Nós Imeachta : 2020/2240(IMM)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0136/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0136/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 27/04/2021 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0118

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0136/2021</NoDocSe>
PDF 147kWORD 48k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>maidir leis an iarraidh go ndéanfaí díolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh</Titre>

<DocRef>(2020/2240(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an iarraidh go ndéanfaí díolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh

(2020/2240(IMM))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don iarraidh go ndéanfaí díolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh, a thíolaic an tIonchúisitheoir i gCúirt Uachtarach na Poblachta Heilléanaí an 23 Deireadh Fómhair 2020 i ndáil le Cinntí 2425, 2473, 2506 agus 2644/2020 a bheith á bhforfheidhmiú ina leith ag Cúirt Achomhairc na hAithne (an Chéad Dlísheomra ina bhfuil triúr breithiúna a thugann breith ar ábhair choiriúla), agus a fógraíodh sa suí iomlánach an 11 Samhain 2020,

 tar éis éisteacht a thabhairt do Ioannis Lagos, i gcomhréir le hAirteagal 9(6) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint d’Airteagail 8 agus 9 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 6(2) d’Ionstraim maidir le toghadh Fheisirí Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach an 20 Meán Fómhair 1976,

 ag féachaint do na breithiúnais a thug Cúirt Bhreithiúnas an Aontais Eorpaigh an 21 Deireadh Fómhair 2008, an 19 Márta 2010, an 6 Meán Fómhair 2011, an 17 Eanáir 2013 agus an 19 Nollaig 2019[1],

 ag féachaint d’Airteagal 62 de Bhunreacht na Poblachta Heilléanaí,

 ag féachaint do Riail 5(2), do Riail 6(1) agus do Riail 9 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0136/2021),

A. de bhrí go bhfuil sé iarrtha ag an ionchúisitheoir atá freagrach as na himeachtaí sin go ndéanfaí díolúine Ioannis Lagos, Feisire de Pharlaimint na hEorpa, a tharscaoileadh d’fhonn téarma príosúnachta trí bliana déag (13) agus ocht (8) mí agus fíneáil iomlán aon mhíle, trí chéad euro (EUR 1 300) a ghearradh air as aon mhórchoir amháin agus dhá chion níos lú;

B. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 9 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh go dteachtann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, i gcríoch a Stáit féin, na díolúintí a thugtar d’fheisirí parlaiminte an Stáit sin;

C. de bhrí gur toghadh Ioannis Lagos chun Parlaimint na hEorpa an 2 Iúil 2019 agus go mbaineann an iarraidh ar tharscaoileadh díolúine le fíorais agus díotáil le tréimhse sular toghadh é ina Fheisire de Pharlaimint na hEorpa agus sula bhfuair sé díolúine dá réir;

D. de bhrí, de réir Airteagal 62 de Bhunreacht na Poblachta Heilléanaí, nach bhféadfar aon Fheisire, le linn a théarma oifige, a ionchúiseamh, a ghabháil, a chur i bpríosún ná a chur faoi réir bearta eile lena mbaineann cailleadh saoirse gan údarú a fháil ó Theach na dTeachtaí;

E. de bhrí go bhfuarthas Ioannis Lagos ciontach (a) sa choir a bheith ina bhall d’eagraíocht choiriúil agus ina cheannaire uirthi (Airteagal 187(1) agus (3) den Chód Coiriúil) a rinneadh san Aithin idir 2008 agus anois, (b) sa chion arm a bheith ina sheilbh aige (Dlí Uimh. 2168/1993), tar éis leasú údaraithe ar an gcúiseamh gurbh é úinéir an airm é, a rinneadh in Perama (an Ataic) an 30 Meán Fómhair 2013, agus (c) i sárú ar Dhlí 456/1976 maidir le bladhmphiostail agus tinte ealaíne, a rinneadh in Perama (an Ataic) an 29 Meán Fómhair 2013;

F. de bhrí go bhfuil an phianbhreith a ghearr Cúirt Achomhairc na hAithne infhorfheidhmithe láithreach, ós rud é gur rialaigh an Chúirt nach mbeidh éifeacht fionraíochta ag an achomharc i gcoinne an chinnidh sin;

G. de bhrí gur thug an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla na doiciméid dá aire a thíolaic Ioannis Lagos do chomhaltaí an Choiste de bhun Riail 9(6) de na Rialacha Nós Imeachta, ar doiciméid iad a mheas sé a bheith ábhartha don nós imeachta;

H. de bhrí nach mbaineann forfheidhmiú na pianbhreithe le tuairimí a thug Ioannis Lagos nó vótaí a chaith sé ag comhlíonadh a dhualgas dó, i gcomhréir le hAirteagal 8 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh;

I. de bhrí, faoi Airteagal 9(8) de na Rialacha Nós Imeachta, nach gcinnfidh an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, in aon imthosca, maidir le ciontacht nó éigiontacht an Fheisire de Pharlaimint na hEorpa nó maidir le cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar é a ionchúiseamh i leith na dtuairimí nó na ngníomhartha a chuirtear ina leith, fiú amháin i gcás ina gcuirfidh breithniú na hiarrata ar chumas an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla eolas cuimsitheach a fháil ar an gcás;

J. de bhrí nach faoi Pharlaimint na hEorpa atá sé tuillteanais na gcóras dlíthiúil agus breithiúnach náisiúnta a cheistiú;

K. de bhrí nach bhfuil aon inniúlacht ag Parlaimint na hEorpa measúnú nó ceistiú a dhéanamh i leith dhlínse na n-údarás breithiúnach náisiúnta atá i gceannas ar na himeachtaí coiriúla atá á mbreithniú;

L. de bhrí gur duine é Ioannis Lagos as measc daoine eile atá i gcás den chineál céanna, is é sin go bhfuil téarma príosúnachta roinnt blianta gearrtha orthu ag Cúirt Achomhairc na hAithne as na cionta i dtrácht, ach gurb é an t-aon difríocht atá eatarthu go bhfuil díolúine aige faoi láthair mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa;

M. de bhrí, i gcomhréir le hAirteagal 5(2) dá Rialacha Nós Imeachta, nach pribhléid phearsanta de chuid an Fheisire í díolúine pharlaiminteach ach gur ráthaíocht í ar neamhspleáchas na Parlaiminte ina hiomláine agus a cuid Feisirí;

N. de bhrí gurb é cuspóir na díolúine parlaimintí Parlaimint na hEorpa agus a cuid Feisirí a chosaint ar imeachtaí dlíthiúla a bhaineann le gníomhaíochtaí a dhéantar agus dualgais pharlaiminteacha á gcomhlíonadh agus nach féidir iad a scaradh ó chéile;

O. de bhrí nach bhfuil aon tionchar soiléir nó díreach ag na cionta líomhnaithe ar Ioannis Lagos agus a chuid dualgas mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa á gcomhlíonadh aige;

P. de bhrí gur tharla na cionta líomhnaithe sular toghadh chun Pharlaimint na hEorpa é; de bhrí nach féidir a mhaíomh, ar an mbonn sin, gur tionscnaíodh na himeachtaí breithiúnacha in 2014 leis an intinn go gcuirfí bac ar ghníomhaíocht pholaitiúil Ioannis Lagos mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa lá is faide anonn, ós amhlaidh, an uair sin, a bhí a stádas mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa fós hipitéiseach agus le teacht;

Q. de bhrí, sa chás seo, nach raibh Parlaimint na hEorpa in ann a shuí gurbh ann do fumus persecutionis, i.e. gnéithe fíorasacha a thugann le fios gur tionscnaíodh na himeachtaí dlíthiúla i dtrácht leis an intinn damáiste a dhéanamh do ghníomhaíocht pholaitiúil an Fheisire agus, dá bhrí sin, do ghníomhaíocht pholaitiúil Pharlaimint na hEorpa;

1. á chinneadh díolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh;

2. á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo agus tuarascáil a coiste fhreagraigh a chur ar aghaidh láithreach chuig an Ionchúisitheoir i gCúirt Uachtarach na Poblachta Heilléanaí agus chuig Ioannis Lagos.

 


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

22.4/2021

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

22

2

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Nacho Sánchez Amor

 

 

[1] Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 21 Deireadh Fómhair 2008, Marra/De Gregorio agus Clemente, C 200/07 agus C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 19 Márta 2010, Gollnisch v Parlaimint na hEorpa, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 6 Meán Fómhair 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 17 Eanáir 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 agus T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 19 Nollaig 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

An nuashonrú is déanaí: 23 Aibreán 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais