Postup : 2020/2240(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0136/2021

Predkladané texty :

A9-0136/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0118

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0136/2021</NoDocSe>
PDF 153kWORD 48k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity</Titre>

<DocRef>(2020/2240(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pre právne veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

(2020/2240(IMM))

Európsky parlament,

 so zreteľom na žiadosť o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity, ktorú podal 23. októbra 2020 prokurátor Kasačného súdu Helénskej republiky v rámci výkonu odsudzujúceho rozhodnutia č. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 Aténskeho odvolacieho súdu (prvá komora s tromi sudcami rozhodujúcimi v trestných veciach), oznámenú v pléne 11. novembra 2020,

 po vypočutí Ioannisa Lagosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

 so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 19. decembra 2019[1],

 so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

 so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0136/2021),

A. keďže prokurátor zodpovedný za toto konanie požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Ioannisa Lagosa imunity, aby mohol voči nemu vykonať odsudzujúci rozsudok v celkovej výške trinásť (13) rokov a osem (8) mesiacov a celkovú pokutu vo výške tisíc tristo eur (1 300 EUR) za trestný čin a dva priestupky;

B. keďže v článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

C. keďže Ioannis Lagos bol zvolený do Európskeho parlamentu 2. júla 2019 a žiadosť o zbavenie imunity sa týka skutočností a obvinení pred nadobudnutím štatútu poslanca Európskeho parlamentu, a teda imunity poslanca Európskeho parlamentu;

D. keďže v súlade s článkom 62 Ústavy Helénskej republiky nemôže byť žiaden poslanec počas svojho mandátu stíhaný, zatknutý, uväznený alebo podliehať iným opatreniam zahŕňajúcim pozbavenie osobnej slobody bez povolenia poslaneckej snemovne;

E. keďže Ioannis Lagos bol uznaný vinným z a) trestného činu členstva v zločineckej organizácii a jej vedenia (článok 187 ods. 1 a 3 trestného zákona) páchaného v Aténach od roku 2008 do dnešného dňa, b)  prečinu jednoduchej držby zbrane (zákon č. 2168/1993) po povolenej zmene obvinenia z trestného činu držania zbrane, ktorý bol spáchaný v Perame (Atika) 30. septembra 2013, a c) porušenia zákona č. 456/1976 o raketách a zábavnej pyrotechnike, ku ktorému došlo v Perame (Atika) 29. septembra 2013;

F. keďže rozsudok aténskeho odvolacieho súdu je okamžite vykonateľný, keďže súd rozhodol, že odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok;

G. keďže Výbor pre právne veci vzal na vedomie dokumenty, ktoré členom výboru predložil Ioannis Lagos v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku a ktoré považuje za relevantné pre toto konanie;

H. keďže toto vyšetrovanie sa netýka vyjadrených názorov alebo hlasovania Ioannisa Lagosa pri výkone jeho funkcií v súlade s článkom 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

I. keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci za žiadnych okolností nevyslovuje o vine či nevine poslanca Parlamentu alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu;

J. keďže nie je úlohou Európskeho parlamentu skúmať podstatu vnútroštátnych právnych a súdnych systémov;

K. keďže Európsky parlament nemá právomoc posudzovať alebo spochybňovať právomoc vnútroštátnych súdnych orgánov zodpovedných za príslušné trestné konanie;

L. keďže Ioannis Lagos patrí do skupiny osôb, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii odsúdenia Aténskym odvolacím súdom na odňatie slobody na niekoľko rokov za predmetné trestné činy, pričom jediným rozdielom je skutočnosť, že v súčasnosti požíva imunitu ako poslanec Európskeho parlamentu;

M. keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov;

N. keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu a činností, ktoré sú od výkonu tohto mandátu neoddeliteľné;

O. keďže predmetné skutky nemajú jasný ani priamy vplyv na výkon funkcie poslanca Európskeho parlamentu Ioannisom Lagosom;

P. keďže k predmetným skutkom došlo pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu; keďže preto nemožno tvrdiť, že súdne konanie, ktoré sa začalo v roku 2014, sa začalo s úmyslom brániť budúcej politickej činnosti Ioannisa Lagosa ako poslanca Európskeho parlamentu, pretože jeho postavenie poslanca Európskeho parlamentu bolo v tom čase stále hypotetické a budúce;

Q. keďže v tomto prípade Parlament nenašiel dôkazy o fumus persecutionis, teda o skutkových okolnostiach, ktoré by naznačovali, že uvedené trestné stíhanie bolo začaté s úmyslom poškodiť politickú činnosť poslanca a v dôsledku toho aj Európskeho parlamentu;

1. rozhodol zbaviť Ioannisa Lagosa imunity;

2. poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru Kasačnému súdu Helénskej republiky a Ioannisovi Lagosovi.

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.4.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Nacho Sánchez Amor

 

 

[1] Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23; rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EÚ:C:2019:1115.

Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia