Διαδικασία : 2021/0051(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0138/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0138/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 179kWORD 51k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2021)0095),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0105/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0138/2021),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Νομικό πλαίσιο

 

Οι διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ, και ιδίως το άρθρο 110, στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν επιτρέπεται, καταρχήν, να υπάρχει καμία διαφορά στη φορολογία μεταξύ των τοπικών προϊόντων και των προϊόντων που προέρχονται από τη μητροπολιτική Γαλλία, από τα άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες. Το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει ωστόσο τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων για τις περιοχές αυτές λόγω της ύπαρξης μόνιμων μειονεκτημάτων, τα οποία επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Τα μέτρα αυτά αφορούν διάφορους τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων και τη φορολογική πολιτική.

 

Β. Το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής της «εισφοράς θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

 

Ωστόσο, η απόφαση αριθ. 940/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014[1] , επιτρέπει στη Γαλλία να προβλέπει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, απαλλαγές ή μειώσεις της «εισφοράς θαλάσσης» -ενός έμμεσου φόρου σε ισχύ μόνον στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές ο οποίος εφαρμόζεται επί της εισαγωγής προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους-, δεδομένου ότι μεγάλος όγκος εισαγωγών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, καθώς και να δημιουργήσει πρόσθετο κόστος που αυξάνει την τιμή κόστους της τοπικής παραγωγής σε σύγκριση με τα προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω διαφορές φορολόγησης αποσκοπούσαν στην αντιστάθμιση των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων που πλήττουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να διατηρηθεί η τοπική παραγωγή.

 

Την 1η Μαρτίου 2019 οι γαλλικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή την παράταση του καθεστώτος της «εισφοράς θαλάσσης» πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

 

Για να δοθεί στις γαλλικές αρχές η δυνατότητα να συλλέξουν το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών, -η συλλογή των οποίων καθυστέρησε λόγω της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19-, και για να δοθεί χρόνος στην Επιτροπή να παρουσιάσει ισορροπημένη πρόταση, που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα συμφέροντα που διακυβεύονται, το Συμβούλιο με την απόφαση (ΕΕ) 2020/1793 της 16ης Νοεμβρίου 2020[2] παρέτεινε κατά 6 μήνες τη διάρκεια ισχύος της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕE του Συμβουλίου, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2021 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας[3] που προβλέπεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

 

Γ. Σκοπός και περιεχόμενο της νομοθετικής πρότασης

 

Με την παρούσα πρόταση θεσπίζεται τώρα το νομικό πλαίσιο για την εισφορά θαλάσσης που θα ισχύει μετά τις 30 Ιουνίου με την παροχή νέου καθεστώτος παρέκκλισης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των εν ισχύ διατάξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια του συστήματος. Παράλληλα, παρατείνεται κατά έξι μήνες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η απόφαση αριθ. 940/2014/ΕΕ ώστε να δοθεί στη Γαλλία ο χρόνος να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο αυτό το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

 

Δ. Διαδικασία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)

 

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 6 Ιουλίου 2020, οι συντονιστές συμφώνησαν ότι οι τεχνικές νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τις φορολογικές παρεκκλίσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροπολογίες (άρθρο 52 παράγραφος 1), με εισηγητή τον πρόεδρο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να διανέμει σχέδιο έκθεσης προς έγκριση κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής μετά την παραλαβή κάθε σχεδίου απόφασης από το Συμβούλιο. H απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την πλήρη επιτροπή στις 16 Ιουλίου 2020.

 

Ε. Εκτίμηση του εισηγητή

 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η προτεινόμενη παράταση του καθεστώτος παρέκκλισης από τους φορολογικούς κανόνες, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με το άρθρο 349, δικαιολογείται από τις οικονομικές δυσκολίες που είναι εγγενείς στην παραγωγή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και από την ανάγκη αντιστάθμισης των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων που πλήττουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να διατηρηθεί η τοπική παραγωγή. Επομένως, εισηγείται την έγκριση της προτεινόμενης απόφασης από το Κοινοβούλιο χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καθεστώς εισφοράς θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.3.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

24.3.2021

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

16.3.2021

Ημερομηνία έγκρισης

22.4.2021

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

23.4.2021

 

 

[1] Απόφαση αριθ. 940/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές ( ΕΕ L 367 της 23.12.2014, σ. 1).

[2] Απόφαση (ΕΕ) 2020/1793 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της (EE L 402 της 1.2.2020, σ. 21-22).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου