Διαδικασία : 2020/2073(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0139/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0139/2021

Συζήτηση :

PV 17/05/2021 - 18
CRE 17/05/2021 - 18

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2021 - 13
PV 19/05/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0236

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0139/2021</NoDocSe>
PDF 299kWORD 94k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον</Titre>

<DocRef>(2020/2073(INL))</DocRef>


<Commission>{JURI}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Angel Dzhambazki</Depute>

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Tomasz Frankowski, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον

(2020/2073(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η ΣΛΕΕ»),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 11, 16, 17 παράγραφος 2, 47 και 52,

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά[2],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου[3],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά[4],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας[5] («η οδηγία επιβολής»),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)[6],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας[7],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)[8],

 έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο[9] και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με τίτλο «Αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου – Προς την ενίσχυση της ευθύνης των επιγραμμικών πλατφορμών» (COM(2017)555),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τις κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένες πτυχές της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2017)0708),

 έχοντας υπόψη το Μνημόνιο συμφωνίας της 25ης Ιουνίου 2018 για την επιγραμμική διαφήμιση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Μνημονίου συμφωνίας για την επιγραμμική διαφήμιση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (SWD(2020)0167/2),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0139/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία της Ένωσης και προάγει τις κοινές αξίες της αλληλεγγύης, της πολυμορφίας και της κοινωνικής ένταξης, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 165 ΣΛΕΕ, η Ένωση συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί η συμβολή του αθλητισμού στην επίτευξη των συνολικών στόχων της Ένωσης, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ψηφιοποίηση και η συμμετοχικότητα, και ότι η Ένωση θα πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού στο ψηφιακό περιβάλλον·

Γ. λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο αθλητισμός προωθεί και διδάσκει αξίες όπως ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η συμμετοχικότητα, η πολυμορφία, η δικαιοσύνη, η συνεργασία και η συμμετοχή στα κοινά, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά σε θεμελιώδεις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες και μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτιστική και κοινωνική ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι αξίες αυτές να ενθαρρύνονται από τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους διαδικτυακούς μεσάζοντες, τις εθνικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του αθλητισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της Ένωσης για τον αθλητισμό οφείλει να στηρίζει τους σκοπούς και τους στόχους τόσο του επαγγελματικού όσο και του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ότι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση διακρατικών προκλήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ως φορέας ένταξης· εκτιμώντας ότι φορείς και παράγοντες του αθλητισμού, δήμοι και κοινότητες και η αθλητική κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστούν για έναν πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς αθλητικό τομέα, διευκολύνοντας τη συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα και δη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία ή εθνοτική καταγωγή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οπαδική κουλτούρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής εμπειρίας και όχι απλό ντεκόρ για την εμπορική προώθηση ενός προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικοί με τον αθλητισμό τομείς αντιπροσωπεύουν το 2,12 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης και το 2,72 % των θέσεων απασχόλησης εντός της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις έχουν σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο όσον αφορά τη συμμετοχή και την οικονομία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βάση του επαγγελματικού επιπέδου βρίσκεται ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός και ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού μαζικού αθλητισμού είναι οι μικροί αθλητικοί σύλλογοι που συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη νέων αθλητών και λειτουργούν κυρίως σε εθελοντική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 35 εκατομμύρια ερασιτέχνες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού μαζικής συμμετοχής και στη διάδοση των αθλητικών αξιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών έχει καταστήσει ευκολότερη για όλους τους οπαδούς την πρόσβαση σε αναμεταδόσεις αθλητικών γεγονότων σε κάθε είδους συσκευές, αυξάνοντας τις πιθανότητες έκθεσης σε παράνομο περιεχόμενο και διευρύνοντας τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εκπομπές, και ότι έχει δώσει ευκαιρίες μεγαλύτερης προβολής σε αθλήματα που συνήθως δεν αναμεταδίδονται· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι έχει ενισχύσει την ανάπτυξη νέων επιγραμμικών επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργώντας νέους τρόπους δημιουργίας εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, έχει διευκολύνει την παράνομη διαδικτυακή αναμετάδοση αθλητικών εκπομπών και την επιγραμμική πειρατεία εντός και εκτός της Ένωσης, γεγονός που βλάπτει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον μαζικό αθλητισμό και απειλεί τη διοργάνωση και τη βιωσιμότητα των αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και την οικονομική σταθερότητα ολόκληρου του τομέα του αθλητισμού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια και η εμβέλεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την αντίστοιχη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οπαδική κουλτούρα, η οποία βασίζεται στην ελευθερία να μοιράζονται και να ζουν την αθλητική εμπειρία τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και πριν ή μετά από ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις, αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο του ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην ευρωπαϊκή κοινωνία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων και η διάδοση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο όχι μόνο προκαλούν σημαντική οικονομική ζημία στον τομέα του αθλητισμού, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων από συνδρομές και διαφημίσεις, αλλά είναι επίσης επιζήμιες για τους τελικούς χρήστες, όπως είναι οι οπαδοί και οι καταναλωτές, εξαιτίας, για παράδειγμα, της έκθεσης των εν λόγω τελικών χρηστών στον κίνδυνο κλοπής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε κακόβουλο λογισμικό ή σε άλλες επιγραμμικές μορφές βλάβης ή ζημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων αποτελούν συχνά μέρος των αυξανόμενων δραστηριοτήτων των εγκληματικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πειρατεία επηρεάζει όχι μόνο τις ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις που διατίθενται μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών, αλλά και τις δωρεάν αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 και οι περιορισμοί της πρόσβασης σε αθλητικές εκδηλώσεις έχουν οδηγήσει σε μείωση της πώλησης εισιτηρίων για αθλητικές εκδηλώσεις και ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνδρομών σε αθλητικά κανάλια και για τη διεύρυνση του επιγραμμικού και τηλεοπτικού κοινού, καθώς και για την παράνομη μετάδοση συνεχούς ροής αθλητικών εκδηλώσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της αναμετάδοσης μιας αθλητικής εκδήλωσης συνίσταται στον ζωντανό της χαρακτήρα και ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας χάνεται με την λήξη της εκδήλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη μετάδοση συνεχούς ροής αθλητικών εκδηλώσεων είναι πλέον επιβλαβής κατά τα πρώτα τριάντα λεπτά της εμφάνισής της στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια και μόνο σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται ταχεία αντίδραση προκειμένου να τεθεί τέρμα στην παράνομη αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση πρέπει να επικεντρωθεί στην πηγή των ροών παράνομου περιεχομένου, δηλαδή στους παράνομους διαδικτυακούς ενδιάμεσους και όχι στα άτομα που, χωρίς να θέλουν ή να γνωρίζουν, εμπλέκονται σε παράνομες ροές·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, τα νέα πολυμεσικά κανάλια έχουν πολλαπλασιαστεί για την παράνομη διανομή ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η παράνομη χρήση της τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPTV) λόγω της επέκτασής της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να διακρίνουμε ανάμεσα στην παράνομη αναμετάδοση μιας ολόκληρης αθλητικής εκδήλωσης και στα σύντομα στιγμιότυπα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι οπαδοί όντας κομμάτι της οπαδικής κουλτούρας, προκειμένου να δίνεται δημοσιότητα σε περιστατικά, για παράδειγμα, έκφρασης μίσους και ρατσισμού όταν αυτά συμβαίνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες αναμεταδόσεις θα πρέπει επίσης να διαχωρίζονται από περιεχόμενο που ανταλλάσσεται νομίμως βάσει περιορισμών και εξαιρέσεων που προβλέπονται στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή από περιεχόμενο που δημοσιοποιούν οι δημοσιογράφοι με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, όπως ορίζει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων μετάδοσης από την παράνομη χρήση και πειρατεία δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την ελευθερία του Τύπου ή την ικανότητα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης να ενημερώνουν τους πολίτες·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις είναι γενικού δημόσιου συμφέροντος και ότι, ως εκ τούτου, η πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με αυτές θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες και να μην υπόκειται σε αδικαιολόγητους ή παράνομους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αφορά επίσης δημοσιογράφους και ρεπόρτερ που μπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τη μετάδοση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων από ελεύθερα, μη συνδρομητικά κανάλια διότι πρόκειται για μια μορφή λαϊκής κουλτούρας που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των πολιτών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κατόχων δικαιωμάτων, των ενδιάμεσων και άλλων παρόχων υπηρεσιών που αναπτύσσουν εργαλεία λογισμικού ικανά να εντοπίζουν την παράνομη αναμετάδοση ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων με ελάχιστο περιθώριο σφάλματος αυξάνεται σταθερά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η αξιοπιστία των κοινοποιήσεων που εκδίδονται από τους εν λόγω κατόχους δικαιωμάτων, ενδιάμεσους και άλλους παρόχους υπηρεσιών εξαρτάται από την ακρίβεια και την τεχνική ποιότητα των εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιούν για να εντοπίζουν παράνομες αναμεταδόσεις ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων·

IΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι κάτοχοι δικαιωμάτων, ενδιάμεσοι και λοιποί πάροχοι υπηρεσιών των οποίων τα εργαλεία λογισμικού είναι σε θέση να εντοπίζουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα παράνομες αναμεταδόσεις ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων θα πρέπει να θεωρούνται πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου («certified trusted flaggers»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να απαιτείται η τήρηση προτύπων ποιότητας και ακρίβειας από μία οντότητα για να χαρακτηριστεί νομίμως πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πιστοποιητικό που θα βασίζεται σε κοινές ενωσιακές απαιτήσεις θα ήταν η προτιμητέα επιλογή για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής αναγνώρισης των αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η καινοτομία για την ανάπτυξη βελτιωμένων εργαλείων λογισμικού για τον εντοπισμό και την καταγγελία παράνομων μεταδόσεων ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων θα πρέπει να προωθούνται από την Ένωση και από τα κράτη μέλη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές διοργανώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του δικαίου της Ένωσης, αλλά διαθέτουν μια μοναδική και, ως ένα βαθμό, πρωτότυπη υπόσταση που μπορεί να τις μετατρέψει σε αντικείμενο άξιο προστασίας συγκρίσιμης με εκείνης που επιφυλάσσεται σε έργα που προστατεύονται με δικαιώματα δημιουργού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δίκαιο της Ένωσης δεν υπάρχει εναρμονισμένη προστασία για διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι συγκεκριμένη προστασία για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων προβλέπεται από τη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών, γεγονός που δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και αποτελεί παράγοντα κατακερματισμού του ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει γενικό πλαίσιο για μηχανισμούς προειδοποίησης και δράσης που επιτρέπουν την αφαίρεση του περιεχομένου ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομες πληροφορίες αποθηκευμένες από ενδιάμεσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει μέτρα αστικού δικαίου τα οποία μπορούν να λάβουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις δικαστικές ή διοικητικές αρχές για να αποτρέψουν ή να σταματήσουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώριο για την αναγκαία άμεση παρέμβαση που απαιτείται για να πάψει η παράνομη ζωντανή αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες σχετικά με μηχανισμούς προειδοποίησης και δράσης που δεν έχουν εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο·

Εισαγωγή και γενικές παρατηρήσεις

1. ζητεί από την Επιτροπή, αφού διενεργήσει την απαραίτητη αξιολόγηση αντικτύπου, να υποβάλει χωρίς περιττή χρονοτριβή και βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικών πράξεων, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα·

2. θεωρεί ότι ο αθλητισμός συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την απασχολησιμότητα και τη δημόσια υγεία στην Ένωση· θεωρεί επίσης ότι τα έσοδα που προέρχονται από τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων θα πρέπει να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων που είναι επωφελείς για την κοινωνία, αντικατοπτρίζοντας έτσι την κοινωνική σημασία του αθλητισμού· σημειώνει ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα χρήματα που διατίθενται για τον μαζικό αθλητισμό εξαρτώνται άμεσα από τα έσοδα από τα δικαιώματα των αθλητικών μεταδόσεων· επισημαίνει την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής αλληλεγγύης στο αθλητικό οικοσύστημα και σημειώνει ότι μέρος αυτού του εισοδήματος θα πρέπει να διατεθεί για την ανάπτυξη του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, των αθλημάτων ΑμεΑ και των αθλημάτων μικρότερης δημοσιογραφικής κάλυψης·

3. υπενθυμίζει τη δήλωση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, του Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την οποία «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, και ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με τις παράνομες διαδικτυακές μεταδόσεις αθλητικών εκπομπών»[10]·

Αθλητικές εκδηλώσεις και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

4.  επισημαίνει ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις ως έχουν δεν εμπίπτουν στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· υπενθυμίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης, σε αντίθεση με το δίκαιο σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν προβλέπει ειδικό δικαίωμα για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων· υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν δυνατότητα προστασίας από το λεγόμενο «house right» (δικαίωμα διοργάνωσης) που βασίζεται στη συμβατική σχέση, και ότι το δίκαιο της Ένωσης αναγνωρίζει συγγενικό δικαίωμα στους παραγωγούς των πρώτων υλικών ενσωματώσεων ταινιών όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους· αναγνωρίζει ότι η νομική προστασία, η οποία περιλαμβάνει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι σημαντική για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και δη σε σχέση με την αδειοδότηση των δικαιωμάτων μετάδοσης για τις αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση των εν λόγω δικαιωμάτων αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, πριν από τις χορηγίες, τις διαφημίσεις και το μερτσαντάιζιγκ·

5. τονίζει ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων μετάδοσης στον αθλητισμό θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του·

Διαδικτυακή πειρατεία ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων

6.  εκτιμά ότι η αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών εκδηλώσεων που αναμεταδίδονται ζωντανά και των οποίων η οικονομική αξία έγκειται ακριβώς στη ζωντανή αναμετάδοση είναι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και που απαιτεί νομοθετική απάντηση σε επίπεδο Ένωσης·

7. παρατηρεί ότι η παράνομη μετάδοση συνεχούς ροής αθλητικών εκδηλώσεων είναι ένα διογκούμενο φαινόμενο που είναι επιβλαβές για το αθλητικό οικοσύστημα και τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι εκτίθενται ενδεχομένως σε διάφορες μορφές βλάβης, όπως είναι η κλοπή ταυτότητας, το κακόβουλο λογισμικό (π.χ. που προέρχεται από δωρεάν εφαρμογές, ή η κλοπή ταυτότητας πιστωτικής κάρτας και άλλων προσωπικών δεδομένων), ή άλλες μορφές βλάβης ή ζημίας σχετικών με το διαδίκτυο·

8. σημειώνει ότι οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων επενδύουν σημαντικούς οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας και συνεργάζονται με παρόχους υπηρεσιών·

9. θεωρεί, ταυτόχρονα, ότι οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων θα πρέπει να συμβάλλουν σε ένα ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού και θα συνάδει με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς στόχους·

10.  υπογραμμίζει ότι οι νόμιμες προσφορές αθλητικού περιεχομένου θα πρέπει να προωθούνται καλύτερα στην Ένωση και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα διευκολύνουν τους καταναλωτές στην εξεύρεση νόμιμων τρόπων διαδικτυακής πρόσβασης σε αθλητικό περιεχόμενο· ζητεί από την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο αυτών των τρόπων στο Agorateka.eu και να μεριμνήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας· τονίζει ότι την ευθύνη για τις παράνομες διαδικτυακές δραστηριότητες φέρουν οι πάροχοι ροών και οι πλατφόρμες, και όχι οι καταναλωτές, οι οποίοι συχνά ακούσια ανακαλύπτουν παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και θα πρέπει να ενημερώνονται περαιτέρω σχετικά με τις διαθέσιμες νόμιμες επιλογές·

Ανάγκη αποτελεσματικής επιβολής της προστασίας των δικαιωμάτων

11.  τονίζει ότι, δεδομένων της ιδιαιτερότητας των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων και του γεγονότος ότι η αξία τους περιορίζεται ουσιαστικά στο διάστημα για το οποίο διαρκεί η εν λόγω αθλητική εκδήλωση, οι διαδικασίες επιβολής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερες· θεωρεί, ωστόσο, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα ασφαλιστικά μέτρα και τους μηχανισμούς προειδοποίησης και αφαίρεσης δεν επιτρέπει πάντα σε ικανοποιητικό βαθμό την αποτελεσματική και έγκαιρη επιβολή της προστασίας των δικαιωμάτων για την επανόρθωση της ζημίας που προκαλεί η παράνομη ζωντανή αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένα μέτρα ειδικά για τις ζωντανές αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων, προκειμένου να προσαρμοστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο και να καταστεί κατάλληλο για αυτές τις συγκεκριμένες προκλήσεις·

12. ζητεί να είναι άμεση ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν ταχύτερη η αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε παρανομούσες ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις από διαδικτυακούς ενδιάμεσους και, σε κάθε περίπτωση, να επέρχεται εντός 30 λεπτών από την παραλαβή της κοινοποίησης από τους κατόχους των δικαιωμάτων ή από πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου σχετικά με την ύπαρξη τέτοιας παράνομης μετάδοσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του παρόντος ψηφίσματος, ως «άμεση» νοείται η άμεση ή τουλάχιστον η όσο το δυνατόν ταχύτερη και, σε κάθε περίπτωση, εκείνη που επέρχεται εντός 30 λεπτών από την παραλαβή της κοινοποίησης από τους κατόχους των δικαιωμάτων ή από πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου·

13.  συντάσσεται με την άποψη ότι η αφαίρεση σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να είναι ο επιδιωκόμενος στόχος για παρανομούσες ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ούτε σχετικά με την κυριότητα του εν λόγω δικαιώματος, ούτε σχετικά με το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση της εν λόγω αθλητικής εκδήλωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε τέτοια μέτρα πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική νομική αρχή περί μη επιβολής γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης·

Διασυνοριακή επιβολή των δικαιωμάτων

14.  υπογραμμίζει επίσης ότι το γενικό πλαίσιο που προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε εθνικό επίπεδο και ότι η πολιτική δικονομία και οι μηχανισμοί προειδοποίησης και αφαίρεσης διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· συντάσσεται με την άποψη ότι τα μέσα επιβολής σε διασυνοριακό επίπεδο υστερούν σε αποτελεσματικότητα· ζητεί περαιτέρω εναρμόνιση διαδικασιών και διορθωτικών μέτρων στην Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί, στο πλαίσιο της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλων πιθανών νομοθετικών προτάσεων, ο ειδικός χαρακτήρας των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων·

15. τονίζει ότι οι εθνικές υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου αγωνίζονται για να επιλύσουν προβλήματα όπως η έλλειψη πόρων και εκπαιδευμένου προσωπικού· υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε επίπεδο Ένωσης, εθνικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, για τη βελτίωση της συνολικής νομικής υποδομής σε ολόκληρη την Ένωση·

Διαδικασίες προειδοποίησης και ανάληψης δράσης

16.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπει ότι ορισμένοι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών πρέπει να ενεργούν ταχέως για την αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουν παράνομα, αμέσως μόλις μάθουν ή αντιληφθούν κάτι τέτοιο, με τις προειδοποιήσεις που τους διαβιβάζονται· υποστηρίζει ότι η διαδικασία προειδοποίησης και ανάληψης δράσης θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου περιεχομένου στην Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι η τρέχουσα διαδικασία προειδοποίησης και αφαίρεσης δεν επιτρέπει την ταχεία επιβολή με τρόπο που να παρέχει αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, εάν λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα των ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε διάταξη πρόκειται να εγκριθεί για να διέπει συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είναι σύμφωνη με το γενικό πλαίσιο που ορίζει η σχετική νομοθεσία της Ένωσης·

17. υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (2020/2019(INL)), με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου ενεργούν ταχέως για να καταστήσουν μη διαθέσιμο ή να αφαιρέσουν περιεχόμενο που είναι προδήλως παράνομο· συντάσσεται με την άποψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, μέσω του οποίου θα αφαιρείται αμέσως μια παράνομη αναμετάδοση ζωντανού αθλητικού γεγονότος για την οποία υπάρχει προειδοποίηση από πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανσης παράνομου περιεχομένου ή θα κλειδώνεται η πρόσβαση σε μια τέτοια αναμετάδοση, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί μηχανισμός υποβολής ενστάσεων και προσφυγών·

18. τονίζει ότι το αθλητικό περιεχόμενο συχνά υποβάλλεται σε επεξεργασία από τεχνική άποψη, χάρη στην οποία δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα να το μεταδίδει επιγραμμικά, και ότι οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων – ως κάτοχοι των δικαιωμάτων – γνωρίζουν όλους τους επίσημους δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης, γεγονός που επιτρέπει τον αδιαμφισβήτητο εντοπισμό των παράνομων υπηρεσιών συνεχούς ροής·

19. επιμένει ότι οι πάροχοι διακομιστών και πλατφορμών μετάδοσης ροής οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή εξειδικευμένα εργαλεία ή μέτρα για την αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομες ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις που διατίθενται στις υπηρεσίες τους·

Ασφαλιστικά μέτρα κλειδώματος

20. σημειώνει ότι οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων είναι σχετικά χρονοβόρες και αρχίζουν συνήθως να ισχύουν μετά το πέρας της εκπομπής· επισημαίνει ότι υπάρχουν πρακτικές που διαμορφώθηκαν σε εθνικό επίπεδο, όπως τα ζωντανά και τα δυναμικά ασφαλιστικά μέτρα, και που είναι αποδεδειγμένης αξίας μέσα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πειρατείας των αθλητικών αναμεταδόσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την σκοπιμότητα της θέσπισης διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων με στόχο να καταστούν δυνατά σε πραγματικό χρόνο το κλείδωμα της πρόσβασης ή η αφαίρεση παράνομου επιγραμμικού αθλητικού περιεχομένου με βάση το μοντέλο του «ζωντανών» εντολών κλειδώματος και των «δυναμικών ασφαλιστικών μέτρων»·

21. επιμένει ότι οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων για την αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομες διαδικτυακές αναμεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής τους, πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο το παράνομο περιεχόμενο και δεν οδηγούν σε αυθαίρετο και υπερβολικό κλείδωμα του νόμιμου περιεχομένου·

Διασφαλίσεις

22. αναγνωρίζει ότι το κλείδωμα σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσε να επηρεάσει θεμελιώδη δικαιώματα εάν, υπό έκτακτες συνθήκες, καταστήσει μη προσβάσιμο οποιοδήποτε νόμιμο περιεχόμενο· επισημαίνει συνεπώς την ανάγκη διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το νομικό πλαίσιο εξισορροπεί ορθώς την ανάγκη για αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής και την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα μέτρα επιβολής για την προστασία του ζωντανού περιεχομένου θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αναλογικά, ιδίως για μικρές επιχειρήσεις, ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση για τους θιγόμενους παρόχους υπηρεσιών και χρήστες του διαδικτύου, καθώς και επαρκείς εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Συγγενικό δικαίωμα και δικαίωμα ειδικής φύσεως για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων

23. σημειώνει ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει συγγενικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικά δικαιώματα για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στη νομοθεσία τους, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου «συγγενικού δικαιώματος» στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

24. θεωρεί ότι η θέσπιση στο δίκαιο της Ένωσης ενός νέου δικαιώματος για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων δεν θα δώσει λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και που οφείλονται στην έλλειψη αποτελεσματικής και έγκαιρης επιβολής των υφιστάμενων δικαιωμάτων τους·

Άλλα μέτρα

25. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αρχών των κρατών μελών, κατόχων δικαιωμάτων και ενδιάμεσων· καλεί επίσης την Επιτροπή, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις υφιστάμενες υποδομές και τα υφιστάμενα μέτρα·

Τελικές πτυχές

26. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για να υπάρξει κατάλληλη και αποτελεσματική νομική προστασία των δικαιωμάτων που αφορούν στις αθλητικές διοργανώσεις που αναμεταδίδονται ζωντανά, πρέπει να τροποποιηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Αυτό θα επιτευχθεί εφόσον ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες επιδιώξεις και αρχές:

 να βελτιωθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερο το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και ιδίως τη βραχυπρόθεσμη αξία των εν λόγω αναμεταδόσεων, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη·

 να δημιουργηθεί ενωσιακό σύστημα που θα θεσπίζει κοινά κριτήρια για την πιστοποίηση των «αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου»·

 να αποσαφηνιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία και να εγκριθούν συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίζονται η άμεση αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομο επιγραμμικό ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του παράνομου επιγραμμικού ζωντανού αθλητικού περιεχόμενου για το οποίο υπήρξε προειδοποίηση από πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παράνομες ζωντανές αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων· να νοείται ως «άμεση» η άμεση ή τουλάχιστον η όσο το δυνατόν ταχύτερη και, σε κάθε περίπτωση, εκείνη που επέρχεται εντός 30 λεπτών από την παραλαβή της κοινοποίησης από τους κατόχους των δικαιωμάτων ή από πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου·

 να τονιστεί ότι οι μεσάζοντες θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές υποχρεώσεις όσον αφορά την ταυτότητα των πελατών τους («Know Your Business Customer»), προκειμένου να αποτρέπουν την καταχρηστική αξιοποίηση των υπηρεσιών τους προς διευκόλυνση παράνομων αθλητικών αναμεταδόσεων· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει τέτοιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του επικείμενου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

 περαιτέρω εναρμόνιση, εφόσον είναι σκόπιμο, των διαδικασιών και των μέσων έννομης προστασίας στην Ένωση για τη βελτίωση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό πλαίσιο, με την επιφύλαξη του γενικού πλαισίου της Ένωσης·

 αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων επιβολής με σκοπό τη βελτίωσή τους και τη δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης παράνομου ζωντανού αθλητικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου ζωντανό αθλητικού περιεχομένου για το οποίο υπήρξε προειδοποίηση από πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανσης παράνομου περιεχομένου·

 εναρμόνιση της χρήσης γρήγορων και ευέλικτων διαδικασιών κλειδώματος σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων ήδη διαπιστωμένων, ώστε να είναι εφικτά η άμεση αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομο επιγραμμικό ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του παράνομου επιγραμμικού ζωντανού αθλητικού περιεχόμενου για το οποίο υπήρξε προειδοποίηση από πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, ακολουθώντας το πρότυπο των «ζωντανών» εντολών κλειδώματος και των «δυναμικών ασφαλιστικών μέτρων»·

 μέριμνα ώστε τα προτεινόμενα μέτρα να λαμβάνουν υπόψη την εμβέλεια, το μέγεθος και την συχνότητα της παράβασης και να στοχεύουν τις παράνομες αναμεταδόσεις και όχι τις παράνομες πλην ερασιτεχνικές βιντεοσκοπήσεις και αναρτήσεις στιγμιοτύπων αθλητικών εκδηλώσεων·

 μέριμνα ώστε τα προτεινόμενα μέτρα να είναι αναλογικά και να ισορροπούν ορθά μεταξύ της ανάγκης αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής και της ανάγκης προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών, οι οπαδοί και οι καταναλωτές·

 διευκρίνιση ότι η ευθύνη για την παράνομη μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων δεν βαρύνει τους οπαδούς και τους καταναλωτές·

 συμπλήρωση της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου με μη νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ αρχών των κρατών μελών, κατόχων δικαιωμάτων και ενδιάμεσων·

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

Με την επιφύλαξη των κανόνων που αναμένεται να θεσπιστούν σε σχετικό νόμο της Ένωσης που θα θεσπίζει γενικούς κανόνες για την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, ειδικές διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων θα πρέπει να εισαχθούν στη νομοθεσία της Ένωσης, με στόχο, ιδίως:

 να αποσαφηνιστεί το νόημα της διατύπωσης «ενεργεί ταχέως» που βρίσκεται στο άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με επιγραμμικό ενδιάμεσο, έτσι ώστε με τον όρο «ταχέως» να νοείται η άμεση ή τουλάχιστον η όσο το δυνατόν ταχύτερη παρέμβαση και, σε κάθε περίπτωση, εκείνη που επέρχεται εντός 30 λεπτών από την παραλαβή της κοινοποίησης από τους κατόχους των δικαιωμάτων ή από πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου·

 να θεσπιστεί κοινό ενωσιακό πρότυπο ποιότητας και τεχνικής αξιοπιστίας για τα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι ενδιάμεσοι φορείς και λοιποί πάροχοι υπηρεσιών, με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων αναμεταδόσεων ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό τη δημιουργία συστήματος πιστοποίησης για «αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου»·

 να προβλεφθεί νομικό τεκμήριο βάσει του οποίου οι κοινοποιήσεις που εκδίδονται από πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες και ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, το παράνομο επιγραμμικό ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο που κοινοποιείται από πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανση παράνομου περιεχομένου να αφαιρείται αμέσως ή να κλειδώνεται η πρόσβαση σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί μηχανισμός υποβολής ενστάσεων και προσφυγών·

 να επιτραπούν διαδικασίες άμεσης αφαίρεσης παράνομου ζωντανού αθλητικού περιεχομένου, εφόσον δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ούτε η κυριότητα του δικαιώματος, ούτε η απουσία άδειας αναμετάδοσης·

 να διασφαλιστεί ότι τα προς λήψη από τους ενδιάμεσους μέτρα είναι αποτελεσματικά, αιτιολογημένα, αναλογικά, επαρκή, ότι έχουν ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και η κλίμακα της παράβασης, έχοντας μεριμνήσει, για παράδειγμα, ώστε η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου ή το κλείδωμα της πρόσβασης σε αυτό να μην συνεπάγεται κλείδωμα ολόκληρης της πλατφόρμας που περιέχει νόμιμες υπηρεσίες·

 να ληφθούν μέτρα που διευκολύνουν την εξεύρεση νόμιμων μέσων πρόσβασης σε αθλητικό περιεχόμενο, με την επικαιροποίηση, μεταξύ άλλων, του καταλόγου των παρόχων παρόμοιων μέσων στο Agorateka.eu και μεριμνώντας ώστε οι θεατές να ενημερώνονται σχετικά με τα εν λόγω νομικά μέσα και σχετικά με το πως μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για την πρόσβαση σε περιεχόμενο όταν εφαρμόζονται τα μέτρα κλειδώματος·

 να προβλεφθούν και να υποστηριχθούν ενεργά λύσεις περί επιβολής, όπως είναι οι ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών· από την άποψη αυτή, θα χρειαστεί η Επιτροπή να υποβάλει εκθέσεις και να αξιολογεί την καταλληλότητα και τον αντίκτυπο της θέσπισης υποχρέωσης για τους παρόχους επιγραμμικού υλικού να προβαίνουν σε αφαίρεση ή σε κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομες αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων που διατίθενται στις υπηρεσίες τους·

Η οδηγία 2004/48/ΕΚ (η οδηγία επιβολής) θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου:

 να θεσπιστεί η δυνατότητα της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής να εκδίδει ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία να ζητείται κλείδωμα σε πραγματικό χρόνο της πρόσβασης σε παράνομο διαδικτυακό ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο ή αφαίρεση αυτού·

 να επιτρέπεται η χρήση ασφαλιστικών μέτρων κλειδώματος που διαρκούν καθ’ όλη τη ζωντανή μετάδοση μιας αθλητικής εκδήλωσης αλλά περιορίζονται στη διάρκεια της, ούτως ώστε ο παρανομών ιστότοπος να κλειδώνεται μόνο για τη διάρκεια του αγώνα· να είναι τα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα προσωρινά·

 να εναρμονιστεί η νομοθεσία ώστε να είναι δυνατή, στην περίπτωση των ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων, η χρήση ασφαλιστικών μέτρων για το κλείδωμα της πρόσβασης όχι μόνο στον παρανομούντα ιστότοπο, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο προβαίνει στην ίδια παράβαση, ανεξάρτητα από το όνομα τομέα ή τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται, και χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων ασφαλιστικών μέτρων·

 να διευκρινιστεί ότι η αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως ή όσο το δυνατόν ταχύτερα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 30 λεπτών από την παραλαβή της κοινοποίησης από τους δικαιούχους ή από πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, υπό την προϋπόθεση ότι το παράνομο της αναμετάδοσης έχει κοινοποιηθεί από πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου ή, σε περίπτωση αδιαμφισβήτητου περιστατικού, από τον ίδιο τον κάτοχο των δικαιωμάτων· να παρέχονται σαφέστατα στοιχεία στους κατόχους των δικαιωμάτων ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου· για τον σκοπό αυτό, το κλείδωμα της πρόσβασης ή η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου θα πρέπει κατ’ αρχήν να μην συνεπάγεται κλείδωμα της πρόσβασης σε διακομιστή που φιλοξενεί νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες και νομίμως παρεχόμενο περιεχόμενο·

 να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών και μέσω της δημιουργίας ενεργού και ενημερωμένου δικτύου εθνικών αρχών· να ζητηθεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από τον ορισμό ανεξάρτητης διοικητικής αρχής σε κάθε κράτος μέλος, η οποία θα αναλάβει να διαδραματίσει ρόλο στο σύστημα επιβολής, ιδίως όταν χρειάζεται ταχεία παρέμβαση, για παράδειγμα σε περίπτωση επιγραμμικής πειρατείας ζωντανού αθλητικού περιεχομένου·

 να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ενδιάμεσων και κατόχων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την προώθηση της σύναψης μνημονίων συμφωνίας που θα μπορούσαν να προβλέπουν ειδική διαδικασία προειδοποίησης και ανάληψης δράσης.

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Η εκμετάλλευση αθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων που ωφελούν τους πάντες και ενέχουν, για παράδειγμα, φορολογικά έσοδα για τα κράτη. Σήμερα, το σημαντικότερο μέρος των εσόδων των κατόχων δικαιωμάτων (80 %) προέρχεται από τα δικαιώματα αναμετάδοσης και υφίσταται απώλειες εξαιτίας της παράνομης εκμετάλλευσης των αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων.

Το πρόβλημα της ψηφιακής πειρατείας των αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων εξελίσσεται διαρκώς σε ό,τι αφορά την κλίμακα και τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τη μεθοδολογία και τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι παρανομούντες για να λάβουν νομίμως μεταδιδόμενο σήμα και σε σχέση με τους τρόπους μετάδοσης δεδομένων και σημάτων. Υπάρχουν διάφορες πηγές και μορφές πειρατείας (τηλεφόρτωση, μετάδοση συνεχούς ροής IPTV[11]) και οδηγούν σε διαφορετικές πιθανές λύσεις. Για παράδειγμα, η βιντεοσκόπηση εντός του σταδίου και η ζωντανή αναμετάδοση στιγμιοτύπων από θεατές διαφέρουν από τις περιπτώσεις στις οποίες οι εικόνες λαμβάνονται από ζωντανή τηλεοπτική αναμετάδοση που μεταδίδεται διαδικτυακά (στο προηγούμενο παράδειγμα δεν παραβιάζεται το δικαίωμα αναμετάδοσης και εκπομπής και, ως εκ τούτου, δεν έχουν εφαρμογή οι κανόνες επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μπορεί να προτιμηθεί η επίκληση του δικαίου των συμβάσεων).

Πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα και ο εισηγητής επιθυμεί να επικεντρωθεί στο κύριο πρόβλημα που δημιουργούν εξειδικευμένοι επαγγελματικοί ιστότοποι με επιχειρηματικό μοντέλο, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τέλη ή από διαφημίσεις και παρέχουν πρόσβαση σε παράνομο αθλητικό περιεχόμενο - δραστηριότητα που διεκπεραιώνουν κυρίως εγκληματικές οργανώσεις και που πρέπει να διαφοροποιείται από τις ανταλλαγές φωτογραφιών των οπαδών. Το γεγονός ότι πέφτουν θύμα πειρατείας και δωρεάν αναμεταδόσεις σημαίνει μάλλον ότι η πειρατεία των αθλητικών αναμεταδόσεων δεν αποτελεί ανιδιοτελή δραστηριότητα και ότι δεν είναι ενδεχομένως απλώς μια αντίδραση στο υπέρογκο κόστος της καταβλητέας συνδρομής για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων. Πρόκειται για παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους δημιουργίας εσόδων (είτε άμεσους, όπως οι συνδρομές, είτε έμμεσους, όπως οι διαφημίσεις ή η διάδοση κακόβουλου λογισμικού) και αποσκοπεί σε μεγάλα κέρδη εκμεταλλευόμενη δικαιώματα που δεν έχει αποκτήσει νόμιμα και χωρίς καμία πρόθεση επανεπένδυσης. Η επιθυμία του εισηγητή δεν είναι να διωχθούν άτομα, οπαδοί, που ίσως δεν συνειδητοποιούν καν ότι παρακολουθούν παράνομο περιεχόμενο, αλλά επαγγελματίες πειρατές που διαπράττουν παραβάσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Επίσης, όπως επισημαίνεται και από μια πρόσφατη μελέτη[12] και από την Ευρωπόλ, διατρέχουν και οι καταναλωτές υπαρκτό κίνδυνο διότι εκτίθενται σε κακόβουλα λογισμικά δωρεάν εφαρμογών, μπορεί να τους κλέψουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, κλπ.

Τούτων δοθέντων, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να παταχθεί η διανομή αθλητικών αναμεταδόσεων χωρίς άδεια.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνουν αντιληπτές οι κύριες προκλήσεις, να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχουν ήδη διαθέσιμα νομικά μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, να εντοπιστούν οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου που χρήζουν αντιμετώπισης και, τέλος, να απαριθμηθούν οι πιθανές λύσεις.

Το υπό συζήτηση πρόβλημα

Το κύριο πρόβλημα για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων έγκειται στην πειρατεία των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων, η οικονομική αξία των οποίων έγκειται ακριβώς στο «ζωντανό» της αναμετάδοσης. Τούτο ισχύει, για παράδειγμα, για ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγώνες πυγμαχίας, ποδηλατικούς αγώνες. Σε αντίθεση με άλλα περιεχόμενα, όπως είναι οι ταινίες, οι σειρές ή τα βιβλία (και ενδεχομένως ορισμένα αθλήματα, όπως ο χορός στον πάγο που βασίζεται σε χορογραφία που ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον και αξία αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της εκδήλωσης), η κύρια βλάβη προκαλείται κατά τη διάρκεια του αγώνα και το περιθώριο δράσης κατά της πειρατείας που υπάρχει είναι σύντομο και περιορίζεται, βασικά, στο διάστημα μέχρι τη λήξη του αγώνα. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της «ζωντανής» μετάδοσης αθλητικής εκδήλωσης, το μόνο ουσιαστικό διορθωτικό μέτρο είναι ο άμεσος τερματισμός της χωρίς άδεια αναμετάδοσης, προτού αυτή χάσει την αξία της.

Το πρόβλημα με τα σημερινά μέτρα επιβολής είναι συνήθως ότι η αποκατάσταση της τάξης φθάνει πολύ αργά: τα μέτρα επιβολής που βασίζονται στο αστικό δίκαιο, όπως είναι οι μηχανισμοί προειδοποίησης και αφαίρεσης και τα ασφαλιστικά μέτρα, είναι σχετικά χρονοβόρα και η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό φτάνει στην πράξη πολύ αργά.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να βρεθεί λύση που θα επιτρέπει τον άμεσο τερματισμό της παράβασης· πρέπει εντούτοις να τονιστεί ότι μια τέτοια λύση πρέπει να περιορίζεται στις ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, αιτιολογούμενη αποκλειστικά και μόνο από την ιδιαιτερότητά τους, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και να συνοδεύεται από κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης

Ποια δικαιώματα μπορούν να προστατευθούν

Ο ίδιος ο αθλητικός αγώνας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι δεν αποτελεί «έργο» που δικαιούται προστασία βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας[13]· Ωστόσο, το Δικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση Premier League[14] ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις καθαυτές έχουν μοναδικό και, στο βαθμό αυτό, πρωτότυπο χαρακτήρα που μπορεί να τις μετατρέπει σε αντικείμενο άξιο προστασίας συγκρίσιμης με την προστασία των έργων και ότι η προστασία αυτή μπορεί να παρέχεται, κατά περίπτωση, από τις διάφορες εθνικές έννομες τάξεις. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες για να παρέχουν νομική προστασία σε αθλητικές εκδηλώσεις συγκρίσιμη με το δικαίωμα του δημιουργού. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες. Η Ιταλία εισήγαγε στη νομοθεσία της ένα νέο «συγγενές δικαίωμα» στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο παρέχει προστασία των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων του αθλητισμού από την οποία μπορούν να επωφεληθούν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων. Στη Γαλλία, θεσπίστηκε ειδική προστασία στον γαλλικό αθλητικό κώδικα[15] (εκτός νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), η οποία παρέχει στους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων ένα δικαίωμα εκμετάλλευσης των εκδηλώσεων που διοργανώνουν. Αυτό το ειδικής φύσεως δικαίωμα παρέχει μονοπώλιο επί του δικαιώματος μετάδοσης της εκδήλωσής τους. Το συγκεκριμένο αυτό δικαίωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεσες ενέργειες κατά του παρανομούντος ιστότοπου. Υπάρχει ωστόσο θέμα αποτελεσματικότητας των ενεργειών που βασίζονται στο κοινό δίκαιο. Η Πορτογαλία προβλέπει ειδικό κανόνα για την προστασία των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων.

Επιπλέον, ενώ η αθλητική εκδήλωση καθαυτή δεν μπορεί να προστατευθεί βάσει δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας[16], η βιντεοσκόπηση μιας αθλητικής εκδήλωσης ή η αναμετάδοσή της δικαιούται προστασίας βάσει του δικαίου της Ένωσης. Υπό την προϋπόθεση ότι η βιντεοσκόπηση πληροί το επίπεδο πρωτοτυπίας (όπως φαίνεται να συμβαίνει συνήθως[17]), η βιντεοσκόπηση αθλητικών εκδηλώσεων προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγενές δικαίωμα αναγνωρίζεται σε παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων για την πρώτη βιντεοσκόπηση των οπτικοακουστικών έργων τους και σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για το ραδιοτηλεοπτικό σήμα[18]. Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, εφόσον ενεργούν ως παραγωγοί της οπτικοακουστικής κάλυψης της εκδήλωσης ή ως ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ή αφού αποκτήσουν το δικαίωμα βάσει σύμβασης, καθίστανται κάτοχοι του δικαιώματος. Μια σημαντική πηγή εσόδων για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων προέρχεται από την πώληση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης.

Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων έχουν δικαιώματα επιβολής βάσει των οποίων μπορούν να κινηθούν κατά της άνευ αδείας αναμετάδοσης της αθλητικής εκδήλωσης που διοργανώνουν, συμπεριλαμβανομένων των «ζωντανών» εκδηλώσεων. Ένδικα μέσα προστασίας υπάρχουν και η νομική προστασία των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων είναι επαρκής και δεν απαιτείται δημιουργία νέου δικαιώματος.

Η επιβολή των δικαιωμάτων δεν είναι εφικτή για ζωντανές αναμεταδόσεις αγώνων.

Η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει ήδη γενικό πλαίσιο που επιτρέπει τη χρήση μέτρων επιβολής από τους κατόχους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών μηχανισμών. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο[19] παρέχει ένα οριζόντιο εργαλείο βάσει του οποίου ορισμένοι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών πρέπει να ενεργούν ταχέως για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε παράνομες πληροφορίες που αποθηκεύουν κατόπιν προειδοποιήσεων που τους διαβιβάζονται (μηχανισμός προειδοποίησης και αφαίρεσης)[20]· Στην ειδική περίπτωση των παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το άρθρο 11 της οδηγίας του 2004 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED)[21] προβλέπει ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μπορούν να εκδίδουν ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύουν τη συνέχιση μιας παραβίασης βάσει δικαστικής απόφασης με την οποία διαπιστώνεται η παραβίαση εις βάρος των άμεσα παρανομούντων, αλλά και εις βάρος ενδιαμέσων των οποίων οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τρίτο για την παραβίαση δικαιωμάτων. Το άρθρο 9 της IPRED προβλέπει τη λήψη προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων για την πρόληψη επικείμενης παράβασης ή για την απαγόρευση της συνέχισης της εικαζόμενης παράβασης. Το άρθρο 8 της οδηγίας Infosoc[22] προβλέπει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά ενδιαμέσων οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτον για την παραβίαση δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος.

Παρά την ύπαρξη αυτού του πλαισίου, οι μηχανισμοί προειδοποίησης και αφαίρεσης και οι μηχανισμοί ασφαλιστικών μέτρων έχουν όρια, ιδίως όταν πρόκειται για «ζωντανές» αναμεταδόσεις αγώνων. Οι διαδικασίες προειδοποίησης και ανάληψης δράσης χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν οι παρανομούντες ιστότοποι καθυστερούν να ανταποκριθούν στις προειδοποιήσεις αφαίρεσης. Οι μηχανισμοί ασφαλιστικών μέτρων, δεδομένης της διάρκειας της διαδικασίας, δεν συνάδουν με την ανάγκη έγκαιρου ένδικου μέσου που απαιτείται στην περίπτωση των ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων.

Λύσεις που αναπτύχθηκαν σε εθνικό επίπεδο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, εφαρμόζεται η πρακτική των ζωντανών εντολών κλειδώματος, άμεσης εφαρμογής αλλά χρονικά περιορισμένης (για όσο διαρκεί η ζωντανά μεταδιδόμενη αθλητική εκδήλωση). Δεν στοχεύει μεμονωμένους ιστότοπους αλλά εξυπηρετητές από τους οποίους προέρχεται η παράνομη μετάδοση περιεχομένου και οι οποίοι καλύπτουν διάφορες διευθύνσεις IP. Η εστίαση στο σημείο διανομής της παράνομης αναμετάδοσης συνεχούς ροής, που είναι βεβαίως οι διακομιστές συνεχούς ροής, καθιστά τη διαδικασία επιβολής πιο αποτελεσματική αλλά ενδέχεται επίσης να μην είναι αναλογική και να βλάπτει τα δικαιώματα τρίτων, αφού οποιοδήποτε κλείδωμα εξυπηρετητή μπορεί να κλειδώσει και νόμιμο περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτόν.

Άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διοικητικές διαδικασίες και προαιρετικά μέτρα. Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν εγκρίνει διοικητικού χαρακτήρα σύστημα κλειδώματος. Στην Πορτογαλία, βάσει συμφωνίας προαιρετικού χαρακτήρα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, με συμμετοχή της διοίκησης, καθίσταται δυνατό το κλείδωμα της ροής σε πραγματικό χρόνο. Στη Δανία, ο κώδικας δεοντολογίας για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων κλειδώματος της πρόσβασης σε υπηρεσίες που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τον οποίο συνυπέγραψαν η Ένωση Φορέων Τηλεπικοινωνιών και η Δανική Συμμαχίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ο οποίος αναθεωρήθηκε στα τέλη Μαΐου 2020, επιδιώκει την εφαρμογή κλειδώματος με απλούστερο τρόπο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την IPRED[23] αναγνωρίζουν το παραδεκτό των ασφαλιστικών μέτρων που αποσκοπούν ειδικά στην πρόληψη του κατοπτρισμού, των λεγόμενων δυναμικών ασφαλιστικών μέτρων. Δυναμικά ασφαλιστικά μέτρα έχουν ήδη εκδοθεί σε αρκετά κράτη μέλη, αν και διαφορετικών εμβελειών και στόχων. Η δυνατότητα χρήσης αυτού του είδους των ασφαλιστικών μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχυθεί και να εναρμονιστεί.

Η θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της άμεσης δράσης και της άμεσης αφαίρεσης περιεχομένου πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων διαφάνειας.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η πειρατεία ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων αποτελεί πραγματικό πρόβλημα με σημαντικές συνέπειες που δεν αναμένεται να μειωθούν στο μέλλον και που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει σε επαρκή βαθμό την αποτελεσματική προστασία των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών διοργανώσεων. Είναι εντούτοις πεπεισμένος ότι η λύση δεν έγκειται στη δημιουργία ενός νέου δικαιώματος για διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά στη βελτίωση της επιβολής του νόμου με στόχο την αποτελεσματική και πλήρη επιβολή της προστασίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να προσαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση επιβολή των δικαιωμάτων για ζωντανές αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων για το κλείδωμα σε πραγματικό χρόνο της πρόσβασης ή την αφαίρεση από το διαδίκτυο αθλητικού περιεχομένου που αναμεταδίδεται χωρίς άδεια. Επίσης, προτείνει να αναζητηθούν μέτρα για την στήριξη των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών.


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (28.1.2021)

<CommissionInt>προς την {JURI}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</CommissionInt>


<Titre>με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον</Titre>

<DocRef>(2020/2073(INL))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): <Depute>Tomasz Frankowski</Depute>

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας:

 να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την απασχολησιμότητα και τη δημόσια υγεία στην Ένωση[24]·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητες και τη συμβολή του αθλητισμού στην επίτευξη των εν γένει στόχων της Ένωσης, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ψηφιοποίηση και η συμμετοχικότητα, οφείλει δε να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού στο ψηφιακό περιβάλλον·

3. υπενθυμίζει επίσης ότι ο αθλητισμός προωθεί και διδάσκει αξίες όπως ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η συμμετοχικότητα, η πολυμορφία, η δικαιοσύνη, η συνεργασία και η συμμετοχή στα κοινά και μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτιστική και κοινωνική ανάγκη· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι αξίες αυτές να ενθαρρύνονται από τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους διαδικτυακούς μεσάζοντες, τις εθνικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του αθλητισμού· υπενθυμίζει ότι η πολιτική της Ένωσης για τον αθλητισμό οφείλει να στηρίζει τους σκοπούς και τους στόχους τόσο του επαγγελματικού όσο και του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ότι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση διακρατικών προκλήσεων·

4. τονίζει ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ενώνει ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και λειτουργεί ως φορέας ένταξης· καλεί φορείς και παράγοντες του αθλητισμού, δήμους και κοινότητες, καθώς και την αθλητική κοινότητα να συνεργαστούν για έναν πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς αθλητικό τομέα, διευκολύνοντας τη συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα και δη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία ή εθνοτική καταγωγή· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να έχουν οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και δη σε επίπεδο λήψης αποφάσεων·

5. τονίζει ότι η οπαδική κουλτούρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής εμπειρίας και όχι απλό ντεκόρ για την εμπορική προώθηση ενός προϊόντος·

6. αντιλαμβάνεται ότι οι σχετικοί με τον αθλητισμό τομείς αντιπροσωπεύουν το 2,12 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης και το 2,72 % των θέσεων απασχόλησης εντός της Ένωσης· αντιλαμβάνεται ότι άλλοι τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό συμβάλλουν επίσης στο ΑΕγχΠ της Ένωσης[25]· τονίζει ότι στη βάση του επαγγελματικού επιπέδου βρίσκεται ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός και ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού μαζικού αθλητισμού είναι οι μικροί αθλητικοί σύλλογοι που συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη νέων αθλητών και λειτουργούν κυρίως σε εθελοντική βάση· σημειώνει ότι 35 εκατομμύρια ερασιτέχνες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού μαζικής συμμετοχής και στη διάδοση των αθλητικών αξιών· επισημαίνει τον σημαντικό επιτόπιο αντίκτυπο που έχουν οι αθλητικές εκδηλώσεις, τόσο από την άποψη της συμμετοχής όσο και από οικονομική άποψη, διότι τονώνουν την οικονομία των περιοχών που τις φιλοξενούν αφού προσελκύουν πολλούς τουρίστες, καθώς και χορηγούς και επιχειρηματίες έτοιμους να επενδύσουν σε αυτές τις περιοχές·

7. εκτιμά ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα ζωντανής μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τον αθλητισμό στην Ένωση, με τα έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις και μερτσαντάιζινγκ να έπονται, καθώς και ότι οι μεταδόσεις αυτές αποτελούν σημαντική πηγή περιεχομένου για τους φορείς μέσων ενημέρωσης, όπως τα τηλεοπτικά κανάλια και οι υπηρεσίες OTT· επισημαίνει την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής αλληλεγγύης στο αθλητικό οικοσύστημα και σημειώνει ότι μέρος αυτού του εισοδήματος θα πρέπει να διατεθεί για την ανάπτυξη του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, δεδομένου ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η αναδιανομή στον μαζικό αθλητισμό εξαρτάται άμεσα από τα έσοδα από τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης του αθλητισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν αυτού του είδους την ανακατανομή προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της χρηματοδότησης στο ψηφιακό περιβάλλον, διασφαλίζοντας έτσι την δεδομένη χρηματοδότηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την αυτονομία του αθλητισμού·

8. εκτιμά ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνει την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού αλλά προσφέρει επίσης πολλές νέες ευκαιρίες σε αθλητές, διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και στον ίδιο τον αθλητισμό στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένου του παραολυμπιακού αθλητισμού· υπογραμμίζει ότι ενισχύει την αθλητική εμπειρία για τους καταναλωτές, αυξάνει τις πιθανότητες έκθεσης και διευρύνει τα ακροατήρια και τη συμμετοχή τους· καλεί τους παράγοντες του αθλητισμού, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους διαδικτυακούς μεσάζοντες και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με ορθές πρακτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών μεταδόσεων, και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον προκειμένου να αυξηθεί η προβολή αθλημάτων που συνήθως δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά·

9. επισημαίνει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον είναι η διαδικτυακή πειρατεία των ζωντανών μεταδόσεων των αγώνων που διοργανώνουν·

10. υπενθυμίζει ότι η παράνομη μετάδοση ροής πραγματοποιείται από ένα σύνθετο, μυστικό, πολυεθνικό δίκτυο που γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα· σημειώνει ότι, μόνο τον Ιανουάριο του 2019, ο αριθμός των επισκέψεων σε πειρατικούς αθλητικούς ιστότοπους έφτασε τα 362,7 εκατομμύρια· εφιστά την προσοχή στα στατιστικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι φίλαθλοι χρησιμοποιούν παράλληλα και νόμιμα και παράνομα μέσα πρόσβασης σε αθλητικό περιεχόμενο[26]· τονίζει ότι, επιπλέον των εν γένει μέτρων κατά της πειρατείας, χρειάζεται και μια πιο ψύχραιμη και στοχευμένη προσέγγιση των απαιτήσεων των καταναλωτών, με προσφορά διαφορετικών συνδρομών και τρόπων πληρωμής· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένο διαδικτυακό περιεχόμενο ροής εκθέτει ενδεχομένως τους τελικούς χρήστες σε άλλες μορφές βλάβης, όπως είναι η υποκλοπή ταυτότητας και άλλες παρεμφερείς διαδικτυακές παρεισφρύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) της Επιτροπής σχετικά με την επιγραμμική διαφήμιση και τα ΔΔΙ, μια προαιρετική συμφωνία που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των διαφημιστικών εσόδων για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαδίδουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης·

11. υπενθυμίζει ότι η μεγάλη αύξηση των χωρίς άδεια ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων βλάπτει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και απειλεί τη διοργάνωση και τη βιωσιμότητα των αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την οικονομική σταθερότητα ολόκληρου του τομέα του αθλητισμού·

12. σημειώνει ότι οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων επενδύουν σημαντικούς οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας, συνεργάζονται με παρόχους υπηρεσιών, και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες ψηφιακές υποδομές για τα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, τις λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, τα δεδομένα και τη στατιστική ανάλυση· τονίζει ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων μετάδοσης από τα μέσα ενημέρωσης στον αθλητισμό συνιστούν απειλή για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του·

13. τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στη μετάδοση αθλητικών εκπομπών είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα και για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων μετάδοσης από την παράνομη χρήση και πειρατεία δεν πρέπει να επηρεάζουν την ελευθερία του Τύπου, την ικανότητα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης να ενημερώνουν τους πολίτες ή την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση, τη ελευθερία της έκφρασης και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών στο διαδίκτυο·

14. τονίζει ότι η COVID-19 είχε καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον τομέα του αθλητισμού και στους συναφείς κλάδους· υπογραμμίζει συγκεκριμένα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο μαζικός αθλητισμός και τα μικρά σωματεία στην αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας και καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά αυτούς τους τύπους δραστηριοτήτων μέσω κάθε σχετικής χρηματοδότησης και πρωτοβουλίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι, στις σημερινές συνθήκες, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο νέων τρόπων διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών τεχνολογιών·

15. υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες, άπτονται του γενικού δημόσιου συμφέροντος και ότι όλοι πολίτες πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση σε ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με αυτές τις διοργανώσεις· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση δημοσιογράφων του ραδιοφώνου και ρεπόρτερ σε αθλητικές εκδηλώσεις διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο αφού οι καταναλωτές ενημερώνονται για εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις μέσω ρεπορτάζ· ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη μετάδοση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων από ελεύθερα, μη συνδρομητικά κανάλια διότι ο αθλητισμός είναι μια μορφή λαϊκής κουλτούρας που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των πολιτών·

16. υπογραμμίζει ότι η διαδικτυακή πειρατεία ζωντανών αθλητικών εκπομπών πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν η αθλητική εκδήλωση μεταδίδεται δωρεάν στην τηλεόραση ή μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών·

17. υπογραμμίζει ότι οι νόμιμες προσφορές αθλητικού περιεχομένου θα πρέπει να προωθηθούν καλύτερα στην Ένωση και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα διευκολύνουν την εξεύρεση νόμιμων προσφορών αθλητικού περιεχομένου· ζητεί από την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των εν λόγω προσφορών στο Agorateka.eu και να μεριμνά για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας· τονίζει ότι την ευθύνη για τις παράνομες διαδικτυακές δραστηριότητες φέρουν οι πάροχοι ροών και οι πλατφόρμες, και όχι οι καταναλωτές, οι οποίοι συχνά ακούσια ανακαλύπτουν παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και θα πρέπει να ενημερώνονται περαιτέρω σχετικά με τις διαθέσιμες νόμιμες επιλογές·

18. υπενθυμίζει τη δήλωση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, του Μαρτίου 2019, σύμφωνα με το οποίο «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, και ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με τις παράνομες διαδικτυακές μεταδόσεις αθλητικών εκπομπών»[27]·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών εκπομπών, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ενιαίο νομικό πλαίσιο στα κράτη μέλη· τονίζει ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων· τονίζει την ανάγκη για έναν κανονισμό πανευρωπαϊκής εμβέλειας που θα παρέχει ολοκληρωμένη απάντηση στην παράνομη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αθλητικών αγώνων αποσαφηνίζοντας την ευθύνη που βαρύνει τις πλατφόρμες που φιλοξενούν τέτοιες παράνομες μεταδόσεις και που θα πρέπει να ενσωματώνει τις σχετικές διατάξεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

20. τονίζει ότι το αθλητικό περιεχόμενο διανέμεται συνήθως αποκλειστικά και πολύ συχνά με υδατοσήμανση ή/και με «δακτυλικό αποτύπωμα», κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα να μεταδίδει το εν λόγω αθλητικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, και ότι οι κοινοποιήσεις που αποστέλλουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων σε μεσάζοντες σχετικά με παράνομες ροές ή βιντεοκλίπ δεν αμφισβητούνται σχεδόν ποτέ·

21. τονίζει ότι οι μεσάζοντες θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές υποχρεώσεις όσον αφορά την ταυτότητα των πελατών τους («Know Your Business Customer»), προκειμένου να αποτρέπουν την καταχρηστική αξιοποίηση των υπηρεσιών τους προς διευκόλυνση παράνομων αθλητικών αναμεταδόσεων· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει τέτοιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του επικείμενου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

22. ζητεί η αφαίρεση παράνομων ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων από διαδικτυακούς μεσάζοντες να είναι άμεση, ή να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα, εντός 15 ή 30 λεπτών, μετά τη λήψη της κοινοποίησης από τους κατόχους δικαιωμάτων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική· ζητεί ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό «κοινοποίησης και δράσης» και σεβασμό της μη επιβολής γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· καλεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής να λάβουν αυτοβούλως πρόσθετα μέτρα για την αφαίρεση ή την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε παράνομες ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις· εκτιμά ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή συστήματα επισήμανσης και καταγγελίας, καθώς και μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και προσφυγής, προκειμένου να αποτρέπονται παράνομες χρήσεις ή πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού·

23. επιμένει ότι οι πάροχοι διακομιστών και πλατφορμών μετάδοσης ροής οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή εξειδικευμένα εργαλεία ή μέτρα για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε παράνομες ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις που διατίθενται στις υπηρεσίες τους·

24. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να συνεχίσουν να παροτρύνουν τους καταναλωτές σε μια ευσυνείδητη επιγραμμική κατανάλωση αθλητικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι γίνονται σεβαστές η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και οι κανόνες περί ανταγωνισμού· σημειώνει ότι στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να συμμετέχουν διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων, σωματεία και φορείς της εκπαίδευσης σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο της πειρατείας στον τομέα του αθλητισμού.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Αλέξης Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ibán García Del Blanco, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Radka Maxová, Diana Riba i Giner

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Radka Maxová

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

The Left

Αλέξης Γεωργούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

 

3

-

Verts/ALE

Marcel Kolaja, Diana Riba i Giner, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Emmanuel Maurel, Sabrina Pignedoli, Luisa Regimenti, Yana Toom

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters

Renew

Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gilles Lebreton, Luisa Regimenti

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

 

6

-

S&D

Tiemo Wölken

Renew

Karen Melchior

ID

Gunnar Beck

Verts/ALE

Patrick Breyer, Heidi Hautala

The Left

Emmanuel Maurel

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92.

[3] ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 82.

[4] ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 1.

[5] ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45.

[6] ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.

[7] ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.

[8] ΕΕ L 095 της 15.4.2010, σ. 1.

[9] ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50.

[10] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_EL.pdf (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ).

[11] Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του IPTV, βλ. Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019), Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models infringing intellectual property rights – Report, Νοέμβριος 2019.

[12] EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment.

[13] Βλέπε συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-403/08 και 429/08 Football Association Premier League Ltd και λοιποί κατά QC Leisure κ.λπ. και Karen Murphy κατά Media Protection Services Ltd (2011) Συλλογή I-9083. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση Premier League (C-403/08) ότι «τα αθλητικά γεγονότα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πνευματικά δημιουργήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα κατά την έννοια της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τούτο ισχύει, ειδικότερα, για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, οι οποίοι διέπονται από τους κανόνες του παιχνιδιού που δεν αφήνουν περιθώριο για δημιουργική ελευθερία, όπως νοείται στο πλαίσιο του δικαιώματος του δημιουργού. Κατά συνέπεια, οι εκδηλώσεις αυτές δεν μπορούν να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού.».

[14] Βλ. υπόθεση C-403/08.

[15] Άρθρο L 333-1 παράγραφος 1 του γαλλικού αθλητικού κώδικα.

[16] Επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση C403/08: «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύει [τις αθλητικές εκδηλώσεις] σε καμία άλλη βάση στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας».

[17] Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law Centre and Institute for Information Law – University of Amsterdam, Φεβρουάριος 2014, σ. 53

[18] Άρθρα 2 και 3 της οδηγίας Infosoc και άρθρο 9 της οδηγίας για την εκμίσθωση ακινήτων.

[19] Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

[20] Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β).

[21] Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

[22] Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

[23] Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τις κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένες πτυχές της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2017)708),

[26] Synamedia Report, Charting Global Sports Piracy: Understanding sports fans and what drives their behaviours, 2020.

[27] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_EL.pdf (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ).

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαΐου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου