Nós Imeachta : 2021/0051(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0138/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0138/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/05/2021 - 13

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 170kWORD 49k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le scéim dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 940/2014/AE</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9‑0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Nós Imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le scéim dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 940/2014/AE

(COM(2021)0095 – C9‑0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(An nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2021)0095),

 ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0105/2021),

 ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0138/2021),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint arís má tá sé ar intinn aici an téacs atá formheasta ag an bParlaimint a leasú go substaintiúil;

4. a threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

A. Cúlra dlíthiúil

 

Tá feidhm ag an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) maidir leis na réigiúin is forimeallaí den Aontas. Ní údaraítear le CFAE i bprionsabal, go háirithe Airteagal 110, aon difríocht sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince idir an cháin a ghearrtar ar tháirgí áitiúla agus an cháin a ghearrtar ar tháirgí ón bhFrainc Dhúthach, ó na Ballstáit eile nó ó thíortha nach Ballstáit iad. Mar sin féin, déantar foráil le hAirteagal 349 CFAE don fhéidearthacht bearta sonracha a thabhairt isteach sna réigiúin sin i ngeall ar shrianta buana a dhéanann difear dá staid eacnamaíoch agus shóisialta. Baineann na bearta sin le beartais éagsúla, lena n-áirítear cánachas.

 

B. Scéim díolúine ó cháin maidir le dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince

 

Le Cinneadh Uimh 940/2014/AE ón gComhairle an 17 Nollaig 2014[1] údaraíodh don Fhrainc go gcuirfí i bhfeidhm, go dtí an 31 Nollaig 2020, díolúintí nó laghduithe ar dhleachtanna duga - cáin indíreach nach bhfuil i bhfeidhm ach amháin sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince agus a bhfuil feidhm aici maidir le hallmhairí táirgí, gan beann ar a dtionscnamh -, ós rud é go bhféadfaí le hallmhairiú suntasach earraí táirgeacht áitiúil a chur i gcontúirt agus go méadófaí le costais bhreise bunphraghas na táirgeachta áitiúla sin i gcomparáid le táirgí a tháirgtear in áiteanna eile.

Dá bhrí sin, ba é cuspóir na ndifreálach cánach sin na míbhuntáistí iomaíocha a dhéanann difear do na réigiúin is forimeallaí a fhritháireamh chun táirgeacht áitiúil a choinneáil ar siúl.

 

An 1 Márta 2019 d’iarr údaráis na Fraince ar an gCoimisiún síneadh a chur le scéim dleachtanna duga tar éis an 31 Nollaig 2020.

 

Chun deis a thabhairt d’údaráis na Fraince an fhaisnéis uile is gá a bhailiú - arb oibríocht í a cuireadh moill uirthi de bharr ghéarchéim shláinte phoiblí COVID‐19 - agus chun am a thabhairt don Choimisiún togra cothrom a thíolacadh lena ndéantar na leasanna éagsúla atá i gceist a chur san áireamh, le Cinneadh (AE) 2020/1793 ón gComhairle an 16 Samhain 2020[2] rinneadh cur i bhfeidhm Chinneadh Uimh. 940/2014/AE ón gComhairle a fhadú sé mhí, go dtí an 30 Meitheamh 2021 seachas an 31 Nollaig 2020. Ghlac Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gCinneadh sin ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2020 faoin nós imeachta simplithe[3] dá bhforáiltear le Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta.

 

C. Cuspóir agus inneachar an togra reatha

 

Leis an togra reatha, bunaítear anois an creat dlíthiúil le haghaidh na ndleachtanna duga is infheidhme tar éis an 30 Meitheamh 2021 trí shocruithe maolaithe nua a sholáthar don tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2027, lena n-áirítear athbhreithniú ar na forálacha reatha chun an scéim a dhéanamh níos solúbtha agus níos trédhearcaí. I gcomhthráth leis sin, déantar Cinneadh Uimh. 940/2014/AE a fhadú sé mhí, go dtí an 31 Nollaig 2021, chun am a thabhairt don Fhrainc na socruithe nua is infheidhme idir an 1 Eanáir 2022 agus an 31 Nollaig 2027 a thrasuí ina dlí náisiúnta.

 

D. An nós imeachta in REGI

 

Sa chruinniú a bhí acu an 6 Iúil 2020, chomhaontaigh na comhordaitheoirí gur cheart déileáil leis na tograí reachtacha teicniúla a bhaineann le maoluithe cánach sna réigiúin is forimeallaí le haghaidh 2021-2027 faoin nós imeachta simplithe gan aon leasuithe (Riail 52(1)), agus an Cathaoirleach mar rapóirtéir.  Comhaontaíodh freisin gur cheart don Chathaoirleach dréacht-tuarascáil a scaipeadh lena glacadh ag an gcéad chruinniú coiste tar éis gach dréachtchinneadh a fháil ón gComhairle. D’fhormhuinigh an coiste iomlán an cinneadh sin an 16 Iúil 2020.

 

E. Measúnú an Rapóirtéara

 

Measann an rapóirtéir, maidir leis an bhfadú atá molta ar an scéim maolaithe ó rialacha cánachais, a chomhlíonann Airteagal 349 go hiomlán, go bhfuil bonn cirt leis de bharr na ndeacrachtaí eacnamaíocha a bhaineann leis an táirgeacht sna réigiúin is forimeallaí agus an ghá atá ann na míbhuntáistí iomaíocha a dhéanann difear do na réigiúin is forimeallaí a fhritháireamh chun táirgeacht áitiúil a choinneáil ar siúl. Dá bhrí sin, molann sé don Pharlaimint an cinneadh beartaithe sin a fhormheas gan leasú, faoin nós imeachta simplithe a leagtar amach i Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta.


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Scéim dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 940/2014/AE

Tagairtí

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

An dáta a ndearnadh comhairliúchán leis an bParlaimint

18.3.2021

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI

24.3.2021

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Nós Imeachta simplithe – dáta an chinnidh

16.3.2021

Dáta an ghlactha

22.4.2021

 

 

 

Dáta don chur síos

23.4.2021

 

 

[1] Cinneadh Uimh. 940/2014/AE ón gComhairle an 17 Nollaig 2014 maidir le dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince (IO L 367, 23.12.2014, lch. 1)

[2] Cinneadh (AE) 2020/1793 ón gComhairle an 16 Samhain 2020 lena leasaítear tréimhse chur i bhfeidhm Chinneadh Uimh. 940/2014/AE maidir leis na dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince (IO L 402, 1.12.2020, lch. 21–22).

An nuashonrú is déanaí: 11 Bealtaine 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais