обвързващи разпоредби в областта на околната среда също бяха изключени от Споразумението за оттегляне; приветства факта, че в Споразумението вече са включени отдавна установени принципи на ЕС в областта на околната среда, като например принципът, че опазването на околната среда следва да бъде интегрирано в изготвянето на политиките, включително чрез оценки на въздействието, принципът на превантивни действия за предотвратяване на екологични щети, принципът, че екологичните щети следва приоритетно да се отстраняват още при източника, и принципът „замърсителят плаща“; призовава двете страни да тълкуват и прилагат „подхода на предпазливост“ по същия начин като „принципа на предпазните мерки“;

 

17. изразява съжаление, че Споразумението не разглежда спазването или привеждането в съответствие на Обединеното кралство с принципите на таксономията на ЕС и тяхното прилагане; изразява убеждение, че като се има предвид ролята на Обединеното кралство като международен финансов център, ще бъде важно да се гарантира, че целите на таксономията не се подценяват или отслабват; отбелязва, че Обединеното кралство планира да въведе собствена зелена таксономия, като вземе научните показатели от таксономията на ЕС;

 

18. отбелязва, че страните се споразумяха за запазване на равнището на защита спрямо нивата, които съществуваха в края на преходния период, и се ангажираха да се стремят да повишат своите равнища на защита с течение на времето; призовава страните да се стремят към динамично съгласуване на целите в областта на климата и опазването на околната среда; отбелязва, че механизмът за възстановяване на баланса е ограничен до „значителни“ различия – както нагоре, така и надолу – които „засягат съществено“ търговията или инвестициите; призовава Комисията да предостави яснота относно тълкуването на „значителни различия“ и за пълно изпълнение на разпоредбите за прилагане; счита, че връзката с „търговията и инвестициите“ следва да се тълкува широко; призовава страните да гарантират, че са спазени условията на равнопоставеност;

 

19. освен това изразява съжаление относно ограниченото значение, което се отдава на загубата на биологично разнообразие като голямо екологично предизвикателство, и че не се споменава предстоящото глобално споразумение за природата за периода след 2020 г.;

 

20. подчертава, че в миналото Комисията заведе редица производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу Обединеното кралство по въпроси, свързани с околната среда, включително качеството на въздуха и водата, и че някои дела все още бяха висящи, когато Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз; припомня, че Агенцията за околната среда на Обединеното кралство повдигна въпроса за перспективата за отмяна на Директивата за наводненията (2007/60/ЕО) и за реформа на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО); подчертава, че предвид трансграничният им характер, различията в опазването на околната среда в тези области биха могли да застрашат качеството на въздуха и водите в ЕС; отбелязва планираното създаване на Служба за опазване на околната среда (СООС) в Англия и Северна Ирландия; изразява загриженост във връзка с известията, които поставят под въпрос бъдещата независимост на СООС, способността ѝ да предприема правни действия в случаи на нарушения на правилата за околната среда и финансирането ѝ;

 

21. изразява силна загриженост относно някои от политиките на Обединеното кралство в областта на околната среда, като например намерението му да дерегулира генетичната модификация, което би могло да доведе до навлизането на такива продукти в ЕС без проверки за безопасност или подходящо етикетиране;

 

22. подчертава, че като държава извън ЕИП Обединеното кралство вече не е част от Европейската агенция по химикали (ECHA) и не е обвързано от регулаторната рамка на ЕС за химикалите (REACH); подчертава, че новата регулаторна рамка на Обединеното кралство трябва да демонстрира същата стабилност и прозрачност като REACH; счита, че излизането на Обединеното кралство от ЕС далеч не води до опростяване, а представлява дублиране на правилата на ЕС и тежест, която ще доведе до отрицателни последици, особено за малките и средните предприятия в Обединеното кралство; отбелязва, че Споразумението не улеснява търговията с химикали, освен че предвижда регулаторно сътрудничество, ангажимент за прозрачност на процедурите за класифициране на вещества и ангажимент за прилагане на Глобалната хармонизирана система на ООН за класифициране и етикетиране на химикали; приветства всички бъдещи преговори за намиране на по-тясна форма на сътрудничество в областта на управлението на безопасността на химикалите;

 

Въпроси на здравеопазването

 

23. приветства разпоредбите за сътрудничество в областта на здравната сигурност, които дават възможност на страните и на компетентните органи на държавите членки да обменят съответната информация, но изразява съжаление, че това сътрудничество се ограничава до оценка на „значителните“ рискове за общественото здраве и до координиране на мерките, необходими за опазване на общественото здраве; подчертава, че продължаващата пандемия от COVID-19 само засили аргументите за по-тясно сътрудничество по здравните въпроси, както и за структурирана и редовна двупосочна комуникация между органите и заинтересованите страни, за да се реагира по-добре на кризисни ситуации;

 

24. подкрепя включените в Споразумението договорености за улесняване на доставките на лекарствени продукти, като например признаването на резултатите от инспекциите, извършени от органите на другата страна, тъй като по този начин ще се избегне ненужно дублиране на инспекции за оценка на спазването на изискванията за добра производствена практика, както и възможността всяка от страните едностранно да разшири обхвата на това признаване за производствени съоръжения, разположени извън територията на издаващия орган, при специфични условия и ред;

 

25. изразява съжаление, че Споразумението не съдържа всеобхватно споразумение за взаимно признаване (СВП) относно нормативната уредба в областта на лекарствените продукти, тъй като това би ограничило дублирането на регулаторни и свързани с качеството работа и процеси за дружествата, предлагащи продукти в ЕС и в Обединеното кралство; насърчава съответните органи в ЕС и Обединеното кралство да продължат паралелните обсъждания за постигане на споразумение за СВП по примера на съществуващите споразумения между ЕС и други трети държави; освен това изразява съжаление, че Споразумението не съдържа разпоредби относно медицинските изделия, тъй като това няма да означава взаимно признаване на нотифицираните органи, нито на издаваните от тях сертификати;

 

26. подчертава, че Споразумението предвижда, че Обединеното кралство ще престане да участва в централизираната процедура на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за издаване на разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти; призовава Комисията да бъде на разположение за текущо наблюдение и диалог с органите на Обединеното кралство, включително Регулаторната агенция по лекарствата и продуктите за здравеопазването на Обединеното кралство (MHRA);

 

27. подчертава, че предвид факта, че регламентите относно предаването на лични данни за медицински изследвания понастоящем се контролират от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), е необходимо допълнително изясняване на прилагането от страна на Обединеното кралство на разпоредбите на Регламента на ЕС за клиничните изпитвания, стандартите на ЕС за безопасност на кръвта и бъдещия достъп до мрежите на ЕС, които подпомагат донорството на органи;

 

Безопасност на храните

 

28. отбелязва, че излизането на Обединеното кралство от вътрешния пазар и митническия съюз на ЕС означава, че двете страни ще поддържат отделни режими, регулиращи здравеопазването за хората, растенията и животните; отбелязва, че разпоредбите относно санитарните и фитосанитарните мерки до голяма степен отразяват правилата на Световната търговска организация (СТО) в тези области;

 

29. приветства факта, че няма да има промени в стандартите на ЕС за безопасност на храните и че Споразумението цели защита на високите санитарни и фитосанитарни стандарти на ЕС; отново заявява, че търговските потоци между ЕС и Обединеното кралство със стоки, обвързани със санитарни и фитосанитарни мерки, ще бъдат изключително високи и че ЕС следва да разполага с подходящ процес на координация, за да се избегнат разминаващи се проверки на стоките, пристигащи от Обединеното кралство в пристанищата на ЕС;

 

30. приветства факта, че Споразумението включва принципа на регионализация, процедурата за включване на одобрените предприятия в списък и редица мерки с цел ограничаване на санитарните и фитосанитарните процедури за внос, когато това е възможно, като същевременно се спазват строги санитарни стандарти; счита, че проверките на вноса следва да се основават на санитарния и фитосанитарния риск, свързан с този внос, но приветства факта, че честотата на проверките за идентичност и физическите проверки би могла да бъде намалена, за да се отчете степента на припокриване на санитарните и фитосанитарните правила на страните;

 

31. изразява съжаление, че в Споразумението не се споменава изрично Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF);

 

32. приветства факта, че Споразумението предоставя рамка за диалог и сътрудничество с оглед засилване на борбата срещу развиването на антимикробна резистентност.

 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните счита, че е от изключително значение нейните възгледи и опасения да бъдат надлежно взети под внимание и разгледани, и във връзка с това призовава комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да вземат предвид нейната гореизложена позиция.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да препоръчат на Парламента да даде одобрението си за проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна.

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по промишленост, изследвания и енергетика да представи становище на Вашите комисии.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика разгледа този въпрос на своето заседание от 14 януари 2021 г. След писмена процедура с участието на нейните координатори, приключила на 29 януари 2021 г., комисията реши да призове комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да приложат следното становище към препоръката за одобрение.

С уважение,

Кристиан‑Силвиу Бушой

 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да приложат следното становище към препоръката за одобрение:

1. приветства факта, че беше възможно да бъде постигнато споразумение относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство преди края на преходния период; изразява дълбоко съжаление обаче, че времето за парламентарен контрол е твърде кратко, като се има предвид, че споразумението беше постигнато късно и че временното му прилагане е ограничено и ще изтече в края на февруари 2021 г.;

2. подкрепя като цяло постигнатите споразумения; подчертава необходимостта да се запази бдителността във връзка с пълното зачитане на клаузите за запазване на равнището на защита; подчертава обаче, че в рамките на Съвета за партньорство и неговите специализирани комисии все още предстои да бъдат уточнени много подробности; призовава Комисията да гарантира, че Парламентът и специализираните му комисии са надлежно информирани и участват от ранен етап в работата на Съвета за партньорство и неговите комисии; освен това призовава за постоянна структура, която да гарантира участието на Парламента в редовните прегледи на Споразумението за търговия и сътрудничество;

3 изразява загриженост относно независимата роля, която Съветът за партньорство ще има не само при преразглеждането, но и при изменението на споразумението по отношение на бъдещото участие в програми на ЕС, включително „Хоризонт Европа“ и други програми от сферата на компетентност на комисията ITRE; поради това призовава за сключването на междуинституционално споразумение между Парламента и Комисията, за да се гарантира, че всички решения, приети от Съвета за партньорство във връзка с бъдещо участие в програми на Съюза, ще бъдат вземани само след като бъде получена подкрепа от Парламента;

Научни изследвания

4. приветства продължаването на европейското сътрудничество с Обединеното кралство в областта на науката, научните изследвания и иновациите; подчертава, че е важно да се подкрепя мобилността на изследователите, за да се гарантира свободното движение на научните познания и технологии; изразява съжаление обаче относно избирателното участие на Обединеното кралство в тази област; счита, че програмата „Еразъм+“ е неразделна част от европейската образователна система, която обучава отлични изследователи и предлага уникални възможности за изследователите; отбелязва, че ползите от „Хоризонт Европа“ не могат да съществуват без отлично образование; поради това счита, че участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ следва да върви ръка за ръка с участието в „Еразъм +“ и че следва да се положат допълнителни усилия, за да се убеди Обединеното кралство също да се присъедини към „Еразъм +“; счита, че участието на Обединеното кралство и в двете програми ще бъде от полза и за двете страни и допълнително ще допринесе за успеха на Европа в областта на науката и технологиите;

5. приветства асоциирането на Обединеното кралство към програмата „Хоризонт Европа“; подчертава, че това е историческо асоцииране, тъй като никога досега дадено асоцииране не е имало такова значително въздействие върху бюджета на Съюза; припомня, че съответните условия за участие на трети държави, установени в съответните програми, определят основата за преговорите относно участието в програмите; подчертава, че в миналото споразумения за асоцииране с трети държави са били сключвани съгласно член 218, параграф 6 от ДФЕС след процедура на одобрение; поради това призовава за пълен парламентарен контрол, включително одобрение от Парламента, преди приемането на Протокол I (Програми и дейности, в които Обединеното кралство участва);

6. настоятелно призовава Обединеното кралство и Комисията да продължат диалога с цел да се създаде ефективна рамка за взаимно признаване на академичните и професионалните квалификации;

Космическо пространство

7. приветства участието на Обединеното кралство в компонента „Коперник“ на космическата програма на ЕС и факта, че ползвателите от Обединеното кралство могат да продължат да имат достъп до услугите на ЕС за космическо наблюдение и проследяване; счита, че ЕС и Обединеното кралство следва да си сътрудничат тясно в областта на космическото пространство; във връзка с това отбелязва, че Обединеното кралство би могло да участва в други компоненти на космическата програма въз основа на подобни споразумения с трети държави, които са предмет на преговори за всяка програма или компонент, както и въз основа на подходящ баланс между задължения и права, като същевременно се зачита стратегическата автономност на ЕС в космическия сектор;

Промишленост и МСП

8. подкрепя разпоредбите за еднакви условия за открита и лоялна конкуренция и устойчиво развитие; тези разпоредби целят да осигурят справедливи условия за европейската промишленост; приветства специалните разпоредби за малките и средните предприятия (МСП), чиято цел е да повишат тяхната способност да се възползват в пълна степен от търговските разпоредби на Споразумението, например създаването на специални звена за контакт за МСП; настоятелно призовава Комисията да остане бдителна по отношение на защитата на европейските вериги за доставки от преките и непреките последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС; призовава по-специално МСП, интегрирани във веригите за създаване на стойност на големите дружества, да бъдат подпомагани по време на този преходен процес;

9. подчертава, че е важно да се избягват регулаторната несигурност, административната тежест и сложността на процедурите, по-специално по отношение на уреждането на спорове, повишените изисквания за сертифициране и изпитванията за спазване на стандартите както на ЕС, така и на Обединеното кралство, което ще увеличи сложността и разходите; поради това призовава Съвета за партньорство да следи отблизо рисковете от дъмпинг и административната тежест за предприятията и енергийните и научноизследователските общности, както и да гарантира, че формалностите при износа на стоки или предоставянето на услуги са възможно най-малко; въпреки това изразява загриженост, че за МСП ще бъде трудно бързо да постигнат съответствие с новите правила, и счита, че е необходимо да се направи повече в подкрепа на МСП в това отношение;

10. приветства по-специално гаранциите за опазване на околната среда, надхвърлящи разпоредбите за запазване на равнището на защита, приложими към опазването на околната среда и климата и защитата на труда; подчертава, че те следва да бъдат наблюдавани и спазвани, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между страните в бъдеще и да се попречи на предприятията да преместват дейността си на територии с по-ниски производствени разходи, произтичащи от облекчени правила в областта на околната среда или по-ниски социални стандарти, чрез което се намалява конкурентоспособността на една от страните;

ИКТ

11. подкрепя постигнатото споразумение относно предоставянето на далекосъобщителни мрежи и услуги, което до голяма степен защитава съществуващите достижения на правото на ЕС; изразява съжаление обаче, че транспонирането на Регламента за роуминга не можа да бъде договорено; поради това призовава операторите на мобилни услуги да продължат да прилагат принципа „роуминг като у дома“ както в ЕС, така и в Обединеното кралство;

12. подчертава, че свободното движение на данни е важно както за гражданите, така и за предприятията; поради това приветства разпоредбите, гарантиращи трансграничните потоци от данни, за да се улесни търговията в цифровата икономика, като същевременно се гарантира правилното прилагане на достиженията на правото на ЕС; подчертава необходимостта от интензивно сътрудничество с цел да се гарантира оперативната съвместимост на данните; подчертава, че е необходимо да бъде организиран редовен диалог относно предизвикателствата и възможностите на изкуствения интелект; призовава за редовен мониторинг на тези разпоредби поради бързо променящата се технологична и регулаторна среда и призовава Съвета за партньорство да гарантира непрекъснатото привеждане на Обединеното кралство в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД);

13. приветства разпоредбите относно киберсигурността, които предвиждат редовен диалог между ЕС и Обединеното кралство, непрекъснат обмен на информация между екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT), участието на Обединеното кралство в конкретни дейности на групата за сътрудничество в областта на мрежите и информационните системи (МИС) и сътрудничеството на Обединеното кралство с Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), както и отбелязва необходимостта от по-голямо сътрудничество в тази област;

Енергетика

14. отбелязва, че главата за енергетиката изтича на 30 юни 2026 г., освен ако ЕС и Обединеното кралство не се споразумеят срокът на действие на споразумението да бъде удължаван на годишна основа; подчертава, че е необходимо след тази дата сътрудничеството по всички енергийни въпроси да продължи, като се има предвид взаимната свързаност на двата енергийни пазара и фактът, че Северна Ирландия ще остане в рамките на вътрешния енергиен пазар на ЕС; призовава Европейския парламент да играе важна роля при вземането на решение относно това удължаване;

15. призовава в проектите от общ интерес (ПОИ) и указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура (указанията за TEN-E) да се вземат предвид специфичните предизвикателства, пред които е изправена Ирландия;

16. приканва Обединеното кралство да потърси споразумения за сътрудничество с Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия и газ (ENTSO-E и ENTSO-G) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER); призовава Комисията да приложи практика на сътрудничество в областта на енергетиката, включително с цел да се избегне покачване на крайните цени на енергията;

17. приветства факта, че в Споразумението са включени някои принципи на структурата на пазара на електроенергия в ЕС; подчертава, че включването на всички ключови принципи би било взаимоизгодно за бъдещото сътрудничество; освен това призовава за продължаване на текущите проекти в областта на енергетиката;

18. насърчава усилията и счита, че е от съществено значение схемата на ЕС за търговия с емисии да се обвърже с бъдещата вътрешна схема на Обединеното кралство, за да се работи съвместно за намаляване на емисиите на парникови газове и за спазване на Парижкото споразумение;

19. призовава за меморандум за разбирателство, основан на рамката за енергийно сътрудничество в северните морета (NSEC), който да включва, с подходящ контрол от двете страни, поне съвместни проекти, морско пространствено планиране, интегриране на енергията от разположени в морето съоръжения в енергийните пазари, включително най-добри практики на всяка от страните за планиране на съответните електроенергийни мрежи на сушата и в морето, както и финансиране и рамка за подкрепа;

20. отбелязва Споразумението за сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство относно безопасното и мирно използване на ядрената енергия; изразява съжаление, че то не е част от процедурата на одобрение, тъй като Договорът за Евратом не предвижда роля на Европейския парламент; насърчава бързото приемане на Протокол I [Програми и дейности, в които Обединеното кралство участва], който позволява на Обединеното кралство да участва в дейностите на ITER като асоциирана трета държава към „Термоядрен синтез за енергия“;

поради това комисията по промишленост, изследвания и енергетика призовава комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да препоръчат на Парламента да даде своето одобрение за Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство.


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

 

Относно: <Titre>становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(COM(2020)0856 – C9‑0432/2020 – 2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-н Макалистър и г-н Ланге,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите беше възложено да представи на Вашата комисия становище под формата на писмо.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите разгледа този въпрос на своето заседание от 28 януари 2021 г. На това заседание[21] комисията реши да прикани водещите комисии – по външни работи и по международна търговия, да включат в предложението си за резолюция следните предложения.

С уважение,

Ана Кавацини

Председател

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. счита, че вътрешният пазар е основно постижение на Съюза, бил е много полезен за икономиките на всички страни и е създал основа за напредък в качеството на живот на гражданите; подчертава, че тази нова ера на икономическо партньорство следва да бъде насочена към създаване на взаимноизгодни възможности и в никакъв случай не следва да води до влошаване на целостта и функционирането на вътрешния пазар и митническия съюз; подчертава в този контекст, че трети държави не могат да имат същите права и да се ползват със същите предимства като държавите членки и че нарушенията в търговията със стоки и услуги, нелоялната конкуренция и неравнопоставените условия на конкуренция следва да се избягват, доколкото е възможно, в рамките на условията на споразумението; отчита, че разширяването на обхвата на улесненията за одобрените икономически оператори е целесъобразен начин за избягване на нарушенията на търговията;

2. заявява, че стабилната система за надзор на пазара и митнически контрол и високото равнище на защита на правата на потребителите в ЕС чрез ефективен надзор над пазара, проследимост на продуктите, безопасност на продуктите, високи стандарти за качество и механизми за правоприлагане са ключови елементи за защита на вътрешния пазар и гражданите на Съюза; счита, че механизмите за уреждане на спорове съгласно разпоредбите на настоящото споразумение трябва да функционират по ефективен, автоматичен и бързо приложим начин, така че да представляват реален възпиращ фактор срещу отклоненията от споразумението;

3. подчертава, че пълното прилагане на разпоредбите на Споразумението за оттегляне, и по-специално на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия, е от изключително значение за целостта на вътрешния пазар и митническия съюз, които са области, които попадат в сферата на отговорност на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите; подчертава, че неговото прилагане следва да се разглежда като крайъгълен камък за бъдещите отношения с Обединеното кралство и неразделна част от новите отношения между ЕС и Обединеното кралство и в този смисъл то следва да бъде внимателно наблюдавано, проверявано и правилно прилагано;

4. счита, че е от ключово значение да се внесе яснота в системата за определяне на стоките, за които съществува риск да бъдат внасяни в Съюза, както и да се гарантира безпрепятствен достъп до необходимата информация и места за агентите на Съюза, отговарящи за проверката на задълженията за спазване на приложимото законодателство в областта на митниците, сигурността и безопасността, както и надзора над пазара, за да могат те да изпълняват задълженията си;

5. подчертава следователно, че спазването на протокола трябва да се счита за неразделна част от условията за ползване на улесненията, предвидени в споразумението относно бъдещите отношения, и че неизпълнението на задълженията на страните, както са установени в протокола, трябва да се разглежда като основание за задействане на арбитражната процедура и, когато е приложимо, на механизма за възстановяване на баланса, който позволява на всяка от страните да налага корективни мерки за противодействие на ситуации на несправедливо неблагоприятно положение в ущърб на техните предприятия и граждани;

6. отбелязва, че търговията с услуги представлява съществен принос за европейската икономика, и признава, че са намерени подходящи договорености относно търговията с услуги между ЕС и Обединеното кралство, които включват разпоредби относно достъпа до пазара и националното третиране съгласно правилата на приемащата държава, които гарантират, че доставчиците на услуги от ЕС се третират по недискриминационен начин; признава, че договореностите предвиждат ясна рамка за взаимно признаване на професионалните квалификации, която отговаря на препоръките на Парламента, като запазва регулаторната автономност на ЕС в тази област; приветства възможността за отправяне на съвместни препоръки към Съвета за партньорство, което може да послужи като основа за договорености за признаване на професионалните квалификации за конкретни професии, без да се понижават националните равнища на образование; твърдо вярва, че изключителната компетентност на Съюза следва да се зачита изцяло в бъдеще и че поради това следва да се избягва сключването на двустранни споразумения за взаимно признаване на квалификациите между отделните държави членки и Обединеното кралство;

7. изразява тревога, че изключително късното сключване на това споразумение е създало голяма несигурност за потребителите и предприятията в рамките на вътрешния пазар на ЕС и Обединеното кралство и че това е оказало отрицателно въздействие върху контролната дейност на Парламента; настоява, че единственият начин да се гарантира постигането на целите на споразумението е да се гарантира пълното му изпълнение и ефективното му прилагане, и подчертава значението на ролята на Парламента в мониторинга на това изпълнение; призовава Комисията да поеме твърд и ясен ангажимент към Парламента да гарантира ефективно сътрудничество и активно участие на Парламента по отношение на контрола и надзора, както и да предоставя своевременна и изчерпателна информация относно изпълнението и евентуалното адаптиране на споразумението; освен това призовава Комисията да гарантира, че Парламентът ще получава подходяща и навременна информация преди и след съответните заседания на Съвета за партньорство, както и относно дейностите за регулаторно сътрудничество;

8. подчертава, че в процеса на изпълнение ЕС следва да обърне специално внимание на съответствието на митническите проверки, извършвани преди стоките да влязат на вътрешния пазар (стоки, идващи от Обединеното кралство или от други трети държави през Обединеното кралство), както е предвидено в споразумението, и настоява, че гарантирането на съответствието на стоките с правилата на вътрешния пазар е от първостепенно значение; подчертава необходимостта от повече инвестиции в съоръжения за митнически контрол и от задълбочаване на координацията и обмена на информация между двете страни, за да се предотвратят, доколкото е възможно, смущенията в търговията, както и за да се запази целостта на митническия съюз в името на потребителите и предприятията; счита, че гладкото сътрудничество между митническите органи и органите за надзор над пазара е абсолютно необходимо и поражда загриженост по-специално относно необходимия оперативен капацитет на бюро на ЕС в Белфаст;

9. отбелязва, по отношение на споразумението относно електронната търговия, значението на улесняването на уреждането на трансгранични спорове в онлайн търговията и необходимостта потребителите, които пазаруват онлайн, да бъдат надлежно информирани за всякакви допълнителни такси или мита, които може да се наложи да платят при покупка от търговец от Обединеното кралство; изразява надежда, че Обединеното кралство ще продължи да спазва стандартите на ЕС за данните и може да продължи да се счита, че разполага с адекватно равнище на защита на данните с произход от Съюза;

10. счита, че договореностите относно обществените поръчки, постигнати в споразумението, могат да гарантират необходимите разпоредби за реципрочност и недискриминация в интерес на предприятията и потребителите в ЕС;

11. отбелязва, че с оглед на цялата островна икономика в Ирландия таксите за роуминг могат да имат значителни отрицателни последици в граничните райони;

12. отбелязва, че споразумението не включва разпоредба за динамично привеждане в съответствие, което би могло да допринесе за създаването на еднакви условия на конкуренция в областта на защитата на потребителите, устойчивите стандарти и правилата за конкуренция; приветства, при все това, клаузата за запазване на равнището на защита в споразумението, особено в областта на защитата на потребителите, но също така и в други релевантни области, както и едностранните мерки за възстановяване на баланса, които биха послужили в случай на значителни различия в области, в които тези различия оказват съществено въздействие върху търговията или инвестициите; подчертава значението на защитата на ЕС от потенциални регулаторни различия от страна на Обединеното кралство в бъдеще;

13. призовава Комисията да направи оценка на това как могат да бъдат предотвратени несправедливите конкурентни предимства, дължащи се на постепенно различаващи се регулаторни схеми, и да гарантира непрекъснатото разработване на по-високи стандарти на ЕС, като например правата на потребителите във връзка с цифровизацията и устойчивостта; призовава за бързо, ефективно и справедливо прилагане на мерки за уреждане на спорове и коригиращи мерки, за да се запази целостта на вътрешния пазар и да се гарантира свободна и лоялна конкуренция, която не вреди на високото качество на стандартите на ЕС и защитата на потребителите, с оглед на осигуряването на подходящи и пропорционални административни изисквания за потребителите и предприятията, по-специално за малките и средните предприятия (МСП);

14. отбелязва, че потребителските навици и доверието на потребителите в трансграничното пазаруване вече са били отрицателно повлияни от несигурността относно приложимите правила, и призовава правителството на Обединеното кралство, Комисията и държавите членки бързо да приложат мерките, предвидени в споразумението за защита на потребителите, и да засилят сътрудничеството между ЕС и Обединеното кралство по различни секторни политики, свързани с устойчивите производствени методи и безопасността на продуктите; призовава за прозрачност по цялата верига на доставки на продукти и услуги в полза на потребителите и заявява, че цените, които отразяват общите разходи за покупката, включително всички релевантни приложими такси и мита, и яснотата относно приложимите права на потребителите са от ключово значение за избягване на противоречия и насърчаване на доверието на потребителите при трансгранични покупки.

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище относно одобрение на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по транспорт и туризъм реши да поиска прилагането на член 56, параграф 1 от Правилника за дейността, за да представи своето становище на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия под формата на настоящото писмо.

 

Комисията по транспорт и туризъм желае да изложи следните бележки:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. приветства факта, че Споразумението за търговия и сътрудничество („Споразумението“) ще осигури непрекъсната и безпрепятствена свързаност на въздушния, автомобилния и морския транспорт и ще гарантира лоялна конкуренция между транспортните оператори от ЕС и Обединеното кралство; във връзка с това приветства факта, че Споразумението установява реципрочен достъп до пазара и общи правила и стандарти в широк кръг от области, като гарантира високо равнище на безопасност на транспорта, на права на работниците и пътниците и на опазване на околната среда в тези области; приветства също така факта, че Споразумението гарантира свързаност, като същевременно не предоставя на Обединеното кралство същото равнище на права като предлаганото от единния пазар;

2. подчертава, че ЕС трябва да остане бдителен по отношение на факта, че Обединеното кралство не се ангажира с динамично привеждане в съответствие на своите правила в няколко области на политиката; посочва, че това означава, че едностранното затягане на правилата и стандартите в ЕС няма да доведе автоматично до привеждане в съответствие на съответните правила и стандарти на Обединеното кралство;

3. приветства включената в Споразумението всеобхватна глава относно въздушния транспорт, която следва да гарантира защитата на стратегическите интереси на ЕС и която съдържа подходящи разпоредби относно достъпа до пазара, правата за въздушни превози, споделянето на кодове и правата на пътниците; приветства специфичните разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция в главата относно въздухоплаването, които ще гарантират, че въздушните превозвачи от ЕС и Обединеното кралство се конкурират при равни условия; отбелязва намирането на решение на правилата за собственост и контрол, които уреждат достъпа до вътрешния пазар, като същевременно оставят възможност за продължаване на либерализацията в бъдеще;

4. приветства специалната глава относно безопасността на въздухоплаването; отбелязва, че договореният текст включва тясно сътрудничество в областта на безопасността на въздухоплаването и управлението на въздушното движение; счита, че това сътрудничество не следва да ограничава ЕС при определянето на равнището на защита, което той счита за целесъобразно с оглед на безопасността; подчертава значението на бъдещото тясно сътрудничество между Органа за гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз;

5. приветства факта, че Споразумението ще осигури безквотна свързаност между ЕС и Обединеното кралство за пътнотранспортните превозвачи и че ще гарантира пълни права на преминаване и за двете страни през територията на другата, т.нар. „сухопътен мост“; посреща със задоволство добрите условия на конкуренция, постигнати в рамките на преговорите за автомобилния транспорт, и специфичните разпоредби в тази област, които ще обвържат Обединеното кралство да спазва високите стандарти на ЕС, приложими за сектора на автомобилния превоз на товари; подчертава във връзка с това, че Споразумението включва, наред с другото, стандарти относно достъпа до професията, командироването на водачи, времето за управление и почивка, тахографите и теглото и размерите на превозните средства; отбелязва, че тези стандарти не само ще обезпечат лоялната конкуренция, но също така ще гарантират добри условия на труд за водачите, както и високо равнище на пътна безопасност; приветства специалните разпоредби, свързани със Северна Ирландия, приети като признание на уникалното положение на Ирландия, които ще сведат до минимум нарушаването на икономиката на остров Ирландия;

6. отбелязва, че пътническият автомобилен транспорт трябва да бъде временно обхванат от спогодбата „Интербус“ (която обхваща само случайните превози), като се защитават правата на пътниците и се гарантира високо равнище на безопасност; поради това подчертава, че протоколът към спогодбата „Интербус“, който обхваща редовните и специалните редовни услуги за автобусен превоз на пътници, следва да бъде сключен възможно най-скоро, за да се избегне потенциално прекъсване на свързаността между ЕС и Обединеното кралство;

7. отбелязва, че въпреки че Споразумението не обхваща железопътния транспорт, Франция и Обединеното кралство предприемат необходимите стъпки на двустранна основа за справяне със специфичното положение на тунела под Ламанша; счита, че е въведен подходящ временен режим за безопасност и разрешаване след приемането на извънредните мерки в края на 2020 г.[22];

8. подчертава необходимостта от продължаване на сътрудничеството с Обединеното кралство с цел повишаване на устойчивостта на транспорта;

9. приветства факта, че Споразумението гарантира реципрочен и равен достъп до пазара за сектора на международния морски транспорт, при подходящи еднакви условия на конкуренция в областта на безопасността, сигурността, околната среда и социалната сфера, до пристанищата на ЕС и Обединеното кралство, без да се излагат на риск съществуващите високи стандарти на ЕС в тези области; подчертава, че е важно да се гарантират ефективни митнически проверки и гладко протичане на операциите по износ и внос между пристанищата на ЕС и Обединеното кралство, без да се създават смущения в транспортните търговски връзки и без да се възпрепятства конкурентоспособността на флота на ЕС;

10. подчертава значението на партньорствата между ЕС и Обединеното кралство в областта на научноизследователската и развойната дейност за всички видове транспорт и приветства участието на Обединеното кралство в трансгранични транспортни проекти от общ интерес, основани на реципрочност, включително продължаващото сътрудничество в рамките на мрежата TEN-T и усилията за създаване на оперативна съвместимост по всички коридори, например по отношение на безпроблемното разгръщане на алтернативни горива и инфраструктура за зареждане;

11. подчертава, че е важно Споразумението да се прилага правилно; във връзка с това приветства създаването на специализирани комитети в областта на транспорта, а именно комитетите за въздушния транспорт, безопасността на въздухоплаването и сухопътния транспорт, които да наблюдават и преразглеждат прилагането на Споразумението; призовава Комисията да създаде специална структура, която да дава възможност на социалните партньори да участват в наблюдението и прилагането на Споразумението и да им дава възможност да подават жалби; настоятелно призовава Комисията да бъде готова да използва пълноценно механизмите за разрешаване на спорове и да предприема корективните мерки, предвидени в Споразумението, в случай на неспазване от страна на Обединеното кралство; подчертава, че в бъдеще Парламентът следва да упражнява най-високото равнище на контрол по отношение на прилагането на Споразумението чрез своето активно и непрекъснато участие в Парламентарната асамблея за партньорство, създадена със Споразумението.

Предвид горепосочените забележки комисията по транспорт и туризъм препоръчва на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия да дадат своето одобрение за Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна

 

 

С уважение,

 

 

 

((подпис)) [Карима Дели]   [Йоан Даниелсон]

 

Копие до:  Г. Сасоли, председател на ЕП

 А. Таяни, председател на Съвета на председателите на комисии

 Координиране на законодателството


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>относно сключването от името на Съюза на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(COM(2020)08562020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по регионално развитие беше възложено да представи становище на Вашите комисии. На своето заседание от 1 февруари 2021 г. комисията по регионално развитие прие следното становище под формата на писмо (докладчик: Паскал Аримон), с 37 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържал се“.

* * *

Комисията по регионално развитие приветства факта, че на 24 декември 2020 г. беше постигнато споразумение относно бъдещите отношения с Обединеното кралство, като по този начин бяха избегнати допълнителните проблеми, които биха възникнали поради липсата на споразумение. Комисията обаче изразява съжаление, че връзките между Съюза и Обединеното кралство ще бъдат относително слаби, включително в ключовата област на регионалното развитие.

Въпреки че тези връзки ще бъдат по-далечни от тези, които ЕС поддържа с някои асоциирани държави, ясно е, че икономическите и социални щети биха били по-големи, ако споразумението не бъде сключено. В съчетание с факта, че регулаторната свобода на ЕС се запазва напълно, това е достатъчно основание да се подкрепи ратифицирането на споразумението.

Въпреки това е важно Комисията да включи Европейския парламент, както и регионалните и местните органи, в процесите на контрол и мониторинг, свързани с прилагането на настоящото споразумение. В този контекст е особено важно да няма занижаване на трудовите, социалните и екологичните стандарти от нито една от страните.

Важната роля на политиката на сближаване на Съюза за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване е очевидна. Признат факт е, че някои региони на Обединеното кралство са били основни бенефициери на политиката на сближаване през годините. Въпреки че Обединеното кралство за съжаление реши да не участва в политиката на сближаване на Съюза като цяло, комисията приветства факта, че Споразумението за търговия и сътрудничество предоставя обща рамка за бъдещото участие на Обединеното кралство в програми на Съюза.

Обединеното кралство обаче продължава да участва в програмата PEACE +, която е част от Interreg. Нашата комисия многократно е подчертавала, че тази програма е от ключово значение за мирния процес и за общностите в Северна Ирландия и не трябва да става жертва на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС[23]. Поради това комисията приветства факта, че нейното продължаване е гарантирано чрез финансиране от двете страни.

Комисията призовава за бъдещ размисъл относно евентуалното по-широко участие на Обединеното кралство в програмите на политиката на сближаване в рамката, създадена с настоящото споразумение. По-конкретно следва да бъде предвидена разпоредба относно участието, освен на Северна Ирландия, на други части на Обединеното кралство в Interreg. Например в своя документ за изразяване на позиция относно бъдещето на политиката на сближаване от април 2018 г. правителството на Обединеното кралство предвиди по-широко продължаване на финансирането на финансирането по Interreg в Обединеното кралство (в допълнение към PEACE +). Участието на Обединеното кралство в целите и програмите на политиката на сближаване би било от взаимен интерес за ЕС и Обединеното кралство.

Освен това комисията отбелязва, че шотландското правителство е изразило интерес към участието на Шотландия в някои програми на Съюза, което би могло да включва и политиката на сближаване.

Накрая, комисията приветства факта, че временното рамково споразумение между ЕС и Обединеното кралство относно Гибралтар включва политическа воля за предвиждане на финансов механизъм, вдъхновен от политиката на сближаване, между Гибралтар и Кампо де Гибралтар, насочен към обучението, уменията и заетостта[24], който би могъл да бъде допълнен от структурните фондове на ЕС, по-специално чрез програмите Interreg.

* * *

поради гореизложените мотиви, комисията по регионално развитие призовава комисията по външни работи и комисията по международна търговия да препоръча на Парламента да предостави одобрението си за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация.

С уважение,

Юнус Омаржи


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo

Verts/ALE

François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D’Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Chiara Gemma

 

0

 

2

0

ID

Maxette Pirbakas, André Rougé

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище на комисията по земеделие и развитие на селските райони относно проект на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(COM(2020)08562020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

Позовавам се на предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство (COM(2020)0856).

 

Координаторите в комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) разгледаха въпроса на заседанието си от 26 януари. Те признаха благотворния характер на споразумението за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, като се има предвид че секторът би понесъл значителни вреди, ако двамата партньори трябваше да търгуват съгласно правилата на СТО.

 

Координаторите обаче също така изразиха съжаление във връзка с факта, че споразумението не предвижда защита на географските указания и наименованията за произход, одобрени от 1 януари 2021 г., и призоваха за механизми за двустранно сътрудничество за взаимното им признаване. Те също така отново изтъкнаха факта, че пълното и ефективно прилагане на Споразумението за оттегляне е необходимо, за да се запази целостта на единния пазар и митническия съюз, и че Парламентът следва да бъде надлежно информиран относно наблюдението на прилагането на споразумението и следва да упражнява своите права на контрол в това отношение.

 

Независимо от тези резерви координаторите на комисията AGRI единодушно одобриха сключването от страна на ЕС на горепосоченото споразумение с Обединеното кралство и ме помолиха да Ви предам становището им съгласно член 56.

С уважение,

Норберт Линс

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

ASP 15E201

Брюксел

 

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

ASP 12G301

Брюксел

Относно: <Titre>Становище на комисията по рибно стопанство относно сключването на Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство </Titre><DocRef>2020/0382(NLE)</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

В рамките на посочената по-горе процедура комисията по рибно стопанство беше приканена да представи становище относно одобрението на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което влезе временно в сила на 1 януари 2021 г. в очакване на приключването на процедурата на одобрение на Парламента.

Предвид краткия срок, в който Европейският парламент следва да изрази позиция по това изключително важно споразумение, координаторите на комисията по рибно стопанство решиха да предоставят своето становище под формата на писмо (член 56, параграф 1, втора алинея), което да бъде приложено в своята цялост към препоръката на Парламента за одобрение. Посоченото становище, изготвено от г-н Франсоа-Ксавие Белами, постоянен докладчик на комисията PECH относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, беше представено и обсъдено в комисията по рибно стопанство на 25 януари и на няколко заседания на координаторите.

От името на комисията по рибно стопанство приложено Ви изпращаме становището относно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, прието с голямо мнозинство от координаторите чрез писмена процедура на 2 февруари 2021 г.

С уважение,

Пиер Карлескинд

 

 

 

 

копие до: Координиране на законодателството

 

 като взе предвид препоръката на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, приета на 18 юни 2020 г. (A9-0117/2020), най-вече частта относно рибното стопанство,

А. като има предвид, че катастрофалният сценарий на липса на споразумение беше избегнат в последния момент, като по този начин бяха спестени непосредствени и значителни щети за стотици хиляди преки и непреки работни места в секторите на рибарството, аквакултурите и преработвателната промишленост на Съюза, многобройните крайбрежни територии и крайбрежни общности, които той подкрепя, както и прилагането на устойчиви правила за защита на морските видове и биологичното разнообразие; като има предвид, че споразумението все пак оказва отрицателно въздействие върху рибарите и рибарските общности, като някои сектори и общности ще понесат огромни отрицателни последици;

Б. като има предвид емблематичното измерение на рибарството при обсъждането на споразумението;

Комисията по рибно стопанство:

1. Изразява своето облекчение във връзка с постигането на споразумение в областта на рибарството като неразделна част от всеобхватното споразумение, което запазва възможността за достъп до водите, ресурсите и пазарите на заинтересованите страни; признава работата на преговарящия екип на ЕС за опазване на риболовните дейности и принципа на устойчиво управление на ресурсите, споделяни в продължение на няколко десетилетия с Обединеното кралство, и благодари на екипа за постоянния му ангажимент към европейския риболовен сектор;

2. изразява съжаление обаче за окончателната загуба на 25% от стойността на историческите риболовни права, притежавани от европейските флотове във водите на Обединеното кралство; припомня, че това намаление, макар и по-малко вредно от пълното затваряне на водите на Обединеното кралство, все пак представлява значителна загуба за засегнатите оператори в сектора, по-специално на териториите и общностите, които са най-зависими от тези риболовни зони;

3. потвърждава голямата си загриженост относно положението след преходния период от пет години и половина, след който тази загуба от 25% ще бъде напълно ефективна; призовава Комисията да приеме всички необходими гаранции, така че балансът, постигнат с Обединеното кралство, да не бъде поставян под въпрос в края на този период, и по-специално, че прагът на намаляване с 25% никога не се надвишава и че реципрочният достъп продължава да се предоставя; във връзка с това изразява загриженост относно факта, че Съветът за партньорство има право да изменя приложения FISH 1, 2 и 3; изисква Парламентът да бъде консултиран преди всяка подобна промяна; призовава Комисията да публикува и, ако е необходимо, бързо да задейства всички средства, с които разполага, за да гарантира, че клаузите на настоящото споразумение се спазват постоянно;

4. подчертава, че към момента е от съществено значение да се гарантират на рибарите предвидими и дългосрочни условия и видимост, които са абсолютно необходими за управлението на тяхната дейност и за осъществяването на необходимите инвестиции, много от които вече са били замразени в продължение на четири години поради несигурността, породена от периода на преговори;

5. изразява особена загриженост във връзка с рисковете, свързани с прилагането на споразумението след края на периода на приспособяване, тъй като единствените разпоредби по отношение на достъпа до водите предвиждат страните да провеждат годишни преговори „добросъвестно и с цел осигуряване на взаимно удовлетворяващ баланс между интересите на двете страни“; припомня също така значението на европейския капитал, инвестиран в кораби, плаващи под знамето на Обединеното кралство, и необходимостта от продължаване на възможностите за инвестиции в свързани с рибарството предприятия между ЕС и Обединеното кралство с оглед на осигуряването на заетост и икономическите ползи и за двете страни; поради това изразява загриженост относно възможните ограничения на флага на корабите, изискването общият или част от общия улов да се разтоварва в пристанища на Обединеното кралство или всякакви други рискове за инвестиции в сектора на рибарството, по-специално като се има предвид потенциалното въздействие на резерва № 13 („Рибарство и води“), направена от Обединеното кралство към ПРИЛОЖЕНИЕ SERVIN-2 към споразумението;

6. подчертава дълбоката си загриженост във връзка с последиците от възможността Обединеното кралство да се отклони от регламентите на Съюза относно техническите мерки и друго свързано с тях законодателство на Съюза в областта на околната среда; припомня, че споразумението задължава всяка една от двете страни да обоснове подробно недискриминационния характер на всяка промяна в тази област, както и че е необходимо да се осигури дългосрочната устойчивост на околната среда въз основа на научно удостоверимите данни; призовава Комисията да бъде особено бдителна по отношение на спазването на тези условия и да реагира решително, в случай че Обединеното кралство реши да действа по дискриминационен начин;

7. подчертава риска от нарушаване на пазарните условия и от създаване на неравнопоставени условия на конкуренция и екологични рискове поради възможни различия по отношение на устойчивостта между Обединеното кралство и ЕС; призовава Комисията да гарантира, че Обединеното кралство не се отклонява от целта на ЕС за прекратяване на прекомерния риболов;

8. призовава Комисията да гарантира, че лицензите за риболов се издават в разумен срок, за да се избегне всякакъв риск от дискриминация при запазване на достъпа до водите на Обединеното кралство; счита, че следва да се обърне специално внимание на лицензите за достъп до зоната от 6—12 мили, на изясняването на правилата и процедурите за корабите, които не са извършвали дейност преди 2016 г., както и на възможността за прехвърляне на права на достъп на нов кораб, в случай че друг кораб напусне флота;

9. изразява загриженост по отношение на последиците от различните правила, приложими за териториите със специален статут по отношение на Обединеното кралство, по-специално зависимите от Британската корона територии и отвъдморските територии. призовава Комисията да обърне специално внимание на особеностите на департамента Гърнзи, Байлиуик на Джърси и остров Ман по отношение на прилагането на споразумението, и по-специално да гарантира балансирано, устойчиво и дългосрочно решение относно достъпа до тези води, което да е равностойно на споразумението от Гранвил залив; изразява съжаление, че капиталовият флот на ЕС и смесеният капиталов флот, опериращ в отвъдморските територии на Обединеното кралство, като например островите Малвинските острови/Фолкландските острови, ще трябва да плащат мита, когато изнасят улова си за Съюза, и настоятелно призовава Комисията и Съвета да направят оценка на всички възможности за гарантиране на преференциален достъп до пазарите на ЕС в областта на рибарството в съответствие с условията, предвидени в споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство;

10. изразява загриженост по отношение на рисковете и въздействието на евентуални важни ограничения върху бъдещите възможности за риболов на ЕС, по-специално при смесения риболов, като се вземат предвид разпоредбите, приложими по-специално за видовете, за които не се предвиждат квоти;

11. призовава за поддържането на прост механизъм за обмен на квоти между страните и организациите на производителите;

12. припомня, че в резултат на споразумението риболовният сектор на ЕС ще понесе значителни икономически загуби; поради това счита, че е от приоритетно значение, обезщетението, което трябва да бъде предвидено в резерва във връзка с Брексит, да бъде съизмеримо с щетите, понесени от сектора и рибарските общности, като се вземат предвид всички преки и косвени последици от споразумението;

13. подчертава, че временно прилаганото споразумение вече е причинило конфликти и неудовлетворително объркване, допълнителни разходи и финансови загуби за рибарите, особено за тези, които са свикнали да използват водите на зависимите от Британската корона територии, както и отслабени вериги на доставки за търговците на дребно; подчертава необходимостта заинтересованите лица в този сектор да бъдат включени в изпълнението на настоящото споразумение и неговите бъдещи оценки, с оглед на докладването и разрешаването на всякакви трудности, които могат да възникнат;

14. приветства факта, че механизмът за консултации чрез Специализирания комитет по рибно стопанство, дава възможност за наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение, и призовава за бързото му създаване, след като бъде предоставена подробна информация относно неговата роля и състав; посочва, че Европейският парламент трябва да бъде включен в този орган и да бъде редовно информиран за неговите оценки на споразумението; настоятелно призовава Комисията редовно да докладва на комисията по рибно стопанство относно прилагането на споразумението, включително относно развитието на годишните преговори относно възможностите за риболов и достъпа до водите;

15. въпреки тези неясноти споразумението като цяло запазва благоприятна рамка за рибарството; следователно комисията по рибно стопанство приканва водещите комисии по външни работи и по международна търговия да препоръчат одобрението на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна.


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>становище относно предложението за на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(COM(2020)0856 – C9‑XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-н Макалистър, уважаеми г-н Ланге,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по култура и образование беше възложено да представи своето становище на комисията по външни работи и комисията по международна търговия. На своето заседание от 11 януари 2021 г. комисията реши да представи становището под формата на писмо.

Комисията по култура и образование разгледа този въпрос на своето заседание от 26 януари 2021 г. На това заседание комисията реши да прикани водещите комисии – по външни работи и по международна търговия, да включат в предложението си за резолюция следните предложения.

С уважение,

Сабине Ферхайен

Председател на комисията по култура и образование

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да не участва в програмата „Еразъм+“ по време на прилагането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.; подчертава, че решението ще доведе до загуби и за двете страни, като ще лиши хората и организациите в Съюза и в Обединеното кралство от променящи живота възможности чрез проекти за обмен и сътрудничество; изразява особеното си учудване от факта, че като причина за своето решение Обединеното кралство посочи прекомерните разходи за участие; настоятелно призовава Обединеното кралство да използва „периода за размисъл“, предвиден в Съвместната декларация относно участието в програми на Съюза, за да преразгледа позицията си;

 

2. приветства съобщението на ирландското правителство, че ще финансира обмени за мобилност по програма „Еразъм+“ за студенти от университети в Северна Ирландия независимо от тяхната националност и ще въведе необходимите условия за записване в университета, за да стане това възможно; припомня, че в рамките на програмата „Еразъм+“ субекти от държави, които не са асоциирани към програмата, имат право да участват в конкретни действия, и призовава Комисията да вземе необходимите мерки, за да се даде възможност на институциите на Обединеното кралство да участват съгласно тези разпоредби;

 

3. отбелязва, че Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС) предвижда Обединеното кралство да участва в програмата „Хоризонт Европа“; припомня, че образованието и научните изследвания са неразделна част от академичното сътрудничество и че полезните взаимодействия между „Хоризонт Европа“ и „Еразъм+“ са ключово измерение на новото поколение програми; подчертава, че ще следи отблизо положението, за да гарантира, че диференцираният подход към участието на Обединеното кралство в двете академични програми за сътрудничество на Съюза не подкопава ефективността на самите програми или резултатите от предишното сътрудничество;

 

4. отново изразява съжаление във връзка с предишното решение на Обединеното кралство да не участва нито в програмата „Творческа Европа“, нито в Европейския корпус за солидарност, считано от 1 януари 2021 г.; изразява загриженост, че това решение ще застраши дългогодишното сътрудничество, като ще лиши както Обединеното кралство, така и ЕС от мощен източник на творчество, промяна и иновации;

 

5. изразява разочарование, че СТС не предвижда безвизов режим за учебни цели, което означава, че от студентите от ЕС, които желаят да учат в Обединеното кралство, и от студентите от Обединеното кралство, които желаят да учат в ЕС, ще се изисква да получат виза; освен това посочва, че премахването на правилата за равно третиране ще означава, че студентите от ЕС, които желаят да учат в Обединеното кралство, няма да подлежат на същите условия за такси за обучение и достъп до студентски заеми като своите колеги от Обединеното кралство, и обратно; изразява съжаление, че Обединеното кралство няма да участва в инициативите и мерките, предназначени за създаване на истинско европейско пространство за образование до 2025 г., което допълнително подкопава сътрудничеството;

 

6. припомня, че Директивата относно признаването на професионалните квалификации вече не се прилага за Обединеното кралство, и изразява съжаление, че СТС не съдържа разпоредби, които да позволят взаимното признаване на професионалните квалификации; настоятелно призовава Обединеното кралство и Комисията да продължат диалога с цел да се създаде ефективна рамка за взаимно признаване на академичните и професионалните квалификации; 

 

7. изразява разочарование, че не беше възможно да се намери взаимноприемливо решение, което да позволи безвизово влизане и престой за творци и професионалисти в областта на културата, по-специално като се има предвид значението на мобилността за този сектор и за културния обмен като цяло; настоятелно заявява, че разпоредбите, уреждащи влизането и временния престой на физически лица със стопанска цел, не са подходящи за сектора на културата и творчеството и съществува риск да доведат до обременителни и потенциално възпрепятстващи визови изисквания за пътуващите творци и професионалисти в областта на културата; подчертава, че безвизовите договорености са в интерес на сектора както в ЕС, така и в Обединеното кралство, и настоятелно призовава двете страни да работят за постигането на споразумение;

 

8. счита, че решението на Обединеното кралство да не участва в съответните програми на Съюза, съчетано с разпоредбите, уреждащи мобилността на студентите и творците, неизбежно ще възпрепятства продължаването на диалога и сътрудничеството между Съюза и Обединеното кралство в областта на образованието и обучението, младежта и културата; припомня, че договореностите в рамките на СТС са в противоречие с изричните желания на съответните сектори както в ЕС, така и в Обединеното кралство;

 

9. приветства факта, че СТС прилага „културното изключение“ и че поради това аудиовизуалните услуги са изключени от приложното поле на споразумението;

 

10. припомня, че тъй като Обединеното кралство е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, аудиовизуалните произведения с произход от Обединеното кралство по принцип се считат за „европейски произведения“ за целите на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги в съответствие с член 1, параграф 1, буква н) и параграф 3 от нея; във връзка с това подчертава, че те могат да бъдат използвани за постигане на 30% дял на европейски произведения в каталозите на доставчиците на медийни услуги за аудиовизуални медийни услуги по заявка в държавите членки; счита, че ситуацията следва да се следи отблизо;

 

11. отбелязва със задоволство, че СТС предвижда продължаване на сътрудничеството по отношение на връщането в държавата на произход на паметници на културата, които незаконно се изнасят и са обект на трафик – в съответствие с принципите, залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности; очаква активно сътрудничество в тази област;

 

12. счита, че образованието и културният и младежкият обмен са гръбнакът на добрите отношения между партньорите; счита, че тясното сътрудничество и диалогът в тези области следва да продължат с всички възможни средства, и призовава страните да проучат бъдещи възможности в това отношение; настоятелно призовава двете страни да използват СТС като основа за запазване и изграждане на връзки в областта на образованието, културата, медиите, младежта и спорта – в полза на гражданите на ЕС и Обединеното кралство; подчертава, че участието в програми на Съюза остава отворено за Обединеното кралство след МФР за периода 2021 – 2027 г.

 


 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

 

 

Относно: Становище <Titre>на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация</Titre> <DocRef>(2020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

имам удоволствието да Ви уведомя, че вследствие на решението на Председателския съвет от 28 декември 2020 г. комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи („комисията LIBE“) реши на 11 януари 2021 г. да поиска одобрение за представяне на становище под формата на писмо до комисията по външни работи и комисията по международна търговия по горепосочената процедура, съгласно член 56, параграф 1 от Правилника за дейността. Нашата комисия прие въпросното становище на своето заседание от 4 февруари 2021 г. На това заседание комисията реши да прикани водещите комисии – комисията по външни работи и комисията по международна търговия, да включат в своя проект на препоръка следните предложения.

 

Поради това с настоящото предавам становището на комисията LIBE, което се състои от две части: част А (Общи забележки), включително относно част I, дял III (Институционални разпоредби) и част Б (Тематични забележки, отнасящи се до всяка област на компетентност на комисията LIBE). Във втората част се разглеждат въпроси от компетентността на комисията LIBE, на първо място тези, които са ясно обхванати от Споразумението за търговия и сътрудничество (наричано по-долу „СТС“): защитата на личните данни, сигурността, сътрудничеството в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, заедно с други съответни разпоредби на трета част, които са обхванати от СТС, както и договорености в областта на убежището, миграцията и управлението на границите и мобилността, които или са обхванати само в незначителна степен в текста на СТС, или изобщо не са обхванати от него.

С уважение,

Хуан Фернандо Лопес Агилар

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. Общи забележки

1. счита, че СТС има за цел да предостави уникална рамка за специални отношения между ЕС и Обединеното кралство, като надлежно се вземе предвид близката връзка между двете страни, създадена по време на 47-годишното членство на Обединеното кралство в ЕС, както и факта, че от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство е трета държава и преходният период, предвиден в Споразумението за оттегляне, приключи на 31 декември 2020 г.;

2. изразява дълбоко съжаление във връзка с временното влизане в сила на СТС, преди Парламентът да е дал одобрението си в съответствие с член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с което се нарушава правото на Парламента да осъществява контрол;

3. отчита, че в съответствие с член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Комисията представлява Съюза във външните му отношения; призовава да се даде разрешение на Парламента да присъства на заседанията на Съвета за партньорство и на други съвместни органи, създадени съгласно СТС, като например Специализирания комитет по правоприлагане и съдебно сътрудничество; настоява, във всеки случай, Парламентът да изпълнява роля на осъществяващ контрол орган в новата институционална рамка и да бъде в състояние да наблюдава прилагането както на СТС, така и на Споразумението за оттегляне; настоятелно призовава за бързото създаване на Парламентарна асамблея за партньорство, в която членовете на Европейския парламент да могат да наблюдават прилагането на СТС и всяко бъдещо споразумение и да отправят препоръки към Съвета за партньорство; настоява освен това Комисията да гарантира, че Парламентът и Съветът получават като равнопоставени институции цялата информация и всички документи, свързани с бъдещи заседания на Съвета за партньорство или други съвместни органи, както и да гарантира, че ще се консултира с Парламента относно позициите на Съюза по всички въпроси от дневния ред на тези заседания и че протоколите и документите, приети на тези заседания, се споделят с Парламента в зависимост от разглежданите въпроси; отбелязва, че компетентните комисии на Парламента са в най-добра позиция да гарантират, че ролята на Парламента в това отношение се упражнява по напълно прозрачен и ефективен начин; категорично настоява комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да получава цялата информация и по-специално с нея да бъдат осъществявани консултации, както е посочено по-горе, във връзка с работата на Специализирания комитет по правоприлагане и съдебно сътрудничество;

4. изразява съжаление, че Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация не включва Парламента[25], както и факта, че Обединеното кралство трябва да даде своето изрично съгласие тази информация да бъде споделена с Парламента;

5. взема под внимание решението на Комисията от 19 януари 2021 г. за създаване на Работна група за отношенията с Обединеното кралство („Работна група за Обединеното кралство“);

Б. Тематични забележки (трета част от СТС)

Основни права и върховенство на закона, включително разпоредби за спиране на прилагането и прекратяване

6. приветства факта, че в общите разпоредби на трета част (член LAW.GEN.3) е включено изричното позоваване на дългогодишното зачитане от страните и държавите членки на демокрацията, върховенството на закона и основните права и свободи на лицата, включително както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека и в Европейската конвенция за правата на човека, както и на значението да се осигури упражняването на правата и свободите съгласно тази конвенция на местно равнище; припомня на водещите комисии, че Парламентът, в своите резолюции от 12 февруари 2020 г.[26] и от 18 юни 2020 г.[27] (наричани по-долу „резолюциите от февруари и юни 2020 г.“), посочва постоянното придържане към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и прилагането ú, както и зачитането на принципите на правовата държава, като необходима предпоставка за сътрудничеството на ЕС с Обединеното кралство; освен това приветства включването на конкретни разпоредби за прекратяване, прекратяване на прилагането, спиране на прилагането и уреждане на спорове в различните дялове на трета част, по-специално разпоредбата относно по-бързото прекратяване на прилагането на въпросната част (член LAW.OTHER.136: Спиране на прилагането), в случай че Обединеното кралство или държава членка денонсира ЕКПЧ, както и разпоредбата относно спиране на прилагането на тази част (член LAW.OTHER.137: Спиране на прилагането) в случай на сериозни и системни недостатъци при една от страните във връзка със защитата на основните права, включително защитата на личните данни и върховенството на закона; подчертава, че Парламентът, и по-специално неговата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, следва да участват пълноценно в механизма в рамките на ЕС за вземане на решения относно прекратяването и/или спирането на прилагането въз основа на съответните бъдещи междуинституционални договорености; освен това изразява съжаление във връзка с факта, че механизмът за уреждане на спорове, предвиден в трета част (дял XIII), е политически механизъм, без в него да е отредена роля за Съда на Европейския съюз; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че в механизма за уреждане на спорове съгласно СТС не се предвижда никаква роля за Парламента, и по-специално за неговата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи; призовава Комисията и Съвета да осигурят пълноценното участие на Парламента при вземането на решения във връзка с позицията на Съюза относно различните стъпки на механизма за уреждане на спорове въз основа на съответните бъдещи междуинституционални договорености; призовава Комисията да представи предложения относно процедурата за стартиране на механизма за уреждане на спорове от страна на Съюза, съгласно които Парламентът да участва пълноценно; настоятелно призовава Комисията, като минимум и независимо от бъдещите разпоредби, да поеме публичен политически ангажимент, най-късно до датата на гласуване на одобрението на Парламента, да предложи Съветът да спре прилагането, да измени или да прекрати прилагането на части или дялове от СТС, ако Парламентът поиска спиране на прилагането, изменение или прекратяване на прилагането; счита, че преди да бъде взето решение за изменение или прекратяване на прилагането на СТС от страна на Съюза следва да се иска одобрението на Парламента, като се приложи аналогично член 218, параграф 6 от ДФЕС, когато Комисията поеме инициативата за това;

Защита на данните

7. по отношение на защитата на данните споделя целта на Споразумението за оттегляне да се гарантира непрекъснатостта на защитата, предоставяна на физическите лица в Съюза, чиито лични данни ще бъдат обработвани в Обединеното кралство след датата на оттеглянето;

8. отбелязва ангажимента на страните (член COMPROV.10) за гарантиране на високо равнище на защита на личните данни и признаването на правото на физическите лица на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, но изразява съжаление относно факта, че споразумението е сключено преди Комисията да е приключила своята оценка на адекватността на нивото на защита на уредбата на Обединеното кралство за защита на данните;

9. отбелязва също така безпрецедентната временна разпоредба за предаване на Обединеното кралство на лични данни (член FINPROV.10A) за срок от четири месеца, с възможност за еднократно подновяване за още два месеца, освен ако Обединеното кралство или Комисията не възразят срещу това; разпоредбата предвижда, че това предаване не трябва да се счита за предаване на трета държава съгласно правото на Съюза, при условие че се прилага законодателството на Обединеното кралство за защита на данните, което е в сила към 31 декември 2020 г., и при условие че Обединеното кралство не измени своята рамка за защита на данните, своите правила относно международното предаване на данни или други незадължителни текстове в тази област, освен ако Съюзът не е дал своето съгласие за предвижданото изменение в рамките на Съвета за партньорство, включително мълчаливо съгласие, ако не са представени възражения в срок от пет работни дни;

10. отбелязва, че тази временна разпоредба има за цел да продължи обмена на потоци от лични данни, докато Комисията финализира оценката си за това дали нивото на защита, осигурявано от правната уредба на Обединеното кралство относно защитата на данните, е адекватно, и впоследствие приема съответните решения; изразява обаче сериозни съмнения дали този временен режим ще осигури необходимото равнище на защита на личните данни, предавани на Обединеното кралство, тъй като се основава на предположението, че в действащото законодателство на Обединеното кралство в областта на защитата на данните надлежно и правилно е приложено правото на Съюза в областта на защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) и Директива (EС) 2016/680 („Директива относно правоприлагането“), и че понастоящем Обединеното кралство гарантира същото равнище на защита като определеното от Съюза; припомня в тази връзка резолюциите на Парламента от февруари и юни 2020 г., в които се посочва общото и широко освобождаване при обработването на лични данни за целите на имиграцията от Закона за защита на данните на Обединеното кралство и правната уредба на Обединеното кралство относно запазването на електронните телекомуникации;

11. по отношение на адекватното ниво на защита на правната уредба на Обединеното кралство относно защитата на данните също така припомня резолюциите на Парламента от февруари и юни 2020 г., в които се подчертава, че в съответствие с ОРЗД и съдебната практика на Съда на ЕС[28], за да може Комисията да обяви адекватното ниво на защита на уредбата за защита на данните в Обединеното кралство, тя трябва да докаже, че Обединеното кралство осигурява ниво на защита, което „по същество е еквивалентно“ на равнището, предлагано от правната уредба на Съюза, включително относно по-нататъшното предаване на данни на трети държави; освен това счита, че правната рамка на Обединеното кралство относно запазването на електронни телекомуникационни данни не отговаря на условията на съответните достижения на правото на ЕС, както те се тълкуват от Съда на ЕС, и следователно понастоящем тази рамка не отговаря на условията за адекватност; счита, че общото и широко освобождаване при обработването на лични данни за целите на имиграцията съгласно Закона за защита на данните на Обединеното кралство и правната уредба на Обединеното кралство относно запазването на електронни телекомуникационни данни трябва да бъдат изменени, преди да може да се вземе валидно решение относно адекватното ниво на защита;

12. счита, че е необходимо Комисията да направи внимателна оценка на правната уредба на Обединеното кралство относно защитата на данните, включително на международните споразумения на Обединеното кралство относно предаването на лични данни, като например Споразумението за достъп до данни между САЩ и Обединеното кралство и разпоредбите за защита на данните и цифрова търговия във Всеобхватното споразумение за икономическо партньорство между Обединеното кралство и Япония , и да обърне специално внимание на правната уредба на Обединеното кралство в областта на националната сигурност и на обработката на лични данни от правоприлагащите органи; припомня, че програмите за масово наблюдение, които обхващат събирането на масиви от данни, може да не са адекватни съгласно правото на Съюза, и решително насърчава Комисията в своята оценка да вземе предвид съдебната практика на Съда на ЕС в тази област, като делата Schrems I и II и делото Privacy International[29], както и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека; припомня също така продължаващите нарушения на Шенгенската информационна система (ШИС) от страна на органите на Обединеното кралство и подчертава, че Комисията не е успяла по подходящ и навременен начин да отстрани тези нарушения, заедно с органите на Обединеното кралство; посочва, че въпреки факта, че СТС не позволява достъп до ШИС, тези нарушения са показали, че на органите на Обединеното кралство не е можело да бъдат поверени данните на гражданите на ЕС, докато Обединеното кралство все още е било държава членка, и че следователно то следва спешно да реши тези проблеми и да докаже, че може да му бъде поверено сътрудничеството в областта на правоприлагането, предвидено във въпросното споразумение; подчертава, че не следва да се взема положително решение относно адекватното ниво на защита, докато тези нарушения не бъдат отстранени;

13. призовава Комисията да се увери, че Обединеното кралство е разрешило проблемите, посочени в настоящото становище, преди да заеме позиция, че законодателството на Обединеното кралство в областта на защитата на данните е в съответствие с правото на Съюза, съгласно тълкуванието на Съда на ЕС[30]; призовава също така да се поиска становището на Европейския комитет по защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните, както и да им се предостави цялата необходима информация и подходящи срокове, за да изпълнят ролята си; изразява твърдо убеждение, че ако правната уредба на Обединеното кралство относно защитата на данните не отговаря на условията за вземане на положително решение относно адекватното ниво на защита, Съюзът следва да подчертае необходимостта от използване на алтернативните правни механизми, предвидени в законодателството на Съюза в областта на защитата на данните относно международното предаване на данни;

14. призовава също така органите за защита на данните на държавите членки да следят проактивно прилагането на преходния режим и всички последващи стъпки, за да допринесат за постоянното зачитане на правата на субектите на данни от Съюза;

Сътрудничество в областта на правоприлагането и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

15. приветства факта, че сътрудничеството в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси са част от едно споразумение относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, както се подчертава в резолюцията на Парламента от 12 февруари 2020 г.; отбелязва факта, че е постигнато общо споразумение относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство в областта на обмена на ДНК данни, дактилоскопични отпечатъци и данни за регистрацията на превозни средства, предаването и обработването на резервационни данни на пътниците (PNR данни), сътрудничеството относно оперативната информация, сътрудничеството с Европол и Евроюст, предаването, взаимопомощта, обмена на информация от регистрите за съдимост, борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, обезпечаването и конфискацията, както и специална клауза относно прекратяването и спирането на прилагането и специален механизъм за уреждане на спорове, както и засиленото сътрудничество в областта на борбата с тероризма (член COMPROV.9), съгласно който страните си сътрудничат на двустранно, регионално и международно равнище с цел предотвратяване и борба с актовете на тероризъм във всички негови форми и проявления в съответствие с международното право, включително, когато е приложимо, международните споразумения, свързани с борбата с тероризма, международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, както и в съответствие с принципите на Устава на ООН; счита, че СТС осигурява необходимата основа за продължаване на сътрудничеството в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с Обединеното кралство с оглед на новия статут на Обединеното кралство като трета държава извън Шенгенското пространство, за която не се прилага свободата на движение;

16. отбелязва, че със СТС се установява реципрочно сътрудничество между компетентните правоприлагащи органи на Обединеното кралство и държавите членки по отношение на автоматизираното предаване на всички видове данни по правната уредба от Прюм (ДНК профили, дактилоскопични данни и някои национални регистрационни данни на превозни средства); посочва, че това е първото международно споразумение на ЕС, което позволява обмен на такива чувствителни данни с трета държава; приветства факта, че страните по СТС се ангажират да обменят информация относно всички налични на национално равнище ДНК и дактилоскопични данни, включително данни на осъдени и заподозрени лица, както беше поискано от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в изложението на мотивите към нейния доклад A9-0100/2020 относно проекта за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Обединеното кралство, по който беше проведена консултация с Парламента[31]; посочва, че въпреки че Обединеното кралство беше държава членка, то не е участвало в автоматичното предаване на регистрационни данни за превозните средства съгласно правото на Съюза, и изразява съжаление относно факта, че такъв обмен е бил договорен с Обединеното кралство в качеството му на трета държава съгласно СТС, без да са проведени консултации с Парламента; настоява Парламентът да бъде надлежно информиран за резултата от оценката, която трябва да бъде извършена в съответствие с член LAW.PRUM.18 (Предварителна оценка); подчертава чувствителността на обменяните данни и необходимостта да се гарантира високо равнище на защита на данните; отбелязва също така, че в СТС се предвижда процедура за изменение на този дял с оглед на евентуални бъдещи изменения в правната уредба на Съюза от Прюм (член LAW.PRUM.19.1);

17. отбелязва договореностите, с които се установява реципрочно сътрудничество в областта на предаването и обработването на резервационни данни на пътниците и правно основание за предаването на данни от въздушни превозвачи, извършващи полети между ЕС и Обединеното кралство; приветства факта, че тези договорености отразяват последната съдебна практика на Съда на ЕС в тази област и включват допълнителни гаранции в сравнение със съществуващите споразумения с други трети държави; припомня, че Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците (PNR) с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления[32] понастоящем е обект на правен контрол по три дела пред Съда на ЕС за възможна необоснована намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните[33]; изразява загриженост обаче, че разпоредбата за използването на PNR данни в изключителни случаи – при риск от смърт или сериозна телесна повреда или значителен риск за общественото здраве – в член LAW.PNR.20 (Цели на използването на PNR данни) е приложима само за Обединеното кралство, което не отговаря на целите на обмена на PNR данни между държавите членки и на принципа на реципрочност между държавите; освен това изразява съжаление във връзка с факта, че съгласно член LAW.PNR.28: Съхраняване на PNR данни Обединеното кралство има право на дерогация от задължението си да заличава PNR данните на пътниците след заминаването им от страната, когато оценка на риска показва необходимост от съхраняване на тези PNR данни, и може да се възползва от него временно за преходен период от една година, с възможност за удължаване с още една година, което може да доведе до ситуация, при която данни на пътници, които не са необходими за целите на правоприлагането, се съхраняват в Обединеното кралство за срок до три години преди прилагането на задължението за заличаване;

18. посочва, че дял IV за сътрудничеството относно оперативната информация не предвижда достъп до базата данни на ШИС, както Парламентът настоява в предходните си резолюции; подчертава, че сътрудничеството в тази област включва разпоредби относно обмена на информация между правоприлагащите органи относно издирвани или изчезнали лица или предмети за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления и изпълнението на наказателни санкции, предотвратяването на заплахи за обществената безопасност и предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и разпоредба, която позволява използването на сигурна линия за връзка, която служи за предоставянето на информация чрез Европол, което ще улесни обмена на информация с Обединеното кралство; посочва, че в този дял от СТС се предвижда сключването на двустранни споразумения между Обединеното кралство и държавите членки, при условие че държавите членки действат в съответствие с правото на Съюза; подчертава, че в отношенията си с Обединеното кралство в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество е важно държавите членки да възприемат единен и прозрачен подход;

19. изразява задоволство от факта, че СТС предвижда тясно сътрудничество между Обединеното кралство и Европол и Евроюст, което ще бъде от полза както за Обединеното кралство, така и за държавите членки, тъй като поради географската си близост и големината си Обединеното кралство ще продължи да бъде важен стратегически партньор на ЕС в борбата с трансграничната организирана престъпност и с общите заплахи за сигурността; подчертава в този контекст, че СТС предвижда възможно най-бързия обмен на информация между трета държава и Европол; отбелязва, че СТС ще бъде допълнено от работни и административни договорености между Европол и Евроюст и Обединеното кралство; в този контекст призовава страните да се стремят към тясно сътрудничество, като същевременно зачитат техническите и правните ограничения на това сътрудничество, както и основните права; подчертава, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще продължи да следи отблизо този процес и съответните аспекти на практическото сътрудничество чрез своите надзорни правомощия по отношение и на двете агенции на ЕС; изразява загриженост, че Споразумението позволява на Обединеното кралство да предава лични данни на Европол не само за целите на обработването, посочени в Регламента за Европол, но и за цели, различни от целта, за която са били предадени, ако това е разрешено от предаващия компетентен орган; отбелязва факта, че предаваните лични данни в Европол може да бъдат обработвани във връзка с пострадали от престъпления, свидетели или други лица, които могат да предоставят информация относно престъпления, и изразява съжаление за това, че в споразумението не се определя по-точно категорията „други лица“; изразява загриженост относно възможността Европол да може да обменя лични данни на лица, които не са заподозрени;

20. приветства факта, че в СТС се предвижда процедура по предаване и разпоредби относно борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, които биха могли да поставят основите за възможно най-тясно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси с Обединеното кралство като трета държава; изразява задоволство, че е постигнато споразумение относно процедурата по предаване, като по този начин се дава възможност за по-тясно и по-ефективно сътрудничество, отколкото ако предаването се основаваше на Конвенцията на Съвета на Европа за екстрадиция;

21. приветства положените усилия за допълване на Конвенцията на Съвета на Европа за взаимопомощ по наказателноправни въпроси със специални разпоредби, осигуряващи по-ефективно сътрудничество между съдебните органи на държавите членки и Обединеното кралство по наказателноправни въпроси; приветства включването на подробно определение на „действителен собственик“ в дела на СТС относно борбата с изпирането на пари; приветства факта, че страните също така са постигнали съгласие за включването в СТС на разпоредби относно обезпечаването и конфискацията, което ще даде възможност за по-тясно сътрудничество от предвиденото в съответните инструменти на Съвета на Европа;

Убежище, миграция и управление на границите

22. припомня позицията си в резолюциите си от февруари и юни 2020 г. относно бъдещото сътрудничество в политиките в областта на убежището и миграцията между Обединеното кралство и държавите членки; подчертава отново, че то следва да съдържа най-малко договорености, които спомагат за подобряване на безопасните и законни възможности за достъп до международна закрила, включително чрез събиране на семейството, като се има предвид, че събирането на семейството продължава да бъде важно за лицата, търсещи убежище, които пребивават в Обединеното кралство и имат семейства в рамките на ЕС; насърчава приемането на план за събиране на семейството, който трябваше да влезе в сила още в края на преходния период, за да се избегнат пропуски с евентуални отрицателни практически последици за засегнатите хора и с хуманитарни последици и за да се гарантира правото на зачитане на семейния живот в съответствие с член 8 от Европейската конвенция за правата на човека; изразява съжаление поради това, че въпреки че сътрудничеството за справяне с незаконната миграция беше част от преразгледаната политическа декларация и че в областта на убежището Комисията поиска мандат от Съвета в съответствие с изявлението си относно убежището[34] след съответните предложения на Обединеното кралство, перспективата за сътрудничество на ЕС с Обединеното кралство в областта на убежището, миграцията и управлението на границите – област, в която Съюзът има компетентност да предприема действия и която засяга правата на най-уязвимите лица, не се осъществи и че тази област на политиката на ЕС сега е оставена на двустранното сътрудничество също и с оглед на Съвместната политическа декларация относно предоставянето на убежище и връщането; подчертава отново, че в отношенията си с Обединеното кралство в областта на миграцията е важно държавите членки да възприемат единен и прозрачен подход към Обединеното кралство; призовава Комисията да предприеме последващи действия и редовно да докладва на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента относно начина, по който държавите членки прилагат съответните закони на Съюза в отношенията си с Обединеното кралство, и да гарантира последователност в прилагането им; припомня на държавите членки и на Обединеното кралство задължението им да защитават всички деца на своя територия, независимо от техния статут, родствени или семейни връзки, включително непридружените ненавършили пълнолетие лица, и да гарантират достъпа на всички деца до правото им на закрила, живот в семейство и благосъстояние в светлината на техните висши интереси, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето от 2 септември 1990 г.; приветства едностранните мерки на Обединеното кралство, предвиждащи нерешените искания за прехвърляне в Обединеното кралство с цел събиране на семейството да продължат да се разглеждат след 1 януари 2021 г. (Правилник за имиграцията, гражданството и убежището (EU Exit) от 2019 г., SI 2019/745, списък 2, част 3, параграф 9); призовава за бързо сключване на споразумение между ЕС и Обединеното кралство, което да замени Регламента „Дъблин“ и да разгледа въпроси като събиране на семейството на търсещи убежище лица или бежанци, договорености за преместване или реадмисия; призовава освен това Комисията да допринесе за създаването на безопасни пътища и схеми за законна миграция между ЕС и Обединеното кралство; подчертава в тази връзка, че от държавите членки с външна сухопътна или морска граница, създадена в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, не може да се очаква да действат като гранична полиция от името на Обединеното кралство; отбелязва, че в СТС не е предвидено бъдещо сътрудничество между Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и граничните сили на Обединеното кралство и призовава за изясняване на условията на едно такова сътрудничество между Обединеното кралство като трета държава и Frontex чрез най-малкото бъдещи работни договорености или споразумения за статуса; подчертава, че това сътрудничество следва да е в съответствие с правото на Съюза и международното право, което остава приложимо за границата между Обединеното кралство и ЕС, включително зачитането на правата на човека и основните свободи;

Права на гражданите и мобилност

23. подчертава, че е от решаващо значение преговорите между двете страни да целят пълното продължаване на правата на гражданите на двете страни и на членовете на техните семейства, както и че схемите за пребиваване както на Обединеното кралство, така и на държавите членки следва да бъдат лесни за разбиране и ползване, прозрачни и безплатни с оглед на улесняване на процеса; припомня резолюциите си от февруари и юни 2020 г. и посочва, че по-нататъшните разпоредби относно правата на гражданите – включително свободното движение на граждани на Обединеното кралство в ЕС въз основа на реципрочен подход – трябваше да представляват крайъгълен камък и неделима част от текста на едно бъдещо международно споразумение между ЕС и Обединеното кралство; припомня също така, че евентуални бъдещи договореностите в областта на мобилността следва да се основават на недискриминация между държавите членки и на пълна реципрочност; остава загрижен относно положението на трансграничните работници и припомня, че техните права трябва да бъдат гарантирани незабавно; призовава Обединеното кралство да не дискриминира гражданите на ЕС въз основа на тяхната националност, нито по отношение на регистрацията в схемата за уседналост за ЕС, нито по отношение на мобилността и визите, и да се въздържа от прилагането на дискриминационни визови цени за гражданите на държавите членки; призовава Комисията строго да следи за прилагането на принципа на реципрочност;

24. отбелязва във връзка с това работата на Специализирания комитет по правата на гражданите, и по-специално двата му съвместни доклада относно прилагането на правото на пребиваване; призовава Комисията редовно да докладва на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно изпълнението на втората част от Споразумението за оттегляне, по-специално предвид на това, че сроковете за подаване на заявления за съответните схеми на Обединеното кралство и на държавите членки изтичат или през юни, или през декември 2021 г., и констатирането на редица недостатъци и закъснения; изразява загриженост относно последиците за гражданите от неспазването на съответните срокове; припомня необходимостта от пълно спазване на Споразумението от Разпети петък във всичките му части, както е посочено в Споразумението за оттегляне, и настоятелно призовава органите на Обединеното кралство да гарантират, че няма да има намаляване на правата на гражданите в Северна Ирландия; приветства разпоредбите относно визите за краткосрочни посещения, по-специално ангажимента и на двете страни да предвидят безвизово пътуване за краткосрочни посещения и включването на клауза за недискриминация между държавите членки, в случай че Обединеното кралство реши да наложи изискване за визи за краткосрочни посещения на граждани на държава членка (член VSTV.1, параграфи 1 и 2); изразява съжаление, че принципът на свободно движение на хора между ЕС и Обединеното кралство вече не се прилага, и разочарование от ограниченото съдържание в СТС в областта на мобилността извън Споразумението за оттегляне поради липсата на ангажираност от страна на Обединеното кралство;

°

° °

25. призовава следователно комисията по външни работи и комисията по международна търговия, в качеството им на водещи комисии, да препоръчат на Парламента да даде одобрението си за проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE)).

 

 

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Г-н Дейвид Макалистър

Председател

Комисия по външни работи

БРЮКСЕЛ

 

Г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация </Titre><DocRef>(COM(2020)08562020/0382(NLE))</DocRef>

Уважаеми г-да Председатели,

имам удоволствието да Ви уведомя, че вследствие на решението на Председателския съвет от 26 ноември 2020 г. комисията по конституционни въпроси (AFCO) реши на 27 януари 2021 г. да представи становище под формата на писмо до комисията по външни работи и до комисията по международна търговия, като следва горепосочената процедура, съгласно член 56, параграф 1 от Правилника за дейността.

 

Нашата комисия прие настоящото становище на заседанието си от 4 февруари 2021 г.[35], след като реши да прикани горепосочените водещи комисии да включат в проекта на препоръка, който ще приемат, следните предложения.

 

Поради това с настоящото изпращам становището на комисията AFCO, в което се разглеждат въпросите, попадащи в сферата на компетентност на комисията AFCO, и по-специално разпоредбите относно управлението и институционалните разпоредби на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство.

 

С уважение,

Антонио Таяни

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общи забележки

 

На 24 декември 2020 г. преговарящите от ЕС и от Обединеното кралство приключиха преговорите по споразумение за търговия и сътрудничество (СТС). Това споразумение, което засяга процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация, и Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 г.[36] относно подписването на двете споразумения, бяха публикувани в Официален вестник на 31 декември 2020 г. (L 444).

Сключването на СТС с Обединеното кралство трябва да бъде приветствано, тъй като е резултат от решимостта на Съюза да установи възможно най-близки отношения с Обединеното кралство като съседна държава, която споделя много общи интереси с ЕС. Сключването на СТС е в интерес на ЕС и на Обединеното кралство, както и на гражданите, потребителите и предприятията на двете страни по споразумението.

Парламентът заяви ясно позицията си относно принципите и целите на преговорите за бъдещо партньорство, по-специално в своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[37] и в своята препоръка от 18 юни 2020 г. относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[38].

Временно прилагане на СТС

 

Член FINPROV.11 (Влизане в сила и временно прилагане), параграф 2 от СТС предвижда, че страните се споразумяват да прилагат временно СТС от 1 януари 2021 г. до 28 февруари 2021 г. или до друга дата, определена от Съвета за партньорство.

Както беше заявено от Председателския съвет на Парламента на 28 декември 2020 г., решението относно временното прилагане се дължи единствено на уникалните и специфични обстоятелства при сключването на СТС, тъй като то е станало неизбежно, за да се смекчат смущенията за гражданите и предприятията и да се предотврати настъпването на хаос, в случай че не бъде постигнато споразумение. Комисията AFCO, в съответствие с позицията на Председателския съвет, подчертава, че това конкретно временно прилагане не може нито да представлява прецедент, нито да бъде повод за преразглеждане на установените между институциите на ЕС ангажименти, и че то не може да служи като модел за бъдещи процедури за одобрение.

Изразяваме съжаление, че времето, предоставено на Парламента за извършване на контрол по отношение на СТС, е недостатъчно, за да се даде възможност за подходящ задълбочен парламентарен контрол по отношение на споразумение от подобно естество и с подобна степен на сложност. Освен това изразяваме загриженост, че преводът на СТС на 24-те официални езика по всяка вероятност ще се окаже невъзможен преди изтичането на срока за временно прилагане, което вероятно ще доведе до ситуация, в която Съветът не може да приеме решението за сключване на СТС веднага след гласуването на одобрение в Парламента на 23 февруари 2021 г.

В своите резолюции и в контактите си с Комисията Парламентът последователно е подчертавал значението на своята контролна роля в рамките на процедурата за одобрение и на необходимостта той да участва пълноценно във всички етапи от процедурата на договаряне на СТС с Обединеното кралство, в съответствие с Договорите и приложимата съдебна практика на Съда. Ангажиментите, поети от Комисията в това отношение в миналото, също следва да бъдат припомнени.

Единна система на управление — ролята на Парламента

 

Приветстваме създаването, препоръчано от Парламента в предишни резолюции, на единна система на управление като всеобхватна рамка, приложима към отношенията с Обединеното кралство като цяло, която да обхваща съвместния постоянен надзор и управление на СТС и на допълващите споразумения. Изразяваме обаче съжаление във връзка със сложността на тази система, която включва голямо разнообразие от различни механизми за управление и механизми за уреждане на спорове.

В своята резолюция от 12 февруари 2020 г. Парламентът заяви, че разработването на договореностите за управление следва да бъде съизмеримо с естеството, обхвата и задълбочеността на отношенията и да отчита степента на взаимосвързаност, сътрудничество и близост между страните, като същевременно се гарантира ефективното и ефикасно прилагане на бъдещото споразумение в неговата цялост. В един Съюз, основан на принципа на демокрацията, и с оглед на задълбочеността и на обхвата на разглежданото СТС, което не е стандартно СТС, ролята на Парламента в неговото прилагане е още по-значима и трябва да бъде допълнително укрепена.

Освен това Парламентът последователно е подчертавала правото си да участва и да бъде пълноценно информиран на всички етапи от изпълнението на всяко СТС между ЕС и Обединеното кралство, включително неговия преглед. Така в своята резолюция от 12 февруари 2020 г. Парламентът също така подчертава, че представителите на ЕС във всеки управляващ орган, който отговаря за надзора върху изпълнението на СТС между ЕС и Обединеното кралство, следва да бъдат предмет на подходящи механизми за отчетност, предвиждащи участието на Парламента.

Нито разпоредбите на СТС относно управлението, нито Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 г. обаче се приближават съществено до изпълнението на тези изисквания и искания по отношение на участието на Парламента в структурите и механизмите за управление. Разпоредбите на СТС по отношение на парламентарния контрол и надзор действително са явно недостатъчни.

Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета предвижда, че Комисията ще гарантира, че Съветът получава цялата информация и всички документи, свързани с всяко заседание на съвместните органи по Споразумението или с актове, които трябва да бъдат приети чрез писмена процедура, преди съответното заседание или използване на писмена процедура. Въпреки това, макар СТС да е сключено като споразумение „само на равнище ЕС“, което следва да обосновава засилената роля на Парламента, той просто „трябва да бъде в състояние да упражнява изцяло институционалните си прерогативи по време на целия процес в съответствие с Договорите“ (член 2, параграф 3 от Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета), докато държавите членки имат автоматично право да участват в делегациите на заседанията на Съвета за партньорство и на други съвместни органи (член 2, параграф 1, втора алинея от Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета).

Съгласно Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета СТС има изключителен и уникален характер като всеобхватно споразумение с държава, която се е оттеглила от Съюза. Този уникален характер и принципът на лоялно сътрудничество между институциите, признат в съображение 11 от посоченото решение на Съвета, изискват действителното участие на Парламента в изпълнението на споразумение, което предоставя много широки правомощия на съвместните органи, създадени по неговата сила.

За да се зачитат ролята на Парламента като съзаконодател и неговите правомощия за контрол, призоваваме за подробен и недвусмислен ангажимент от страна на Комисията чрез междуинституционално споразумение, което предвижда:

 пълноценното участие на Парламента в подготовката на позициите на ЕС относно изменението на СТС, които следва да бъдат приети от Съвета за партньорство;

 изчерпателното и навременно информиране на Парламента преди и след всички решения на всички съвместни органи, създадени по силата на СТС;

 одобрението на Парламента за всички решения, включващи съществено изменение на СТС, в съответствие с член 218 от ДФЕС, или засягащи временно спиране и прекратяване на задължения и други мерки по СТС, ако те засягат въпроси, които са част от неговата компетентност съгласно Договорите, например гарантиране на условия на равнопоставеност;

 ангажимент от страна на Комисията да предприеме действия чрез инструментите, с които разполага, когато Парламентът установи нарушения на СТС, и в случай че Комисията не се съобрази с позицията на Парламента, да обясни причините, поради които не е направила това;

 включване на представители на Парламента в делегациите на ЕС на заседанията на Съвета за партньорство и на другите съвместни органи, създадени по силата на СТС.

 

Ето защо призоваваме Комисията да потвърди официално ангажимента си да гарантира, че Парламентът получава незабавно изчерпателна информация, в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС, относно работата на Съвета за партньорство и на специализираните комитети, създадени по силата на СТС. Подчертаваме, че е важно Парламентът да бъде информиран на равна нога със Съвета, за да може да упражнява изцяло институционалните си прерогативи.

Единна система на управление – специфични институционални разпоредби

 

Следва да се направи позоваване на конкретни разпоредби относно управлението, като например член INST.5 (Парламентарно сътрудничество) от СТС, който предвижда възможността Европейският парламент и Парламентът на Обединеното кралство да създадат Асамблея за парламентарно партньорство. Както се посочва в резолюцията на Парламента от 18 юни 2020 г., приветстваме това предложение, но изразяваме дълбоко съжаление, че то не е обвързваща разпоредба. Комисията AFCO потвърждава ангажимента си за парламентарно сътрудничество с парламента на Обединеното кралство по въпроси, свързани с изпълнението на СТС, както е посочено в писмото от 21 януари 2021 г. на председателя Сасоли до сър Линдзи Хойл, председател на Камарата на общините на Обединеното кралство.

Освен това, съгласно разпоредбите на член INST.5 от СТС, Асамблеята за парламентарно партньорство може да изисква информация от Съвета за партньорство и трябва да бъде информирана за решенията и препоръките на Съвета за партньорство. Специализираните комитети, създадени по силата на СТС, които ще имат широки правомощия във връзка с неговото изпълнение, обаче не са включени в тази разпоредба, което поражда сериозни проблеми с прозрачността по отношение на тяхното функциониране.

Отбелязваме, че ССТ е обхванато от разпоредби относно диалога с организациите на гражданското общество и консултациите с тях, включително чрез създаването на вътрешни консултативни групи, с които да се провеждат редовни консултации по въпроси, обхванати от СТС и всяко допълващо споразумение, и поради това призоваваме за по-решителни мерки за включване на организациите на гражданското общество.

Като се има предвид, че член INST.8 от СТС предвижда, че страните улесняват организирането на форум на гражданското общество, който заседава поне веднъж годишно, считаме, че Парламентът следва да прикани настоятелно Комисията да гарантира, че Съветът за партньорство ще приеме оперативните насоки за провеждането на форума във възможно най-кратък срок, така че гражданското общество да може да се подготви навреме за заседанието през 2021 г.

Уреждане на спорове

 

В своите резолюции Парламентът посочва, че механизмът за уреждане на спорове трябва да бъде прозрачен и стабилен, че той следва да предвижда степенувани санкции, както и средства за правна защита, когато е установено, че една от страните е нарушила задълженията си, и че механизмът ще трябва да гарантира ефективни, бързо приложими и възпиращи средства за правна защита.

Приветстваме факта, че СТС установява задължителна обща система за уреждане на спорове, въпреки че някои области са изключени от приложното му поле. За въпросните области ще се прилагат специфични механизми за уреждане на спорове или за гарантиране на изпълнението, в съответствие с обичайната практика при подобни международни споразумения.

Отбелязваме, че за областите, изключени от общата система за уреждане на спорове, съществуват различни договорености за гарантиране на изпълнението, които отговарят на различните нужди, в зависимост от съответната област. Те включват специални механизми за уреждане на спорове (Трета част: правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси), липса на механизъм за уреждане на спорове като такъв (Пета глава: Данъчно облагане, дял XI: еднакви условия за открита и лоялна конкуренция и устойчиво развитие), или гарантиране на изпълнението на национално равнище от органите и съдилищата на всяка от страните (Трета глава: контрола на субсидиите, дял XI: еднакви условия за открита и лоялна конкуренция и устойчиво развитие), коригиращи мерки и мерки за възстановяване на баланса, както и възможности за спиране на действието и прекратяване в случай на нарушение на задълженията, извършено от другата страна.

Отново заявяваме, че Парламентът следва да участва в подготовката на решенията на ЕС относно такива мерки със значително въздействие върху изпълнението на СТС, и по-специално подчертаваме, че Парламентът трябва да бъде поставен на равна нога с Комисията и Съвета за процеса на подбор на арбитражния съд.

Съдебна практика на Съда на Европейския съюз (Съд на ЕС)

 

В своите резолюции Парламентът последователно заявява, че споразумението между ЕС и Обединеното кралство следва да бъде в строго съответствие със, наред с другото, принципите на запазване на автономността на процеса на вземане на решения в ЕС и на защита на правния ред на ЕС, както и ролята на Съда на ЕС като последна инстанция, компетентна да тълкува правото на ЕС. Във връзка с това Парламентът заявява, че за разпоредбите, основаващи се на понятия от правото на ЕС, договореностите относно управлението следва да предвиждат сезиране на Съда на ЕС.

Изразяваме съжаление, че СТС на практика не предоставя никаква роля на Съда на ЕС, въпреки факта, че в Политическата декларация, за която двете страни се споразумяха, страните се ангажират да гарантират, че арбитражният комитет ще сезира Съда на ЕС за обвързващо решение в случаите, когато спор между тях повдига въпрос за тълкуване на понятия от правото на ЕС.

Разбираме, че за текстове от СТС, които са близки до концепциите на правото на ЕС, пълната процедура за уреждане на спорове няма да се прилага, за да се избегне тълкуването от страна на арбитражния съд на правото на ЕС – това включва въпроси, свързани с правоприлагането и социалната сигурност. Тълкуването на тези понятия обаче ще се основава на общото разбиране на съответните разпоредби, както е договорено от съвместните органи, управляващи изпълнението на СТС. Това действително може да повдигне въпроси относно единното тълкуване на понятия от правото на ЕС, тъй като въпросите, които понастоящем се решават в националните съдилища съгласно правото на ЕС или от Съда на ЕС, ще трябва да бъдат решавани чрез политическо споразумение или в комитетите, създадени по силата на СТС, или от арбитражния съд.

Член COMPROV.13 предвижда, че СТС следва да се тълкува в съответствие с международното публично право. Поради това, като се има предвид, че съществуват няколко начина за прилагането и гарантирането на изпълнението на разпоредбите на СТС, включително чрез националните органи и съдилища, последователното и единно тълкуване може да бъде застрашено.

Връзка със Споразумението за оттегляне

 

Приветстваме член FINPROV.2 (Връзка с други споразумения) от СТС, в който се пояснява връзката на СТС със Споразумението за оттегляне.

Подчертаваме, че Споразумението за оттегляне е самостоятелно, независимо споразумение. Отново изтъкваме, че ефективното и пълно изпълнение на Споразумението за оттегляне продължава да бъде приоритет. Като водеща комисия комисията AFCO се стреми да следи отблизо изпълнението на Споразумението за оттегляне. Подчертаваме, че съгласно установената позиция на Парламента пълното и добросъвестно изпълнение на Споразумението за оттегляне от страна на Обединеното кралство представлява съществено предварително условие за бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Обединеното кралство, по-специално в областта на правата на гражданите и Протокола за Северна Ирландия.

Припомняме, че СТС проправя пътя за отворени отношения между ЕС и Обединеното кралство, които могат да продължат да се развиват в посока към по-задълбочено и по-амбициозно партньорство в бъдеще. Поради това отново изтъкваме, че добросъвестността и доверието продължават да играят съществена роля в цялостните отношения между ЕС и Обединеното кралство и са предпоставки за бъдещото укрепване на партньорството между ЕС и Обединеното кралство, което е в интерес и на двете страни.

Заключение

 

Комисията AFCO призовава за подробен и недвусмислен ангажимент от страна на Комисията чрез междуинституционално споразумение, което предвижда:

 пълноценното участие на Парламента в подготовката на позициите на ЕС относно изменението на СТС, които следва да бъдат приети от Съвета за партньорство;

 

 изчерпателното и навременно информиране на Парламента преди и след всички решения на всички съвместни органи, създадени по силата на СТС;

 

 одобрението на Парламента за всички решения, включващи съществено изменение на СТС, в съответствие с член 218 от ДФЕС, или спиране на действието и прекратяване на задължения и други мерки по СТС, ако те засягат въпроси, които са част от неговата компетентност съгласно Договорите, например гарантиране на условия на равнопоставеност;

 

 ангажимент от страна на Комисията да предприеме действия чрез инструментите, с които разполага, когато Парламентът установи нарушения на СТС, и в случай че Комисията не се съобрази с позицията на Парламента, да обясни причините, поради които не е направила това;

 

 включване на представители на Парламента в делегациите на ЕС на заседанията на Съвета за партньорство и на другите съвместни органи, създадени по силата на СТС.

 

Комисията AFCO счита, че горепосочените методи за участие на Парламента следва да бъдат определени преди приключването на процедурата за одобрение в междуинституционално споразумение в съответствие с член 148 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 г. следва да бъде изменено, така че Парламентът и Съветът да бъдат поставени на равна нога по отношение на получаването на информация и участието в управленските структури, създадени по силата на СТС, което ще предостави на Парламента възможност да изпълнява надлежно своята роля за извършване на контрол и надзор върху изпълнението на СТС.

Комисията AFCO призовава водещите комисии AFET и INTA да препоръчат Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация.


 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

Позоваване

05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

26.2.2021

 

 

 

Водещи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

8.3.2021

INTA

8.3.2021

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

8.3.2021

BUDG

8.3.2021

CONT

8.3.2021

ECON

8.3.2021

 

EMPL

8.3.2021

ENVI

8.3.2021

ITRE

8.3.2021

IMCO

8.3.2021

 

TRAN

8.3.2021

REGI

8.3.2021

AGRI

8.3.2021

PECH

8.3.2021

 

CULT

8.3.2021

JURI

8.3.2021

LIBE

8.3.2021

AFCO

8.3.2021

 

FEMM

8.3.2021

PETI

8.3.2021

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

BUDG

14.1.2021

FEMM

1.2.2021

PETI

26.1.2021

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Andreas Schieder

7.1.2021

Christophe Hansen

7.1.2021

 

 

Заместени докладчици

Christophe Hansen, Kati Piri

Член 58 ‒ Процедура на съвместни комисии

 Дата на обявяване в заседание

 

8.3.2021

Разглеждане в комисия

14.1.2021

28.1.2021

4.2.2021

5.2.2021

Дата на приемане

15.4.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

108

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Roman Haider, Andrzej Halicki, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Sandra Kalniete, Karin Karlsbro, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sven Simon, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Katarina Barley, Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Bart Groothuis, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Mounir Satouri, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Дата на внасяне

22.4.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

108

+

EPP

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Glavak Sunčana, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen,  Danuta Maria Huebner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Margarida Marques, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez-Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Joachim Schuster, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas,  Katalin Cseh, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky,

GREENS/EFA

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou,

ECR

Geert Bourgeois, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Dominik Tarczynski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, , Jan Zahradil

The Left

Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont I Casamajó

 

1

NI

Kostas Papadakis

 

4

0

RENEW

Bernard Guetta

The Left

Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Manu Pineda,

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

[1]  Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0033.

[2]  Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0152.

[3]  OВ L 444, 31.12.2020 г., стр. 14.

[4]  OВ L 444, 31.12.2020 г., стр. 1463.

[5]  На окончателното гласуване присъстваха следните членове на Парламента: Адриан Васкес Лазара (председател), Сергей Лагодински (заместник‑председател), Марион Валсман (заместник‑председател), Ибан Гарсия дел Бланко (заместник‑председател), Рафаеле Станканели (заместник‑председател), Манон Обри, Гунар Бек, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Жан-Пол Гаро, Естебан Гонсалес Понс, Хейди Хаутала, Мислав Колакушич, Жил Льобретон, Антониус Мандерс, Карен Мелкиор, Хавиер Нарт, Иржи Поспишил, Франко Роберти, Ерно Шалер-Барос, Маркос Рос Семпере, Стефан Сежурне, Мари Тусен, Аксел Вос, Лара Уолтърс, Тимо Вьолкен, Хавиер Сарсалехос.

[6]  Приети текстове, P9_TA(2020)0033.

[7]  OВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 53.

[8]  Приети текстове, P9_TA(2020)0152.

[9]  ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.

[10]  ОВ C 384I, 12.11.2019 г., стр. 178.

[11]  OВ L 444, 31.12. 2020 г., стр. 2.

[12]  За целта следва да се види: Становище на Съда на Европейския съюз от 18 декември 2014 г., Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи – Съвместимост на този проект с Договорите за ЕС и за функционирането на ЕС, c-2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, точка 184.

[13]  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

[14]  Рамково споразумение от 20 ноември 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

[15]  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

[16]  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

[17]  На окончателното гласуване присъстваха: Томас Тобé (председател и докладчик по становище), Пирет Херцбергер‑Фофана (първи заместник‑председател), Норберт Нойзер (втори заместник‑председател), Хрисула Захаропулу (трети заместник‑председател), Ерик Маркварт (четвърти заместник‑председател), Ана‑Мишел Асимакопулу, Хилдегард Бентеле, Доминик Билд, Удо Булман, Катрин Шабо, Антони Комин и Оливерес, Джана Ганча, Шарл Гьоренс, Моника Силвана Гонсалес, Дьорд Хьолвени, Раса Юкнявичиене, Беата Кемпа, Янина Охойска, Ян‑Кристоф Йотен, Мишел Ривази, Кристиан Загарц, Марк Тарабела, Патриция Тоя, Мигел Урбан Креспо, Бернхарт Цимниок.

[18]  Политическа декларация от 17 октомври 2019 г., очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, OJ C 384I , 12.11.2019 г., стp. 178.

[19]  Резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г., Приети текстове, P9_TA(2020)0158.

[20]  Норвегия е сключила двустранно споразумение с Eurofound и плаща вноска, за да бъде включена в Европейското проучване на условията на труд, като участва от 2000 г. (предишните четири издания). Тя също така участва във второто издание на Европейското проучване на качеството на живот за периода 2007 – 2008 г. Освен това Норвегия изпълнява ролята на наблюдател за Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) в Управителния съвет на Eurofound. Наред с това Eurofound поддържа мрежа от европейски кореспонденти, обхващаща всички държави – членки на ЕС и Норвегия, която предоставя експертен национален принос от значение за европейския дебат. Чрез мрежата Европейски наблюдател на преструктурирането  Eurofound наблюдава също така въздействието върху заетостта, което имат мащабни преструктурирания, инструменти за подкрепа на преструктурирането и законодателството в областта на преструктурирането в държавите – членки на ЕС и в Норвегия.

[21]  На окончателното гласуване присъстваха: Ана Кавацини (председател, докладчик по становище), Андрус Ансип (заместник‑председател), Мария Грапини (заместник‑председател), Мария Мануел Лейтан Маркеш (заместник‑председател), Адам Белан, Карло Фиданца, Еуген Юржица, Беата Мазурек, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, Мирослав Радачовски, Марко Дзуло, Пабло Ариас Ечеверия, Дирдре Клун, Кристиан Долешал, Кшищоф Хетман, Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Тоан Мандерс, Дан Щефан Мотряну, Андреас Шваб, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Едина Тот, Влад Мариус Ботош, Дита Харанзова, Сандро Гоци, Свеня Хан, Мортен Льокегор, Алекс Аджус Салиба, Брандо Бенифеи, Биляна  Борзан, Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Катержина Конечна, Ан Софи Пелтие, Александра Гезе, Клод Грюфа, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Хинек Блашко, Виржини Жорон и Жан-Лен Лакапел.

[22] Регламент (ЕС) 2020/2222 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на трансграничната инфраструктура, свързваща Съюза и Обединеното кралство чрез фиксираната транспортна връзка през Ламанша, (ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 43).

 Решение (ЕС) 2020/1531 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2020 г. за оправомощаване на Франция да договори, подпише и сключи международно споразумение за допълнение на Договора между Франция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно изграждането и експлоатацията от частни концесионери на фиксирана транспортна връзка през Ламанша, ОВ L 352, 22.10.2020 г., стр. 4.

[23]  Вж Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия, ОВ C 433, 23.12.2019 г., стp. 2.

[24]  Вж. точка 23 от предложената рамка за правен инструмент между ЕС и Обединеното кралство, определящ бъдещите отношения на Гибралтар с ЕС, одобрена неофициално от Испания и Обединеното кралство на 31 декември 2020 г.

[26]  Приети текстове, P9_TA(2020)0033.

[27]  Приети текстове, P9_TA(2020)0152.

[28]  Решение от 6 октомври 2015 г., C-362/14, Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.

[29]  Решение от 6 октомври 2020 г., C-623/17, Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs и др ., ECLI:EU:C:2020:790.

[30]  Решение от 6 октомври 2015 г., C-362/14, Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650; Становище 1/15 от 26 юли 2017 г., PNR Канада, ECLI:EU:C:2017:592; Решение от 8 април 2014 г., съединени дела C-293/12 и C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd / Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána Ireland, EU:C:2014:238; Решение от 21 декември 2016 г., съединени дела C-203/15 и C-698/15, Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen и Secretary of State for the Home Department / Tom Watson и други, ECLI:EU:C:2016:970; Решение от 6 октомври 2020 г., съединени дела C-511/18, C-512/18, C-520/18, La Quadrature du Net и др. / Premier ministre и други, ECLI:EU:C:2020:791; и Решение от 6 октомври 2020 г., C-623/17, Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs и други, ECLI:EU:C:2020:790.

[31]  Приети текстове, P9_TA(2020)0068.

[32]  ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132.

[33]  Дело C-817/19, Ligue des droits humains / Conseil des ministres.

[34]  Изявление на Комисията относно убежището, приложение Г към решението на Съвета за започване на преговори с Обединеното кралство.

[35]  На окончателното гласуване присъстваха: Антонио Таяни (председател), Габриеле Бишоф (заместник‑председател), Шарл Гьоренс (заместник‑председате), Джулиано Пизапия (заместник‑председате), Дамиан Бьозелагер, Херт Буржоа, Фабио Масимо Касталдо, Лейла Шайби, Гуендолин Делбос Корфилд, Даниел Фройнд, Естебан Гонсалес Понс, Сандро Гоци, Брис Ортьофьо, Лаура Хеухтасари, Хуан Фернандо Лопес Агилар (вместо Влоджимеж Чимошевич), Майте Пагасауртундуа Руис (вместо Паскал Дюран), Паулу Ранжел, Антонио Мария Риналди, Доменек Руис Девеса, Яцек Сариуш Волски, Хелмут Шолц, Педру Силва Перейра, Ласло Трочани, Михай Тудосе, Ги Верхофстад, Лорант Винце, Райнер Виланд.

[36]  Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 г. относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (ОВ L 444, 31.12.2020 г., стр. 2 – 10)

[37]  Приети текстове, P9_TA(2020)0033.

[38]  Приети текстове, P9_TA(2020)0152.

Последно осъвременяване: 23 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност