ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností

22.4.2021 - (05022/2021 – C9‑0086/2021 – 2020/0382(NLE)) - ***

Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Andreas Schieder, Christophe Hansen
(Postup spoločných výborov – článok 58 rokovacieho poriadku)

Postup : 2020/0382(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0128/2021
Predkladané texty :
A9-0128/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností

(05022/2021 – C9‑0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05022/2021),

 so zreteľom na návrh Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (5198/2021),

 so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (5203/2021),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0086 /2021),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska,[1]

 so zreteľom na svoje odporúčanie z 18. júna 2020 k rokovaniam o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska,[2]

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na listy Výboru pre právne veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0128/2021),

1. dáva súhlas s uzavretím Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Spojeného kráľovstva.


 

 

 

LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

Vec: Stanovisko k Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Euratomom a Spojeným kráľovstvom a k dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

 

Vážený pán McAllister, vážený pán Lange,

na svojej schôdzi 11. januára 2021 sa koordinátori Výboru pre právne veci rozhodli v súlade s článkom 56 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujať stanovisko formou listu k Dohode o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej[3] (ďalej len „dohoda o obchode a spolupráci“) a Dohode medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností[4] (ďalej len „dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností“) so zameraním na právomoci nášho výboru. Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 24. októbra 2019 som bol 11. januára 2021 vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko ako predseda výboru.

NÁVRHY

Odporúčanie:

 

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 27. januára 2021 rozhodol (24 hlasmi za, 1 hlasoval proti a nikto sa nezdržal hlasovania[5]) vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory vyslovili súhlas s dohodou o obchode a spolupráci a dohodou o bezpečnosti utajovaných skutočností.

 

Výbor pre právne veci poskytuje svoje odporúčanie s náležitým zreteľom na: uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska[6], rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/266 z 25. februára 2020 o poverení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o novej dohode o partnerstve[7] a na jeho prílohu, odporúčanie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o rokovaniach o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska[8], Dohodu z 24. januára 2020 o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“)[9] a na politické vyhlásenie zo 17. októbra 2019, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „politické vyhlásenie“)[10], rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z 29. decembra 2020 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností[11], ako aj na znenie dohody o obchode a spolupráci, najmä prvú časť Spoločné a inštitucionálne ustanovenia, ustanovenia druhej časti hlavy I o obchode s tovarom, hlavy III o digitálnom obchode, hlavy V o duševnom vlastníctve a hlavy XI o rovnakých podmienkach pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž a udržateľný rozvoj, šiestu časť Urovnávanie sporov a horizontálne ustanovenia a siedmu časť Záverečné ustanovenia a na znenie dohody o bezpečnosti informácií.

 

V mene Výboru pre právne veci by som chcel upriamiť pozornosť Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod na tieto prvky, ktoré sa na účely súhlasu považujú za nevyhnutné:

 

Inštitucionálne a horizontálne aspekty

 

1. víta dohodu o obchode a spolupráci a uznáva, že bude mať ďalekosiahle ústavné a právne dôsledky pre Spojené kráľovstvo a EÚ a bude mať výrazný vplyv na život občanov a na podniky v Spojenom kráľovstve a EÚ; je preto spokojný s pretrvávajúcim záväzkom stanoveným v dohode o obchode a spolupráci, že obe zmluvné strany budú podporovať hodnoty a zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, ktoré sú základom ich vnútorných a medzinárodných politík, a všeobecné pravidlá podmienenosti dodržiavaním ľudských práv umožňujúce úplné alebo čiastočné ukončenie alebo pozastavenie platnosti dohody z dôvodov ľudských práv;

2. víta aj to, že dohoda o obchode a spolupráci je v súlade s mandátom a podmienkami politického vyhlásenia, pokiaľ ide o poskytnutie jediného zastrešujúceho inštitucionálneho rámca pre všetky aspekty hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce vrátane rybárstva a rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú na celé partnerstvo vrátane budúcich doplnkových dohôd; v tejto súvislosti konštatuje, že okrem dohody o obchode a spolupráci doteraz existuje prepojená dohoda o bezpečnosti informácií, ako aj úplne samostatná dohoda o jadrovej spolupráci;

3. víta mechanizmus urovnávania sporov pre celkové hospodárske partnerstvo stanovený v dohode o obchode a spolupráci na základe medzinárodného práva verejného, ktorý pozostáva z politických konzultácií, rozhodcovských konaní a možností pozastavenia platnosti a vzájomných odvetných opatrení, domnieva sa však, že by sa mali objasniť kľúčové vymedzenia pojmov významnosť, značný vplyv a dôkazné bremeno, aby sa zabezpečilo dobré fungovanie mechanizmu v praxi; okrem toho zdôrazňuje, že týmto mechanizmom by sa mal zabezpečiť plný účinok a autonómia práva EÚ, najmä vo vzťahu k právu členských štátov a medzinárodnému právu, a to tak, že nebude predstavovať súdne preskúmanie aktov EÚ alebo jej Súdneho dvora[12]; v tejto súvislosti ďalej víta realizáciu možnosti, stanovenej v článku 178 ods. 2 písm. b) dohody o vystúpení, prijať odvetné opatrenia alebo vzájomne čiastočne alebo úplne pozastaviť budúce dohody, konkrétne dohodu o obchode a spolupráci v prípade porušenia dohody o vystúpení bez toho, aby bolo potrebné uchýliť sa najskôr k zdĺhavým konzultačným postupom (článok INST.10);

4. zastáva názor, že vzhľadom na pružný systém riadenia stanovený v dohode o obchode a spolupráci, zloženie a široké právomoci zverené Rade pre partnerstvo, množstvo špecializovaných výborov a preskúmanie vykonávacích cyklov každých päť rokov je nanajvýš dôležité, aby sa Európsky parlament aktívne zapájal do rozhodovacieho procesu, posudzovania vykonávania a ďalších krokov vrátane procesu preskúmania, aby sa zabezpečila úplná transparentnosť a demokratická legitimita pri uplatňovaní dohody a pri akýchkoľvek budúcich rokovaniach; víta preto záväzok Komisie náležite rešpektovať právo Parlamentu byť ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých fázach medzinárodných dohôd stanovené v článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva[13] a s rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou[14]; víta tiež záväzok Komisie vždy informovať Parlament a vypočuť jeho správu pred zasadnutiami Rady pre partnerstvo a špecializovaných výborov a po nich a poskytnúť mu všetky dokumenty týchto spoločných orgánov súčasne s tým, ako ich poskytuje Rade, a to vrátane návrhov programov, návrhov rozhodnutí Rady, ktorými sa stanovuje pozícia Únie atď.; vrelo víta vytvorenie domácich poradných skupín a fóra občianskej spoločnosti a zdôrazňuje dôležitosť možnosti zriadiť Parlamentné zhromaždenie partnerstva s členmi z európskych parlamentov a parlamentu Spojeného kráľovstva, ktoré by muselo byť priebežne informované o práci Rady pre partnerstvo a bolo by schopné vydať k nej odporúčania, aby sa zabezpečila demokratická kontrola rozhodnutí spoločných orgánov;

5. vyjadruje potešenie nad zavedením povinnosti Spojeného kráľovstva dodržiavať Parížsku dohodu prijatú Konferenciou zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy na jej 21. zasadnutí (ďalej len „Parížska dohoda“) a zdržať sa konania alebo opomenutia, ktoré by výrazne marili predmet a účel Parížskej dohody (článok COMPROV.5), a súvisiacu možnosť EÚ úplne alebo čiastočne ukončiť alebo pozastaviť platnosť dohody o obchode a spolupráci alebo akejkoľvek doplnkovej dohody v prípade, že sa Spojené kráľovstvo dopustí konania alebo opomenutia, ktoré výrazne maria predmet a účel Parížskej dohody (článok INST.35);

6. berie na vedomie chýbajúce plnohodnotné riešenie ochrany údajov v dohode o obchode a spolupráci a ďalej berie na vedomie oznámenie Komisie o začatí procesu posudzovania primeranosti režimu ochrany údajov Spojeného kráľovstva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov[15] a smernice o presadzovaní práva[16] s cieľom poskytnúť právnu istotu, ktorú jednotlivci, spoločnosti a verejné orgány oprávnene potrebujú; v tejto súvislosti tiež zdôrazňuje, že úloha podnikov pri výmene iných ako osobných údajov by sa mala považovať za nevyhnutný aspekt partnerstva, pričom treba jasne rozlišovať medzi týmto aspektom a právnym režimom uplatniteľným na ochranu osobných údajov; zdôrazňuje, že prenosy osobných údajov do tretích krajín musia byť vždy v súlade s kapitolou V všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo kapitolou V smernice o presadzovaní práva; pripomína, že na to, aby sa mohol rámec ochrany údajov Spojeného kráľovstva vyhlásiť za primeraný, musí Komisia preukázať, že Spojené kráľovstvo poskytuje úroveň ochrany „v podstate rovnocennú“ s úrovňou poskytovanou právnym rámcom EÚ vrátane ustanovení o následných prenosoch do tretích krajín a pravidlách prístupu k osobným údajom na účely národnej bezpečnosti; trvá na tom, že ak by právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov nespĺňal podmienky rozhodnutia o primeranosti, mali by sa v plnej miere využívať alternatívne právne mechanizmy stanovené v právnych predpisoch Únie o ochrane údajov pre oblasť medzinárodných prenosov;

7. odporúča, ako výbor zodpovedný za výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, pokiaľ je dotknutá Európska únia, aby Parlament mal možnosť dať súhlas s akýmkoľvek budúcim aktom s právnymi účinkami, ktorý navrhnú orgány zriadené v tomto ohľade dohodou o obchode a spolupráci, pokiaľ by sa aktom nezmenili iba nepodstatné prvky dohody;

 

Duševné vlastníctvo

 

8. zdôrazňuje význam duševného vlastníctva a potrebu zabezpečiť regulačnú kontinuitu pre držiteľov práv z EÚ aj pre tých, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia a výnimky vo Veľkej Británii; v tejto súvislosti víta zvýšenú ochranu práv duševného vlastníctva stanovenú v dohode o obchode a spolupráci, ktorá sa vzťahuje na všetky typy práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, –  ako aj práv umelcov na ďalší predaj a spoluprácu medzi organizáciami kolektívnej správy, –  ochranných známok a registrovaných a neregistrovaných vzorov, patentov – vrátane dodatkových ochranných osvedčení, – a obchodných tajomstiev a odrôd rastlín; víta tiež zahrnutie ustanovení o presadzovaní a spolupráci do dohody, ktoré sa týkajú širokej škály opatrení, ako sú občianske a správne presadzovanie, občianskoprávne súdne postupy a prostriedky nápravy v oblasti obchodného tajomstva, opatrenia na hraniciach, pokročilé pravidlá týkajúce sa osobitných colných postupov a možnosti spolupráce pre colné, policajné, správne a súdne orgány;

9. vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že budúce zemepisné označenia, označenia pôvodu alebo tradičné špeciality zostali mimo rozsahu pôsobnosti dohody o obchode a spolupráci, a to aj napriek výslovnému odkazu na tento aspekt v politickom vyhlásení, a že v dôsledku toho nebol vytvorený žiadny mechanizmus uznávania zemepisných označení EÚ vo Veľkej Británii; vyzýva preto obe zmluvné strany, aby čo najskôr pokračovali v rokovaniach o tomto aspekte s cieľom nájsť vhodné opatrenia, ktoré by stavali na ochrane existujúcich zemepisných označení obsiahnutej v dohode o vystúpení;

 

Právo obchodných spoločností

 

10. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že súčasné typy spoločností zmluvných strán, napríklad Societas Europaea (SE) alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, nie sú súčasťou dohody, a preto ich príslušná druhá zmluvná strana už nebude akceptovať; berie na vedomie cieľ zmluvných strán zabezpečiť predvídateľné regulačné prostredie a účinné postupy pre hospodárske subjekty, najmä pre malé a stredné podniky, s cieľom stanoviť spoločné minimálne normy zabezpečujúce obchodné praktiky a zaručujúce spravodlivú hospodársku súťaž, uprednostnil by však konkrétnu dohodu; vyjadruje však potešenie nad tým, že zmluvné strany pri ochrane hospodárskych subjektov vzali do úvahy potrebu zabezpečiť udržateľné a konkurencieschopné prostredie na rozvoj tým, že sa zaviažu k neznižovaniu úrovne pracovných a sociálnych noriem, ako aj dohodou o ustanoveniach o zakázaných praktikách, presadzovaní práva a spolupráci, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže;

 

Justičná spolupráca v občianskych veciach, a to aj v rodinných záležitostiach

 

11. vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že justičná spolupráca v občianskych veciach nebola súčasťou rokovaní o budúcom partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a preto sa na ňu nevzťahuje dohoda o obchode a spolupráci; v tejto súvislosti pripomína, že táto oblasť práva má prvoradý význam pre zabezpečenie právnej istoty v budúcich vzťahoch v oblasti obchodu a podnikania medzi občanmi a spoločnosťami, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie; zdôrazňuje preto potrebu čo najskôr dosiahnuť spoločnú dohodu v oblasti občianskoprávnej jurisdikcie a uznávania a výkonu rozsudkov, aby sa zabezpečila istota a dostatočná ochrana strán pri cezhraničných transakciách a iných činnostiach; v tejto súvislosti víta, že Spojené kráľovstvo 28. septembra 2020 opätovne uložilo listinu o pristúpení Spojeného kráľovstva k Haagskemu dohovoru z roku 2005 o dohodách o voľbe súdu, konštatuje však, že uplatňovanie a pôsobnosť haagskeho režimu je obmedzenejšia ako v prípade režimu podľa na riadenia Brusel I (prepracované znenie) v tom zmysle, že sa uplatňuje iba na doložky o výlučnej právomoci uzavreté po nadobudnutí platnosti dohovoru v krajine vybranej pre doložku o súde; víta tiež žiadosť Spojeného kráľovstva z 8. apríla 2020, aby mohlo po skončení prechodného obdobia zostať stranou Luganského dohovoru z roku 2007, pretože poskytuje režim vo veľkej miere rovnocenný s bruselským nariadením (pred jeho prepracovaním); pripomína však, že EÚ by mala veľmi starostlivo zvážiť svoje rozhodnutie v tejto veci, najmä s ohľadom na protokol II uvedeného dohovoru o jeho jednotnom výklade a na možnosť zachovať celkovú rovnováhu jej vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami; je presvedčený, že by to malo predovšetkým znamenať účinnú spoluprácu a dialóg medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom, najmä s Výborom pre právne veci, ktorý je zodpovedný za výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, pokiaľ to má vplyv na Európsku úniu;

12. vyjadruje tiež hlboké poľutovanie nad tým, že v dohode o obchode a spolupráci sa nestanovilo podrobné a zmysluplné riešenie v oblasti manželských záležitostí, rodičovských práv a povinností a iných rodinných záležitostí; v tejto súvislosti opakuje, že od začiatku rokovaní to patrilo medzi usmernenia Parlamentu pre rokovania; v tejto súvislosti víta, že Spojené kráľovstvo 28. septembra 2020 pristúpilo k Dohovoru Haagskej konferencie medzinárodného súkromného práva z 23. novembra 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny, čím sa zabezpečí kontinuita pri uplatňovaní tohto dohovoru po prechodnom období; takisto víta možnosti posilnenej spolupráce, prinajmenšom v kľúčových otázkach rodinného práva, ktoré možno ponúknuť účasťou Spojeného kráľovstva ako pozorovateľa na stretnutiach Európskej justičnej siete týkajúcich sa občianskych a obchodných vecí a záležitostí praktickej spolupráce v oblasti rodičovských práv a povinností, únosov detí a vyživovacej povinnosti.

 

Verím, že uvedené skutočnosti budú užitočným príspevkom k správe vypracovanej Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre medzinárodný obchod.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

Adrián Vázquez Lázara


 

LIST VÝBORU PRE ROZVOJ

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

 

Vážený pán McAllister, vážený pán Lange,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre rozvoj požiadaný o predloženie stanoviska Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod. Na schôdzi 27. januára 2021 sa Výbor pre rozvoj rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre rozvoj sa na tej istej schôdzi rozhodol vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy[17].

S pozdravom

Tomas Tobé

NÁVRHY

1. berie na vedomie, že Spojené kráľovstvo je významným aktérom v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci vzhľadom na rozsah jeho oficiálnej rozvojovej pomoci (aj po znížení rozpočtu z 0,7 na 0,5 % HND), na jeho odborné znalosti, kapacity na realizáciu projektov a komplexné vzťahy so Spoločenstvom národov a inými rozvojovými krajinami; nabáda Spojené kráľovstvo, aby pomohlo minimalizovať negatívne účinky brexitu na rozvojové krajiny a zachovalo si odhodlanie stáť na čele rozvojovej a humanitárnej pomoci; vyzýva na úzku koordináciu a spoluprácu medzi darcami z EÚ a Spojeného kráľovstva vrátane možnosti vzájomného využívania kapacít s cieľom maximalizovať efektívnosť, účinnosť rozvoja a pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja.

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

Vážený pán McAllister, vážený pán Lange,

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) sa rozhodol, že predloží stanovisko vo forme listu na vyššie uvedenú tému.

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zohľadnili pri príprave rozhodnutia Európskeho parlamentu o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tieto úvahy a odporúčania.

V mene výboru CONT by som Vám bola veľmi vďačná, keby ste zabezpečili, aby sa v rozhodnutí Parlamentu zohľadnilo stanovisko výboru CONT a jeho úvahy k uvedeným bodom.

S pozdravom

Monika Hohlmeier

 

NÁVRHY

A. so zreteľom na svoje stanovisko z 11. mája 2020 o odporúčaniach na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2023(INI)),

B. so zreteľom na Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej,

Všeobecné poznámky

1. víta, že 24. decembra 2020 bola uzavretá Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností;

2. vyjadruje ocenenie práce Michela Barniera ako vedúceho Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom, ako aj celej pracovnej skupiny za to, akým spôsobom boli rokovania vedené na strane EÚ;

3. poznamenáva, že prechodné obdobie vymedzené v dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa skončilo 31. decembra 2020; s uspokojením konštatuje, že dohoda zabezpečila zníženie rušivých účinkov na tok tovaru v porovnaní so situáciou bez dohody; zároveň zdôrazňuje, že ukončenie prechodného obdobia však viedlo k obnoveniu hraničných kontrol a novým byrokratickým postupom, čo malo vážne dôsledky pre hospodárske subjekty; víta, že v dohode sa zachováva celistvosť jednotného trhu;

4. poznamenáva, že sa dosiahla dohoda o tom, že Spojené kráľovstvo sa v súlade so základnými aktmi naďalej zúčastňuje na programe Horizont Európa (okrem Fondu Európskej rady pre inováciu); výskumnom a vzdelávacom programe Euratomu; zložke Kopernikus Vesmírneho programu; a ITER-i (projekt jadrovej syntézy). Spojené kráľovstvo bude mať takisto prístup k službám dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru v rámci Vesmírneho programu;

5. poznamenáva, že Spojené kráľovstvo poskytne ročný finančný príspevok vo forme prevádzkového príspevku, ktorý bude založený na kľúči financovania vymedzenom ako pomer HDP Spojeného kráľovstva v trhových cenách k HDP Únie v trhových cenách, ktorý možno za určitých podmienok spätne upraviť, a že na program Horizont Európa sa uplatňuje automatický korekčný mechanizmus; víta zavedenie nového účastníckeho poplatku, ktorý je stanovený na 4 % ročného prevádzkového príspevku s obdobím postupného zavádzania a vo všeobecnosti nepodlieha retrospektívnym úpravám;

6. poukazuje na to, že Parlament by mal byť aktívne zapojený do budúceho vývoja dohody, a to aj prostredníctvom účasti v Parlamentnom zhromaždení partnerstva a prostredníctvom dôkladnej kontroly a zapojenia, pokiaľ ide o účasť Komisie v Rade pre partnerstvo a vysoký počet špecializovaných výborov pre budúce riadenie dohody; výbor CONT by mal byť rýchlo a aktívne informovaný o vývoji v jeho oblasti pôsobnosti a zapojený do tohto vývoja;

Ochrana finančných záujmov Únie

7. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie vo všetkých aspektoch a zaručiť, aby Spojené kráľovstvo v plnej miere dodržiavalo svoje finančné záväzky vyplývajúce z dohody;

8. víta, že dohoda zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ tým, že stanovuje uplatňovanie príslušného právneho rámca EÚ vrátane preventívnych opatrení proti korupcii, podvodom a iným nezákonným činnostiam, účinných kontrol a auditov, a v prípade zistenia nezrovnalostí zabezpečuje vymáhanie vyplatených súm, ako aj účinné a primerané administratívne sankcie a pokuty;

9. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby sa plne dodržiavalo vykonávanie dohody a – v súlade s ustanoveniami o úzkej spolupráci medzi zmluvnými stranami – právo útvarov Komisie, Európskeho dvora audítorov, úradu OLAF a Európskej prokuratúry na prístup, ako aj právo Európskeho parlamentu na kontrolu; okrem toho zdôrazňuje význam právomoci Európskeho súdneho dvora vo vzťahu k rozhodnutiam Komisie;

10. trvá na silnej delegácii EÚ v Spojenom kráľovstve v súlade so Zmluvou o Európskej únii s cieľom uľahčiť administratívnu spoluprácu a výmenu informácií;

11. víta, že dohoda obsahuje Protokol o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty a o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok a súvisiacich s daňami a poplatkami; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce v oblasti DPH a ciel na zabezpečenie riadneho výberu a vymáhania pohľadávok;

12. zdôrazňuje, že colné režimy sú veľmi zložité a neustále treba zabezpečovať rýchlu výmenu informácií a intenzívnu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s cieľom zabezpečiť účinné kontroly a zúčtovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov;

13. zároveň zdôrazňuje potrebu vyhnúť sa podvodom v oblasti ciel a DPH vrátane obchodovania s ľuďmi (pašovania) prostredníctvom primeraných kontrol, pri ktorých sa zohľadní pravdepodobnosť, že konkrétny tovar bude predmetom obchodovania s tovarom alebo neoprávneného deklarovania pôvodu alebo obsahu.


 

 

 

LIST VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Vážený pán McAllister, vážený pán Lange,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) požiadaný o predloženie stanoviska Výboru pre zahraničné veci, ako aj Výboru pre medzinárodný obchod. Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti koordinátori výboru ECON písomným postupom rozhodli, že stanovisko sa pošle formou listu.

Výbor ECON preskúmal danú vec na svojej schôdzi 1. februára 2021. Na tejto schôdzi sa výbor rozhodol vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, uvedené návrhy.

S pozdravom

Irene Tinagli

 

NÁVRHY

Všeobecné zásady

 

1. konštatuje, že na vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa musí ďalej pracovať;

2. berie na vedomie osobitné ťažkosti spôsobené celému írskemu hospodárstvu obmedzením voľného pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín EÚ a služieb na ostrove Írsko;

3. vyzýva Komisiu, Európsku centrálnu banku, európske orgány dohľadu, Európsky výbor pre systémové riziká a Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií, aby pozorne monitorovali vykonávanie dohody a vývoj na trhu s finančnými službami s cieľom včas identifikovať možné narušenia trhu a hrozby pre finančnú stabilitu, integritu trhu a ochranu investorov;

4. vyzýva Komisiu, aby predložila výboru ECON zistenia tohto monitorovania, a to aj so zreteľom na preskúmania stanovené v dohode;

 

 

Prístup na trhy

 

5. konštatuje, že dohoda nestanovuje komplexný prístup na trh v súvislosti s finančnými službami a že práva na cezhraničnú činnosť medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa po skončení prechodného obdobia prestali uplatňovať; konštatuje, že prístup na finančný trh je v súčasnosti založený na právnych predpisoch EÚ a vnútroštátnych právnych predpisoch vrátane prípadného rámca rovnocennosti;

6. konštatuje, že rámec EÚ týkajúci sa rovnocennosti je zakotvený v rôznych odvetvových nariadeniach a smerniciach o finančných službách a že rozhodnutia o rovnocennosti sú jednostranné a mali by sa prijímať prostredníctvom delegovaných aktov;

7. zdôrazňuje, že posudzovanie rovnocennosti musí byť orientované na budúcnosť, t. j. musí podporovať dostatočný stupeň zosúladenia právnych predpisov s regulačným rámcom jednotného trhu, čím sa zabezpečí ochrana integrity jednotného trhu s finančnými službami a spoľahlivé záruky ochrany investorov;

8. zdôrazňuje, že je potrebné nepretržité monitorovanie akéhokoľvek možného odklonu pravidiel Spojeného kráľovstva od noriem EÚ s cieľom zabrániť neprimeraným konkurenčným výhodám a regulačnej arbitráži na základe regulačných rozdielov v prípade podnikov so sídlom v Spojenom kráľovstve a zabezpečiť rovnaké podmienky;

9. pripomína, že EÚ môže kedykoľvek jednostranne zrušiť akékoľvek rozhodnutie o rovnocennosti, ak podmienky na udelenie rovnocenného postavenia už nie sú splnené;

10. konštatuje, že v spoločnom vyhlásení o regulačnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v súvislosti s finančnými službami sa uvádza, že dohoda o memorande o porozumení sa má uzavrieť do marca 2021;

11. zastáva názor, že dohoda o memorande o porozumení by mala zahŕňať osobitné dojednania o spolupráci s cieľom podporiť zosúladenie právnych predpisov a zabezpečiť, aby sa prípadné zmeny právneho rámca Spojeného kráľovstva a jeho vykonávania včas oznámili orgánom dohľadu EÚ;

12. zdôrazňuje, že každý takýto rámec budúcej regulačnej spolupráce v oblasti finančných služieb by sa mal opierať o pevné záväzky zamerané na predchádzanie daňovým únikom, agresívnemu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila transparentnosť rokovaní o memorande o porozumení a aby do nich pravidelne zapájala výbor ECON na rovnakej úrovni ako Radu;

14. vyzýva Komisiu, aby zvážila, či a za akých podmienok by budúci rámec regulačnej spolupráce v oblasti finančných služieb mohol strategicky začleniť ciele spolupráce v daňových záležitostiach a boja proti praniu špinavých peňazí do rámca rovnocennosti EÚ;

 

Únia kapitálových trhov

 

15. poukazuje na to, že vystúpenie Spojeného kráľovstva vytvára nový impulz na reguláciu kapitálových trhov a zvyšuje naliehavosť bezpečnej a ambicióznej regulácie kapitálových trhov v EÚ27 s cieľom zabezpečiť stabilné, dobre diverzifikované a nákladovo efektívne financovanie hospodárstva EÚ;

16. vyzýva Komisiu, aby prijala legislatívny návrh, ktorým sa zmenia existujúce právne predpisy o finančných službách (ďalej len „súhrnné nariadenie“), s cieľom prispôsobiť ich novej situácii, v ktorej Spojené kráľovstvo opustilo vnútorný trh, čím sa všetky odkazy na konkrétne podmienky v Spojenom kráľovstve stali bezpredmetné;

17. opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko, že v prípade obáv týkajúcich sa finančnej stability, integrity trhu alebo ochrany spotrebiteľov a investorov by sa orgánom dohľadu EÚ mali udeliť priame a rozšírené právomoci dohľadu nad určitými subjektmi z tretích krajín uznanými podľa rámca rovnocennosti EÚ;

 

Daňové otázky

 

18. konštatuje, že v oblasti daní sa obe strany zaviazali k vykonávaniu zásad dobrej správy vrátane medzinárodných noriem týkajúcich sa daňovej transparentnosti, výmeny informácií a spravodlivej daňovej súťaže;

19. zdôrazňuje, že koordinovaný boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zostáva prioritou a predpokladom zabezpečenia rovnakých podmienok;

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v žiadnom mechanizme riešenia sporov alebo mechanizme opätovného vyváženia neexistujú daňové opatrenia vrátane doložky o zákaze zníženia úrovne v zdaňovaní právnických osôb, a obáva sa vplyvu odlišných právnych predpisov týkajúcich sa zdaňovania príjmov právnických osôb a daňovej transparentnosti na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

21. pripomína, že Rada skúma každú tretiu krajinu, ktorá má silné hospodárske väzby s EÚ, v rámci zostavovania zoznamu EÚ na identifikáciu jurisdikcií, ktoré nespolupracujú na daňové účely; žiada preto Radu, aby urýchlene doplnila Spojené kráľovstvo do zoznamu pravidelne hodnotených krajín s cieľom zabezpečiť dodržiavanie záväzkov zo spoločného politického vyhlásenia[18] o boji proti škodlivým daňovým režimom;

22. naliehavo vyzýva členské štáty, aby na ochranu daňových príjmov dôsledne využívali nástroje proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktoré majú k dispozícii, najmä pravidlá týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností, so zreteľom na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo je v súčasnosti treťou krajinou;

23. vyzýva EÚ, aby v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok začlenila pevné záväzky na predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu vrátane daňovej a finančnej transparentnosti v príslušných oblastiach, najmä pokiaľ ide o rôzne daňové jurisdikcie nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve a na jeho zámorských územiach;

 

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

 

24. berie na vedomie opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na boj proti nim, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií a skutočné vlastníctvo;

25. konštatuje, že obidve strany sa zaviazali, že zachovajú komplexný režim boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a budú pravidelne posudzovať potrebu zlepšenia tohto režimu, pričom budú zohľadňovať odporúčania Finančnej akčnej skupiny;

26. vyjadruje poľutovanie nad tým, že možné porušenia tohto záväzku nepodliehajú rozhodcovskému konaniu stanovenému v dohode;

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že do pravidiel na nastolenie rovnováhy, ktoré umožňujú zosúladenie vyvíjajúcich sa noriem, nie sú zahrnuté ustanovenia o boji proti praniu špinavých peňazí;

28. vyzýva na dôkladné posúdenie Spojeného kráľovstva, a to aj nepretržitým posudzovaním jeho zámorských území a závislých území Britskej koruny podľa kritérií zoznamu vysokorizikových tretích krajín EÚ;

29. vyzýva Komisiu, aby využila dostupné nástroje, zvážila nové nástroje pri nadchádzajúcej revízii rámca boja proti praniu špinavých peňazí a zabezpečila lojálnu spoluprácu vo vzťahu k transparentnosti skutočného vlastníctva, zaručila rovnaké podmienky a chránila jednotný trh pred rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré by mohlo predstavovať Spojené kráľovstvo;

 

Hospodárska súťaž

 

30. poznamenáva, že spravodlivá hospodárska súťaž je založená na rovnakých podmienkach; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila spravodlivú hospodársku súťaž medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s cieľom zaručiť rovnaké podmienky a zabrániť, aby v budúcnosti dochádzalo k dumpingu[19];

31. vyzýva Komisiu, aby sa zamerala najmä na systémy štátnej pomoci zahŕňajúce slobodné pásma, hospodárske zóny a daňové rozhodnutia v širšom zmysle vrátane neformálnych dohôd.

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

47

+

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos

 

8

0

ECR

Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 


 

 

LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

15E201

BRUSEL

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

12G301

BRUSEL

Vec: Odporúčania výboru EMPL k rozhodnutiu o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu sa Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci rozhodol predložiť stanovisko Vašim výborom formou listu.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 1. februára 2021. Na tejto schôdzi sa rozhodol predložiť svoje stanovisko Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodných obchod ako gestorským výborom.

S pozdravom

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

NÁVRHY

A. keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu bude mať vplyv na milióny občanov – a to tak na občanov Spojeného kráľovstva žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Únii, občanov Únie žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj na osoby, ktoré nie sú občanmi Únie a Spojeného kráľovstva;

B. keďže tretie krajiny, ktoré nie sú viazané rovnakými záväzkami ako členské štáty, nemôžu mať rovnaké práva alebo požívať rovnaké výhody ako členský štát; keďže je na druhej strane v spoločnom záujme EÚ a Spojeného kráľovstva pokračovať v ambicióznom, rozsiahlom a vyváženom vzťahu prostredníctvom dohody o obchode a spolupráci a iných možných dohôd;

C. keďže od roku 2008 EÚ zahŕňa ustanovenia o pracovných normách do kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji svojich obchodných dohôd s tretími krajinami;

D. keďže politické vyhlásenie, ktoré bolo súčasťou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 19. októbra 2019 a Protokol o Severnom Írsku (ďalej len „dohoda o vystúpení“), upravuje rámec budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a to stanovením parametrov ambiciózneho, širokého, pevného a pružného partnerstva v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce so základom v podobe komplexnej a vyváženej dohody o voľnom obchode;

E. keďže v článku 184 dohody o vystúpení sa stanovuje, že Únia a Spojené kráľovstvo majú v dobrej viere a pri úplnom rešpektovaní svojich príslušných právnych poriadkov vynaložiť maximálne úsilie s cieľom podniknúť kroky potrebné na urýchlené uzavretie dohôd upravujúcich ich budúci vzťah, ako sa uvádza v politickom vyhlásení, a vykonať príslušné postupy na ratifikáciu a uzavretie týchto dohôd v snahe zabezpečiť, aby sa tieto dohody v čo najväčšej možnej miere vykonávali od skončenia prechodného obdobia;

F. keďže Európska rada prijala svoje usmernenia na rokovania s cieľom začať rokovania o celkovom chápaní rámca budúcich vzťahov, ktorý sa mal rozpracovať v politickom vyhlásení;

G. keďže vzhľadom na geografickú blízkosť a vzájomnú hospodársku prepojenosť EÚ a Spojeného kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“), ako aj veľký počet občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ by partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom malo byť komplexné a zahŕňať aj dohodu o voľnom obchode, ako aj širšiu odvetvovú spoluprácu, ak je to v záujme Únie;

H. keďže cieľom tohto partnerstva by malo byť najmä vypracovanie dohody o voľnom obchode, ktorou sa zabezpečí, že sa na základe pevných záväzkov nebudú uplatňovať žiadne clá a kvóty a využívať dumping, a to aj pokiaľ ide o sociálne normy a normy v oblasti zamestnanosti;

I. keďže tieto záväzky by mali zabrániť deformáciám obchodu a nespravodlivým konkurenčným výhodám, aby sa medzi zmluvnými stranami zabezpečil udržateľný a dlhodobý vzťah; keďže partnerstvo by preto malo byť založené na vysokých normách a vyvážení práv a povinností, čím sa zabezpečí nedeliteľnosť štyroch slobôd a zaručia rovnaké podmienky, ktoré budú trvalé;

J. keďže na tento účel by partnerstvo malo presadzovať spoločné, vysoké sociálne a pracovné normy a postupne vypracované zodpovedajúce vysoké normy vychádzajúce z referenčných sociálnych a pracovných noriem a práv EÚ;

K. keďže partnerstvo by malo zmluvné strany zaviazať k neustálemu zlepšovaniu príslušných úrovní ochrany s cieľom zabezpečiť zodpovedajúce vysoké sociálne a pracovné normy, aby sa zachovali rovnaké podmienky;

L. keďže partnerstvo by vzhľadom na záväzok z politického vyhlásenia zachovať rovnaké podmienky malo najmä zabezpečiť, aby úroveň sociálnej a pracovnej ochrany, ktorú poskytujú zákony, iné právne predpisy a postupy, nebola znížená pod úroveň stanovenú spoločnými normami platnými v EÚ a v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia minimálne v týchto oblastiach: základné práva pri práci; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vrátane zásady predbežnej opatrnosti; spravodlivé pracovné podmienky a pracovné normy; informácie, konzultácie a práva na podnikovej úrovni a reštrukturalizácia. keďže partnerstvo by takisto malo chrániť a podporovať sociálny dialóg medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi, ich príslušnými organizáciami a vládami a malo by podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou;

M. keďže je v tejto súvislosti dôležitá zásada zákazu zníženia súčasných a budúcich úrovní pracovnej a sociálnej ochrany; keďže podľa článkov 6.1 a 6.2 dohody o obchode a spolupráci nie je žiadnej zo zmluvných strán dovolené znižovať pracovné a sociálne normy platné na konci prechodného obdobia takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na obchod alebo investície medzi zmluvnými stranami;

N. keďže partnerstvo by malo zabezpečiť účinné uplatňovanie záväzkov Spojeného kráľovstva a jeho zákonov, iných právnych predpisov a postupov, v ktorých sa tieto záväzky zohľadňujú, a to prostredníctvom vnútroštátnych orgánov s primeranými zdrojmi, účinného systému inšpekcií práce a účinných správnych a súdnych konaní;

O. keďže opatrenia v oblasti mobility by mali byť založené na nediskriminácii medzi členskými štátmi Únie a úplnej reciprocite; keďže v rámci partnerstva sa musí zabezpečiť aj rozsiahla a hĺbková koordinácia v oblasti sociálneho zabezpečenia;

P. keďže partnerstvo by malo zahŕňať vhodné mechanizmy na urovnávanie sporov a presadzovanie práva a najmä by malo zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za riadenie vykonávania a fungovania partnerstva a dohľad nad ním, čím sa uľahčí riešenie sporov; keďže je dôležité, aby sa sociálni partneri v náležitých prípadoch zúčastňovali na procese urovnávania sporov;

Q. keďže Európsky parlament trval počas rokovaní na tom, aby Súdny dvor Európskej únie zostal jediným rozhodcom o práve Únie;

R. keďže pred prijatím aktu Európskej únie (dohoda o vystúpení) v roku 2020 vláda Spojeného kráľovstva vypustila doložky, ktoré by poskytli určitú obmedzenú vnútroštátnu právnu ochranu práv pracovníkov odvodených z práva EÚ, a zaviazala sa, že tieto ustanovenia opätovne zavedie do pripravovaného zákona o zamestnanosti; keďže tento návrh zákona ešte nebol predložený;

Všeobecné pripomienky

1. víta intenzívne a úspešné úsilie vyjednávačov EÚ a Spojeného kráľovstva o dosiahnutie dohody o obchode a spolupráci medzi zmluvnými stranami, vďaka ktorej sa predišlo katastrofálnym dôsledkom scenára bez dohody pre milióny občanov a podnikov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že povaha tejto dohody uzavretej na poslednú chvíľu neumožnila jej náležité parlamentné preskúmanie pred ukončením prechodného obdobia, a znovu dôrazne vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva neumožnila plynulejší prechod predĺžením lehoty na dosiahnutie tejto dohody; ľutuje, že dohoda, ktorá bola uzavretá na poslednú chvíľu, mala okamžitý a negatívny vplyv na občanov a podniky, ktoré sa musia vyrovnať s novými pravidlami ovplyvňujúcimi ich živobytie a každodenný život a prispôsobiť sa im;

2. pripomína jedinečnú povahu dohody o obchode a spolupráci, ktorá je podobná iným dohodám o voľnom obchode v tom, že sa v nej stanovujú podmienky, za ktorých sa môžu prijímať produkty, ktoré sú v súlade s rôznymi právnymi predpismi, a v tom, že sa v nej stanovujú mechanizmy na harmonizáciu týchto predpisov a na podporu konvergentných prístupov k budúcim právnym predpisom, pričom sa v nej musí takisto riešiť strata dlhodobo zavedených práv, ako je právo na voľný pohyb, a strata koordinácie sociálneho zabezpečenia; pripomína, že na rozdiel od iných obchodných dohôd zmluvné strany na začiatku vychádzajú z rozsiahlych harmonizovaných regulačných rámcov, spoločných práv a výrazne prepojených trhov a cieľom dohody o obchode a spolupráci je riadiť spôsob, akým sa môžu od seba v budúcnosti odlišovať, a obmedziť vplyv na občanov, spoločnosť a hospodárstvo v dôsledku týchto rozdielov;

3. víta skutočnosť, že aj napriek niektorým nedostatkom v dohode o obchode a spolupráci sa vo väčšine prípadov dosiahla priorita Európskeho parlamentu, a to ochrana práv občanov, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 1. januára 2021 skončil voľný pohyb osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, že voľný pohyb teraz podlieha právnym predpisom týkajúcim sa prisťahovalectva EÚ a Spojeného kráľovstva, ktoré sa vzťahujú na štátnych príslušníkov tretích krajín, a že dôjde k obmedzeniu práv občanov a ochrany vyplývajúcej z koordinácie sociálneho zabezpečenia; pripomína však, že na osoby, ktoré sa už pred 1. januárom 2021 dostali do cezhraničnej situácie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sa vzťahuje dohoda o vystúpení, ktorá im umožňuje zachovanie práva na pobyt alebo prácu, zabezpečuje nediskrimináciu a chráni ich práva sociálneho zabezpečenia; konštatuje, že je možné zachovať bezvízový styk pre určité druhy cestovania vrátane krátkodobých služobných ciest a návštev na iné účely (ako sú transfery v rámci spoločností až do trvania troch rokov);

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc vykladať akúkoľvek zásadu začlenenú v dohode o obchode a spolupráci, ktorá vyplýva z práva Únie, a že judikatúru Súdneho dvora Európskej únie môžu v budúcnosti najvyšší súd a odvolacie súdy Spojeného kráľovstva vykladať odchylne;

5. zdôrazňuje, že prístup k spravodlivosti je nevyhnutný na vykonávanie a presadzovanie práv občanov; pripomína priamy a okamžitý vplyv dohody o obchode a spolupráci na práva občanov, najmä tých občanov EÚ, ktorí majú bydlisko alebo trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, a občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko alebo trvalý pobyt v EÚ; vyzýva obe zmluvné strany dohody o obchode a spolupráci, aby občanom poskytli prístup k spravodlivosti a právnej ochrane, pokiaľ ide o ich práva na súdoch Spojeného kráľovstva a EÚ;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva ešte nesplnila svoj záväzok týkajúci sa nového zákona o zamestnanosti; pripomína, že sociálne a pracovné normy v zákone o zamestnanosti by nemali byť statické, ale mali by sa priamo riadiť všetkými zlepšeniami sociálnych a pracovných noriem v EÚ, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky medzi zmluvnými stranami;

7. pripomína, že podľa dohody o ochrane a spolupráci akékoľvek zníženie pracovných a sociálnych noriem Spojeným kráľovstvom spôsobom ovplyvňujúcim obchod alebo investície, a to vrátane nedostatočne účinného presadzovania práva a noriem, predstavuje porušenie zásady zákazu zníženia úrovne ochrany a ustanovení o rovnakých podmienkach;

8. v tejto súvislosti vyjadruje obavu nad správami z posledných týždňov, že britské ministerstvo pre podnikanie zvažuje balík deregulačných opatrení ako súčasť reorganizácie trhu práce Spojeného kráľovstva v dôsledku brexitu, pričom štátny tajomník Spojeného kráľovstva pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu potvrdil, že vláda Spojeného kráľovstva vykonáva revíziu zákonov o zamestnanosti odvodených z EÚ, pričom niektoré z nich – najmä smernica o pracovnom čase – by sa mohli zrušiť; pripomína, že takéto opatrenia by v prípade ich prijatia dramaticky znížili práva pracovníkov v Spojenom kráľovstve, ale môžu mať takisto značne významný vplyv na rovnaké podmienky uvedené v dohode o otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaži a udržateľnom rozvoji medzi zmluvnými stranami; zdôrazňuje, že takéto opatrenia by boli v rozpore s dohodou o vystúpení a dohodou o obchode a spolupráci;

9. osobitne v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedávno prijaté legislatívne akty Únie, ktorých termíny transpozície pripadali na prechodné obdobie, ako je smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami a smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, sa v Spojenom kráľovstve netransponovali; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci bolo Spojené kráľovstvo podľa článku 127 dohody o vystúpení povinné transponovať tieto smernice počas prechodného obdobia, neprijalo potrebné kroky na ich transpozíciu do vnútroštátneho práva a teda pripravilo občanov Spojeného kráľovstva o určité novostanovené práva;

10. podporuje pokračujúcu účasť Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny – pozorovateľa bez rozhodovacej úlohy v agentúrach, ktoré patria do pôsobnosti Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť, ako je Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (na základe modelu Nórska[20]), keďže by to obom zmluvným stranám umožnilo vymieňať si údaje, najlepšie postupy a metodiky; takisto dôrazne vyzýva Spojené kráľovstvo, aby spolupracovalo s Európskym orgánom práce (podľa článku 17 ods. 6 a článku 42 nariadenia 2019/1149) s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie a presadzovanie práva Únie a Spojeného kráľovstva týkajúceho sa pracovnej mobility a so Správnou komisiou podľa nariadenia 883/2004/ES; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takáto spolupráca sa v dohode o obchode a spolupráci neuvádza a že Spojené kráľovstvo o ňu doteraz neprejavilo záujem;

11. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že po dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa už Spojené kráľovstvo nebude zúčastňovať na výmennom programe Erasmus na obdobie 2021 – 2027, v dôsledku čoho prídu študenti EÚ a Spojeného kráľovstva o cenné študijné a pracovné skúsenosti v zahraničí; konštatuje, že opatrenia v oblasti mobility vzťahujúce sa na vysokoškolských študentov a odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) poskytujú možnosť zapojiť sa do mobility v tretích krajinách vrátane Spojeného kráľovstva; naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby opätovne zvážilo svoj prístup v tomto smere a aby sa v budúcnosti zúčastňovalo na programe Erasmus v súlade s časťou V dohody vrátane finančných podmienok;

12. vyjadruje poľutovanie nad diskriminačným rozhodnutím Spojeného kráľovstva uplatňovať rozdielne poplatky za pracovné víza v prípade občanov niektorých členských štátov EÚ, napríklad pokiaľ ide o sezónne pracovné víza a víza pracovníkov v zdravotníctve a opatrovateľstve; zdôrazňuje význam zabezpečenia rovnakého prístupu na trh práce Spojeného kráľovstva pre občanov EÚ a potrebu uplatňovať rovnaký poplatok na všetkých štátnych príslušníkov EÚ;

13. pripomína význam mechanizmov zavedených oboma zmluvnými stranami na monitorovanie zmien a problémov, s ktorými sa môžu stretnúť občania členských štátov EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve a občania Spojeného kráľovstva žijúci v EÚ, s cieľom identifikovať prípady právnej neistoty a vyriešiť ich; v tejto súvislosti víta zriadenie domácich poradných skupín a fóra občianskej spoločnosti;

Rovnaké podmienky

14. pripomína, že vo všeobecnosti konvergentné trendy v regulácii vyrovnávajú konkurenčné podmienky, zatiaľ čo divergentné trendy môžu viesť k relatívnym zmenám v konkurenčných podmienkach;

15. pripomína, že vzhľadom na geografickú blízkosť a hospodársku prepojenosť zmluvných strán bolo počas rokovaní hlavnou zásadou EÚ podporiť dohodu o obchode a spolupráci silnými právnymi záväzkami, ktorými sa zabezpečia rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž, a to okrem iného v prípade pracovných a sociálnych noriem, s cieľom predísť „pretekom o dosiahnutie najnižšej úrovne“ a nespravodlivým konkurenčným výhodám získaným v dôsledku zníženia úrovne ochrany alebo iných regulačných rozdielov;

16. berie na vedomie hlavné prvky „súboru nástrojov“ dohodnuté so Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o pracovné a sociálne záležitosti, najmä 1) výslovný odkaz na Európsku sociálnu chartu a dohovory MOP, 2) úlohu vnútroštátneho presadzovania záväzkov týkajúcich sa zákazu zníženia úrovne ochrany a 3) systém vyrovnávacích opatrení, ktorým sa budú riešiť budúce rozdiely;

17. pripomína, že doložka o zákaze zníženia úrovne ochrany v článku 6.2 podlieha overeniu narušenia obchodu a ustanovuje sa ňou, že žiadna zo zmluvných strán nemôže oslabiť ani znížiť úrovne pracovnej a sociálnej ochrany pod úrovne existujúce na konci prechodného obdobia „spôsobom ovplyvňujúcim obchod alebo investície medzi zmluvnými stranami“; v tejto súvislosti pripomína najmä veľmi vysokú prahovú hodnotu zníženia („spôsobom ovplyvňujúcim obchod“);

18. trvá na tom, že je nevyhnutný úplný a dôsledný zákaz zníženia pracovných a sociálnych noriem, ako aj dôkladné monitorovanie možných budúcich rozdielov oboma zmluvnými stranami, a vyzýva Komisiu, aby toto ustanovenie v plnej miere presadzovala, úzko zapájala sociálnych partnerov do postupov kontroly dodržiavania noriem a informovala Európsky parlament a Radu ako spoluzákonodarcov;

19. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam správneho vykonávania a účinného domáceho presadzovania zásady zákazu zníženia úrovne ochrany zmluvnými stranami a vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti dôsledne monitorovala ďalší vývoj; poznamenáva, že presadzovanie vykonávania takýchto úrovní ochrany sa predpokladá prostredníctvom vnútroštátnych ustanovení o presadzovaní opatrení a urovnávaní sporov; pripomína, že v prípade sporu medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o uplatňovanie kapitoly o pracovných a sociálnych normách, môžu zmluvné strany využiť výlučne postupy stanovené v článkoch 9.1, 9.2 a 9.3 hlavy XI alebo v druhej časti odchylne od hlavy I šiestej časti o urovnávaní sporov a horizontálnych ustanoveniach; ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o vyrovnávacie opatrenia podľa článku 9.4, budú sa uplatňovať len vtedy, ak v dôsledku výrazných rozdielov vznikne podstatný vplyv na obchod alebo investície medzi stranami; je však znepokojený tým, ako sa bude riešiť budúce možné jednostranné zníženie sociálnych a pracovných noriem Spojeným kráľovstvom a ako sa o ňom bude rozhodovať podľa dohody o obchode a spolupráci, najmä pokiaľ ide o preukázanie vplyvu na obchod alebo investície medzi zmluvnými stranami; opätovne pripomína, že akékoľvek jednostranné zníženie sociálnych a pracovných noriem na úkor európskych pracovníkov a spoločností je nutné pružne riešiť a napraviť s cieľom zachovať rovnaké podmienky;

20. so znepokojením konštatuje, že k preskúmaniu týchto pravidiel dôjde až po štyroch rokoch alebo ak by sa vyrovnávacie opatrenia použili príliš často a ak by rozdiely pretrvávali po obdobie 12 mesiacov; trvá na tom, aby sa do procesu preskúmania úzko zapojili Európsky parlament a sociálni partneri;

21. vyzýva zmluvné strany, aby prerokovali ďalšie spoločné listiny o výklade na objasnenie kapitoly o rovnakých podmienkach vo všeobecnosti a o úlohe Parlamentu a sociálnych partnerov pri jej monitorovaní a najmä vykonávaní vrátane možnosti podávať formálne sťažnosti nad rámec predloženia listu amicus skupine odborníkov, ktorú majú sociálni partneri; okrem toho požaduje dostatočné zdroje a stály sekretariát pre domácu poradnú skupinu;

Koordinácia mobility a sociálneho zabezpečenia

22. pripomína, že občania Spojeného kráľovstva žijúci v EÚ a občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve boli podľa dohody o vystúpení do 31. decembra 2020 krytí a chránení pravidlami koordinácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve, dávky v invalidite, dávky v starobe, pozostalostné dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, podporu pri úmrtí, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové dávky a rodinné dávky;

23. konštatuje, že podľa dohody o obchode a spolupráci sa budú súčasné ustanovenia o nevyhnutnej alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti „v zásade“ aj naďalej vzťahovať na dočasný pobyt v Spojenom kráľovstve a EÚ;

24. víta skutočnosť, že nový mechanizmus spolupráce, pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia, sa približuje existujúcim pravidlám podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenia (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004; víta najmä to, že ustanovenia EÚ o nediskriminácii, rovnakom zaobchádzaní a sčítaní období sa v dohode o obchode a spolupráci zachovali;

25. vyjadruje však poľutovanie nad obmedzením vecnej pôsobnosti a najmä nad nezačlenením rodinných prídavkov, dávok dlhodobej starostlivosti a nepríspevkových peňažných dávok a možnosti prenosu dávky v nezamestnanosti;

26. vyjadruje takisto poľutovanie nad tým, že sa v dohode o obchode a spolupráci nestanovuje žiadne dynamické zosúladenie s budúcimi právnymi predpismi EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, najmä v súvislosti so súčasnou revíziou nariadení 883/2004 a 987/2009; vyzýva zmluvné strany, aby bezodkladne poskytli občanom, ktorých sa dotkli obmedzenia voľného pohybu, dôkladné a spoľahlivé informácie o ich práve na pobyt, prácu a koordináciu sociálneho zabezpečenia;

27. uznáva, že podľa dohody o obchode a spolupráci a za istých podmienok sa môžu na pracovníkov vyslaných zo Spojeného kráľovstva alebo do Spojeného kráľovstva vzťahovať právne predpisy hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie; zdôrazňuje, že to môže mať negatívny vplyv na priebeh ich sociálneho zabezpečenia; v tejto súvislosti víta prechodné ustanovenie, podľa ktorého môžu členské štáty po oznámení Európskej komisii požiadať o pokračovanie systému vysielania tak, ako existoval k 31. decembru 2020, a to na obdobie 15 rokov;

28. vyzýva na správne a jednotné uplatňovanie protokolu o koordinácii sociálneho zabezpečenia v členských štátoch s cieľom zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých dotknutých občanov;

Záver

29. odporúča, aby Európsky parlament schválil dohodu o obchode a spolupráci, ale trvá na tom, aby sa mu predkladali výročné správy o jej vykonávaní, najmä pokiaľ ide o problematiku rovnakých podmienok týkajúcich sa sociálnych a pracovných noriem;

 

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu sa Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín rozhodol predložiť Vašim výborom stanovisko formou listu.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín preskúmal túto otázku a prijal svoje stanovisko 27. januára 2021. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory v rámci postupu súhlasu zohľadnili uvedené návrhy.

S pozdravom

Pascal Canfin

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A. so zreteľom na svoje stanovisko z 21. januára 2020 k uzavretiu Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE)),

B. so zreteľom na svoje stanovisko z 8. mája 2020 k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2023(INI)),

C. so zreteľom na svoj list z 23. októbra 2020 o pripravenosti a reakcii v prípade, že sa v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom nedosiahne dohoda, pokiaľ ide o životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

D. so zreteľom na Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej,

Všeobecné poznámky

 

1. víta to, že Parížska dohoda bude tvoriť základný prvok dohody o obchode a spolupráci (ďalej len „dohoda“) a že akékoľvek porušenie tohto základného prvku jednou zmluvnou stranou dáva druhej zmluvnej strane právo vypovedať celú dohodu alebo jej časti alebo pozastaviť ich uplatňovanie; zdôrazňuje, že toto ustanovenie by sa malo preniesť do všetkých budúcich obchodných dohôd, ktoré EÚ dohodne;

 

2. víta to, že v dohode sa zachovávajú záruky, ktoré sú už zakotvené v protokole o Írsku/Severnom Írsku k dohode o vystúpení, čím sa zabezpečuje, že tovar prepravovaný medzi Severným Írskom a Írskou republikou nebude podliehať regulačným kontrolám; ďalej víta to, že v dohode sa zachováva celistvosť jednotného trhu;

 

3. oceňuje prácu vedúceho Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michela Barniera, ako aj jej ostatných členov za to, akým spôsobom boli rokovania vedené na strane EÚ;

 

4. víta dohodu dosiahnutú medzi stranami o vykonávaní dohody o vystúpení, ktorá bola predpokladom toho, aby Parlament zvážil udelenie svojho súhlasu s akoukoľvek dohodou o budúcich vzťahoch; schvaľuje konkrétne prechodné ustanovenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, aby obmedzili narušenia spôsobené vykonávaním protokolu o Írsku/Severnom Írsku v oblasti obchodu medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom s určitými výrobkami vrátane dodávok liekov a chladeného mäsa, ako aj ďalších potravinových výrobkov do supermarketov; opakuje, že treba venovať osobitnú pozornosť obchodu s tovarom medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, aby sa udržala celistvosť jednotného trhu a zabránilo sa rizikám v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj nedostatku potravín;

 

5. vyzýva na rýchle čerpanie pobrexitovej adaptačnej rezervy EÚ v hodnote 5 miliárd EUR s cieľom pomôcť najviac postihnutým sektorom, na ktoré má negatívny vplyv aj pandémia COVID-19;

 

6. poukazuje na znepokojujúci precedens, ktorý predstavoval návrh zákona Spojeného kráľovstva o vnútornom trhu pre budúcnosť bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a všeobecnejšie pre príspevok Spojeného kráľovstva k udržiavaniu medzinárodného systému založeného na pravidlách;

 

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby bola Komisia pripravená v plnej miere využívať nástroje na riešenie sporov dostupné v dohode, ako aj v dohode o vystúpení v prípade nedodržiavania podmienok orgánmi Spojeného kráľovstva; berie na vedomie, že dohoda obsahuje kapitolu o prístupe k spravodlivosti, v ktorej sa zabezpečuje prístup zainteresovaných strán k spravodlivosti prostredníctvom účinného a transparentného postupu vybavovania sťažností v prípade podozrení z porušenia doložiek o rovnakých podmienkach a zákaze zníženia úrovní ochrany v oblasti životného prostredia; vyzýva na riadne uplatňovanie týchto ustanovení;

 

8. zdôrazňuje, že Parlament by mal vykonávať čo najväčšiu kontrolu nad vykonávaním dohody aktívnou účasťou v Parlamentnom zhromaždení partnerstva; ďalej zdôrazňuje, že Komisia by sa mala zodpovedať výborom Parlamentu za svoju účasť v Rade pre partnerstvo, osobitných výboroch v oblasti obchodu a pracovných skupinách; domnieva sa, že Parlament by sa mal podieľať na každom budúcnom preskúmaní dohody a že s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín by sa malo konzultovať o otázkach patriacich do jeho pôsobnosti;

 

9. s poľutovaním konštatuje, že Parlament dostal málo času na riadne preskúmanie dohody; ďalej s poľutovaním konštatuje, že dohoda sa musela predbežne uplatňovať, hoci počas obmedzeného obdobia, kým mohol Parlament poskytnúť svoj súhlas; ďalej zdôrazňuje, že osobitné okolnosti brexitu by v žiadnom prípade nemali predstavovať precedens pre budúce medzinárodné dohody dohodnuté a uzavreté Úniou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ najvýznamnejšia bilaterálna dohoda pre Úniu bola zároveň dohodou, na ktorej preskúmanie mal Parlament najmenej času;

 

10. uznáva, že táto naliehavosť vo veľkej miere vyplynula z rokovacej stratégie na strane Spojeného kráľovstva, ktoré sa rozhodlo nepožiadať o predĺženie prechodného obdobia;

 

Rovnaké podmienky, ustanovenia v oblasti klímy a životného prostredia

 

11. víta skutočnosť, že v dohode sa opätovne potvrdzuje ambícia oboch zmluvných strán dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu v rámci celého hospodárstva; s poľutovaním konštatuje, že základnú úroveň ochrany klímy, pokiaľ ide o skleníkové plyny, v prípade Únie predstavuje cieľ zníženia o 40 % v rámci celého hospodárstva do roku 2030 vrátane systému stanovovania cien uhlíka Únie a v prípade Spojeného kráľovstva je to podiel z tohto cieľa do roku 2030 pre celé hospodárstvo Spojeného kráľovstva vrátane jeho systému stanovovania cien uhlíka; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zmluvné strany nezohľadnili revidované ciele pre celé hospodárstvo, ktoré sa majú prijať, a domnieva sa, že takéto ustanovenia sa mali zahrnúť, aby sa zohľadnili tieto nadchádzajúce zmeny a zvýšené ambície;

 

12. pripomína, že 18. decembra 2020 bol sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) predložený vnútroštátne stanovený príspevok za EÚ a jej členské štáty s aktualizovaným a zvýšeným cieľom do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o aspoň 55 % v porovnaní s rokom 1990; konštatuje, že vláda Spojeného kráľovstva 3. decembra 2020 oznámila revidovaný vnútroštátne stanovený príspevok na rok 2030 predstavujúci zníženie o 68 % oproti úrovniam z roku 1990; ďalej konštatuje, že Spojené kráľovstvo pri súčasnom súbore politík a financovania pravdepodobne nesplní svoj štvrtý a piaty uhlíkový rozpočet; víta, že Spojené kráľovstvo oznámilo zákaz predaja nových automobilov s benzínovými a dieselovými motormi do roku 2030;

 

13. okrem toho pripomína, že Spojené kráľovstvo predložilo návrhy na svoj vlastný trh s uhlíkom, systém obchodovania s emisiami v Spojenom kráľovstve (ďalej len „UK ETS“), ktorý má vzniknúť v druhom štvrťroku 2021; konštatuje však, že stále nie je jasné, do akej miery sa bude tento systém približovať systému obchodovania s emisiami EÚ (ďalej len „EU ETS“), a poukazuje na to, že pretrvávajú otázky týkajúce sa praktického vykonávania, ambície a účinnosti UK ETS; zdôrazňuje, že EÚ plánuje ďalej posilniť a rozšíriť pôsobnosť svojho vlastného systému obchodovania s emisiami; domnieva sa, že ak medzi týmito dvoma systémami vzniknú výrazné rozdiely, povedie to narušeniu rovnakých podmienok, a preto by sa to malo zohľadniť pri uplatňovaní mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, keď bude zavedený;

 

14. s poľutovaním konštatuje, že chýbajú jasné ustanovenia o tom, ako sa bude pristupovať k emisiám skleníkových plynov zo sektorov leteckej a námornej dopravy;

 

15. konštatuje, že v dohode sa umožňuje prepojenie UK ETS s EU ETS; domnieva sa, že ak Spojené kráľovstvo požiada, aby sa jeho ETS prepojil s EU ETS, táto žiadosť by sa mala zvážiť, len ak bude jasné, že UK ETS neoslabí celistvosť a účinnosť EU ETS, najmä jeho rovnováhu medzi právami a povinnosťami;

 

16. pripomína, že z revidovanej dohody o vystúpení bol vypustený zabezpečovací mechanizmus vzťahujúci sa na celé Spojené kráľovstvo, čo znamenalo, že z dohody o vystúpení boli vypustené aj záväzné ustanovenia v oblasti životného prostredia; víta to, že do dohody sú začlenené dlhodobé environmentálne zásady EÚ, napríklad zásada, že ochrana životného prostredia by mala byť súčasťou tvorby politík, a to aj prostredníctvom posúdení vplyvu, zásada preventívnych opatrení na odvrátenie poškodenia životného prostredia, zásada, že poškodenie životného prostredia by sa malo napraviť prioritne pri zdroji, a zásada „znečisťovateľ platí“; vyzýva obidve zmluvné strany, aby vykladali a uplatňovali „prístup predbežnej opatrnosti“ rovnako ako „zásadu predbežnej opatrnosti“;

 

17. s poľutovaním konštatuje, že v dohode sa nerieši dodržiavanie zásad taxonómie EÚ ani zosúladenie s nimi a ich vykonávanie Spojeným kráľovstvom; je presvedčený, že vzhľadom na úlohu Spojeného kráľovstva ako medzinárodného finančného centra bude dôležité zabezpečiť, aby sa ciele taxonómie nepodhodnotili ani neoslabili; konštatuje, že Spojené kráľovstvo plánuje zaviesť svoju vlastnú zelenú taxonómiu na základe vedeckých meradiel prebraných z taxonómie EÚ;

 

18. konštatuje, že zmluvné strany sa dohodli na zákaze zníženia úrovní ochrany zavedených na konci prechodného obdobia a zaviazali sa, že sa budú usilovať o zvyšovanie svojich úrovní ochrany v priebehu času; vyzýva zmluvné strany, aby sa zamerali na dynamické zosúladenie cieľov v oblasti klímy s cieľmi v oblasti ochrany životného prostredia; konštatuje, že vyrovnávací mechanizmus je obmedzený na „značné odlišnosti“ – zvýšenia, ako aj zníženia –, ktoré „majú významný vplyv“ na obchod či investície; vyzýva Komisiu, aby vyjasnila výklad pojmu „značné odlišnosti“ a aby v plnej miere vykonávala opatrenia na presadzovanie; domnieva sa, že spojenie s obchodom a investíciami by sa malo vykladať široko; vyzýva zmluvné strany, aby zabezpečili dodržiavanie rovnakých podmienok;

 

19. ďalej s poľutovaním konštatuje, že strate biodiverzity ako vážnej výzve v oblasti životného prostredia sa pripisuje obmedzená dôležitosť a že sa nespomína nadchádzajúca globálna dohoda o prírode na obdobie po roku 2020;

 

20. zdôrazňuje, že Komisia v minulosti začala proti Spojenému kráľovstvu niekoľko postupov v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcich sa otázok životného prostredia vrátane kvality ovzdušia a vody a v čase vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ niektoré postupy ešte neboli uzavreté; pripomína, že Agentúra Spojeného kráľovstva pre životné prostredie navrhla možnosť zrušenia smernice o povodniach (2007/60/ES) a reformy rámcovej smernice o vode (2000/60/ES); zdôrazňuje, že vzhľadom na ich cezhraničnú povahu by odlišnosti v ochrane životného prostredia v týchto oblastiach mohli ohroziť kvalitu ovzdušia a vody v EÚ; berie na vedomie plánované vytvorenie Úradu ochrany životného prostredia v Anglicku a Severnom Írsku; je znepokojený správami, v ktorých sa spochybňuje budúca nezávislosť tohto úradu, jeho schopnosť podnikať právne kroky v prípadoch porušení pravidiel v oblasti životného prostredia a jeho financovanie;

 

21. je hlboko znepokojený niektorými politikami Spojeného kráľovstva v oblasti životného prostredia, napríklad jeho zámerom deregulovať genetickú modifikáciu, čo by mohlo viesť k vstupu takýchto výrobkov do EÚ bez kontrol bezpečnosti či riadneho označenia;

 

22. zdôrazňuje, že ako krajina mimo EHP Spojené kráľovstvo už nie je členom Európskej chemickej agentúry (ECHA) ani nie je viazané regulačným rámcom EÚ pre chemikálie (REACH); zdôrazňuje, že nový regulačný rámec Spojeného kráľovstva sa musí vyznačovať rovnakou dôkladnosťou a transparentnosťou ako REACH; domnieva sa, že brexit nepovedie k zjednodušeniu pravidiel, práve naopak, predstavuje zdvojenie pravidiel EÚ a záťaž, ktorá prinesie negatívne dôsledky, najmä pre malé a stredné podniky v Spojenom kráľovstve; konštatuje, že dohoda obsahuje málo ustanovení na uľahčenie obchodu s chemikáliami, až na stanovenie regulačnej spolupráce, záväzok zabezpečiť transparentnosť postupov klasifikácie látok a záväzok vykonávať Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií OSN; víta akékoľvek budúce rokovania s cieľom nájsť užšiu formu spolupráce v oblasti riadenia bezpečnosti chemikálií;

 

Otázky zdravia

 

23. víta ustanovenia o spolupráci v oblasti zdravotnej bezpečnosti, ktoré zmluvným stranám a príslušným orgánom členských štátov umožňujú výmenu relevantných informácií, ale s poľutovaním konštatuje, že táto spolupráca je obmedzená na posúdenie „závažných“ rizík pre verejné zdravie a na koordináciu opatrení, ktoré by mohli byť potrebné na ochranu verejného zdravia; zdôrazňuje, že prebiehajúca pandémia COVID-19 len posilnila argumenty v prospech užšej spolupráce v zdravotných záležitostiach, ako aj štruktúrovanej a pravidelnej dvojstrannej komunikácie medzi orgánmi a zainteresovanými stranami v záujme lepšej reakcie na krízové situácie;

 

24. podporuje zjednodušujúce ustanovenia zahrnuté do dohody na zjednodušenie dodávky liekov, napríklad uznávanie výsledkov inšpekcií vykonaných orgánmi druhej strany, keďže sa tým predíde zbytočnému zdvojeniu inšpekcií na posúdenie súladu s požiadavkami na správnu výrobnú prax, a možnosť pre jednotlivé zmluvné strany za osobitných podmienok jednostranne rozšíriť takéto uznanie pre výrobné zariadenia, ktoré sa nachádzajú mimo územia vydávajúceho orgánu;

 

25. s poľutovaním konštatuje, že dohoda nezahŕňa komplexnú dohodu o vzájomnom uznávaní právnych predpisov o liekoch, pretože by to obmedzilo zdvojenie práce a procesov v oblasti regulácie a kvality pre spoločnosti uvádzajúce lieky na trh v EÚ a v Spojenom kráľovstve; podporuje príslušné orgány v EÚ a Spojenom kráľovstve, aby pokračovali v súbežných rokovaniach s cieľom dosiahnuť zhodu na dohode o vzájomnom uznávaní po vzore existujúcich dohôd medzi EÚ a inými tretími krajinami; ďalej s poľutovaním konštatuje, že dohoda neobsahuje ustanovenia o zdravotníckych pomôckach, pretože to znamená, že sa vzájomne neuznávajú notifikované osoby ani certifikáty, ktoré vydávajú;

 

26. zdôrazňuje, že v dohode sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo ukončí svoju účasť v centralizovanom postupe Európskej agentúry pre lieky (EMA) na udeľovanie povolenia na uvedenie liekov na trh; vyzýva Komisiu, aby bola k dispozícii na priebežné monitorovanie a dialóg so subjektmi Spojeného kráľovstva vrátane Regulačnej agentúry Spojeného kráľovstva pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA);

 

27. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že nariadenia o prenose osobných údajov na účely lekárskeho výskumu v súčasnosti podliehajú všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov (GDPR), treba ďalej vyjasniť vykonávanie ustanovení nariadenia EÚ o klinickom skúšaní a noriem pre bezpečnosť krvi EÚ Spojeným kráľovstvom a jeho budúci prístup k sieťam EÚ, ktoré pomáhajú s darovaním orgánov;

 

Bezpečnosť potravín

 

28. konštatuje, že odchod Spojeného kráľovstva z vnútorného trhu EÚ a colnej únie znamená, že obe zmluvné strany budú mať samostatné režimy regulujúce zdravie ľudí, rastlín a zvierat; konštatuje, že ustanovenia o sanitárnych a rastlinolekárskych opatreniach vo veľkej miere odzrkadľujú pravidlá WTO v týchto oblastiach;

 

29. víta to, že normy bezpečnosti potravín EÚ sa nijako nezmenia a cieľom dohody je zachovať vysoké sanitárne a rastlinolekárske normy EÚ; opakuje, že obchodné toky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o tovar, na ktorý sa vzťahujú sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, budú mimoriadne vysoké a že EÚ by mala mať riadny proces koordinácie, aby sa zabránilo odlišným kontrolám tovaru prichádzajúceho z prístavov Spojeného kráľovstva a EÚ;

 

30. víta, že dohoda zahŕňa zásadu regionalizácie, postup vedenia zoznamov schválených prevádzkarní a niekoľko opatrení zameraných na obmedzenie dovozných postupov týkajúcich sa sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení, ak je to možné, pri zachovaní prísnych sanitárnych noriem; domnieva sa, že dovozné kontroly by mali byť založené na sanitárnom a rastlinolekárskom riziku spojenom s takýmto dovozom, ale víta to, že frekvencia identifikačných a fyzických kontrol by sa mohla obmedziť, aby sa zohľadnil rozsah, v ktorom sa pravidlá týkajúce sa sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení zmluvných strán zhodujú;

 

31. s poľutovaním konštatuje, že v dohode sa nenachádza konkrétna zmienka o systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF);

 

32. víta to, že v dohode sa poskytuje rámec na dialóg a spoluprácu s cieľom posilniť boj proti nárastu antimikrobiálnej rezistencie;

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa domnieva, že je mimoriadne dôležité, aby sa jeho názory a obavy riadne zohľadnili a vyriešili, a preto žiada Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zohľadnili jeho pozíciu uvedenú vyššie.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory odporučili, aby Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej.

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre priemysel, výskum a energetiku poverený predložením stanoviska Vašim výborom.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku preskúmal otázku na svojej schôdzi 14. januára 2021. V nadväznosti na písomný postup za účasti koordinátorov výboru, ktorý bol ukončený 29. januára 2021, sa výbor rozhodol vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory pripojili k odporúčaniu na udelenie súhlasu toto stanovisko.

S pozdravom

Cristian‑Silviu Buşoi

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory pripojili k odporúčaniu na udelenie súhlasu toto stanovisko:

1. víta to, že dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bolo možné dosiahnuť ešte pred skončením prechodného obdobia; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že čas na parlamentnú kontrolu je mimoriadne krátky, pretože dohoda prišla neskoro a jej predbežné vykonávanie bolo obmedzené a uplynie koncom februára 2021;

2. celkovo podporuje dosiahnuté dohody a zdôrazňuje, že treba zachovať ostražitosť, pokiaľ ide o úplné dodržiavanie doložiek o zákaze zníženia úrovne ochrany; kladie však dôraz na to, že v Rade pre partnerstvo a jej špecializovaných výboroch ešte treba doriešiť mnoho detailov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Parlament a jeho špecializované výbory budú primerane informované a zapojené do práce Rady pre partnerstvo a jej výborov už od raného štádia; ďalej požaduje stálu štruktúru na zabezpečenie zapojenia Parlamentu do pravidelných preskúmaní dohody o obchode a spolupráci;

3. vyjadruje znepokojenie nad autonómnou úlohou, ktorú Rada pre partnerstvo bude mať nielen pri preskúmaní, ale aj pri zmene dohody, pokiaľ ide o budúcu účasť na programoch EÚ vrátane programu Horizont Európa a iných programov v pôsobnosti výboru ITRE; požaduje preto uzavretie medziinštitucionálnej dohody medzi Parlamentom a Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky rozhodnutia v Rade pre partnerstvo týkajúce sa budúcej účasti na programoch Únie prijímali až po získaní podpory Parlamentu;

 

Výskum

4. víta pokračovanie európskej spolupráce so Spojeným kráľovstvom v oblasti vedy, výskumu a inovácií; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať mobilitu výskumných pracovníkov, aby sa zabezpečil voľný pohyb vedeckých poznatkov a technológií; vyjadruje však poľutovanie nad selektívnou účasťou Spojeného kráľovstva v tejto oblasti; domnieva sa, že program Erasmus+ je nevyhnutnou súčasťou európskeho vzdelávacieho systému, ktorý pripravuje excelentných výskumných pracovníkov a ponúka výskumníkom jedinečné príležitosti; konštatuje, že program Horizont Európa nemôže prinášať úžitok bez excelentného vzdelávania; domnieva sa preto, že Spojené kráľovstvo by sa popri programe Horizont Európa malo zúčastňovať aj na programe Erasmus+ a že by sa malo vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom presvedčiť Spojené kráľovstvo, aby sa do programu Erasmus+ zapojilo; je presvedčený, že účasť Spojeného kráľovstva na oboch programoch bude prínosom pre obe strany a ďalej prispeje k úspechu Európy v oblasti vedy a techniky;

5. víta pridruženie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa; zdôrazňuje, že ide o historické pridruženie, pretože pridruženie nikdy predtým nemalo také významné rozpočtové dôsledky pre Úniu; pripomína, že príslušné podmienky účasti tretích krajín stanovené v zodpovedajúcich programoch tvoria základ na rokovania o účasti na programe; zdôrazňuje, že dohody o pridružení s tretími krajinami boli v minulosti uzatvárané podľa článku 218 ods. 6 ZFEÚ na základe postupu súhlasu; požaduje preto úplnú parlamentnú kontrolu vrátane súhlasu Parlamentu pred prijatím protokolu I (programy a činnosti, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje);

6. naliehavo žiada Spojené kráľovstvo a Komisiu, aby pokračovali v dialógu s cieľom vytvoriť účinný rámec na vzájomné uznávanie akademických a odborných kvalifikácií;

Vesmír

7. víta účasť Spojeného kráľovstva na zložke Copernicus v rámci vesmírneho programu EÚ a to, že používatelia zo Spojeného kráľovstva majú naďalej prístup k službám EÚ v oblasti dohľadu nad kozmickým priestorom a jeho sledovania; domnieva sa, že EÚ a Spojené kráľovstvo by mali úzko spolupracovať v oblasti kozmického priestoru, v tejto súvislosti poznamenáva, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo zúčastňovať na ďalších zložkách vesmírneho programu na základe podobných dohôd s tretími krajinami, ktoré sú predmetom rokovaní v prípade každého programu alebo zložky, ako aj na základe primeranej rovnováhy medzi povinnosťami a právami pri súčasnom rešpektovaní strategickej autonómie EÚ v kozmickom sektore;

Priemysel a MSP

8. podporuje ustanovenia o rovnakých podmienkach pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž a udržateľný rozvoj, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé podmienky pre európske priemyselné odvetvia; víta osobitné ustanovenia pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú za cieľ posilniť ich schopnosť plne využívať obchodné ustanovenia dohody, ako je zriadenie špecializovaných kontaktných miest pre MSP; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bola naďalej obozretná, pokiaľ ide o ochranu dodávateľských reťazcov európskeho priemyslu pred priamymi a nepriamymi účinkami brexitu; žiada najmä, aby sa počas tohto procesu prechodu podporovali MSP, ktoré sú začlenené do hodnotových reťazcov veľkých spoločností;

9. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť regulačnej neistote, administratívnemu zaťaženiu a zložitosti postupov, najmä pokiaľ ide o urovnávanie sporov, prísnejšie požiadavky na certifikáciu a testovanie s cieľom splniť normy EÚ aj Spojeného kráľovstva, čo povedie k väčšej zložitosti a vyšším nákladom; vyzýva preto Radu pre partnerstvo, aby dôkladne monitorovala riziká dumpingu, ako aj administratívne zaťaženie podnikov a energetických a výskumných spoločenstiev, a aby zabezpečila čo najmenej formalít pri vývoze tovaru alebo poskytovaní služieb; je však znepokojený tým, že MSP budú mať ťažkosti s rýchlym dodržiavaním nových pravidiel, a domnieva sa, že v tejto súvislosti treba urobiť viac na podporu MSP;

10. víta najmä záruky týkajúce sa ochrany životného prostredia nad rámec ustanovení o zákaze zníženia úrovne ochrany, ktoré sa vzťahujú na ochranu životného prostredia, klímy a práce; zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa mali monitorovať a dodržiavať s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi zmluvnými stranami v budúcnosti a zabrániť tomu, aby podniky premiestňovali svoje činnosti na územie s nižšími výrobnými nákladmi vyplývajúcimi z voľnejších environmentálnych pravidiel alebo sociálnych noriem, čím by sa znížila konkurencieschopnosť jednej strany;

 

IKT

11. podporuje dosiahnutú dohodu o poskytovaní telekomunikačných sietí a služieb, ktorá vo veľkej miere zachováva existujúce acquis; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o transpozícii nariadenia o roamingu; vyzýva preto mobilných operátorov, aby naďalej uplatňovali zásadu roamingu za vnútroštátne ceny v EÚ aj v Spojenom kráľovstve;

12. zdôrazňuje význam voľného toku údajov pre občanov aj podniky; víta preto ustanovenia zabezpečujúce cezhraničné toky údajov s cieľom uľahčiť obchod v digitálnom hospodárstve a zároveň zaistiť riadne uplatňovanie acquis EÚ; kladie dôraz na potrebu intenzívnej spolupráce s cieľom zabezpečiť interoperabilitu údajov; zdôrazňuje, že treba zaistiť štruktúrovaný pravidelný dialóg o výzvach a príležitostiach umelej inteligencie; požaduje pravidelné monitorovanie týchto ustanovení vzhľadom na rýchlo sa meniace technologické a regulačné prostredie a vyzýva Radu pre partnerstvo, aby zabezpečila, že Spojené kráľovstvo bude pokračovať v zosúlaďovaní svojich právnych predpisov so všeobecným nariadením o ochrane údajov;

13. víta ustanovenia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré zabezpečujú pravidelný dialóg medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pokračujúcu výmenu informácií medzi tímami reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), účasť Spojeného kráľovstva na konkrétnych činnostiach skupiny pre spoluprácu v oblasti sietí a informačných systémov (NIS) a spoluprácu Spojeného kráľovstva s Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), a konštatuje, že v tejto oblasti je potrebná väčšia spolupráca;

Energetika

14. poznamenáva, že platnosť kapitoly o energetike uplynie 30. júna 2026, pokiaľ sa EÚ aj Spojené kráľovstvo nedohodnú na každoročnom predlžovaní platnosti dojednania; zdôrazňuje, že spolupráca vo všetkých energetických otázkach musí pokračovať aj po tomto termíne, pretože oba trhy s energiou sú prepojené a Severné Írsko zostane súčasťou vnútorného trhu EÚ s energiou; žiada, aby Európsky parlament zohrával pri rozhodovaní o tomto predĺžení významnú úlohu;

15. požaduje, aby projekty spoločného záujmu a usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (usmernenia pre TEN-E) zohľadňovali osobitné výzvy, ktorým Írsko čelí;

16. vyzýva Spojené kráľovstvo, aby sa usilovalo dosiahnuť dohody o spolupráci s Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E), s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSO-G) a s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER); žiada Komisiu, aby zaviedla postupy spolupráce v oblasti energetiky, a to aj s cieľom zabrániť zvyšovaniu konečných cien energie;

17. víta začlenenie niektorých zásad koncepcie trhu EÚ s elektrinou do dohody; zdôrazňuje, že začlenenie všetkých kľúčových zásad by bolo vzájomne prospešné pre budúcu spoluprácu; ďalej žiada, aby sa pokračovalo v prebiehajúcich projektoch v oblasti energetiky;

18. podporuje úsilie a považuje za nevyhnutné, aby sa prepojil systém EÚ na obchodovanie s emisiami s budúcim vnútroštátnym systémom Spojeného kráľovstva s cieľom spoločne pracovať na znižovaní emisií skleníkových plynov a dodržiavať Parížsku dohodu;

19. požaduje memorandum o porozumení na základe rámca spolupráce v oblasti energetiky v Severnom mori, ktoré bude zahŕňať aspoň spoločné projekty, námorné priestorové plánovanie, integráciu energie z oceánov do trhov s energiou vrátane najlepších postupov každej zo strán v oblasti plánovania sústav na mori a na pevnine, podporného rámca a financovania s primeranou kontrolou oboch strán;

20. berie na vedomie dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o spolupráci v oblasti bezpečného a mierového využívania jadrovej energie a vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie je súčasťou postupu súhlasu, pretože v Zmluve o Euratome sa nestanovuje úloha Európskeho parlamentu; nabáda na urýchlené prijatie protokolu I (programy a činnosti, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje), čím sa umožní účasť Spojeného kráľovstva ako pridruženej tretej krajiny k spoločnému podniku Fusion for Energy na činnostiach projektu ITER.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku preto vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory odporučili Parlamentu udeliť súhlas s dohodou o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.


 

 

 

LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

Vec: Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (COM(2020)0856 – C9‑0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Vážený pán McAllister, vážený pán Lange,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa poverený predložením stanoviska Vášmu výboru vo forme listu.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 28. januára 2021. Na tejto schôdzi[21] sa výbor rozhodol vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, uvedené návrhy.

S pozdravom

Anna Cavazzini

predsedníčka

NÁVRHY

1. domnieva sa, že vnútorný trh je hlavným úspechom Únie, je veľmi prospešný pre hospodárstva všetkých strán a vytvoril základ na pokrok v kvalite života občanov; zdôrazňuje, že táto nová éra hospodárskeho partnerstva by sa mala orientovať na vytváranie vzájomne výhodných príležitostí a v žiadnom prípade by nemala viesť k zhoršeniu integrity a fungovania vnútorného trhu a colnej únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že tretie krajiny nemôžu mať rovnaké práva a výhody ako členské štáty a že by sa v rámci podmienok dohody malo v čo najväčšej miere zabrániť narušeniu obchodu s tovarom a službami, nekalej hospodárskej súťaži a nerovnakým podmienkam; uznáva, že rozšírenie uľahčení udelených schváleným hospodárskym subjektom je vhodným spôsobom na zabránenie narušeniam obchodu;

2. vyhlasuje, že spoľahlivý systém dohľadu nad trhom a colnej kontroly a vysoká úroveň ochrany práv spotrebiteľov EÚ prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, vysledovateľnosti výrobkov, bezpečnosti výrobkov, noriem vysokej kvality a mechanizmov presadzovania sú kľúčovými prvkami ochrany vnútorného trhu a občanov Únie; domnieva sa, že mechanizmy urovnávania sporov podľa ustanovení tejto dohody musia fungovať účinným, automatickým a rýchlo vykonateľným spôsobom, aby boli skutočným odstrašujúcim prostriedkom proti odchýlkam od dohody;

3. zdôrazňuje, že úplné vykonávanie ustanovení dohody o vystúpení, a najmä Protokolu o Írsku a Severnom Írsku, je mimoriadne dôležité pre integritu vnútorného trhu a colnej únie, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa; zdôrazňuje, že jej vykonávanie sa má považovať za základný kameň budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom a za neoddeliteľnú súčasť nového vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a preto by sa malo dôkladne monitorovať, kontrolovať a riadne presadzovať;

4. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité objasniť systém určovania tovaru, ktorý by mohol byť dovezený do Únie, ako aj zaručiť zástupcom Únie, ktorí zodpovedajú za overovanie dodržiavania platných právnych predpisov v oblasti ciel, bezpečnosti a ochrany a dohľadu nad trhom, neobmedzený prístup k potrebným informáciám a fyzickým miestam, aby mohli plniť svoje povinnosti;

5. zdôrazňuje preto, že dodržiavanie protokolu sa má považovať za neoddeliteľnú súčasť podmienok na využívanie uľahčení stanovených v dohode o budúcom vzťahu a že nesplnenie povinností zmluvných strán, ako je stanovené v protokole, sa má považovať za dôvod na začatie rozhodcovského konania a prípadne mechanizmu na obnovu rovnováhy, ktorý umožňuje obidvom stranám uložiť nápravné opatrenia na riešenie situácií nespravodlivého znevýhodnenia na úkor ich podnikov a občanov;

6. konštatuje, že obchod so službami predstavuje zásadný prínos pre európske hospodárstvo, a uznáva, že sa našli vhodné opatrenia týkajúce sa obchodu so službami medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré zahŕňajú ustanovenia o prístupe na trh a vnútroštátnom zaobchádzaní podľa pravidiel hostiteľskej krajiny, ktorými sa zabezpečuje nediskriminačné zaobchádzanie s poskytovateľmi služieb z EÚ; uznáva, že opatrenia poskytujú jasný rámec na vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií, ktorý reaguje na odporúčania Parlamentu zachovaním regulačnej autonómie EÚ v tejto oblasti; víta možnosť predložiť Rade pre partnerstvo spoločné odporúčania, ktoré môžu byť základom pre opatrenia na uznávanie odborných kvalifikácií v prípade konkrétnych povolaní bez toho, aby sa znížila úroveň vzdelávania na vnútroštátnej úrovni; je pevne presvedčený, že v budúcnosti by sa mala plne rešpektovať výlučná právomoc Únie, a preto by sa malo zabrániť uzatváraniu dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní kvalifikácií medzi jednotlivými členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom;

7. je znepokojený tým, že mimoriadne neskoré uzavretie tejto dohody vyvolalo veľkú neistotu medzi spotrebiteľmi a podnikmi na vnútornom trhu EÚ a v Spojenom kráľovstve, čo malo negatívny vplyv na kontrolnú činnosť Parlamentu; trvá na tom, že jediným spôsobom ako zaručiť dosiahnutie cieľov dohody je zabezpečiť jej úplné vykonávanie a účinné presadzovanie, a zdôrazňuje význam úlohy Parlamentu pri monitorovaní tohto vykonávania; vyzýva Komisiu, aby sa pevne a jasne zaviazala, že zabezpečí účinnú spoluprácu s Parlamentom a jeho aktívne zapojenie, pokiaľ ide o kontrolu a dohľad, a že poskytne rýchle a úplné informácie o vykonávaní a možnej úprave dohody; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Parlament bude dostávať primerané a včasné informácie pred príslušnými zasadnutiami Rady pre partnerstvo a po nich a o činnostiach v oblasti regulačnej spolupráce;

 

8. zdôrazňuje, že v procese vykonávania by EÚ mala venovať osobitnú pozornosť súladu colných kontrol vykonávaných pred vstupom tovaru na vnútorný trh (či už prišli zo Spojeného kráľovstva alebo z iných tretích krajín cez Spojené kráľovstvo), ako sa predpokladá v dohode, a trvá na tom, že zabezpečenie súladu tovaru s pravidlami vnútorného trhu je mimoriadne dôležité; zdôrazňuje potrebu väčších investícií do zariadení colnej kontroly a ďalšej koordinácie a výmeny informácií medzi oboma stranami s cieľom v čo najväčšej miere zabrániť narušeniu obchodu, ako aj zachovať integritu colnej únie v záujme spotrebiteľov a podnikov; domnieva sa, že bezproblémová spolupráca medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom je absolútne nevyhnutná, a vyjadruje obavy najmä v súvislosti s potrebnou operačnou kapacitou úradu EÚ v Belfaste;

9. konštatuje, pokiaľ ide o dohodu o digitálnom obchode, význam uľahčenia urovnávania cezhraničných sporov v online obchode a potrebu spotrebiteľov nakupujúcich online, aby boli riadne informovaní o akýchkoľvek dodatočných poplatkoch alebo clách, ktoré by mohli byť povinní zaplatiť pri nákupe od obchodníka zo Spojeného kráľovstva; dúfa, že Spojené kráľovstvo bude naďalej dodržiavať normy EÚ v oblasti údajov a môže byť naďalej považované za krajinu s primeranou úrovňou ochrany údajov pochádzajúcich z Únie;

10. domnieva sa, že podmienky o verejnom obstarávaní dohodnuté v dohode môžu zaručiť potrebné recipročné a nediskriminačné ustanovenia v záujme podnikov a spotrebiteľov EÚ;

11. konštatuje, že vzhľadom na celé ostrovné hospodárstvo v Írsku môžu mať roamingové poplatky v pohraničných oblastiach značné negatívne dôsledky;

12. poznamenáva, že dohoda neobsahuje ustanovenie o dynamickom zosúlaďovaní, ktoré by mohlo prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok v oblasti ochrany spotrebiteľa, udržateľných noriem a pravidiel hospodárskej súťaže; víta však doložku o zákaze zníženia úrovne ochrany v rámci dohody, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, ale aj v iných relevantných oblastiach, ako aj jednostranné vyrovnávacie opatrenia, ktoré by slúžili v prípade výrazných rozdielov v oblastiach, kde takéto rozdiely majú významný vplyv na obchod alebo investície; zdôrazňuje význam ochrany EÚ pred možnými regulačnými rozdielmi Spojeného kráľovstva v budúcnosti;

13. vyzýva Komisiu, aby posúdila, ako možno zabrániť nespravodlivým konkurenčným výhodám v dôsledku postupne sa líšiacich regulačných systémov, a aby zabezpečila neustály vývoj prísnejších noriem EÚ, ako sú práva spotrebiteľov súvisiace s digitalizáciou a udržateľnosťou; vyzýva na rýchle, účinné a spravodlivé presadzovanie urovnávania sporov a nápravných opatrení s cieľom zachovať integritu vnútorného trhu a zaručiť slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž, ktorá nepoškodzuje vysokú kvalitu noriem EÚ a ochranu spotrebiteľa, s cieľom zabezpečiť vhodné a primerané administratívne požiadavky pre spotrebiteľov a podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP);

14. konštatuje, že spotrebiteľské návyky a dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie už boli negatívne ovplyvnené neistotou týkajúcou sa platných pravidiel, a vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, Komisiu a členské štáty, aby urýchlene vykonali opatrenia stanovené v dohode o ochrane spotrebiteľov a posilnili spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v rôznych odvetvových politikách týkajúcich sa udržateľných výrobných metód a bezpečnosti výrobkov; požaduje transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci výrobkov a služieb v prospech spotrebiteľov a vyhlasuje, že ceny, ktoré odrážajú celkové náklady na nákup vrátane všetkých príslušných uplatniteľných poplatkov a ciel, a objasnenie uplatniteľných práv spotrebiteľov sú kľúčom k predchádzaniu sporom a k posilneniu dôvery spotrebiteľov pri cezhraničnom nákupe.

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k súhlasu s Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu sa Výbor pre dopravu a cestovný ruch rozhodol požiadať o uplatnenie článku 56 ods. 1 s cieľom predložiť stanovisko Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod vo forme tohto listu.

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch by rád uviedol tieto pripomienky:

NÁVRHY

1. víta to, že Dohoda o obchode a spolupráci (ďalej len „dohoda“) zabezpečí nepretržitú a neobmedzenú prepojenosť leteckej, cestnej a námornej dopravy a zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi dopravy z EÚ a zo Spojeného kráľovstva; v tejto súvislosti víta to, že dohoda stanovuje recipročný prístup na trh a spoločné pravidlá a normy v širokej škále oblastí, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň bezpečnosti dopravy, práv pracovníkov a cestujúcich a ochrany životného prostredia v týchto oblastiach; víta tiež to, že dohoda zabezpečuje prepojenosť, ale zároveň Spojenému kráľovstvu neudeľuje rovnakú úroveň práv, akú ponúka jednotný trh;

2. zdôrazňuje, že EÚ musí zostať ostražitá, pokiaľ ide o to, že Spojené kráľovstvo sa nezaviazalo k dynamickému zosúlaďovaniu svojich pravidiel vo viacerých oblastiach politiky; poukazuje na to, že to znamená, že jednostranné sprísnenie pravidiel a noriem v EÚ nebude automaticky viesť k zosúlaďovaniu príslušných pravidiel a noriem Spojeného kráľovstva;

3. víta komplexnú kapitolu o leteckej doprave zahrnutú do dohody, ktorá by mala zabezpečiť ochranu strategických záujmov EÚ a obsahuje primerané ustanovenia o prístupe na trh, prepravných právach, spoločnom označovaní liniek a právach cestujúcich; víta osobitné ustanovenia týkajúce sa rovnakých podmienok v kapitole o letectve, ktoré zabezpečia, aby leteckí dopravcovia EÚ a Spojeného kráľovstva súťažili za rovnakých podmienok; berie na vedomie nájdené riešenie pravidiel vlastníctva a kontroly, ktorými sa riadi prístup na vnútorný trh, pričom sa ponecháva možnosť pokračovať v liberalizácii v budúcnosti;

4. víta osobitnú kapitolu o bezpečnosti letectva; konštatuje, že dohodnuté znenie zahŕňa úzku spoluprácu v oblasti bezpečnosti letectva a riadenia letovej prevádzky; domnieva sa, že takáto spolupráca by nemala obmedzovať EÚ pri určovaní úrovne ochrany, ktorú považuje za primeranú v záujme bezpečnosti; zdôrazňuje význam budúcej úzkej spolupráce medzi Úradom civilného letectva Spojeného kráľovstva a Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva;

5. víta to, že dohodou sa zabezpečí bezkvótová prepojenosť medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom pre dopravcov cestnej dopravy a že sa obidvom stranám zaručia plné práva na tranzit cez územia druhej strany, tzv. „pozemný most“; víta pevné rovnaké podmienky dosiahnuté počas rokovaní o cestnej doprave a ich osobitné ustanovenia, ktoré budú Spojenému kráľovstvu zaväzovať prísne normy EÚ, ktoré sa uplatňujú v odvetví cestnej nákladnej dopravy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dohoda okrem iného obsahuje normy týkajúce sa prístupu k povolaniu, vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku, tachografov a hmotností a rozmerov vozidiel; konštatuje, že takéto normy nielen zabezpečia spravodlivú hospodársku súťaž, ale zaručia aj dobré pracovné podmienky pre vodičov a vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky; víta osobitné ustanovenia týkajúce sa Severného Írska, ktoré boli prijaté ako uznanie jedinečnej situácie Írska a minimalizujú narušenie hospodárstva na ostrove Írsko;

6. poznamenáva, že na osobnú cestnú dopravu sa má predbežne vzťahovať dohoda Interbus (týkajúca sa len príležitostnej dopravy), ochrana práv cestujúcich a zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti; zdôrazňuje preto, že protokol k dohode Interbus týkajúci sa pravidelnej a osobitnej pravidelnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy by sa mal uzavrieť čo najskôr, aby sa zabránilo možnému narušeniu prepojenosti medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

7. berie na vedomie, že hoci sa dohoda nevzťahuje na železničnú dopravu, medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom sa prijali primerané opatrenia na bilaterálnom základe s cieľom riešiť osobitnú situáciu tunela pod Lamanšským prielivom; domnieva sa, že po prijatí krízových opatrení na konci roka 2020 bol zavedený vhodný dočasný režim v oblasti bezpečnosti a udeľovania povolení[22];

8. zdôrazňuje potrebu pokračujúcej spolupráce so Spojeným kráľovstvom s cieľom zvýšiť udržateľnosť dopravy;

9. víta to, že dohoda zabezpečuje recipročný a rovnocenný prístup na trh pre odvetvie medzinárodnej námornej dopravy s primeranými rovnakými podmienkami v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, životného prostredia a sociálnej oblasti, do prístavov EÚ a Spojeného kráľovstva bez toho, aby sa ohrozili existujúce prísne normy EÚ v týchto oblastiach; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné colné kontroly a hladké vývozné a dovozné operácie medzi prístavmi EÚ a Spojeného kráľovstva bez narušenia dopravných obchodných spojení a bez toho, aby sa ohrozila konkurencieschopnosť flotily EÚ;

10. zdôrazňuje význam partnerstiev medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých druhoch dopravy a víta účasť Spojeného kráľovstva na cezhraničných dopravných projektoch spoločného záujmu založených na reciprocite vrátane pokračujúcej spolupráce v rámci siete TEN-T a úsilia o vytvorenie interoperability vo všetkých koridoroch, napríklad pokiaľ ide o plynulé zavádzanie alternatívnych palív a nabíjacej infraštruktúry;

11. zdôrazňuje dôležitosť riadneho vykonávania dohody; v tejto súvislosti víta zriadenie osobitných výborov v oblasti dopravy konkrétne výborov pre leteckú dopravu, bezpečnosť letectva a cestnú dopravu s cieľom monitorovať a preskúmať vykonávanie dohody; vyzýva Komisiu, aby vytvorila špecializovanú štruktúru, ktorá umožní sociálnym partnerom zapojiť sa do monitorovania a vykonávania dohody a poskytne im možnosť podávať sťažnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bola pripravená v plnej miere využívať mechanizmy riešenia sporov a prijať nápravné opatrenia stanovené v dohode v prípade, že Spojené kráľovstvo nedodrží pravidlá; zdôrazňuje, že Parlament by mal v budúcnosti vykonávať najvyššiu úroveň kontroly, pokiaľ ide o vykonávanie dohody, a to svojou aktívnou a nepretržitou účasťou v Parlamentnom zhromaždení partnerstva zriadenom dohodou.

Vzhľadom na uvedené pripomienky Výbor pre dopravu a cestovný ruch odporúča, aby Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod udelili svoj súhlas s Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej.

 

 

S pozdravom

 

 

 

((podpis)) [Karima Delli]   [Johan Danielsson]

 

CC:  D. Sassoli, predseda

A. Tajani, predseda Konferencie predsedov výborov

Legislatívna koordinácia


 

 

 

LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k uzavretiu v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre regionálny rozvoj poverený predložením stanoviska Vašim výborom. Na schôdzi 1. februára 2021 Výbor pre regionálny rozvoj prijal toto stanovisko vo forme listu (spravodajca: Pascal Arimont) 37 hlasmi za, proti nebol nikto a 2 členovia sa zdržali hlasovania.

* * *

Výbor pre regionálny rozvoj víta skutočnosť, že 24. decembra 2020 sa dosiahla dohoda o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, čím sa predišlo ďalším problémom, ktoré by spôsobila neexistencia dohody. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že väzby medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom budú pomerne slabé, a to aj v kľúčovej oblasti regionálneho rozvoja.

Hoci tieto väzby budú voľnejšie ako väzby EÚ s niektorými pridruženými krajinami, je jasné, že hospodárske a sociálne škody by boli väčšie, keby sa táto dohoda neuzavrela. Spolu so skutočnosťou, že regulačná sloboda EÚ je plne zachovaná, je to dostatočný dôvod na podporu ratifikácie dohody.

Treba však zabezpečiť, aby Komisia zapojila Európsky parlament, ako aj regionálne a miestne orgány do procesov kontroly a monitorovania súvisiacich s vykonávaním tejto dohody. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité, aby ani jedna zo strán neznížila pracovné, sociálne a environmentálne normy.

Politika súdržnosti Únie očividne zohráva dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Je všeobecne známe, že niektoré regióny Spojeného kráľovstva boli v priebehu rokov hlavnými príjemcami v rámci tejto politiky. Hoci Spojené kráľovstvo sa, žiaľ, rozhodlo nezúčastňovať sa celkovo na politike súdržnosti Únie, výbor víta skutočnosť, že dohoda o obchode a spolupráci poskytuje všeobecný rámec na budúcu účasť Spojeného kráľovstva na programoch Únie.

Spojené kráľovstvo sa však naďalej zúčastňuje na programe PEACE+, ktorý je súčasťou programu Interreg. Tento výbor mnohokrát zdôraznil, že uvedený program má kľúčový význam pre mierový proces a komunity v Severnom Írsku a nesmie sa stať obeťou brexitu[23]. Víta preto, že jeho pokračovanie je zabezpečené vďaka financovaniu oboma stranami.

Výbor žiada, aby sa v budúcnosti zvážila možná širšia účasť Spojeného kráľovstva na programoch politiky súdržnosti v rámci stanovenom touto dohodou. Predovšetkým by sa mohlo zabezpečiť zapojenie častí Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko do programu Interreg. Napríklad vláda Spojeného kráľovstva vo svojom pozičnom dokumente z apríla 2018 týkajúcom sa budúcnosti politiky súdržnosti počítala so širším pokračovaním financovania programu Interreg v Spojenom kráľovstve (okrem programu PEACE+). Bolo by v spoločnom záujme EÚ a Spojeného kráľovstva, aby sa Spojené kráľovstvo zúčastňovalo na cieľoch a programoch politiky súdržnosti.

Výbor ďalej konštatuje, že škótska vláda vyjadrila záujem o účasť Škótska na určitých programoch Únie, čo by mohlo zahŕňať aj politiku súdržnosti.

Na záver výbor víta to, že predbežná rámcová dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o Gibraltári zahŕňa politickú vôľu zvážiť finančný mechanizmus inšpirovaný politikou súdržnosti medzi Gibraltárom a Campo de Gibraltar so zameraním na odbornú prípravu, zručnosti a zamestnanosť[24], ktorý by mohli dopĺňať štrukturálne fondy EÚ, najmä prostredníctvom programov Interreg.

* * *

Z uvedených dôvodov Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby odporučili Parlamentu udeliť súhlas s uzavretím v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností.

S pozdravom

Younous Omarjee

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo

Verts/ALE

François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D’Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Chiara Gemma

 

0

-

 

2

0

ID

Maxette Pirbakas, André Rougé

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

obraciam sa na Vás v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (COM(2020)0856).

 

Koordinátori Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) preskúmali túto záležitosť na svojej schôdzi 26. januára. Uznali prospešnosť dohody pre poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo, keďže toto odvetvie by značne utrpelo, keby obaja partneri obchodovali podľa pravidiel WTO.

 

Koordinátori však zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, že v dohode sa nestanovuje ochrana zemepisných označení a označení pôvodu schválených od 1. januára 2021 a vyzvali na vytvorenie mechanizmov dvojstrannej spolupráce na ich vzájomné uznávanie. Uviedli tiež, že úplné a účinné vykonávanie dohody o vystúpení je nevyhnutné na zachovanie integrity jednotného trhu a colnej únie a že Parlament by mal byť náležite informovaný o monitorovaní uplatňovania dohody a mal by v tejto súvislosti vykonávať svoje kontrolné právomoci.

 

Bez ohľadu na tieto výhrady koordinátori výboru AGRI jednomyseľne súhlasili s tým, aby EÚ uzavrela uvedenú dohodu so Spojeným kráľovstvom, a požiadali ma, aby som Vám v súlade s článkom 56 rokovacieho poriadku postúpil ich stanovisko.

S pozdravom

Norbert Lins

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE RYBÁRSTVO

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

ASP 15E201

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

ASP 12G301

BRUSEL

Vec: Stanovisko Výboru pre rybárstvo k uzavretiu dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 2020/0382(NLE)

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre rybárstvo poverený predložením stanoviska k schváleniu dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá je predbežne v platnosti od 1. januára 2021, kým sa neukončí postup súhlasu Parlamentu.

Vzhľadom na tesný časový harmonogram, v ktorom musí Európsky parlament prijať pozíciu k tejto veľmi dôležitej dohode, koordinátori Výboru pre rybárstvo rozhodli, že predložia stanovisko vo forme listu (článok 56 ods. 1 druhý pododsek), ktorý sa v plnom rozsahu pripojí k odporúčaniu Parlamentu k udeleniu súhlasu. Toto stanovisko, ktoré vypracoval stály spravodajca výboru PECH pre brexit Xavier Bellamy, bolo predložené a prerokované na schôdzi Výboru pre rybárstvo 25. januára a na viacerých schôdzach koordinátorov.

 

 

V mene Výboru pre rybárstvo Vám v prílohe zasielam stanovisko k dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré koordinátori prijali písomným postupom drvivou väčšinou 2. februára 2021.

S pozdravom

Pierre Karleskind

 

 

 

 

c/c: Legislatívna koordinácia

 

 so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu k rokovaniam o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, týkajúce sa najmä rybárstva a prijaté 18. júna 2020 (A9-0117/2020),

A. keďže sa len tesne zabránilo katastrofálnemu scenáru, akým by bolo nedosiahnutie dohody, čím sa predišlo okamžitým a značným škodám, pokiaľ ide o státisíce priamych a nepriamych pracovných miest v odvetviach rybárstva, akvakultúry a spracovania rýb v Únii, o mnohé pobrežné územia a komunity, od ktorých tieto odvetvia závisia, a o vykonávanie udržateľných pravidiel ochrany morských druhov a biodiverzity; keďže dohoda má aj naďalej negatívne následky na rybárov a rybárske komunity, pričom niektoré odvetvia a komunity budú čeliť obrovským negatívnym následkom;

B. keďže rybárstvo nadobúda v rámci rokovaní o dohode emblematický rozmer;

Výbor pre rybárstvo:

1. vyjadruje úľavu nad dosiahnutím dohody o rybárstve ako neoddeliteľnej súčasti komplexnej dohody, v rámci ktorej sa zachováva možnosť prístupu do vôd, k zdrojom a na trhy dotknutých strán; uznáva prácu rokovacej skupiny EÚ zameranú na zachovanie rybolovných činností a zásady udržateľného riadenia zdrojov, ktoré sa niekoľko desaťročí využívajú spoločne so Spojeným kráľovstvom, a ďakuje rokovacej skupine za jej trvalú angažovanosť za európske rybárske odvetvie;

2. vyjadruje však poľutovanie nad konečnou stratou vo výške 25 % z hodnoty historických rybolovných práv európskych flotíl vo vodách Spojeného kráľovstva; pripomína, že toto zníženie je síce menej ničivé ako úplné uzavretie vôd Spojeného kráľovstva, no predsa predstavuje významnú stratu pre dotknuté subjekty pôsobiace v tomto odvetví, a to najmä na územiach a v komunitách, ktoré sú najviac závislé od týchto rybolovných oblastí;

3. vyjadruje veľké obavy, pokiaľ ide o situáciu po uplynutí päťapolročného prechodného obdobia, keď táto 25 % strata nadobudne plnú účinnosť; vyzýva Komisiu, aby zaviedla všetky potrebné záruky s cieľom zabezpečiť, že nadobudnutá rovnováha so Spojeným kráľovstvom nebude na konci tohto obdobia spochybnená, a najmä, že táto prahová hodnota 25 % zníženia sa nikdy neprekročí a vzájomný prístup sa bude naďalej poskytovať; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad tým, že Rada pre partnerstvo môže meniť prílohy FISH.1, FISH.2 a FISH.3; žiada, aby sa o každej takejto zmene vopred konzultovalo s Parlamentom; vyzýva Komisiu, aby zverejnila a v prípade potreby urýchlene aktivovala všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, s cieľom zabezpečiť, že ustanovenia tejto dohody sa budú trvalo rešpektovať;

4. zdôrazňuje, že teraz je dôležité zaručiť rybárom predvídateľné a dlhodobé podmienky a viditeľnosť, ktoré sú nevyhnutné na riadenie ich činnosti a realizáciu potrebných investícií, z ktorých mnohé už boli na štyri roky pozastavené z dôvodu neistoty, ktorú spôsobilo obdobie rokovaní;

5. vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad rizikami spojenými s vykonávaním dohody po uplynutí prechodného obdobia, keďže jediným ustanovením týkajúcim sa prístupu do vôd je, že zmluvné strany organizujú ročné konzultácie „v dobrej viere a s cieľom zabezpečiť vzájomne uspokojivú rovnováhu medzi záujmami obidvoch zmluvných strán“; pripomína tiež význam európskeho kapitálu investovaného do lodí plaviacich sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva a potrebu pretrvávajúcich možností investovania do podnikov v oblasti rybárstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vzhľadom na ich výhody z hľadiska zamestnanosti a hospodárstva pre obe strany; vyjadruje preto znepokojenie nad možnými obmedzeniami, pokiaľ ide o registráciu lodí pod istou vlajkou, požiadavku, že celkový úlovok alebo časť celkového úlovku sa má vylodiť v prístavoch Spojeného kráľovstva, alebo akékoľvek iné riziká pre investície do odvetvia rybárstva, najmä vzhľadom na potenciálny vplyv výhrady č. 13 („Rybárstvo a voda“) Spojeného kráľovstva k PRÍLOHE SERVIN-2 dohody;

6. zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o následky možnosti, že sa Spojené kráľovstvo odchýli od nariadení Únie o technických opatreniach a od iných súvisiacich právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia; pripomína, že z dohody vyplýva každej strane povinnosť presne odôvodniť nediskriminačnú povahu akéhokoľvek vývoja v tejto oblasti a potreba zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť životného prostredia vzhľadom na vedecky overiteľné údaje; vyzýva Komisiu, aby bola mimoriadne obozretná, pokiaľ ide o plnenie týchto podmienok, a dôrazne reagovala v prípade, že Spojené kráľovstvo bude konať diskriminačne;

7. zdôrazňuje riziko deformácií trhu a vytvárania nerovnakých podmienok a ekologické riziká spojené s možnými rozdielnymi postojmi Spojeného kráľovstva a EÚ k udržateľnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Spojené kráľovstvo sa neodchýli od cieľa EÚ spočívajúceho v ukončení nadmerného rybolovu;

8. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že licencie na rybolov sa budú udeľovať v primeranej lehote, aby sa predišlo rizikám diskriminácie pri zachovávaní prístupu do vôd Spojeného kráľovstva; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať licenciám na prístup do zóny rozprestierajúcej sa do vzdialenosti 6 – 12 míľ, objasneniu pravidiel a postupov platných pre plavidlá, ktoré neboli v prevádzke pred rokom 2016, ako aj možnosti prevodu prístupových práv na nové plavidlo v prípade, že iné plavidlo opustí flotilu;

9. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o následky rôznych pravidiel platných pre územia, ktoré majú v súvislosti so Spojeným kráľovstvom osobitné postavenie, najmä korunných dependencií a zámorských území; vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť osobitostiam území Bailiwick Guernsey, Bailiwick Jersey a Ostrova Man, pokiaľ ide o vykonávanie dohody, najmä s cieľom zabezpečiť vyvážené, udržateľné a dlhodobé riešenie otázky prístupu do týchto vôd, rovnocenné s dohodou o zátoke Granville; vyjadruje poľutovanie nad tým, že flotila kapitálu EÚ a flotila zmiešaného kapitálu pôsobiace na zámorských územiach Spojeného kráľovstva, ako sú Malvínske ostrovy/Falklandské ostrovy, budú musieť čeliť clám pri vývoze úlovkov do Únie, a naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby posúdili všetky možnosti s cieľom zaručiť preferenčný prístup na rybárske trhy EÚ v súlade s podmienkami stanovenými v dohode medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom;

10. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rizikami a následkami potenciálne výrazných obmedzení budúcich rybolovných možností EÚ, najmä pokiaľ ide o zmiešané rybárstvo, vzhľadom na ustanovenia platné najmä pre druhy, ktoré nepodliehajú kvótam;

11. žiada zachovanie jednoduchého mechanizmu výmeny kvót medzi stranami a organizáciami výrobcov;

12. pripomína, že v dôsledku dohody rybárske odvetvie EÚ utrpí značné hospodárske straty; domnieva sa preto, že kompenzácia, ktorá sa má stanoviť v pobrexitovej adaptačnej rezerve, musí byť porovnateľná so škodami, ktoré boli spôsobené odvetviu a rybárskym komunitám, pričom sa musia zohľadniť všetky priame a nepriame následky dohody, a považuje to za prioritu;

13. zdôrazňuje, že predbežne uplatňovaná dohoda už teraz spôsobila konflikty a poľutovaniahodné zmätky, dodatočné náklady a finančné straty rybárov, najmä tých, ktorí kedysi pôsobili vo vodách korunných dependencií, a oslabila dodávateľské reťazce a maloobchodných predajcov; zdôrazňuje, že v záujme nahlasovania a riešenia možných vzniknutých ťažkostí je potrebné do vykonávania tejto dohody a jej budúcich hodnotení zapojiť zainteresované strany v tomto odvetví;

14. víta, že mechanizmus konzultácií, prostredníctvom Osobitného výboru pre rybárstvo, umožňuje monitorovať vykonávanie tejto dohody, a žiada jeho rýchle zavedenie hneď, ako budú poskytnuté podrobnosti o jeho úlohe a zložení; poukazuje na to, že Európsky parlament musí byť zapojený do činnosti tohto orgánu a pravidelne informovaný o jeho posúdeniach týkajúcich sa dohody; dôrazne vyzýva Komisiu, aby Výboru pre rybárstvo pravidelne podávala správy o vykonávaní dohody, a to aj o vývoji v rámci každoročných rokovaní o rybolovných možnostiach a prístupe do vôd;

15. zdôrazňuje, že napriek týmto neistotám sa v dohode vo všeobecnosti zachováva priaznivý rámec pre rybárstvo; Výbor pre rybárstvo preto vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory odporučili schválenie dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na druhej strane.


 

 

 

LIST VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (COM(2020)0856 – C9‑XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Vážený pán McAllister, vážený pán Lange,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre kultúru a vzdelávanie poverený predložením stanoviska Výboru pre zahraničné veci, ako aj Výboru pre medzinárodný obchod. Na schôdzi 11. januára 2021 sa výbor rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie preskúmal otázku na svojej schôdzi 26. januára 2021. Na tejto schôdzi sa výbor rozhodol vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, uvedené návrhy.

 

S pozdravom

Sabine Verheyen

predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie

NÁVRHY

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva nezúčastniť sa na programe Erasmus+ na obdobie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že toto rozhodnutie bude mať za následok straty pre obe strany, pretože ľudia a organizácie v Únii a Spojenom kráľovstve budú zbavené príležitostí na zmenu života prostredníctvom výmenných projektov a projektov spolupráce; vyjadruje mimoriadne prekvapenie nad tým, že Spojené kráľovstvo uviedlo ako dôvod svojho rozhodnutia nadmerné náklady na účasť; naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby využilo lehotu „na zváženie“ stanovenú v spoločnom vyhlásení o účasti na programoch Únie na prehodnotenie svojej pozície;

 

2. víta oznámenie írskej vlády, že bude financovať výmeny v rámci mobility, ktoré sa budú uskutočňovať v rámci programu Erasmus+, pre študentov z univerzít v Severnom Írsku bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a zavedie potrebné opatrenia na registráciu univerzít, aby to bolo možné; pripomína, že v rámci programu Erasmus+ sú subjekty z krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, oprávnené zúčastňovať sa na konkrétnych akciách, a vyzýva Komisiu, aby zaviedla potrebné opatrenia, ktoré inštitúciám Spojeného kráľovstva umožnia účasť podľa týchto ustanovení;

 

3. poznamenáva, že v dohode o obchode a spolupráci sa stanovuje účasť Spojeného kráľovstva na programe Horizont Európa; pripomína, že vzdelávanie a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou akademickej spolupráce a že súčinnosť medzi programami Horizont Európa a Erasmus+ sú kľúčovým rozmerom novej generácie programov; zdôrazňuje, že bude situáciu pozorne sledovať s cieľom zabezpečiť, aby diferencovaný prístup k účasti Spojeného kráľovstva na dvoch programoch akademickej spolupráce Únie neoslaboval ich účinnosť ani výsledky predchádzajúcej spolupráce;

 

4. naďalej vyjadruje poľutovanie nad predchádzajúcim rozhodnutím Spojeného kráľovstva nezúčastňovať sa od 1. januára 2021 na programe Kreatívna Európa ani na programoch Európskeho zboru solidarity; vyjadruje znepokojenie nad tým, že toto rozhodnutie ohrozí mnoho rokov spolupráce a pripraví Spojené kráľovstvo aj EÚ o silný zdroj tvorivosti, zmien a inovácií;

 

5. vyjadruje sklamanie nad tým, že dohoda o obchode a spolupráci nestanovuje bezvízové opatrenia na účely štúdia, čo znamená, že študenti EÚ, ktorí chcú študovať v Spojenom kráľovstve, a študenti zo Spojeného kráľovstva, ktorí chcú študovať v EÚ, budú musieť získať víza; okrem toho poukazuje na to, že ukončenie pravidiel rovnakého zaobchádzania bude znamenať, že na študentov z EÚ, ktorí chcú študovať v Spojenom kráľovstve, sa nebudú vzťahovať rovnaké pravidlá týkajúce sa školného a prístupu k študentským pôžičkám ako na ich kolegov zo Spojeného kráľovstva a naopak; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo sa nebude podieľať na iniciatívach a opatreniach určených na vytvorenie skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, čo ešte viac oslabuje spoluprácu;

 

6. pripomína, že smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa už na Spojené kráľovstvo nevzťahuje, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda o obchode a spolupráci neobsahuje ustanovenia umožňujúce vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií; naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo a Komisiu, aby pokračovali v dialógu s cieľom vytvoriť účinný rámec na vzájomné uznávanie akademických a odborných kvalifikácií; 

 

7. vyjadruje sklamanie z toho, že nebolo možné nájsť vzájomne prijateľné riešenie, ktoré by umelcom a profesionálom v oblasti kultúry umožnilo bezvízový vstup a pobyt, najmä vzhľadom na význam turné v sektore a kultúrnej výmeny vo všeobecnosti; trvá na tom, že ustanovenia upravujúce vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na obchodné účely nie sú prispôsobené kultúrnemu a kreatívnemu sektoru a hrozí, že budú mať za následok zaťažujúce a potenciálne prohibitívne vízové požiadavky na turné umelcov a odborníkov v oblasti kultúry; zdôrazňuje, že bezvízové opatrenia sú v záujme odvetvia tak v EÚ, ako aj v Spojenom kráľovstve, a naliehavo vyzýva obe strany, aby sa usilovali o dosiahnutie dohody;

 

8. domnieva sa, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva nezúčastniť sa na príslušných programoch Únie spolu s ustanoveniami upravujúcimi mobilitu študentov a umelcov bude nevyhnutne brzdiť pokračujúci dialóg a spoluprácu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a kultúry; pripomína, že opatrenia v rámci dohody o obchode a spolupráci sú v rozpore s výslovnými želaniami príslušných odvetví v EÚ aj Spojenom kráľovstve;

 

9. víta skutočnosť, že dohoda o obchode a spolupráci uplatňuje exception culturelle (kultúrnu výnimku) a že audiovizuálne služby sú preto vylúčené z rozsahu jej pôsobnosti;

 

10. pripomína, že vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo je  zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, audiovizuálne diela s pôvodom v Spojenom kráľovstve sa v zásade považujú za „európske diela“ na účely smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v súlade s  článkom 1 ods. 1 písm. n) a ods. 3; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sa môžu použiť na splnenie 30 % podielu európskych diel v katalógoch poskytovateľov mediálnych služieb audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v členských štátoch; domnieva sa, že táto situácia by sa mala dôkladne monitorovať;

 

11. konštatuje s uspokojením, že dohoda o obchode a spolupráci zabezpečuje pokračujúcu spoluprácu, pokiaľ ide o navrátenie nezákonne vyvezených kultúrnych objektov a kultúrnych objektov, s ktorými sa nezákonne obchodovalo, do ich krajiny pôvodu v súlade so zásadami zakotvenými v Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov; očakáva užšiu spoluprácu v tejto oblasti;

 

12. domnieva sa, že vzdelávacie, kultúrne a mládežnícke výmeny sú základom dobrého vzťahu medzi partnermi; domnieva sa, že úzka spolupráca a dialóg v týchto oblastiach by mali pokračovať všetkými možnými prostriedkami, a vyzýva zúčastnené strany, aby v tejto súvislosti preskúmali budúce možnosti; naliehavo vyzýva obe strany, aby využívali dohodu o obchode a spolupráci ako základ na udržanie a budovanie väzieb v oblasti vzdelávania, kultúry, médií, mládeže a športu v prospech občanov EÚ a Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že účasť Spojeného kráľovstva na programoch Únie zostáva otvorená aj po VFR na roky 2021 – 2027.

 


 

 

LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

 

Vec: Stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci k uzavretiu v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

je mi potešením vás informovať, že po rozhodnutí Konferencie predsedov z 28. decembra 2020 sa Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (ďalej len „výbor LIBE“) 11. januára 2021 rozhodol požiadať o súhlas s predložením stanoviska v podobe listu adresovaného Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod v súlade s postupom uvedeným vyššie podľa článku 56 ods. 1 rokovacieho poriadku. Náš výbor prijal toto stanovisko na schôdzi 4. februára 2021. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu odporúčania, ktorý prijmú, tieto návrhy.

 

Týmto preto postupujem stanovisko výboru LIBE, ktoré pozostáva z dvoch častí: časti A (Všeobecné pripomienky) vrátane pripomienok k prvej časti hlave III (inštitucionálne ustanovenia) a časti B (Tematické pripomienky týkajúce sa každej oblasti právomocí výboru LIBE). V časti B sa výbor venuje otázkam patriacim do právomoci výboru LIBE, predovšetkým tým, ktoré sú jasne zahrnuté v dohode o obchode a spolupráci (ďalej len „dohoda“): ochrana osobných údajov, bezpečnosť, spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca v trestných veciach spolu s ďalšími príslušnými ustanoveniami tretej časti, na ktoré sa vzťahuje dohoda, ako aj azyl, migrácia a riadenie hraníc a dojednania v oblasti mobility, ktoré sú v znení dohody zahrnuté len okrajovo alebo v ňom nie sú zahrnuté vôbec.

S pozdravom

Juan Fernando López Aguilar

 

NÁVRHY

A. Všeobecné pripomienky

1. domnieva sa, že cieľom dohody je poskytnúť jedinečný rámec pre osobitný vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pričom náležite zohľadňuje úzky vzťah medzi týmito zmluvnými stranami, ktorý vznikol počas 47-ročného členstva Spojeného kráľovstva v EÚ, a skutočnosť, že od 1. februára 2020 je Spojené kráľovstvo treťou krajinou a prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení sa skončilo 31. decembra 2020;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že dohoda predbežne nadobudla platnosť, čo oslabuje právo Parlamentu na preskúmanie pred udelením súhlasu v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

3. uznáva, že v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) Komisia zastupuje Úniu v rámci jej vonkajších vzťahov; vyzýva, aby sa Parlament mohol zúčastňovať na zasadnutiach Rady pre partnerstvo a iných spoločných orgánov zriadených dohodou, ako je Osobitný výbor pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu; v každom prípade trvá na tom, že by Parlament v novom inštitucionálnom rámci mal zohrávať kontrolnú úlohu a mal by byť schopný monitorovať vykonávanie dohody o obchode a spolupráci, ako aj dohody o vystúpení; naliehavo vyzýva, aby sa rýchlo zriadilo Parlamentné zhromaždenie partnerstva, v ktorom by poslanci Európskeho parlamentu mohli monitorovať vykonávanie tejto dohody a akýchkoľvek budúcich dohôd a poskytovať odporúčania Rade pre partnerstvo; ďalej trvá na tom, že Komisia musí zabezpečiť, aby sa všetky informácie a dokumenty týkajúce sa akýchkoľvek budúcich zasadnutí Rady pre partnerstvo alebo iných spoločných orgánov poskytovali Parlamentu, rovnako ako Rade, aby Komisia s Parlamentom konzultovala pozície Únie týkajúce sa všetkých otázok, ktoré sú na programe týchto zasadnutí, a aby sa zápisnice a dokumenty prijaté na týchto zasadnutiach poskytovali Parlamentu v závislosti od daných záležitostí; konštatuje, že gestorské výbory Parlamentu majú najlepšiu pozíciu na zabezpečenie toho, aby sa úloha Parlamentu v tomto ohľade vykonávala úplne transparentne a účinne; dôrazne trvá na tom, aby bol Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci riadne informovaný, a ako sa uvádza vyššie, aby sa s ním viedli konzultácie, najmä pokiaľ ide o činnosti Osobitného výboru pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností nezahŕňa Parlament[25], a nad tým, že Spojené kráľovstvo musí poskytnúť výslovný súhlas s poskytovaním týchto informácií Parlamentu;

5. berie na vedomie rozhodnutie Komisie z 19. januára 2021 zriadiť Osobitnú skupinu pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKS);

B. Tematické pripomienky (tretia časť dohody)

Základné práva a právny štát vrátane ustanovení o pozastavení a vypovedaní

6. víta to, že do všeobecných ustanovení tretej časti (článok LAW.GEN.3) sa zahrnul výslovný odkaz o „dlhodobom dodržiavaní demokracie, právneho štátu a ochrany základných práv a slobôd jednotlivcov zmluvnými stranami a členskými štátmi vrátane tých práv a slobôd, ktoré sú uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Európskom dohovore o ľudských právach, ako aj na dôležitosti dodržiavania práv a slobôd uvedených v uvedenom dohovore na vnútroštátnej úrovni“; pripomína výborom zodpovedným za príslušnú oblasť, že Parlament vo svojich uzneseniach z 12. februára 2020[26] a 18. júna 2020[27] (ďalej len „uznesenia z februára a júna 2020“) považoval trvalé dodržiavanie a vykonávanie Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“), ako aj dodržiavanie zásady právneho štátu za nevyhnutný predpoklad na spoluprácu EÚ so Spojeným kráľovstvom; ďalej víta zahrnutie konkrétnych ustanovení o vypovedaní, ukončení uplatňovania, pozastavení a urovnávaní sporov do jednotlivých hláv tretej časti, najmä ustanovenia o rýchlejšom vypovedaní tejto časti (článok LAW.OTHER.136: Termination) v prípade, že Spojené kráľovstvo alebo členský štát vypovedia EDĽP, a ustanovenia o pozastavení tejto časti (článok LAW.OTHER.137: Suspension) v prípade závažných a systémových nedostatkov v rámci jednej zmluvnej strany, pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv vrátane ochrany osobných údajov a zásady právneho štátu; zdôrazňuje, že Parlament, a najmä jeho Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, by mali byť v plnej miere zapojení do mechanizmu v rámci EÚ, ktorým sa rozhoduje o vypovedaní a/alebo pozastavení na základe príslušných budúcich medziinštitucionálnych dojednaní; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že mechanizmus urovnávania sporov uvedený v tretej časti (hlava XIII) je politickým mechanizmom bez akejkoľvek úlohy Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ); vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v dohode sa v rámci mechanizmu urovnávania sporov neurčuje žiadna úloha pre Parlament ani pre jeho Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili úplné zapojenie Parlamentu do rozhodovania o pozícii Únie k rôznym postupom v rámci mechanizmu urovnávania sporov na základe príslušných budúcich medziinštitucionálnych dojednaní; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy postupu na spustenie mechanizmu urovnávania sporov na strane Únie, do ktorého je v plnej miere zapojený Parlament; naliehavo žiada Komisiu, aby sa bez ohľadu na budúce ustanovenia verejne politicky zaviazala, a to najneskôr do dátumu hlasovania Parlamentu o súhlase v tom zmysle, že navrhne Rade pozastaviť, zmeniť alebo vypovedať časti alebo hlavy dohody, ak Parlament požiada o pozastavenie, zmenu alebo vypovedanie; domnieva sa, že pred prijatím rozhodnutia o zmene alebo vypovedaní dohody Úniou treba získať súhlas Parlamentu analogickým uplatnením článku 218 ods. 6 ZFEÚ, ak Komisia vyvinie iniciatívu v tejto veci;

Ochrana údajov

7. pokiaľ ide o ochranu údajov, má rovnaký cieľ, ako je uvedený v dohode o vystúpení, ktorým je zabezpečenie kontinuity ochrany poskytovanej jednotlivcom v Únii, ktorých osobné údaje sa budú v Spojenom kráľovstve spracúvať po dátume vystúpenia;

8. berie na vedomie záväzok zmluvných strán (článok COMPROV.10) zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov a uznanie, že jednotlivci majú právo na ochranu osobných údajov a súkromia, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dohoda bola uzavretá predtým, ako Komisia dokončila posúdenie primeranosti rámca ochrany údajov Spojeného kráľovstva;

9. berie takisto na vedomie bezprecedentné dočasné ustanovenie o prenose osobných údajov Spojenému kráľovstvu (článok FINPROV.10A) na obdobie štyroch mesiacov – s možnosťou predĺženia o ďalšie dva mesiace, pokiaľ proti tomu Spojené kráľovstvo alebo Komisia nevznesú námietku; týmto ustanovením sa stanovuje, že takýto prenos sa podľa práva Únie nemôže považovať za prenos do tretej krajiny, ak sa uplatňujú právne predpisy Spojeného kráľovstva o ochrane údajov platné k 31. decembru 2020 a pod podmienkou, že Spojené kráľovstvo nezmení svoj rámec ochrany údajov, pravidlá o medzinárodných prenosoch údajov alebo iné príslušné nezáväzné texty, pokiaľ Únia neudelila súhlas s takouto zamýšľanou zmenou v Rade pre partnerstvo, vrátane tichého súhlasu, ak sa do piatich pracovných dní nevzniesli žiadne námietky;

10. poznamenáva, že cieľom tohto dočasného ustanovenia je pokračovať vo výmene tokov osobných údajov, pričom Komisia dokončí svoje hodnotenie toho, či je úroveň ochrany poskytovaná právnym rámcom Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov primeraná, a následne prijme príslušné rozhodnutia; vyjadruje však silné pochybnosti o tom, či tento dočasný režim zabezpečí požadovanú úroveň ochrany osobných údajov prenesených do Spojeného kráľovstva, pretože sa opiera o predpoklad, že v súčasnosti platným zákonom o ochrane údajov Spojeného kráľovstva sa riadne a správne implementovali právne predpisy Únie o ochrane údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a smernica (EÚ) 2016/680 (ďalej len „smernica o presadzovaní práva“), a že v súčasnosti Spojené kráľovstvo zaisťuje rovnakú úroveň ochrany, akú stanovuje Únia; v tejto súvislosti pripomína uznesenia Parlamentu z februára a júna 2020, ktoré poukazujú na všeobecnú a rozsiahlu výnimku zo spracúvania osobných údajov na účely prisťahovalectva podľa zákona Spojeného kráľovstva o ochrane údajov a právneho rámca Spojeného kráľovstva v oblasti uchovávania elektronických telekomunikačných údajov;

11. pokiaľ ide o primeranosť právneho rámca Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov, pripomína aj uznesenia Parlamentu z februára a júna 2020, pričom zdôrazňuje, že podľa nariadenia GDPR a judikatúry Súdneho dvora EÚ[28] na to, aby mohla Komisia vyhlásiť primeranosť rámca pre ochranu údajov v Spojenom kráľovstve, musí preukázať, že Spojené kráľovstvo poskytuje úroveň ochrany, ktorá je „v podstate rovnocenná“ úrovni poskytovanej právnym rámcom EÚ, a to aj pokiaľ ide o ďalšie prenosy do tretích krajín; okrem toho sa domnieva, že právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti uchovávania elektronických telekomunikačných údajov nespĺňa podmienky príslušného acquis EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie, a preto v súčasnosti nespĺňa podmienky primeranosti; domnieva sa, že treba zmeniť všeobecnú a rozsiahlu výnimku zo spracúvania osobných údajov na účely prisťahovalectva podľa zákona Spojeného kráľovstva o ochrane údajov a právneho rámca Spojeného kráľovstva v oblasti uchovávania elektronických telekomunikačných údajov predtým, ako bude možné prijať platné rozhodnutie o primeranosti;

12. považuje za potrebné, aby Komisia starostlivo posúdila právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov vrátane jeho medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov, ako je dohoda medzi USA a Spojeným kráľovstvom o prístupe k údajom a ustanovenia o ochrane údajov a digitálnom obchode v Komplexnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Spojeným kráľovstvom a Japonskom, a venovala osobitnú pozornosť právnemu rámcu Spojeného kráľovstva v oblasti národnej bezpečnosti a spracovaniu osobných údajov orgánmi presadzovania práva; pripomína, že programy hromadného sledovania zahŕňajúce hromadný zber údajov nemusia byť podľa právnych predpisov Únie vhodné, a dôrazne vyzýva Komisiu, aby pri svojom hodnotení zohľadnila judikatúru Súdneho dvora EÚ v tejto oblasti, ako napr. veci Schrems I a II a Privacy International[29], ako aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva; pripomína aj pretrvávajúce porušovanie Schengenského informačného systému (SIS) orgánmi Spojeného kráľovstva a zdôrazňuje, že Komisii sa nepodarilo vyriešiť tieto porušenia s orgánmi Spojeného kráľovstva včas a primeraným spôsobom; poukazuje na to, že napriek skutočnosti, že dohoda neumožňuje prístup do SIS, tieto porušenia preukázali, že orgánom Spojeného kráľovstva nebolo možné dôverovať, pokiaľ ide o údaje občanov EÚ, kým bol ešte členským štátom, a že preto by Spojené kráľovstvo malo tieto problémy naliehavo vyriešiť a preukázať, že mu môže byť zverená spolupráca v oblasti presadzovania práv poskytnutá touto dohodou; zdôrazňuje, že rozhodnutie o primeranosti by sa nemalo prijať, pokiaľ sa tieto porušenia nevyriešia;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Spojené kráľovstvo vyriešilo problémy identifikované v tomto stanovisku predtým, ako bude považovať právne predpisy Spojeného kráľovstva o ochrane údajov za primerané v súlade s právnymi predpismi Únie, ako ich vykladá Súdny dvor EÚ[30]; takisto vyzýva, aby sa vyžiadalo stanovisko Európskeho výboru pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a aby im boli poskytnuté všetky relevantné informácie a zodpovedajúce časové lehoty na splnenie ich úlohy; je pevne presvedčený, že ak by právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov nespĺňal podmienky na udelenie rozhodnutia o primeranosti, Únia by mala zdôrazniť potrebu využívať alternatívne právne mechanizmy stanovené v právnych predpisoch Únie o ochrane údajov pri medzinárodných prenosoch;

14. vyzýva aj orgány členských štátov pre ochranu údajov, aby aktívne sledovali uplatňovanie dočasného režimu a akékoľvek následné kroky s cieľom prispieť k trvalému dodržiavaniu práv dotknutých osôb v Únii;

Spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca v trestných veciach

15. víta to, že presadzovanie práva a justičná spolupráca v trestných veciach sú súčasťou jednej dohody o budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako sa zdôrazňuje v uznesení Parlamentu z 12. februára 2020; berie na vedomie to, že sa dosiahla spoločná dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti výmeny DNA, odtlačkov prstov a údajov o evidencii vozidiel, prenosu a spracovania údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR), spolupráce v oblasti operačných informácií, spolupráce s Europolom a Eurojustom, odovzdania, vzájomnej pomoci, výmeny informácií z registra trestov, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zaistenia a konfiškácie spolu s osobitnou doložkou o vypovedaní a pozastavení a osobitnom mechanizme urovnávania sporov a o posilnenej spolupráci v oblasti boja proti terorizmu (článok COMPROV.9), v ktorej sa stanovuje, že „zmluvné strany spolupracujú na dvojstrannej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom predchádzať teroristickým činom vo všetkých ich podobách a prejavoch a bojovať proti nim v súlade s medzinárodným právom, prípadne vrátane medzinárodných zmlúv súvisiacich s bojom proti terorizmu, medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov“; konštatuje, že dohoda poskytuje nevyhnutný základ na pokračujúcu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach vzhľadom na jeho nový status tretej krajiny, ktorá nie je súčasťou schengenského priestoru a na ktorú sa nevzťahuje sloboda pohybu;

16. berie na vedomie, že dohoda nadväzuje vzájomnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva Spojeného kráľovstva a členských štátov, pokiaľ ide o automatizovaný prenos všetkých druhov údajov podľa prümského právneho rámca (profily DNA, daktyloskopické údaje a určité vnútroštátne údaje o evidencii vozidiel); naznačuje, že ide o prvú medzinárodnú dohodu EÚ, ktorá umožňuje výmenu týchto citlivých údajov s treťou krajinou; víta to, že zmluvné strany dohody sa zaviazali k výmene informácií o všetkých vnútroštátne dostupných údajoch o DNA a daktyloskopických údajoch vrátane údajov o odsúdených a podozrivých osobách, ako to požaduje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v dôvodovej správe k svojej správe A9-0100/2020 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve, v súvislosti s ktorým sa konzultovalo s Parlamentom[31]; poukazuje na to, že aj keď išlo o členský štát, Spojené kráľovstvo sa nezúčastňovalo na automatickom prenose údajov o evidencii vozidiel podľa práva Únie, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že takáto výmena bola dohodnutá so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou podľa dohody bez konzultácie s Parlamentom; trvá na tom, aby bol Parlament náležite informovaný o výsledku hodnotenia, ktoré sa má vykonať v súlade s článkom LAW.PRUM.18 (Hodnotenie ex ante); zdôrazňuje citlivosť vymieňaných údajov a potrebu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov; ďalej berie na vedomie to, že v dohode sa stanovuje postup zmeny tejto hlavy vzhľadom na možné budúce zmeny v prümskom právnom rámci Únie (článok LAW.PRUM.19.1);

17. berie na vedomie dojednania stanovujúce vzájomnú spoluprácu pri výmene a spracovaní údajov z PNR a právny základ na prenos údajov leteckými dopravcami prevádzkujúcimi lety medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; víta to, že tieto opatrenia odrážajú najnovšiu judikatúru Súdneho dvora v tejto oblasti a zahŕňajú ďalšie záruky v porovnaní s existujúcimi dohodami s inými tretími krajinami; pripomína, že smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti[32] je v súčasnosti predmetom právneho preskúmania v troch veciach na Súdnom dvore EÚ pre možný neoprávnený zásah do základných práv na súkromie a ochranu údajov[33]; je však znepokojený tým, že v článku LAW.PNR.20 (Účely využívania údajov z PNR) sa zavádza použitie údajov z PNR na osobitné účely uplatniteľné iba na Spojené kráľovstvo – ohrozenie života alebo nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo vážne ohrozenie verejného zdravia –, ktoré nie je v súlade s účelmi výmeny údajov z PNR medzi členskými štátmi a nezodpovedá zásade reciprocity krajiny; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa článku LAW.PNR.28: (Uchovávanie údajov z PNR) Spojené kráľovstvo sa môže odchýliť od svojej povinnosti vymazať údaje z PNR o cestujúcich po ich odlete z krajiny, pokiaľ z posúdenia rizika vyplýva, že treba takéto údaje z PNR uchovať, a môže tak urobiť dočasne na prechodné obdobie jeden rok s možnosťou predĺženia o ďalší rok, čo by mohlo vyústiť do situácie, že by Spojené kráľovstvo mohlo uchovávať údaje cestujúcich, ktoré nie sú potrebné na účely presadzovania práva, až tri roky pred uplatnením povinnosti vymazať údaje;

18. poukazuje na to, že hlava IV o spolupráci v oblasti prevádzkových informácií neumožňuje prístup do databázy SIS, na čom trval Európsky parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach; zdôrazňuje, že spolupráca v tejto oblasti zahŕňa ustanovenia o výmene informácií medzi orgánmi presadzovania práva o hľadaných alebo nezvestných osobách, ako aj predmetoch na účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov a výkonu trestných sankcií, ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu a predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boja proti nim a ustanovenie umožňujúce použitie bezpečného komunikačného spojenia na účely poskytovania informácií prostredníctvom Europolu, ktoré uľahčí výmenu informácií so Spojeným kráľovstvom; zdôrazňuje, že táto hlava dohody umožňuje uzatváranie dvojstranných dohôd medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi, a to pod podmienkou, že členské štáty konajú v súlade s právom Únie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty vo svojich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce prijali jednotný a transparentný prístup;

19. vyjadruje spokojnosť s tým, že dohoda zabezpečuje úzku spoluprácu medzi Spojeným kráľovstvom, Europolom a Eurojustom, čo by bolo prospešné pre Spojené kráľovstvo aj členské štáty, pretože vzhľadom na svoju geografickú blízkosť a veľkosť bude Spojené kráľovstvo naďalej dôležitý strategický partner EÚ v boji proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti a v boji proti spoločným bezpečnostným hrozbám; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dohoda umožňuje čo najrýchlejšiu výmenu informácií medzi treťou krajinou a Europolom; poznamenáva, že dohoda bude doplnená pracovnými a administratívnymi dojednaniami, ktoré sa dohodnú medzi Europolom, Eurojustom a Spojeným kráľovstvom; v tejto súvislosti vyzýva zmluvné strany, aby sa usilovali o úzku spoluprácu a zároveň rešpektovali technické a právne obmedzenia tejto spolupráce, ako aj základné práva; zdôrazňuje, že jeho Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci bude naďalej pozorne monitorovať tento proces a príslušné aspekty praktickej spolupráce prostredníctvom svojich právomocí v oblasti dohľadu nad obidvoma agentúrami EÚ; je znepokojený tým, že dohoda umožňuje Spojenému kráľovstvu prenos osobných údajov do Europolu nielen na účely spracúvania stanovené v nariadení o Europole, ale aj na iný účel, než na aký boli poskytnuté, ak to povolí príslušný orgán, ktorý uskutočňuje prenos; berie na vedomie to, že Europol môže spracovávať prenesené osobné údaje týkajúce sa obetí trestných činov, svedkov alebo iných osôb, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dohode sa presnejšie nevymedzuje kategória „iných osôb“; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Europol by mohol byť schopný vymieňať si osobné údaje osôb, ktoré nie sú podozrivé;

20. víta to, že dohoda obsahuje ustanovenia o postupe odovzdania a o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré by mohli položiť základy čo najužšej justičnej spolupráce v trestných veciach so Spojeným kráľovstvom ako s treťou krajinou; vyjadruje spokojnosť s tým, že bola dosiahnutá dohoda o postupe odovzdania, ktorá umožňuje užšiu a účinnejšiu spoluprácu, ako keby bola založená na Dohovore Rady Európy o vydávaní;

21. oceňuje úsilie vynaložené na doplnenie Dohovoru Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach o konkrétne ustanovenia zabezpečujúce účinnejšiu spoluprácu medzi justičnými orgánmi členských štátov a Spojeného kráľovstva v trestných veciach; víta zahrnutie komplexného vymedzenia pojmu skutočného vlastníctva do hlavy o boji proti praniu špinavých peňazí tejto dohody; víta to, že zmluvné strany sa takisto dohodli, že do dohody zahrnú ustanovenia o zaistení a konfiškácii, ktoré umožnia užšiu spoluprácu, než aká je stanovená v príslušných nástrojoch Rady Európy;

Azyl, migrácia a riadenie hraníc

22. pripomína svoju pozíciu v uzneseniach z februára a júna 2020, pokiaľ ide o budúcu spoluprácu v azylovej a migračnej politike medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi, a opätovne zdôrazňuje, že takáto spolupráca by mala obsahovať aspoň dojednania, ktoré zlepšia bezpečné a zákonné spôsoby prístupu k medzinárodnej ochrane, a to aj zlúčením rodiny vzhľadom na to, že zlúčenie rodiny je stále dôležité pre žiadateľov o azyl, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve a majú rodiny v EÚ, a podporou prijatia plánu na zlúčenie rodiny, ktorý by mal nadobudnúť platnosť po prechodnom období, s cieľom zabrániť akýmkoľvek medzerám vedúcim k negatívnym praktickým následkom pre zainteresované osoby a s humanitárnym dosahom a zabezpečiť rešpektovanie ich práva na rodinný život v súlade s článkom 8 EDĽP; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že hoci spolupráca v oblasti boja proti neregulárnej migrácii bola súčasťou revidovaného politického vyhlásenia a že v oblasti azylu si Komisia vyžiadala mandát od Rady v súlade so svojím vyhlásením o azyle[34] v nadväznosti na príslušné návrhy Spojeného kráľovstva, nenaplnili sa vyhliadky na spoluprácu EÚ so Spojeným kráľovstvom v oblasti azylu, migrácie a riadenia hraníc, oblasti, v ktorej má Únia právomoc konať a ktorá ovplyvňuje práva najzraniteľnejších osôb, a že táto oblasť politiky EÚ sa teraz ponechala na dvojstrannú spoluprácu, a to aj vzhľadom na spoločné politické vyhlásenie o azyle a návratoch; znovu zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty vo svojich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom v oblasti migrácie zvolili voči Spojenému kráľovstvu jednotný a transparentný prístup; vyzýva Komisiu, aby sledovala a pravidelne informovala Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o tom, ako členské štáty uplatňujú príslušné právne predpisy Únie vo vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, a aby zabezpečila konzistentnosť ich uplatňovania; pripomína členským štátom a Spojenému kráľovstvu ich povinnosť chrániť všetky deti na ich území bez ohľadu na ich stav, vzťah alebo rodinné väzby vrátane maloletých bez sprievodu a zabezpečiť všetkým deťom prístup k ich právu na ochranu, rodinný život a blahobyt so zreteľom na ich najlepšie záujmy v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa (UNCRC) z 2. septembra 1990; víta jednostranné opatrenia Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť, že nevybavené žiadosti o presun do Spojeného kráľovstva na účely zlúčenia rodiny sa budú vybavovať aj po 1. januári 2021 [nariadenia o prisťahovalectve, štátnej príslušnosti a azyle (vystúpenie z EÚ) z roku 2019, tretia časť ods. 9 dodatku 2 k administratívnemu predpisu SI 2019/745]; požaduje rýchle uzavretie dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá nahradí dublinské nariadenie a bude sa zaoberať otázkami, ako sú zlúčenie rodiny pre žiadateľov o azyl alebo utečencov, podmienky premiestnenia alebo readmisie; ďalej vyzýva Komisiu, aby prispela k rozvoju bezpečných spôsobov a systémov legálnej migrácie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že od členských štátov s vonkajšou pozemnou alebo námornou hranicou, ktoré boli vytvorené v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, nemožno očakávať, že budú konať ako hraničná polícia v mene Spojeného kráľovstva; berie na vedomie, že v dohode o obchode a spolupráci nie je stanovená žiadna ďalšia spolupráca medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a pohraničnými jednotkami Spojeného kráľovstva, a požaduje objasnenie podmienok takejto spolupráce medzi Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou a agentúrou Frontex minimálne prostredníctvom budúcich pracovných dohôd alebo dohôd o štatúte; zdôrazňuje, že takáto spolupráca by mala byť v súlade s právom Únie a medzinárodným právom, ktoré sa naďalej uplatňuje na hranici medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, vrátane dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

Občianske práva a mobilita

23. zdôrazňuje zásadný význam rokovaní medzi obidvoma zmluvnými stranami zameraných na plné zachovanie práv občanov obidvoch zmluvných strán a práv ich rodinných príslušníkov a skutočnosti, že pobytové režimy Spojeného kráľovstva a členských štátov by mali byť používateľsky ústretové, transparentné a bezplatné, aby sa uľahčil postup; pripomína svoje uznesenia z februára a júna 2020 a opätovne zdôrazňuje, aby ďalšie ustanovenia o právach občanov – vrátane voľného pohybu štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v Únii na základe recipročného prístupu – boli základným kameňom a neoddeliteľnou súčasťou textu budúcej medzinárodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; ďalej pripomína svoju požiadavku, že všetky budúce dojednania v oblasti mobility by sa mali zakladať na nediskriminácii medzi členskými štátmi a na úplnej reciprocite; je naďalej znepokojený situáciou cezhraničných pracovníkov a pripomína, že ich práva musia byť bezodkladne zabezpečené; vyzýva Spojené kráľovstvo, aby nediskriminovalo občanov EÚ na základe ich štátnej príslušnosti, a to ani pokiaľ ide o registráciu v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), ani v súvislosti s otázkami mobility a víz, a aby sa zdržalo uplatňovania diskriminačných cien víz na štátnych príslušníkov členských štátov; vyzýva Komisiu, aby dôsledne presadzovala zásadu reciprocity;

24. v tejto súvislosti berie na vedomie prácu Osobitného výboru pre práva občanov, a najmä jeho dve spoločné správy o vykonávaní práv na pobyt; vyzýva Komisiu, aby pravidelne podávala Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci správy o vykonávaní druhej časti dohody o vystúpení, najmä vzhľadom na to, že lehoty na podanie žiadosti o príslušné schémy Spojeného kráľovstva a členských štátov uplynú buď v júni, alebo v decembri 2021, a zistilo sa niekoľko nedostatkov a oneskorení; je znepokojený tým, aké následky bude mať nedodržanie lehôt pre občanov; pripomína potrebu plne rešpektovať všetky časti Veľkopiatkovej dohody, ako sa uvádza v dohode o vystúpení, a naliehavo žiada orgány Spojeného kráľovstva, aby zabezpečili, že v Severnom Írsku nedôjde k obmedzeniu práv občanov; víta ustanovenia o vízach na krátkodobé cesty, najmä záväzok obidvoch strán zabezpečiť bezvízový styk na krátkodobé cesty a vloženie doložky o nediskriminácii medzi členskými štátmi v prípade, že sa Spojené kráľovstvo rozhodne uložiť štátnym príslušníkom členského štátu vízovú povinnosť na krátkodobé cesty (článok VSTV.1 ods. 1 a 2); vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa už neuplatňuje zásada voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a je sklamaný obmedzeným obsahom dohody o obchode a spolupráci v oblasti mobility mimo rozsahu pôsobnosti dohody o vystúpení v dôsledku nedostatočnej angažovanosti zo strany Spojeného kráľovstva;

 

°

° °

25. vyzýva preto Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory odporučili Parlamentu schváliť návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (COM(2020)08562020/0382 (NLE)).

 

 

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (COM(2020)08562020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

s potešením Vám oznamujem, že v nadväznosti na rozhodnutie Konferencie predsedov z 26. novembra 2020 Výbor pre ústavné veci (AFCO) 27. januára 2021 rozhodol predložiť stanovisko vo forme listu Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod v rámci predmetného postupu v súlade s článkom 56 ods. 1 rokovacieho poriadku.

 

Náš výbor prijal toto stanovisko na svojej schôdzi 4. februára 2021[35] po tom, ako sa rozhodol vyzvať uvedené výbory, aby ako gestorské výbory zaradili do svojho návrhu odporúčania tieto návrhy.

 

Predkladám preto stanovisko výboru AFCO, ktoré sa zaoberá otázkami patriacimi do jeho pôsobnosti, a to najmä riadením a inštitucionálnymi ustanoveniami dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 

S pozdravom

Antonio Tajani

 

NÁVRHY

Všeobecné pripomienky

 

Vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva ukončili 24. decembra 2020 rokovania o dohode o obchode a spolupráci. Dohoda o obchode a spolupráci, dohoda o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností a rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252[36] z 29. decembra 2020 o podpise oboch dohôd boli uverejnené v úradnom vestníku 31. decembra 2020 (L 444).

Uzavretie dohody o obchode a spolupráci so Spojeným kráľovstvom treba privítať, pretože je výsledkom odhodlania Únie nadviazať čo najužší vzťah so Spojeným kráľovstvom ako susednou krajinou, ktorú s EÚ spája mnoho spoločných záujmov. Uzavretie dohody o obchode a spolupráci je v záujme EÚ i Spojeného kráľovstva, ako aj občanov, spotrebiteľov a podnikov oboch strán.

Parlament jasne vyjadril svoju pozíciu k zásadám a cieľom rokovaní o budúcom partnerstve, najmä vo svojom uznesení z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska[37] a vo svojom odporúčaní z 18. júna 2020 o rokovaniach o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska[38].

 

Predbežné vykonávanie dohody o obchode a spolupráci

 

V článku FINPROV.11 ods. 2 (Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie) dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že zmluvné strany súhlasia s predbežným vykonávaním dohody o obchode a spolupráci od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 alebo do iného dátumu, o ktorom rozhodne Rada pre partnerstvo.

Ako uviedla Konferencia predsedov Parlamentu 28. decembra 2020, rozhodnutie o predbežnom vykonávaní bolo prijaté výlučne s ohľadom na jedinečné a osobitné okolnosti uzavretia dohody o obchode a spolupráci, keďže bolo nevyhnutné zmierniť narušenie pre občanov a podniky a zabrániť chaosu scenára bez dohody. Výbor AFCO v súlade s Konferenciou predsedov zdôrazňuje, že toto osobitné predbežné vykonávanie nemôže predstavovať precedens ani opätovne neotvára záväzky prijaté medzi inštitúciami EÚ a nemôže slúžiť ani ako vzor pre budúce postupy súhlasu.

Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že čas, ktorý má Parlament na preskúmanie dohody o obchode a spolupráci, nie je dostatočný na to, aby umožnil riadne hĺbkové parlamentné preskúmanie dohody takej povahy a zložitosti, ako je dohoda o obchode a spolupráci. Okrem toho vyjadrujeme znepokojenie nad tým, že preklad dohody o obchode a spolupráci do 24 úradných jazykov s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možný do skončenia obdobia predbežného vykonávania, čo môže viesť k situácii, že Rada nebude môcť prijať rozhodnutie o uzavretí dohody o obchode a spolupráci ihneď po hlasovaní Parlamentu o udelení súhlasu 23. februára 2021.

Parlament vo svojich uzneseniach a vo svojej komunikácii s Komisiou neustále zdôrazňoval význam svojej kontrolnej úlohy v rámci postupu súhlasu a potrebu svojho plného zapojenia do všetkých fáz rokovacieho konania týkajúceho sa dohody o obchode a spolupráci so Spojeným kráľovstvom v súlade so zmluvami a príslušnou judikatúrou Súdneho dvora. Treba tiež pripomenúť záväzky, ktoré Komisia v tejto súvislosti v minulosti prijala.

 

Jednotný systém riadenia – úloha Parlamentu

 

Vítame vytvorenie jednotného systému riadenia, ktorý presadzoval Parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach, ako zastrešujúceho rámca vzťahov so Spojeným kráľovstvom ako celku, ktorý sa vzťahuje na spoločný priebežný dohľad nad dohodou o obchode a spolupráci a na jej riadenie a ktorý dopĺňa dohody. Vyjadrujeme však poľutovanie nad zložitosťou tohto systému, ktorý zahŕňa širokú škálu rôznych mechanizmov riadenia a urovnávania sporov.

Parlament vo svojom uznesení z 12. februára 2020 vyjadril názor, že štruktúra mechanizmov riadenia by mala byť primeraná povahe, rozsahu a hĺbke vzťahu a mala by zohľadňovať úroveň prepojenia, spolupráce a blízkosti zmluvných strán a zároveň zabezpečiť účinné a efektívne uplatňovanie celej budúcej dohody. V Únii založenej na zásade demokracie a vzhľadom na hĺbku a šírku dohody o obchode a spolupráci, ktorá nie je štandardnou dohodou o obchode a spolupráci, je úloha Parlamentu pri jej vykonávaní ešte dôležitejšia a musí sa ďalej posilňovať.

Okrem toho Parlament opakovane zdôrazňuje svoje právo byť zapojený a plne informovaný vo všetkých fázach vykonávania akejkoľvek dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vrátane jej preskúmania. Parlament preto vo svojom uznesení z 12. februára 2020 tiež zdôraznil, že zástupcovia EÚ v ktoromkoľvek riadiacom orgáne zodpovednom za dohľad nad vykonávaním dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mali podliehať primeraným mechanizmom zodpovednosti, do ktorých bude zapojený Parlament.

Ustanovenia dohody o obchode a spolupráci týkajúce sa riadenia, ani rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z 29. decembra 2020 sa však ani zďaleka nepribližujú k splneniu týchto požiadaviek a výziev týkajúcich sa zapojenia Parlamentu do štruktúr a mechanizmov riadenia. Ustanovenia dohody o obchode a spolupráci, pokiaľ ide o parlamentné preskúmanie a dohľad, sú totiž zjavne nedostatočné.

V rozhodnutí Rady (EÚ) 2020/2252 sa stanovuje, že Komisia zabezpečí, aby Rada dostala všetky informácie a dokumenty týkajúce sa každého zasadnutia spoločných orgánov dohody alebo všetkých aktov, ktoré sa majú prijať písomným postupom pred týmto zasadnutím alebo daným použitím písomného postupu. Napriek tomu, že dohoda o obchode a spolupráci bola uzavretá za celú EÚ, čo by malo odôvodňovať posilnenú úlohu Parlamentu, má Parlament len možnosť „plne vykonávať svoje inštitucionálne výsady počas celého procesu v súlade so zmluvami“ (článok 2 ods. 3 rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/2252), zatiaľ čo členské štáty majú automatické právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady pre partnerstvo a iných spoločných orgánov (článok 2 ods. 1 druhý pododsek rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/2252).

Podľa rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/2252 má dohoda o obchode a spolupráci výnimočný a jedinečný charakter ako komplexná dohoda s krajinou, ktorá vystúpila z Únie. Tento jedinečný charakter a zásada lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, ako sa uznáva v odôvodnení 11 tohto rozhodnutia Rady, si vyžadujú účinné zapojenie Parlamentu do vykonávania dohody, ktorá zveruje rozsiahle právomoci spoločným orgánom, ktoré vytvára.

S cieľom rešpektovať úlohu Parlamentu ako spoluzákonodarcu a jeho kontrolné právomoci preto vyzývame Komisiu, aby prijala podrobný a jednoznačný záväzok prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody, ktorá stanoví:

 plné zapojenie Parlamentu do prípravy pozícií EÚ k zmene dohody o obchode a spolupráci, ktoré má prijať Rada pre partnerstvo;

 dôkladné a včasné informovanie Parlamentu pred prijatím všetkých rozhodnutí spoločných orgánov podľa dohody o obchode a spolupráci, ako aj po ich prijatí;

 súhlas Parlamentu so všetkými rozhodnutiami, ktoré zahŕňajú podstatnú zmenu dohody o obchode a spolupráci v súlade s článkom 218 ZFEÚ alebo ktoré sa týkajú pozastavenia a ukončenia záväzkov a iných opatrení podľa dohody o obchode a spolupráci, ak sa týkajú záležitostí, ktoré patria do jeho právomocí podľa zmlúv, ako napríklad zabezpečenie rovnakých podmienok;

 záväzok Komisie prijať opatrenia prostredníctvom nástrojov, ktoré má k dispozícii, ak Parlament zistí porušenia dohody o obchode a spolupráci, a v prípade, že sa Komisia neriadi pozíciou Parlamentu, vysvetliť dôvody, prečo tak nekoná;

 zapojenie zástupcov Parlamentu v delegáciách EÚ na zasadnutiach Rady pre partnerstvo a iných spoločných orgánov zriadených na základe dohody o obchode a spolupráci.

 

Vyzývame preto Komisiu, aby slávnostne potvrdila svoj záväzok zabezpečiť okamžitú a plnú informovanosť Parlamentu v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ o práci Rady pre partnerstvo a osobitných výborov zriadených dohodou o obchode a spolupráci. Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby bol Parlament informovaný na rovnakej úrovni ako Rada, aby mohol v plnej miere vykonávať svoje inštitucionálne výsady.

 

Jednotný systém riadenia – osobitné inštitucionálne ustanovenia

 

Treba uviesť odkaz na osobitné ustanovenia o riadení, ako je článok INST.5 (Parlamentná spolupráca) dohody o obchode a spolupráci, ktorý umožňuje Európskemu parlamentu a Parlamentu Spojeného kráľovstva zriadiť Parlamentného zhromaždenia pre partnerstvo. Ako sa uvádza v uznesení Parlamentu z 18. júna 2020, vítame tento návrh, ale vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad tým, že nejde o záväzné ustanovenie. Výbor AFCO opätovne potvrdzuje svoj záväzok k parlamentnej spolupráci s Parlamentom Spojeného kráľovstva v otázkach týkajúcich sa vykonávania dohody o obchode a spolupráci, ako sa uvádza v liste predsedu Sassoliho adresovanom predsedovi Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva Sirovi Lindsayovi Hoylovi z 21. januára 2021.

Navyše podľa ustanovení článku INST.5 dohody o obchode a spolupráci môže Parlamentné zhromaždenie pre partnerstvo požiadať Radu pre partnerstvo o informácie a musí byť informované o rozhodnutiach a odporúčaniach Rady pre partnerstvo. Osobitné výbory zriadené podľa dohody o obchode a spolupráci, ktoré budú mať rozsiahle právomoci, pokiaľ ide o jej vykonávanie, však nie sú zahrnuté do tohto ustanovenia, čo vyvoláva vážne otázky o transparentnosti ich fungovania.

Poznamenávame, že na dohodu o obchode a spolupráci sa vzťahujú ustanovenia o dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a o konzultáciách s nimi, a to aj vytvorením domácich poradných skupín, s ktorými majú prebiehať pravidelné konzultácie o otázkach, na ktoré sa vzťahuje dohoda o obchode a spolupráci a akákoľvek doplňujúca dohoda, a preto vyzývame na prijatie dôraznejších opatrení na zapojenie organizácií občianskej spoločnosti.

Keďže v článku INST.8 dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že zmluvné strany uľahčia organizáciu fóra občianskej spoločnosti, ktoré sa bude stretávať aspoň raz ročne, domnievame sa, že Parlament by mal naliehať na Komisiu, aby zabezpečila, že Rada pre partnerstvo prijme operačné usmernenia pre fungovanie fóra čo najskôr, aby sa občianska spoločnosť mohla pripraviť na zasadnutie v roku 2021.

 

Urovnávanie sporov

 

Parlament vo svojich uzneseniach poukázal na to, že mechanizmus urovnávania sporov musí byť transparentný a spoľahlivý, mal by stanovovať postupné sankcie, ako aj prostriedky nápravy, ak sa zistí, že jedna zo strán porušuje svoje povinnosti, a že tento mechanizmus by mal zabezpečiť účinné, rýchlo vykonateľné a odrádzajúce prostriedky nápravy.

Vítame skutočnosť, že dohoda o obchode a spolupráci zavádza záväzný všeobecný systém urovnávania sporov, hoci určité oblasti sú z rozsahu jeho pôsobnosti vyňaté. Na tieto účely sa budú uplatňovať osobitné mechanizmy urovnávania sporov alebo presadzovania v súlade s bežnou praxou v podobných medzinárodných dohodách.

Poznamenávame, že v oblastiach vyňatých zo všeobecného systému urovnávania sporov existujú rôzne mechanizmy presadzovania, ktoré reagujú na rôzne potreby v závislosti od danej oblasti. Patria medzi ne špecializované mechanizmy urovnávania sporov (Tretia časť: Spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca v trestných veciach), chýbajúci mechanizmus urovnávania sporov ako taký (Piata kapitola: Zdaňovanie, hlava XI: Rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž a udržateľný rozvoj) alebo vnútroštátne presadzovanie orgánmi a súdmi každej zmluvnej strany (Tretia kapitola: Kontrola subvencií, hlava XI: Rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž a udržateľný rozvoj), nápravné a vyrovnávacie opatrenia, ako aj možnosti pozastavenia a ukončenia v prípade porušenia povinností druhou zmluvnou stranou.

Opätovne zdôrazňujeme, že Parlament by mal byť zapojený do prípravy rozhodnutí EÚ týkajúcich sa takýchto opatrení, ktoré majú veľký vplyv na vykonávanie dohody o obchode a spolupráci, a zdôrazňujeme najmä, že Parlament musí mať rovnaké postavenie ako Komisia a Rada, pokiaľ ide o postup výberu rozhodcovského súdu.

 

Úloha Súdneho dvora EÚ (SDEÚ)

 

Parlament vo svojich uzneseniach dôsledne zastával názor, že dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala byť v prísnom súlade okrem iného so zásadami zachovania autonómie rozhodovania EÚ a ochrany právneho poriadku EÚ a s úlohou SDEÚ ako konečného orgánu zodpovedného za výklad práva EÚ. Parlament sa v tejto súvislosti domnieval, že v prípade ustanovení založených na pojmoch práva EÚ by sa v mechanizmoch riadenia mala stanoviť možnosť postúpenia veci SDEÚ.

Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že dohoda o obchode a spolupráci prakticky nepriznáva SDEÚ žiadnu úlohu, a to napriek skutočnosti, že v politickom vyhlásení, na ktorom sa obe zmluvné strany dohodli, sa zmluvné strany zaviazali zabezpečiť, že sa rozhodcovský tribunál obráti na SDEÚ, aby záväzne rozhodol v prípadoch, ak spor medzi nimi vyvolá otázku výkladu pojmov práva EÚ.

Chápeme, že v prípade textov dohody o obchode a spolupráci, ktoré sú blízke pojmom práva EÚ, sa nebude uplatňovať celý postup urovnávania sporov, aby sa predišlo tomu, že rozhodcovský súd bude vykladať právo EÚ – to zahŕňa otázky presadzovania práva a sociálneho zabezpečenia. Výklad týchto pojmov sa však bude zakladať na spoločnom chápaní príslušných ustanovení, na ktorom sa dohodli spoločné orgány riadiace vykonávanie dohody o obchode a spolupráci. To môže skutočne nastoliť otázky týkajúce sa jednotného výkladu pojmov práva EÚ, keďže otázky, ktoré v súčasnosti riešia vnútroštátne súdy podľa práva EÚ alebo SDEÚ, sa budú musieť vyriešiť politickou dohodou buď vo výboroch zriadených podľa dohody o obchode a spolupráci, alebo rozhodcovským súdom.

V článku COMPROV.13 sa stanovuje, že dohoda o obchode a spolupráci sa má vykladať v súlade s medzinárodnými verejnými pravidlami. Preto môže byť ohrozený konzistentný a jednotný výklad, keďže existuje niekoľko spôsobov uplatňovania a presadzovania ustanovení dohody o obchode a spolupráci, a to aj prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a súdov.

 

Spojitosť s dohodou o vystúpení

 

Vítame článok FINPROV.2 (Vzťah k iným dohodám) dohody o obchode a spolupráci, v ktorom sa objasňuje vzťah dohody o obchode a spolupráci k dohode o vystúpení.

Zdôrazňujeme, že dohoda o vystúpení je samostatná a nezávislá dohoda. Opakujeme, že účinné a úplné vykonávanie dohody o vystúpení zostáva prioritou. Výbor AFCO sa ako gestorský výbor snaží dôkladne monitorovať vykonávanie dohody o vystúpení. Zdôrazňujeme, že Parlament prijal pozíciu, že úplné a lojálne vykonávanie dohody o vystúpení Spojeným kráľovstvom je základným predpokladom budúceho rozvoja vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, najmä v oblasti práv občanov a protokolu o Severnom Írsku.

Pripomíname, že dohoda o obchode a spolupráci pripravuje pôdu na otvorený vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorý sa môže ďalej rozvíjať smerom k hlbšiemu a ambicióznejšiemu partnerstvu v budúcnosti. Opakujeme preto, že dobrá viera a dôvera naďalej zohrávajú zásadnú úlohu v celkovom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a sú predpokladom na budúce posilnenie partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, čo je v záujme oboch strán.

 

Záver

 

Výbor AFCO požaduje podrobný a jednoznačný záväzok Komisie prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody, v ktorej sa stanoví:

 plné zapojenie Parlamentu do prípravy pozícií EÚ k zmene dohody o obchode a spolupráci, ktoré má prijať Rada pre partnerstvo;

 

 dôkladné a včasné informovanie Parlamentu pred prijatím všetkých rozhodnutí spoločných orgánov podľa dohody o obchode a spolupráci, ako aj po ich prijatí;

 

 súhlas Parlamentu so všetkými rozhodnutiami, ktoré zahŕňajú podstatnú zmenu dohody o obchode a spolupráci v súlade s článkom 218 ZFEÚ alebo ktoré sa týkajú pozastavenia a ukončenia záväzkov a iných opatrení podľa dohody o obchode a spolupráci, ak sa týkajú záležitostí, ktoré patria do jeho právomocí podľa zmlúv, ako napríklad zabezpečenie rovnakých podmienok;

 

 záväzok Komisie prijať opatrenia prostredníctvom nástrojov, ktoré má k dispozícii, ak Parlament zistí porušenia dohody o obchode a spolupráci, a v prípade, že sa Komisia neriadi pozíciou Parlamentu, vysvetliť dôvody, prečo tak nekoná;

 

 zapojenie zástupcov Parlamentu v delegáciách EÚ na zasadnutiach Rady pre partnerstvo a iných spoločných orgánov zriadených na základe dohody o obchode a spolupráci.

 

Výbor AFCO sa domnieva, že uvedené metódy zapojenia Parlamentu by sa mali stanoviť pred ukončením postupu súhlasu v medziinštitucionálnej dohode v súlade s článkom 148 rokovacieho poriadku Parlamentu.

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z 29. decembra 2020 by sa malo zmeniť tak, aby sa Parlament a Rada dostali na rovnakú úroveň, pokiaľ ide o prijímanie informácií a účasť v riadiacich štruktúrach zriadených dohodou o obchode a spolupráci, čo by Parlamentu umožnilo riadne plniť jeho úlohu kontroly vykonávania dohody o obchode a spolupráci a dohľadu nad jej vykonávaním.

Výbor AFCO vyzýva výbory AFET a INTA, aby ako gestorské výbory odporučili Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností.


 


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Rozhodnutie o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností

Referenčné čísla

05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

26.2.2021

 

 

 

Gestorské výbory

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

8.3.2021

INTA

8.3.2021

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

8.3.2021

BUDG

8.3.2021

CONT

8.3.2021

ECON

8.3.2021

 

EMPL

8.3.2021

ENVI

8.3.2021

ITRE

8.3.2021

IMCO

8.3.2021

 

TRAN

8.3.2021

REGI

8.3.2021

AGRI

8.3.2021

PECH

8.3.2021

 

CULT

8.3.2021

JURI

8.3.2021

LIBE

8.3.2021

AFCO

8.3.2021

 

FEMM

8.3.2021

PETI

8.3.2021

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

14.1.2021

FEMM

1.2.2021

PETI

26.1.2021

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Andreas Schieder

7.1.2021

Christophe Hansen

7.1.2021

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Christophe Hansen, Kati Piri

Článok 58 – Postup spoločných schôdzí výborov

 dátum oznámenia na schôdzi

 

8. 3. 2021

Prerokovanie vo výbore

14.1.2021

28.1.2021

4.2.2021

5.2.2021

Dátum prijatia

15.4.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

108

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Roman Haider, Andrzej Halicki, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Sandra Kalniete, Karin Karlsbro, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sven Simon, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katarina Barley, Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Bart Groothuis, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Mounir Satouri, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Dátum predloženia

22. 4. 2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

108

+

EPP

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Glavak Sunčana, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen,  Danuta Maria Huebner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Margarida Marques, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez-Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Joachim Schuster, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas,  Katalin Cseh, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky,

GREENS/EFA

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou,

ECR

Geert Bourgeois, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Dominik Tarczynski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, , Jan Zahradil

The Left

Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

NI

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont I Casamajó

 

1

-

NI

Kostas Papadakis

 

4

0

RENEW

Bernard Guetta

The Left

Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Manu Pineda,

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

Posledná úprava: 23. apríla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia