Menettely : 2021/0051(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0138/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0138/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 160kWORD 48k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä ja päätöksen 940/2014/EU muuttamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Aluekehitysvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä ja päätöksen 940/2014/EU muuttamisesta

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2021)0095),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0105/2021),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0138/2021),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

A. Oikeudellinen tausta

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) määräyksiä sovelletaan unionin syrjäisimpiin alueisiin. SEUT-sopimuksen määräysten – etenkin sen 110 artiklan – mukaan verotusta ei periaatteessa saa Ranskan syrjäisimmillä alueilla eriyttää paikallistuotteiden sekä Ranskan Euroopassa sijaitsevilta alueilta, muista jäsenvaltioista tai kolmansista maista lähtöisin olevien tuotteiden välillä. SEUT-sopimuksen 349 artiklassa määrätään kuitenkin mahdollisuudesta ottaa käyttöön kyseisten alueiden hyväksi toteutettavia erityistoimenpiteitä syrjäisimpien alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavien pysyvien rajoitteiden vuoksi. Tällaisia toimenpiteitä toteutetaan eri politiikanaloilla, joihin kuuluu myös veropolitiikka.

 

B. Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverovapautusjärjestelmä

 

Ranskalle annettiin 17. joulukuuta 2014 annetulla neuvoston päätöksellä N:o 940/2014/EU[1] lupa myöntää 31. joulukuuta 2020 saakka vapautuksia tai alennuksia meriverosta (välillinen vero, joka on voimassa ainoastaan Ranskan syrjäisimmillä alueilla ja jota sovelletaan tuotteiden maahantuontiin niiden alkuperästä riippumatta), koska merkittävä tuonti voisi vaarantaa paikallisen tuotannon säilymisen ja aiheuttaa tälle paikalliselle tuotannolle lisäkustannuksia, jotka nostavat sen omakustannushintoja muualta tuotaviin tuotteisiin verrattuna.

Näiden veroerojen tarkoituksena oli näin ollen toimia syrjäisimpien alueiden kilpailuhaittojen vastapainona paikallisen tuotannon säilyttämiseksi.

 

Ranskan viranomaiset pyysivät 1. maaliskuuta 2019 komissiolta lupaa jatkaa meriverojärjestelmää 31. joulukuuta 2020 jälkeen.

 

Neuvoston päätöksen N:o 940/2014/EU soveltamisaikaa pidennettiin 16. marraskuuta 2020 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2020/1793[2] kuudella kuukaudella eli 30. kesäkuuta 2021 saakka 31. joulukuuta 2020 sijaan, jotta Ranskan viranomaisilla olisi mahdollisuus kerätä kaikki tarvittavat tiedot, joiden kerääminen on viivästynyt covid-19-pandemian vuoksi, ja jotta komissiolla olisi aikaa esittää tasapainoinen ehdotus asiaan liittyvät eri intressit huomioon ottaen. Euroopan parlamentti vahvisti kantansa tähän neuvoston päätökseen 18. syyskuuta 2020 työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdassa määrättyä yksinkertaistettua menettelyä noudattaen[3].

 

C. Tämän ehdotuksen tavoitteet ja sisältö

 

Tällä ehdotuksella luodaan nyt 30. kesäkuuta 2021 jälkeen sovellettava oikeudellinen kehys meriverolle. Sillä otetaan käyttöön uusi poikkeusjärjestelmä 1. tammikuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2027 väliseksi ajaksi ja tarkistetaan nykyisiä säännöksiä järjestelmän joustavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi. Samalla sillä pidennetään päätöksen N:o 940/2014/EU voimassaoloa kuudella kuukaudella 31. joulukuuta 2021 saakka, jotta Ranskalla olisi aikaa saattaa kyseinen 1. tammikuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2027 välisenä aikana sovellettava uusi järjestelmä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

 

D. Menettely REGI-valiokunnassa

 

Koordinaattorit sopivat 6. heinäkuuta 2020 pitämässään kokouksessa, että syrjäisimpien alueiden veropoikkeuksia 2021–2027 koskevat tekniset lainsäädäntöehdotukset olisi käsiteltävä yksinkertaistetulla menettelyllä ilman tarkistuksia (52 artiklan 1 kohta) puheenjohtajan toimiessa esittelijänä. Kokouksessa sovittiin myös, että puheenjohtaja toimittaa mietintöluonnoksen hyväksyttäväksi valiokunnan ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun kukin neuvoston päätösluonnos on vastaanotettu. Koko valiokunta hyväksyi tämän päätöksen 16. heinäkuuta 2020.

 

E. Esittelijän arvio

 

Esittelijä katsoo, että verosääntöjä koskevan poikkeusjärjestelmän ehdotettu jatkaminen, joka on täysin 349 artiklan mukainen, on perusteltavissa syrjäisimpien alueiden tuotantoon luonnostaan liittyvillä taloudellisilla vaikeuksilla ja tarpeella korvata syrjäisimpien alueiden kilpailuhaittoja paikallisen tuotannon säilyttämiseksi. Siksi hän ehdottaa, että parlamentti hyväksyy tämän päätösehdotuksen ilman tarkistuksia työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdan mukaista yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä ja päätöksen N:o 940/2014/EU muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.3.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

24.3.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

16.3.2021

Hyväksytty (pvä)

22.4.2021

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.4.2021

 

 

[1]  Neuvoston päätös N:o 940/2014/EU, annettu 17. joulukuuta 2014, Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä (EUVL L 367, 23.12.2014, s. 1).

[2]  Neuvoston päätös (EU) 2020/1793, annettu 16. marraskuuta 2020, päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmän soveltamisajan osalta (EUVL L 402, 1.12.2020, s. 21–22).

Päivitetty viimeksi: 11. toukokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö