Процедура : 2021/0051(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0138/2021

Внесени текстове :

A9-0138/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 185kWORD 50k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони и за изменение на Решение № 940/2014/ЕС</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9‑0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Комисия по регионално развитие</Commission>

Докладчик: <Depute>Юнус Омаржи</Depute>

(Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони и за изменение на Решение № 940/2014/ЕС

(COM(2021)0095 – C9‑0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2021)0095),

 като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0105/2021),

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0138/2021),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

А. Правна уредба

 

Разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се прилагат по отношение на най-отдалечените региони на Съюза. Разпоредбите на ДФЕС, и по-специално член 110 от него, по принцип не допускат никакви разлики в данъчното облагане в най-отдалечените френски региони между местните продукти и тези, които са с произход от континентална Франция, от други държави членки или от трети държави. В член 349 от ДФЕС се предвижда обаче възможност за въвеждане на специфични мерки в полза на тези региони поради наличието на постоянни неблагоприятни условия, които оказват въздействие върху тяхното икономическо и социално положение. Тези мерки се отнасят до различни политики, сред които и данъчната политика.

 

Б. Режим за освобождаване от данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони

 

По силата на Решение № 940/2014/ЕС на Съвета от 17 декември 2014 г.[1] Франция има право да прилага до 31 декември 2020 г. пълно или частично освобождаване от данък „octroi de mer“ – непряк данък, в сила единствено в най-отдалечените френски региони за внос на стоки, независимо от техния произход – предвид това, че значителният внос на стоки би могъл да възпрепятства местното производство и че допълнителните разходи увеличават себестойността на местното производство спрямо продуктите с друг произход.

Целта на тези разлики в данъчното облагане е да се компенсират неблагоприятните конкурентни условия, които засягат най-отдалечените региони, за да се запази местното производство.

 

На 1 март 2019 г. френските органи поискаха от Комисията да удължи прилагането на режима за облагане с данък „octroi de mer“ след 31 декември 2020 г.

 

За да се даде възможност на френските органи да съберат цялата необходима информация – операция, която се забави поради здравната криза, предизвикана от COVID-19 – и за да се осигури време на Комисията да представи балансирано предложение, в което са отразени различните засегнати интереси, с Решение (ЕС) 2020/1793 на Съвета от 16 ноември 2020 г.[2] срокът на прилагане на Решение № 940/2014/ЕС на Съвета беше удължен с 6 месеца – до 30 юни 2021 г. вместо до 31 декември 2020 г. Европейският парламент прие позицията си по това решение на Съвета на 18 септември 2020 г. съгласно опростената процедура[3], предвидена в член 52, параграф 1 от Правилника за дейността.

 

В. Цел и съдържание на настоящото предложение

 

С настоящото предложение се установява правната рамка за режима на облагане с данък „octroi de mer“ след 30 юни 2021 г., като за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. се предоставя нов режим на дерогация, който включва преразглеждане на действащите разпоредби, за да стане режимът по-гъвкав и по-прозрачен. Наред с това действието на Решение № 940/2014/ЕС се удължава с шест месеца – до 31 декември 2021 г., за да се даде време на Франция да транспонира в националното си законодателство новия режим, приложим между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2027 г.

 

Г. Процедура в комисията по регионално развитие

 

На заседанието си от 6 юли 2020 г. координаторите постигнаха съгласие, че техническите законодателни предложения, свързани с данъчните дерогации в най‑отдалечените региони за периода 2021 – 2027 г., следва да бъдат разгледани по опростената процедура без изменения (член 52, параграф 1), като председателят ще бъде докладчик. Беше постигнато съгласие също така председателят да разпространи проект на доклад за приемане на първото заседание на комисията след получаването на всеки проект на решение от Съвета. Пълният състав на комисията по регионално развитие подкрепи решението на 16 юли 2020 г.

 

Д. Оценка на докладчика

 

Докладчикът счита, че предложеното удължаване на схемата за дерогация от правилата за данъчно облагане, която е в пълно съответствие с член 349, е оправдано от икономическите трудности, присъщи на производството в най-отдалечените региони, и от необходимостта да се компенсират неблагоприятните конкурентни условия, които засягат най-отдалечените региони, за да се запази местното производство. Поради това той предлага това предложение за решение да бъде одобрено от Парламента без изменения съгласно опростената процедура, предвидена в член 52, параграф 1 от Правилника за дейността.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Режим на облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони и за изменение на Решение № 940/2014/ЕС

Позоваване

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.3.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

REGI

24.3.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

16.3.2021

Дата на приемане

22.4.2021

 

 

 

Дата на внасяне

23.4.2021

 

 

[1] Решение № 940/2014/ЕС на Съвета от 17 декември 2014 г. относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (ОВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 1).

[2] Решение (ЕС) 2020/1793 на Съвета от 16 ноември 2020 г. за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по отношение на неговия срок на прилагане (ОВ L 402, 1.12.2020 г., стр. 21 – 22).

Последно осъвременяване: 11 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност