Procedura : 2021/0051(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0138/2021

Teksty złożone :

A9-0138/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2021 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 178kWORD 49k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9‑0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Komisja Rozwoju Regionalnego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE

(COM(2021)0095 – C9‑0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2021)0095),

 uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0105/2021),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0138/2021),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

UZASADNIENIE

 

A. Podstawa prawna

 

Postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) mają zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych Unii. Postanowienia TFUE, w szczególności jego art. 110, zasadniczo nie dopuszczają żadnej różnicy w opodatkowaniu we francuskich regionach najbardziej oddalonych między produktami lokalnymi a produktami pochodzącymi z Francji metropolitalnej, z innych państw członkowskich lub z państw trzecich. W art. 349 TFUE przewidziano jednak możliwość wprowadzenia środków szczególnych dla takich regionów ze względu na występowanie trwałych ograniczeń, które mają wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną tych regionów. Środki te dotyczą różnych polityk, w tym polityki podatkowej.

 

B. System zwolnień z podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

 

Decyzja Rady nr 940/2014/UE z dnia 17 grudnia 2014 r.[1] uprawnia Francję do ustanowienia, do 31 grudnia 2020 r., zwolnień z podatku od dokowania lub obniżek podatku od dokowania –podatku pośredniego obowiązującego jedynie we francuskich regionach najbardziej oddalonych w odniesieniu do przywozu produktów, niezależnie od ich pochodzenia – ponieważ znaczny przywóz mógłby zagrażać produkcji lokalnej a dodatkowe koszty mogłyby spowodować wzrost cen netto produkcji lokalnej w porównaniu z produktami pochodzącymi z zewnątrz.

Celem tych różnic podatkowych było zatem zrekompensowanie niekorzystnych warunków konkurencji w regionach najbardziej oddalonych w celu utrzymania produkcji lokalnej.

 

W dniu 1 marca 2019 r. władze francuskie zwróciły się do Komisji z wnioskiem o przedłużenie obowiązywania systemu podatku od dokowania na okres po 31 grudnia 2020 r.

 

Aby dać władzom francuskim możliwość zgromadzenia wszystkich niezbędnych danych, których zebranie opóźnił kryzys zdrowotny związany z COVID-19, i aby zapewnić Komisji czas na przedstawienie wyważonego wniosku, uwzględniającego interesy różnych stron, decyzją Rady (UE) 2020/1793 z dnia 16 listopada 2020 r.[2] okres stosowania decyzji Rady nr 940/2014/UE został wydłużony o sześć miesięcy, tzn. do 30 czerwca 2021 r. zamiast do 31 grudnia 2020 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie tej decyzji Rady 18 września 2020 r. zgodnie z procedurą uproszczoną[3] przewidzianą w art. 52 ust. 1 Regulaminu.

 

C. Cel i treść obecnego wniosku

 

Obecny wniosek ustanawia teraz ramy prawne obowiązujące dla podatku od dokowania po 30 czerwca 2021 r.: przewidując na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. nowy system odstępstw, wraz ze zmianą obowiązujących przepisów, które mają sprawić, że system będzie bardziej elastyczny i przejrzysty. Równolegle wydłuża on o sześć miesięcy, do 31 grudnia 2021 r., okres obowiązywania decyzji nr 940/2014/UE, aby dać Francji czas na transpozycję nowego systemu, obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r., do swojego prawa krajowego.

 

D. Procedura w komisji REGI

 

Na posiedzeniu 6 lipca 2020 r. koordynatorzy uzgodnili, że techniczne wnioski ustawodawcze dotyczące odstępstw podatkowych w regionach najbardziej oddalonych na lata 2021–2027 należy rozpatrywać w ramach procedury uproszczonej bez poprawek (art. 52 ust. 1), przy czym sprawozdawcą jest przewodniczący.  Uzgodniono również, że przewodniczący powinien rozesłać projekt sprawozdania do przyjęcia na pierwszym posiedzeniu komisji po otrzymaniu każdego projektu decyzji Rady. Decyzja ta została zatwierdzona przez komisję w pełnym składzie 16 lipca 2020 r.

 

E. Ocena przeprowadzona przez sprawozdawcę

 

Sprawozdawca uważa, że proponowane przedłużenie systemu odstępstw od przepisów podatkowych, które jest w pełni zgodne z art. 349, jest uzasadnione trudnościami gospodarczymi związanymi z produkcją w regionach najbardziej oddalonych oraz koniecznością zrównoważenia niekorzystnych warunków konkurencji w regionach najbardziej oddalonych w celu utrzymania produkcji lokalnej. Proponuje zatem, aby wniosek dotyczący decyzji został zatwierdzony przez Parlament bez poprawek, zgodnie z procedurą uproszczoną określoną w art. 52 ust. 1 Regulaminu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmiana decyzji 940/2014/UE

Odsyłacze

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

18.3.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

24.3.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Procedura uproszczona – data podjęcia decyzji

16.3.2021

Data przyjęcia

22.4.2021

 

 

 

Data złożenia

23.4.2021

 

 

[1] Decyzja Rady nr 940/2014/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. dotycząca systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (Dz.U. L 367 z 23.12.2014, s. 1).

[2] Decyzja Rady (UE) 2020/1793 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniająca okres stosowania decyzji nr 940/2014/UE dotyczącej systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (Dz.U. L 402 z 1.12.2020, s. 21–22).

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności