Procedură : 2021/0051(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0138/2021

Texte depuse :

A9-0138/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2021 - 13

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 168kWORD 49k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze și de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Comisia pentru dezvoltare regională</Commission>

Raportor: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze și de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2021)0095),

 având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0105/2021),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0138/2021),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

A. Cadrul juridic

 

Dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. TFUE, în special articolul 110, nu autorizează, în principiu, nicio diferență de impozitare în regiunile ultraperiferice franceze între produsele locale și cele provenite din Franța metropolitană, din alte state membre sau din țări terțe. Cu toate acestea, articolul 349 din TFUE prevede posibilitatea introducerii unor măsuri specifice în favoarea acestor regiuni, din cauza constrângerilor permanente care le afectează situația economică și socială. Aceste măsuri vizează diverse politici, printre care se numără și politica fiscală.

 

B. Regimul scutirilor fiscale aplicate taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

 

Decizia 940/2014/UE a Consiliului din 17 decembrie 2014[1] autorizează Franța să aplice, până la 31 decembrie 2020, scutiri sau reduceri ale taxei de andocare - un impozit indirect în vigoare numai în regiunile ultraperiferice franceze, aplicabil importurilor de mărfuri, indiferent de originea lor - dat fiind că importurile semnificative ar putea pune în pericol producția locală, iar costurile suplimentare ar putea crește prețurile de cost ale producției locale în comparație cu produsele din exterior.

Prin urmare, scopul acestor diferențe de impozitare a fost acela de a compensa dezavantajele concurențiale care afectează regiunile ultraperiferice, cu scopul de a menține producția locală.

 

La 1 martie 2019, autoritățile franceze au solicitat Comisiei să prelungească regimul taxei de andocare după data de 31 decembrie 2020.

 

Pentru a oferi autorităților franceze posibilitatea de a aduna toate informațiile necesare - operațiune care a fost amânată din cauza crizei sanitare provocate de COVID-19 - și pentru a oferi Comisiei timpul necesar pentru a prezenta o propunere echilibrată, respectând diferitele interese aflate în joc, Decizia (UE) 2020/1793 a Consiliului din 16 noiembrie 2020[2] a prelungit perioada de aplicare a Deciziei nr. 940/2014/UE a Consiliului cu șase luni, și anume până la 30 iunie 2021, în loc de 31 decembrie 2020. Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la această decizie a Consiliului la 18 septembrie 2020, în conformitate cu procedura simplificată[3] prevăzută la articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

 

C. Obiectivul și conținutul prezentei propuneri

 

Prezenta propunere stabilește cadrul juridic aplicabil taxelor de andocare după 30 iunie 2021, instituind un nou regim de derogare pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, cu o revizuire a dispozițiilor actuale pentru a face regimul mai flexibil și mai transparent. În același timp, ea prelungește cu șase luni, până la 31 decembrie 2021, Decizia nr. 940/2014/UE, pentru a permite Franței să aibă timp să transpună în legislația sa națională acest nou regim aplicabil între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2027.

 

D. Procedura în cadrul Comisiei REGI

 

La reuniunea lor din 6 iulie 2020, coordonatorii au convenit ca propunerile legislative tehnice referitoare la derogările fiscale din regiunile ultraperiferice pentru perioada 2021-2027 să fie tratate în conformitate cu procedura simplificată fără amendamente [articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură], președintele fiind raportor.  De asemenea, s-a convenit ca președintele să transmită un proiect de raport spre adoptare la prima reuniune a comisiei de după primirea fiecărui proiect de decizie din partea Consiliului. Această decizie a fost aprobată de întreaga comisie la 16 iulie 2020.

 

E. Evaluarea raportorului

 

Raportorul consideră că prelungirea propusă a regimului de derogare de la normele de impozitare, care respectă pe deplin articolul 349, este justificată de dificultățile economice inerente producției în regiunile ultraperiferice și de necesitatea de a compensa dezavantajele concurențiale care afectează regiunile ultraperiferice, cu scopul de a menține producția locală. Prin urmare, el sugerează ca prezenta propunere de decizie să fie aprobată de Parlament fără amendamente, în conformitate cu procedura simplificată prevăzută la articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Regimul taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze și modificarea Deciziei nr. 940/2014/UE

Referințe

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Data consultării PE

18.3.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

REGI

24.3.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

16.3.2021

Data adoptării

22.4.2021

 

 

 

Data depunerii

23.4.2021

 

 

[1] Decizia nr. 940/2014/UE din 17 decembrie 2014 privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze (JO L 367, 23.12.2014, p. 1).

[2] Decizia (UE) 2020/1793 din 16 noiembrie 2020 de modificare a perioadei de aplicare a Deciziei nr. 940/2014/UE privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze (JO L 402, 1.12.2020, p. 21-22).

Ultima actualizare: 12 mai 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate