Procedura : 2020/2240(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0136/2021

Teksty złożone :

A9-0136/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2021 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0118

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0136/2021</NoDocSe>
PDF 163kWORD 47k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa</Titre>

<DocRef>(2020/2240(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Komisja Prawna</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa

(2020/2240(IMM))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa przekazany 23 października 2020 r. przez prokuratora przy Sądzie Kasacyjnym Republiki Greckiej w związku z wykonaniem wobec I. Lagosa wyroku skazującego nr 2425, 2473, 2506, 2644/2020 wydanego przez sąd apelacyjny w Atenach (pierwsza izba z trzema sędziami orzekającymi w sprawach karnych) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym 11 listopada 2020 r.,

 po wysłuchaniu Ioannisa Lagosa zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu Parlamentu,

 uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

 uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r., 17 stycznia 2013 r. i 19 grudnia 2019 r.[1],

 uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,

 uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0136/2021),

A. mając na uwadze, że prokurator odpowiedzialny za to postępowanie zwrócił się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Ioannisa Lagosa, aby móc wykonać wobec niego wyrok skazujący na karę łącznie trzynastu (13) lat i ośmiu (8) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w łącznej wysokości tysiąca trzystu (1300) EUR za popełnienie przestępstwa i dwóch wykroczeń;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C. mając na uwadze, że Ioannis Lagos został wybrany do Parlamentu Europejskiego w dniu 2 lipca 2019 r. oraz że wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy faktów i aktów oskarżenia poprzedzających uzyskanie statusu posła do Parlamentu Europejskiego, a w konsekwencji immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 62 konstytucji Republiki Greckiej w czasie trwania mandatu poselskiego posła nie można ścigać, aresztować, uwięzić ani poddać innym środkom polegającym na pozbawieniu wolności bez zgody izby deputowanych;

E. mając na uwadze, że Ioannis Lagos został uznany za winnego a) przestępstwa polegającego na przynależności do organizacji przestępczej i kierowaniu tą organizacją (art. 187 par. 1 i 3 kodeksu karnego), czynu popełnianego w Atenach w okresie od 2008 r. do chwili obecnej, b) wykroczenia zwykłego posiadanie broni (ustawa nr 2168/1993), po dopuszczonej zmianie zarzutu z kwalifikowanego przestępstwa posiadania broni, popełnionego w dniu 30 września 2013 r. w Peramie (Attyka), oraz c) wykroczenia związanego z naruszeniem przepisów ustawy nr 456/1976 dotyczących posiadania broni palnej oraz rac i sztucznych ogni, popełnionego w Peramie (Attyka) w dniu 29 września 2013 r.;

F. mając na uwadze, że wyrokowi skazującemu sądu apelacyjnego w Atenach nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ zdaniem sądu odwołanie od wyroku nie miało skutku zawieszającego;

G. mając na uwadze, że Komisja Prawna zapoznała się z dokumentami przedstawionymi członkom komisji przez Ioannisa Lagosa zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu i uznanymi przez właściwego sędziego za istotne dla procedury;

H. mając na uwadze, że wykonanie wyroku skazującego nie dotyczy opinii lub stanowiska zajętego przez Ioannisa Lagosa w głosowaniu w czasie wykonywania przez niego obowiązków posła, zgodnie z art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

I. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna nie może w żadnym wypadku wypowiadać się o winie bądź braku winy posła oraz o zasadności wszczęcia wobec niego postępowania karnego w związku z opiniami lub czynami, które są mu przypisywane, nawet wtedy, gdy badanie wniosku pozwala Komisji Prawnej na dokładne zapoznanie się ze szczegółami sprawy;

J. mając na uwadze, że zadaniem Parlamentu Europejskiego nie jest kwestionowanie zasadności krajowych systemów prawnych i sądowych;

K. mając na uwadze, że Parlament Europejski nie ma kompetencji do oceny lub zakwestionowania jurysdykcji krajowych organów sądowych odpowiedzialnych za przedmiotowe postępowanie karne;

L. mając na uwadze, że Ioannis Lagos należy do grupy znajdujących się w podobnej sytuacji osób, które sąd apelacyjny w Atenach skazał za ww. przestępstwa na karę pozbawienia wolności na wiele lat, przy czym jedyna różnica polega na tym, że obecnie korzysta on z immunitetu jako poseł do Parlamentu Europejskiego;

M. mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, lecz gwarancją niezależności Parlamentu jako całości oraz jego posłów;

N. mając na uwadze, że immunitet parlamentarny ma na celu ochronę Parlamentu i jego posłów przed postępowaniami sądowymi w związku z działaniami podejmowanymi w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych, których nie można oddzielić od tych obowiązków;

O. mając na uwadze, że zarzucane czyny nie mają wyraźnego ani bezpośredniego wpływu na wykonywanie przez Ioannisa Lagosa mandatu posła do Parlamentu Europejskiego;

P. mając na uwadze, że zarzucane czyny miały miejsce przed wyborem I. Lagosa do Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, że na tej podstawie nie można twierdzić, iż postępowanie sądowe wszczęte w 2014 r. zostało rozpoczęte z zamiarem utrudnienia przyszłej działalności politycznej Ioannisa Lagosa jako posła do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jego status posła do Parlamentu Europejskiego był wtedy nadal hipotetyczny i przyszły;

Q. mając na uwadze, że w niniejszej sprawie Parlament nie był w stanie wykazać istnienia fumus persecutionis, to znaczy okoliczności wskazujących, że przedmiotowe postępowanie sądowe zostało wszczęte z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła, a tym samym Parlamentu Europejskiego;

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Ioannisa Lagosa;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji prokuratorowi przy Sądzie Kasacyjnym Republiki Greckiej i Ioannisowi Lagosowi.

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

22.4.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Nacho Sánchez Amor

 

 

[1] wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Sądu z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2019 r., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności