Postup : 2020/2271(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0134/2021

Předložené texty :

A9-0134/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0116

<Date>{21/04/2021}21.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0134/2021</NoDocSe>
PDF 151kWORD 46k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o žádosti, aby byl Filip De Man zbaven imunity</Titre>

<DocRef>(2020/2271(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pro právní záležitosti</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Stéphane Séjourné</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Filip De Man zbaven imunity

(2020/2271(IMM))

Evropský parlament,

 s ohledem na žádost, aby byl Filip De Man v rámci trestního řízení zbaven imunity, kterou zaslal nejvyšší státní zástupce u odvolacího soudu v Bruselu dne 30. října 2020 a která byla oznámena Parlamentu na plenárním zasedání dne 14. prosince 2020,

 poté, co Filip De Man dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

 s ohledem na článek 59 Ústavy Belgického království,

 s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019[1],

 s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0134/2021),

A. vzhledem k tomu, že se nejvyšší státní zástupce u odvolacího soudu v Bruselu obrátil na Evropský parlament se žádostí, aby byl Filip De Man, poslanec Evropského parlamentu zvolený za Belgické království, zbaven imunity v souvislosti s dopravní nehodou, kterou měl údajně způsobit dne 1. května 2019 a při které vznikla hmotná škoda, přičemž přitěžující okolností je skutečnost, že řidič od nehody ujel;

B. vzhledem k tomu, že Filipu De Manovi je kladeno za vinu, že dne 1. května 2019 naboural do dopravního ostrůvku ve městě Vilvoorde, přičemž poté nezastavil, ale pokračoval v cestě domů; vzhledem k tomu, že policie konstatovala, že úlomky vozidla poslance byly rozházeny na silnici a že z místa nehody vedly viditelné stopy až k jeho bydlišti; vzhledem k tomu, že teprve po řadě předvolání byl Filip De Man konečně vyslechnut kriminální policií a při výslechu uvedl, že betonový sloupek sice skutečně porazil, ale že nemohl zastavit s ohledem na dav lidí na ulici;

C. vzhledem k tomu, že na trestný čin, který měl být spáchán, se vztahuje článek 33 belgického zákona ze dne 16. března 1968 o regulaci silničního provozu a trestá se odnětím svobody v délce patnácti dnů až šesti měsíců a pokutou ve výši 200 až 2000 eur;

D. vzhledem k tomu, že na jedné straně nelze považovat Evropský parlament za soud a na straně druhé poslanec nemůže být v rámci řízení o zbavení imunity považován za „obžalovaného“[2];

E. vzhledem k tomu, že podle čl. 9 prvního pododstavce Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu a na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni;

F. vzhledem k tomu, že čl. 59 první pododstavec ústavy Belgického království stanoví, že „[k]romě případů přistižení při činu nesmí být během zasedání žádný člen kterékoli komory poslán do vazby či přímo předvolán k soudu nebo před tribunál v trestních věcech ani nesmí být zatčen, pokud k tomu nevydá souhlas komora, jejímž je členem“;

G. vzhledem k tomu, že rozhodnutí o případném zbavení imunity přísluší v daném případě pouze Parlamentu a že Parlament může při rozhodování o zbavení či nezbavení imunity přiměřeně zohlednit postoj poslance[3];

H. vzhledem k tomu, že údajný trestný čin nemá přímou nebo zřejmou souvislost s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu Filipa De Mana, ani nepředstavuje názor nebo hlasování při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie;

I. vzhledem k tomu, že Parlament nebyl v této věci schopen prokázat existenci fumus persecutionis, tedy dostatečně závažného a konkrétního podezření, že řízení bylo zahájeno s úmyslem dotčeného poslance politicky poškodit;

1. rozhodl, že se Filip De Man zbavuje imunity;

2. pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Belgického království a Filipu De Manovi.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

13.4.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Emmanuel Maurel, Sabrina Pignedoli, Luisa Regimenti, Yana Toom

 

 

[1] Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

[2] Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

[3] Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, bod 28.

Poslední aktualizace: 23. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí