Postup : 2020/2240(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0136/2021

Předložené texty :

A9-0136/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0118

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0136/2021</NoDocSe>
PDF 154kWORD 46k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity</Titre>

<DocRef>(2020/2240(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pro právní záležitosti</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

(2020/2240(IMM))

Evropský parlament,

 s ohledem na žádost o zbavení imunity Ioannise Lagose předloženou dne 23. října 2020 státním zástupcem při kasačním soudu Řecké republiky v rámci výkonu rozsudku odvolacího soudu v Aténách č. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 (první senát se třemi soudci rozhodujícími v trestních věcech) č. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 a vyhlášenou na plenárním zasedání dne 11. listopadu 2020,

 poté, co Ioannis Lagos dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

 s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

 s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019[1],

 s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

 s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0136/2021),

A. vzhledem k tomu, že státní zástupce příslušný pro toto řízení požádal o zbavení poslance Evropského parlamentu Ioannise Lagose imunity, aby mohl vůči němu vykonat celkový trest třináct (13) let a osm (8) měsíců odnětí svobody a celkovou pokutu ve výši jednoho tisíce tři set EUR (1300 EUR) za jeden trestný čin a dva delikty;

B. vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie stanoví, že členové Evropského parlamentu na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

C. vzhledem k tomu, že Ioannis Lagos byl zvolen do Evropského parlamentu dne 2. července 2019 a žádost o zbavení imunity se týká skutečností a podání obžaloby, k nimž došlo před nabytím statusu poslance Evropského parlamentu, a tudíž poslanecké imunity;

D. vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nesmí být žádný poslanec během svého funkčního období stíhán, zatčen, uvězněn ani podroben jiným opatřením spojeným se zbavením osobní svobody bez souhlasu parlamentu;

E. vzhledem k tomu, že Ioannis Lagos byl odsouzen za a) účast na organizované zločinecké skupině a její řízení (čl. 187 odst. 1 a 3 trestního zákoníku), přičemž k tomuto skutku došlo v Aténách a trval od roku 2008 do současnosti, b) prosté držení zbraně (zákon č. 2168/1993) poté, co byl bod obvinění po schválení překvalifikován z nezákonného držení zbraně, přičemž čin byl spáchán dne 30. září 2013 v Peramě (provincie Attika), a c) porušení zákona č. 456/1976 o držení světlic a zábavní pyrotechniky k přípravě ohňostrojů, přičemž čin byl spáchán dne 29. září 2013 v Peramě (provincie Attika);

F. vzhledem k tomu, že odsuzující rozsudek aténského odvolacího soudu je bezodkladně vykonatelný, přičemž soud rozhodl, že opravný prostředek proti němu nemá odkladný účinek;

G. vzhledem k tomu, že Výbor pro právní záležitosti vzal na vědomí dokumenty, které jeho členům předložil Ioannis Lagos podle čl. 9 odst. 6 jednacího řádu a které pan Lagos považuje za důležité pro tento postup;

H. vzhledem k tomu, že výkon odsuzujícího rozsudku se netýká názorů nebo hlasování Ioannise Lagose při výkonu jeho funkcí v souladu s článkem 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie;

I. vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti za žádných okolností nesmí vyslovit o vině nebo nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu;

J. vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší zpochybňovat kvalitu vnitrostátních právních a soudních systémů;

K. vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemá pravomoc posuzovat nebo zpochybňovat jurisdikci vnitrostátních soudních orgánů příslušných k dotčenému trestnímu řízení;

L. vzhledem k tomu, že Ioannis Lagos je jednou ze skupiny osob, které se nacházejí v podobné situaci, kdy byly aténským odvolacím soudem za dotčené trestné činy odsouzeny k víceletému trestu odnětí svobody, přičemž jediný rozdíl spočívá v tom, že pan Lagos v současné době požívá imunity poslance Evropského parlamentu;

M. vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

N. vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před soudními řízeními v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

O. vzhledem k tomu, že trestné činy, které měl spáchat, nemají jednoznačný ani přímý vztah k povinnostem, které Ioannis Lagos vykonává jakožto poslanec Evropského parlamentu;

P. vzhledem k tomu, že trestné činy, které měl Ioannis Lagos spáchat, se odehrály před jeho zvolením do Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že na tomto základě nelze tvrdit, že soudní řízení bylo zahájeno v roce 2014 s úmyslem narušit budoucí politickou činnost Ioannise Lagose jako poslance Evropského parlamentu v době, kdy jeho status poslance Evropského parlamentu byl jen hypotetický a budoucí;

Q. vzhledem k tomu, že v této věci Parlament nebyl schopen prokázat existenci fumus persecutionis, tedy skutečností naznačujících, že dotčené soudní řízení bylo zahájeno s úmyslem poškodit politickou činnost poslance, a tedy Evropského parlamentu;

1. rozhodl, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity;

2. pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru státnímu zástupci při kasačním soudu Řecké republiky a Ioannisi Lagosovi.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.4.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Nacho Sánchez Amor

 

 

[1] Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Poslední aktualizace: 23. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí