Procedūra : 2021/0051(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0138/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0138/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2021 - 13

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0138/2021</NoDocSe>
PDF 174kWORD 49k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos un ar ko groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Reģionālās attīstības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos un ar ko groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2021)0095),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0105/2021),

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9‑0138/2021),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


 

PASKAIDROJUMS

 

A. Juridiskais pamatojums

 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumi attiecas uz Savienības tālākajiem reģioniem. LESD noteikumi un jo īpaši tā 110. pants principā neatļauj Francijas tālākajos reģionos piemērot atšķirīgus noteikumus vietējām precēm un tām, kuru izcelsme ir Francijas valsts pamatteritorija, citas dalībvalstis vai trešās valstis. Tomēr LESD 349. pantā ir paredzēta iespēja ieviest īpašus pasākumus par labu šādiem reģioniem, ņemot vērā pastāvīgus ierobežojumus, kas ietekmē tālāko reģionu ekonomisko un sociālo situāciju. Minētie pasākumi attiecas uz dažādām politikas jomām, tostarp uz nodokļu politiku.

 

B. “Ostu nodevu” nodokļa atbrīvojuma shēma Francijas tālākajos reģionos

 

Ar Padomes 2014. gada 17. decembra Lēmumu Nr. 940/2014/ES[1] Francijai ir atļauts līdz 2020. gada 31. decembrim paredzēt atbrīvojumus no “ostu nodevu” nodokļa — netiešā nodokļa, kas ir spēkā tikai Francijas attālākajos reģionos un ko piemēro produktu importam neatkarīgi no to izcelsmes — ņemot vērā to, ka ievērojams preču imports var apdraudēt vietējo ražošanu un papildu izmaksas sadārdzina vietējās ražošanas pašizmaksas salīdzinājumā ar ievestajām precēm.

Tāpēc šo nodokļu atkāpju mērķis bija kompensēt nelabvēlīgos konkurences apstākļus, kas ietekmē attālākos reģionus, un tā palīdzēt saglabāt vietējo ražošanu.

 

2019. gada 1. martā Francijas iestādes lūdza Komisijai atļauju turpināt “ostu nodevu” nodokļa režīmu pēc 2020. gada 31. decembra.

 

Lai dotu Francijas iestādēm iespēju apkopot visu nepieciešamo informāciju, jo šis process Covid-19 veselības krīzes dēļ ir aizkavējies, un dotu Komisijai laiku iesniegt līdzsvarotu priekšlikumu, ievērojot dažādās attiecīgās intereses, ar Padomes 2020. gada 16. novembra Lēmumu (ES) 2020/1793[2] par sešiem mēnešiem pagarināja Padomes Lēmuma Nr. 940/2014/ES piemērošanas termiņu, t. i., līdz 2021. gada 30. jūnijam iepriekš noteiktā 2020. gada 31. decembra vietā. Eiropas Parlaments 2020. gada 18. septembrī pieņēma nostāju par šo Padomes lēmumu, rīkojoties saskaņā ar Reglamenta 52. panta 1. punktā paredzēto vienkāršoto procedūru[3].

 

C. Priekšlikuma mērķis un saturs

 

Ar šo priekšlikumu tiek izveidots tiesiskais regulējums, kas piemērojams “ostu nodevu” nodoklim pēc 2021. gada 30. jūnija, paredzot jaunu atkāpes režīmu laikposmam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim, tostarp pārskatot pašreizējos noteikumus, lai padarītu shēmu elastīgāku un pārredzamāku. Vienlaikus par sešiem mēnešiem, proti, līdz 2021. gada 31. decembrim, tiek pagarināts Lēmuma Nr. 940/2014/ES darbības termiņš, lai dotu Francijai laiku transponēt valsts tiesību aktos šo jauno režīmu, kas piemērojams laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

D. Procedūra REGI komitejā

 

Koordinatori 2020. gada 6. jūlija sanāksmē vienojās, ka tehniskie tiesību aktu priekšlikumi par nodokļu atkāpēm tālākajos reģionos 2021.–2027. gadam būtu jāizskata vienkāršotā procedūrā bez grozījumiem (Reglamenta 52. panta 1. punkts), paredzot, ka referents ir komitejas priekšsēdētājs.  Tika panākta vienošanās arī par to, ka priekšsēdētājam pēc katra lēmuma projekta saņemšanas no Padomes būtu jāizplata ziņojuma projekts pieņemšanai komitejas pirmajā sanāksmē. Komiteja pilnā sastāvā šo lēmumu apstiprināja 2020. gada 16. jūlijā.

 

E. Referenta vērtējums

 

Referents uzskata, ka ierosinātā atkāpe no nodokļu noteikumiem, kas pilnībā atbilst 349. pantam, ir pamatota ar ekonomiskajām grūtībām sakarā ar ražošanu tālākajos reģionos un ar nepieciešamību kompensēt attālākos reģionus ietekmējošos nelabvēlīgos konkurences apstākļus, rīkojoties ar mērķi saglabāt vietējo ražošanu. Tādēļ viņš ierosina Parlamentam šo ierosināto lēmumu apstiprināt bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 52. panta 1. punktā paredzēto vienkāršoto procedūru.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos un grozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 940/2014/ES

Atsauces

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

18.3.2021

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

24.3.2021

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

16.3.2021

Pieņemšanas datums

22.4.2021

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.4.2021

 

 

[1] Padomes 2014. gada 17. decembra Lēmums Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos (OV L 367, 23.12. 2014., 1. lpp.).

[2] Padomes 2020. gada 16. novembra Lēmums (ES) 2020/1793, ar ko groza Lēmuma Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīma Francijas tālākajos reģionos piemērošanas termiņu (OV L 402, 1.12.2020., 21.-22. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 11. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika