Procedure : 2021/0051(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0138/2021

Indgivne tekster :

A9-0138/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0138/2021</NoDocSe>
PDF 165kWORD 48k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi og om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaludviklingsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Younous Omarjee

  (Forenklet procedure jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi og om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2021)0095),

 der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0105/2021),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9‑0138/2021),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

A. Retsgrundlag

Bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) finder anvendelse på EU's regioner i den yderste periferi. Bestemmelserne i TEUF, særlig artikel 110, tillader i princippet ingen afgiftsforskelle i de franske regioner i den yderste periferi mellem lokale varer og varer med oprindelse i det franske hovedland, andre medlemsstater eller tredjelande. Artikel 349 i TEUF åbner dog mulighed for at indføre særlige foranstaltninger til fordel for disse regioner på grund af vedvarende ugunstige vilkår, der påvirker de i den yderste periferi beliggende regioners sociale og økonomiske situation. Disse foranstaltninger vedrører forskellige politikker, bl.a. skattepolitikken.

B. Ordningen om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

Rådets afgørelse nr. 940/2014/EU[1] af 17. december 2014 gav Frankrig tilladelse til frem til den 31. december 2020 at indrømme fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" – en indirekte skat, som kun er gældende i de franske regioner i den yderste periferi, på bestemte varer uanset deres oprindelse – eftersom en betydelig vareimport kan bringe den lokale produktion i fare, og ekstraomkostninger kan øge kostprisen på denne lokale produktion i forhold til varer, der kommer udefra.

Formålet med disse afgiftsforskelle var derfor at kompensere for de konkurrencemæssige ulemper, som regionerne i den yderste periferi lider under, med henblik på at bevare den lokale produktion.

Den 1. marts 2019 anmodede de franske myndigheder Kommissionen om at forlænge ordningen "octroi de mer" efter den 31. december 2020.

For at give de franske myndigheder mulighed for at indsamle alle de nødvendige oplysninger – et arbejde, der er blevet forsinket på grund af covid-19-sundhedskrisen – og for at give Kommissionen tid til at fremsætte et afbalanceret forslag, der tager hensyn til de involverede parters forskellige interesser, blev anvendelsesperioden for Rådets afgørelse nr. 940/2014/EU forlænget med seks måneder ved Rådets afgørelse (EU) 2020/1793 af 16. november 2020[2], dvs. indtil den 30. juni 2021 i stedet for den 31. december 2020. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning til denne rådsafgørelse den 18. september 2020 efter den forenklede procedure[3] i forretningsordenens artikel 52, stk. 1.

C. Det foreliggende forslags formål og indhold

I det foreliggende forslag fastlægges nu den retlige ramme for særafgiften "octroi de mer" efter den 30. juni 2021 ved at fastsætte en ny undtagelsesordning for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2027 med ændringer af de nuværende bestemmelser for at gøre ordningen mere fleksibel og gennemsigtig. Samtidig forlænges afgørelse nr. 940/2014/EU med seks måneder indtil den 31. december 2021 for at give Frankrig tid til i sin nationale lovgivning at gennemføre den nye ordning, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2027.

D. Procedure i REGI

På deres møde den 6. juli 2020 blev koordinatorerne enige om, at de tekniske lovgivningsmæssige forslag vedrørende skattefritagelser i regionerne i den yderste periferi for 2021-2027 skulle behandles efter den forenklede procedure uden ændringsforslag (forretningsordenens artikel 52, stk. 1) med formanden som ordfører. Det blev også besluttet, at formanden skulle rundsende et udkast til betænkning til vedtagelse på det første udvalgsmøde efter modtagelsen af hvert udkast til afgørelse fra Rådet. Denne afgørelse blev godkendt af det samlede udvalg den 16. juli 2020.

E. Ordførerens vurdering

Ordføreren mener, at den foreslåede forlængelse af undtagelsesordningen fra beskatningsreglerne, som fuldt ud er i overensstemmelse med artikel 349, er berettiget som følge af de økonomiske vanskeligheder, der er uløseligt forbundet med produktion i regionerne i den yderste periferi, og af nødvendigheden af at kompensere for de konkurrencemæssige ulemper, der påvirker regionerne i den yderste periferi, for at bevare den lokale produktion. Han foreslår derfor, at forslaget til afgørelse godkendes af Parlamentet uden ændringer i henhold til den forenklede procedure i forretningsordenens artikel 52, stk. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Særafgiften “octroi de mer” i de franske regioner i den yderste periferi og ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU

Referencer

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Dato for høring af EP

18.3.2021

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

24.3.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

16.3.2021

Dato for vedtagelse

22.4.2021

 

 

 

Dato for indgivelse

23.4.2021

 

 

[1] Rådets afgørelse nr. 940/2014/EU af 17. december 2014 om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi (EUT L 367 af 23.12.2014, s. 1).

[2] Rådets afgørelse (EU) 2020/1793 af 16. november 2020 om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode (EUT L 402 af 1.12.2020, s. 21-22).

Seneste opdatering: 12. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik