Postup : 2021/0051(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0138/2021

Předložené texty :

A9-0138/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2021 - 13

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0138/2021</NoDocSe>
PDF 178kWORD 48k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Rady o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pro regionální rozvoj</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2021)0095),

 s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0105/2021),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9‑0138/2021),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

 

A. Právní rámec

 

Ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se uplatňují i na nejvzdálenější regiony Unie. Ustanovení SFEU, a zejména její článek 110, v zásadě v nejvzdálenějších francouzských regionech nepovolují žádné rozdíly ve zdanění místních produktů a produktů pocházejících z metropolitní Francie, ostatních členských států nebo třetích zemí. Podle článku 349 SFEU však lze pro tyto regiony zavést konkrétní opatření z důvodu trvalého znevýhodnění, které má dopad na jejich sociální a hospodářskou situaci. Tato opatření se týkají různých politik, mezi něž patří i politika fiskální.

 

B. „Octroi de mer“ (přístavní daň) ve francouzských nejvzdálenějších regionech

 

Rozhodnutí Rady č. 940/2014/EU ze dne 17. prosince 2014[1] povolilo Francii uplatňovat do 31. prosince 2020 osvobození od daně „octroi de mer“ (nepřímá daň, která se uplatňuje pouze ve francouzských nejvzdálenějších regionech na dovoz produktů, bez ohledu na jejich původ), pokud vysoká míra dovozu může ohrozit zachování místní produkce a pokud dodatečné náklady zvyšují pořizovací cenu produktů z místní produkce oproti produktům pocházejícím odjinud.

Tyto rozdíly ve zdanění mají za cíl kompenzovat znevýhodnění nejvzdálenějších regionů v hospodářské soutěži s cílem zachovat místní produkci.

 

Dne 1. března 2019 požádaly francouzské orgány Komisi o prodloužení režimu „octroi de mer“ po 31. prosinci 2020.

 

Aby byla francouzským orgánům poskytnuta možnost získat všechny nezbytné informace, jejichž shromáždění se zpozdilo z důvodu zdravotní krize COVID-19, a Komisi byl dán čas předložit vyvážený návrh zohledňující různé zájmy, kterých se návrh týká, prodloužilo rozhodnutí Rady (EU) 2020/1793 ze dne 16. listopadu 2020[2] o 6 měsíců, tedy až do 30. června 2021 namísto do 31. prosince 2020, dobu použitelnosti rozhodnutí Rady č. 940/2014/EU. Evropský parlament přijal svůj postoj k tomuto rozhodnutí Rady dne 18. září 2020 zjednodušeným postupem[3], který upravuje čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.

 

C. Cíl a obsah tohoto návrhu

 

Tento návrh stanoví právní rámec pro daň „octroi de mer“ po 30. červnu 2021 tím, že stanoví pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027 nový režim výjimky s přezkumem stávajících ustanovení, jež mají za cíl učinit režim pružnějším a transparentnějším. Zároveň prodlužuje na šest měsíců až do 31. prosince 2021 použitelnost rozhodnutí č. 940/2014/EU, aby Francii poskytl čas k provedení tohoto nového režimu, který je uplatnitelný od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027, do jejího vnitrostátního práva.

 

D. Postup ve výboru REGI

 

Na své schůzi ze dne 6. července 2020 se koordinátoři dohodli, že technické legislativní návrhy týkající se daňových výjimek pro nejvzdálenější regiony v období let 2021–2027 by měly být předmětem zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1 jednacího řádu), přičemž zpravodajem by měl být předseda Výboru.  Dohodli se rovněž, že předseda by měl na první schůzi výboru následující po obdržení každého návrhu rozhodnutí Rady členům předat návrh zprávy pro účely jeho přijetí. S tímto rozhodnutím vyslovil dne 16. července 2020 souhlas celý Výbor.

 

E. Posouzení zpravodaje

 

Zpravodaj se domnívá, že navrhované prodloužení platnosti systému výjimky z daňových pravidel, které je plně v souladu s článkem 349, je odůvodněné hospodářskými obtížemi, které jsou nedílně spojeny s produkcí v nejvzdálenějších regionech, a potřebou vyrovnat konkurenční nevýhody, jimž čelí nejvzdálenější regiony, s cílem zachovat místní produkci. Navrhuje proto, aby Parlament navrhované rozhodnutí schválil beze změn, a to zjednodušeným postupem podle čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Systémy přístavní daně ve francouzských nejvzdálenějších regionech a změna rozhodnutí č. 940/2014/EU

Referenční údaje

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

18.3.2021

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

REGI

24.3.2021

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

16.3.2021

Datum přijetí

22.4.2021

 

 

 

Datum předložení

23.4.2021

 

 

[1] Rozhodnutí Rady č. 940/2014/EU ze dne 17. prosince 2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 1).

[2] Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1793 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Úř. věst. L 402, 1.12.2020, s. 21–22).

Poslední aktualizace: 12. května 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí