Förfarande : 2021/0051(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0138/2021

Ingivna texter :

A9-0138/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 163kWORD 51k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och om ändring av beslut nr 940/2014/EU</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Utskottet för regional utveckling</Commission>

Föredragande: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Förenklat förfarande – artikel 52.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och om ändring av beslut nr 940/2014/EU

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2021)0095),

 med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0105/2021),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0138/2021).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

 

A. Rättslig bakgrund

 

Bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är tillämpliga på unionens yttersta randområden. Bestämmelserna i EUF-fördraget, i synnerhet artikel 110, tillåter i princip inte att de franska yttersta randområdena tillämpar olika beskattning på lokala produkter, produkter från det franska fastlandet, produkter från andra medlemsstater och produkter från tredjeländer. Artikel 349 i EUF-fördraget tillåter dock specifika åtgärder till förmån för dessa områden med hänvisning till bestående svårigheter som påverkar deras ekonomiska och sociala situation. Dessa åtgärder rör olika politikområden, bland annat skattepolitiken.

 

B. Systemet med befrielse från sjötullen i de franska yttersta randområdena

 

Enligt rådets beslut 940/2014/EU av den 17 december 2014[1] fick Frankrike fram till och med den 31 december 2020 medge befrielse från eller nedsättning av sjötullen – en indirekt skatt som enbart gäller i de franska yttersta områdena som tas ut på import av varor, oavsett ursprung – eftersom betydande import kan äventyra den lokala produktionen och merkostnader kan göra den lokala produktionen dyrare i förhållande till produkter utifrån.

Dessa skillnader i skattesats hade därmed till syfte att kompensera för de konkurrensnackdelar som påverkade de yttersta randområdena, för att upprätthålla den lokala produktionen.

 

Den 1 mars 2019 begärde de franska myndigheterna att kommissionen skulle förlänga sjötullsystemet efter den 31 december 2020.

 

För att ge de franska myndigheterna möjlighet att samla in all nödvändig information – ett arbete som hade försenats till följd av covid-19-krisen – och för att ge kommissionen tid att lägga fram ett väl avvägt förslag som respekterar de olika intressen som står på spel, förlängdes genom rådets beslut (EU) 2020/1793 av den 16 november 2020[2] tillämpningsperioden för rådets beslut 940/2014/EU med sex månader, till och med den 30 juni 2021 i stället för till och med den 31 december 2020. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt om detta rådsbeslut den 18 september 2020 enligt det förenklade förfarande[3] som föreskrivs i artikel 52 (1) i arbetsordningen.

 

C. Det föreliggande förslagets syfte och innehåll

 

I det föreliggande förslaget fastställs nu den rättsliga ramen för sjötullen efter den 30 juni 2021 genom inrättande av ett nytt undantagssystem för perioden 1 januari 2022−31 december 2027, med en översyn av de nuvarande bestämmelserna för att göra systemet flexiblare och öppnare. Samtidigt förlängs beslut 940/2014/EU med sex månader, till och med den 31 december 2021, för att ge Frankrike tid att införliva det nya system som är tillämpligt mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2027 i sin nationella lagstiftning.

 

D. Förfarande i REGI-utskottet

 

Vid sitt sammanträde den 6 juli 2020 enades samordnarna om att de tekniska lagstiftningsförslagen om skatteundantag i de yttersta randområdena för 2021–2027 skulle behandlas enligt det förenklade förfarandet utan ändringsförslag (artikel 52.1), med ordföranden som föredragande. Man beslutade också att ordföranden skulle skicka ut ett förslag till betänkande för antagande vid det första utskottssammanträdet efter mottagandet av varje utkast till beslut från rådet. Detta beslut godkändes av hela utskottet den 16 juli 2020.

 

E. Föredragandens bedömning

 

Föredraganden anser att den föreslagna förlängningen av undantaget från skattereglerna, som helt motsvarar kriterierna i artikel 349, motiveras av de ekonomiska svårigheter som är förknippade med produktionen i de yttersta randområdena och behovet av att kompensera de konkurrensnackdelar som påverkar de yttersta randområdena för att upprätthålla den lokala produktionen. Han föreslår därför att förslaget till beslut ska godkännas av parlamentet utan ändringar, i enlighet med det förenklade förfarande som anges i artikel 52.1 i arbetsordningen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och ändring av beslut nr 940/2014/EU

Referensnummer

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Samråd med parlamentet

18.3.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

REGI

24.3.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

16.3.2021

Antagande

22.4.2021

 

 

 

Ingivande

23.4.2021

 

 

[1] Rådets beslut nr 940/2014/EU av den 17 december 2014 om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (EUT L 367, 23.12.2014, s. 1).

[2] Rådets beslut (EU) 2020/1793 av den 16 november 2020 om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen (EUT L 402, 1.12.2020, s. 21–22).

Senaste uppdatering: 12 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy